بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

در مسائل عملي كانالهاي باز، جريان را به صورت يك بعدي تحليل مي‌كنيم: يعني

«جهت طول = جهت حركت (جريان) » 

خصوصيات متوسط جريان در مقطع جريان (مقطع عمود بر جهت جريان) را در نظر گرفته و تغييرات آنها را در جهت جريان بررسي مي كنيم؛ لذا مي‌خواهيم مقدار متوسط H را در مقطع عرضي بر جهت جريان بررسي كنيم :

o

1- مقدار متوسط         ؟ در مقطع عرضي ؟

2- مقدار          در مقطع عرضي جريان =  ؟

اكنون بايد بررسي كنيم كه عبارت              در مقطع جريان چگونه است؟

اسلاید 2 :

فشار در سطح آزاد آب = فشار اسمز = فشار نسبی = 0

توزيع فشار در جريان كانالهاي باز تابع مشتقات ثقل و ديگر شتابها طبق معادله اولر است.

  در جهت دلخواه s   (1)                            : معادله اولر

  در جهت n (عمود بر s)  (2)                            : معادله اولر

اكنون يك خط جريان در جهت s در نظر بگيريد و n جهت عمود بر آن:

بايد توزيع فشار را در جهت n بررسي كنيم. شتاب عمودي بر خط جريان در هر مقطعي از معادله             به دست مي‌آيد.

v: سرعت جريان در طول خط جريان با انحناي r

اسلاید 3 :

اكنون 3 حالت را بررسي مي كنيم:

-أتوزيع هيدروستاتيكي فشار

-بجريان يكنواخت

-جتوزيع فشار در جريان با انحناء (خميده)

اسلاید 4 :

توزيع هيدروستاتيكي فشار

oحالت v=0 (آب ساكن):

žn را در جهت z در نظر بگيريد. با انتگرال گيري

  از رابطه 2 خواهيم داشت:

žاما در نقطه اي روي سطح سيال داريم:

ž

žدر هر نقطه دلخواهي مثل A در عمق y زير سطح آزاد آب، (طبق شكل)

ž

ž

ž

ž

žدر اين حالت فشار به صورت خطي با عمق تغيير مي‌كند و ضريب تناسب      است.

  و فشار در هر نقطه برابر عمق آن نقطه زير سطح آزاد آب است.

اسلاید 5 :

جريان يكنواخت

oسطح آب موازي كف كانال است.

o

žسطح مقطع (1-0)، الماني به طول      و عرض واحد

   (عمود بر صفحه) در نظر بگيريد. هر نقطه اي مثل A در عمق y (كه عمود برسطح آزاد آب اندازه گيري مي‌شود)، وزن ستون آب                            و در جهت قائم عمل مي‌كند.

žفشار در        با مولفه عمودي وزن ستون             موازنه برقرار مي‌كند. لذا

  (چرا؟)

žپس هد پيزومتريك در A برابر است با:

žيعني فشار  به صورت خطي با y تغيير مي‌كند. لكن ضريب تناسبي  است.

اسلاید 6 :

اگر نقطه O را در نظر بگيريم، h عمق عمود بر جهت جريان است و d عمق قائم نقطه O تا سطح آزاد آب، در اين صورت               و فشار در كف و در O برابر است با:

هد پيزومتريك در هر نقطه اي مثل A، برابر است با:

لذا در كل مقطع هد پيزومتريک

شيب رودخانه ها و كانالها را خيلي تند گويدن اگر                          يا  

به طور كلي اگر          يا شيب كمتر از 10% باشد، تويع فشار را مي‌توان هيدروستاتيكي در نظر گرفت. به روايت ديگر           يا   7.18< شيب كه در اغلب موارد اين شرايط برقرار است. پس زين پس:

 

اسلاید 7 :

توزيع فشار در جريان خميده

 

  • انحناي خطوط جريان در جريان متغير تدريجي آنقدر كم است كه an قابل اغماض است. لذا توزيع فشار در جريان متغير تدريجي را نيز مي‌توان هيدروستاتيكي در نظر گرفت.

  z + عمق قائم = هد پيزومتريك =

اسلاید 8 :

جمع بندي

 

oجمع بندي: در جريان كانالهاي باز، توزيع فشار هيدروستاتيكي است. اگر:

.1شيب كانال خيلي زياد باشد.

.2انحناي خطوط جريان زياد باشد. مثل محل ريزش آزاد آب Free overfall

اسلاید 9 :

مسأله تبديل

The Transition Problem

اسلاید 10 :

مسأله تبديل

مسأله تبديل 

كف كانال را در بالادست دريچه سطح بنا مي گيریم.

  و اما مسأله تبديل

كانالهاي مستطيلي و افقي

برآمدگي كف را ملايم در نظر بگيريد.

معلومات :

مجهولات:         یا

 

حل : كف كانال در بالادست تبديل = سطح مبنا 

مجهولات ظاهراً 2 تاست.

دبي در واحد عرض كانال، q

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید