بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

خصوصيات ظاهري قلب

قلب يك عنصر تو خالي مخروطي شكل تخصص يافته مي باشد كه در پشت تنه استرنوم و غضروف هاي دنده اي واقع شده است نسبت به خط وسط 1/3 و در سمت راست و 2/3 ان در سمت چپ است قاعده آن متمايل راست بالا وعقب است رأس آن در پايين و متمايل به چپ و جلو است

اندازه هاي متوسط قلب بالغي در حدود دوازده سانتي متر طول و 8 – 9 سانتي متر عرض و درمهمترين قسمت 6 سانتي متر ضخامت قدامي خلفي آن مي باشد .

وزن قلب در مرد ها بين 280 تا 340 گرم و در زن ها 230 تا 280 گرم است در افراد عادي 285 گرم است

 

اسلاید 2 :

دستگاه گردش خون شامل:

قلب –عروق خوني –لنفاويي :

1-قلب اندامي است كه عمل تلمبه زدن يا پمپاژ يا به جلو راندن خون بعهده دارد و توزيع خون به تمام سلولهاي بدن كار رگهاي خوني است .را كه در تمام احوال در بدن در طول زندگي اداره مي كند

2-شريانها يا سرخكها خون خارج شد از قلب را بطرف اندامها ي مختلف بدن هدايت وريدها يا سياهرگها برعكس عمل سرخكها ي خون پس از مصرف تغذيه اي سلول هاي بدن جمع آوري نموده وبه قلب باز مي گرداند عروق خون اصلي

1-سرخكها 2-سياهرگها

3-عرق لنفاويي جمع كردن –صاف كردن وبازگرداند مايعات به جريان عمومي خون است

اسلاید 3 :

ساختمان خون :

آب 91درصد پروتئين6درصد{آلبومين-كلوبولين-فيبرينوژن}09%{كلروسديم-بيكربنات سديم-املاح كلسيم و فسفر-منيزيم-آهن}وبراي حفظ تعادل تركيبات خون مقدار اندكي هم عناصر غير اركانيك يا آلي مانند –كلوكز-چربي –اوره –اسيداوريك-كرهاتينين –كلسترول-اسيد آمينه }وجود دارد گاز هاي خون شامل :اكسيژن واكسيد كربن است –ترشحات داخلي خون شامل :آنزيم ها وآنتي ژن هاست

اسلاید 4 :

عمل دستگاه گردش خون ، برآوردن نیازهای بافتها یعنی حمل مواد غذایی به بافتها حمل فرآورده‌های زاید به خارج از بافتها ، راندن هورمونها از یک قسمت بدن به قسمت دیگر و بطور کلی حفظ یک محیط مناسب در تمام مایعات بافتی برای بقا و عمل مناسب سلولها است.

اسلاید 5 :

قلب داراي دو دهليز به عنوان حفره هاي دريافت كننده و دو بطن به عنوان حفره هاي ارسال كننده جريان خون در قلب مي باشد:

* دهليز راست خون كم اكسيژن را  مي گيرد

* وارد بطن راست شده و بعد از جذب اكسيژن تازه در ريه ها وارد دهليز چپ مي شود

توسط بطن چپ خون تازه به تمام بدن پمپاژ مي گردد.

1-دهليزراست خون رااز بدن مي گيرد خون بدون اكسيژن2-دهليز چپ خون رااز ريها مي گيرد خون يا اكسيژن 3- بطن راست خون كه به ريها مي روداز خود خارج مي كند گردش كوچك 4-بطن چپ خوني را كه به بدن مي رود بيرون مي راند گردش بزرگ.

اسلاید 6 :

بخش دستگاه هدايتي قلب

1 – گره سينوسي دهليزي ( sa   )

2 – گره دهليزي بطني (av)

3 – دسته تار دهليزي بطني ( دسته تار هيس )

4 – رشته هاي پور كينيژه

اسلاید 7 :

تشريح 4 بخش دستگاه هدايتي قلب:

1 – گره سينوسي دهليزي ( sa   ) اين گره آغاز گر ضربان قلب مي باشد و تعداد ضربان  كه ايجاد مي شود ريتم سينوسي مي گويند 

 2 – گره دهليزي بطني (av) تكانها را از دهليز ها به بطن ها هدايت ميكند 13 ثانيه طول مي كشد كه به دسته تار دهليزي بطني برسند اين تأخير باعث مي شو د كه دهليز ها قبل از انقباض بطن ها بطور كامل منقبض شوند و بطن ها تا آنجا كه ممكن است پر از خون شوند ، دسته تار دهليزي بطني وارد ديواره بين بطنها شده و سپس  رشته هاي فرعي به هر دو بطن مي فرستند هر شاخه به زير شاخه هاي متعدد تقسيم و در سراسر ديواره بطن ها منتشر مي شوند 

 3 – دسته تار دهليزي بطني ( دسته تار هيس )

 4 – رشته هاي پوركنيژه  : شاخه پاياني دسته تار دهليزي بطني در رشته هاي پروكينژه مي نامند كه تكانها را تقريباً شش بار سريع تر از بقيه به دستگاه هدايتي قلب به بطن ها انتقال مي دهد اين هدايت سريع موجب مي شود كه تمام بخشهاي بطن تقريباً در يك زمان منقبض شوند .

اسلاید 8 :

انواع عضله :اسكلتي –صاف –قلب

عضله قلب بيشتر  به عضله اسكلتي شباهت دارد تا صاف

بازده قلب :مقدار خون كه از يك بطن در دقيقه خارج مي شود

حجم ضربه اي :مقدار خوني كه در هر ضربه از قلب خارج مي شود

هر اندازه خون بيشتري وارد بطن شود نيروي انقباض بيشتر است

بعبارتي :يعني حجم خون در بطن ها نيروي انقباض تناسب مستقيم دارد

كنترل عصبي تعداد ضربان قلب در بصل النخاع است هر اندازه از قلب دور مي شويم مجموعه سطح مقطع عروق بيشتر مي شود و فشار خون در طول مسير ان نيز وسيع شدن عروق است

سرعت جريان خون {دو عامل در جريان خون تاثير دارد 1-فشار خون 2-مقاومت عروق }

در وسط رگ سرعت خون بيشتر است زيرا اصتحكاك كمتر است2 غلظت بالاي خون در سرعت آن يك عامل منفي است

1-قطر رگ :هر اندازه قطر رگ بيشتر باشد سرعت بيشتر ومقاومت كمتر است

2-طول رگ :هر اندازه طول رگ بيشتر باشد مقاومت بيشتر است

اسلاید 9 :

اعمال عمده دستگاه قلبي عروقي در پنج رده بندي خلاصه مي شود :

1 – تحويل : دستگاه قلبي عروقي اكسيژن و مواد غذايي را به سلولهاي بدن تحويل داده

2 – دفع : دي اكسيد كربن و مواد زائد حاصل از متابوليسم را از سلول دور مي كند 

3 – انتقال : هورمونها را از غدد مترشحه داخلي به گيرنده هاي در هدف انتقال مي دهد 

4- نگهداري : درجه حرارت بدن را در حد طبيعي حفظ كرده مقدار مايعات بدن را در حد طبيعي حفظ كرده تا مانع آب زدايي بدن شود

5 – پيشگيري : از بروز عفونت در بدن توسط ارگانيسم هاي مهاجم كمك مي كند

اسلاید 10 :

هر دستگاه گردش خون مستلزم برخورداري از سه بخش زير است 

1 – تلمبه قلب 

2 – دستگاه مجاري ( رگ هاي خوني ) 

3 – مايع واسطه ( خون ) 

قلب از چهار حفره مجزا تشكيل شده است دو حفره بالايي آن دهليز دو حفره پائين بطن

ديواره هر يك از حفره ها از سه لايه تشكيل گرديده :

 1 - لايه داخلي اندو كارديوم

 2 – لايه وسطي مايو كارديوم كه شامل عضلات قلب است 3 لايه خارجي اپي كارديوم است

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید