بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سقط

تعريف :سقط عبارتست از دفع خودبخودي (expulsion ) يا دفع با دخالت ( extraction) همه يا بخشي از محصولات حاملگي (جفت ، پرده ها با يا بدون جنين زنده يا مرده ) قبل از اينکه جنين براي زنده ماندن در خارج رحم به اندازه کافي تکامل پيدا يافته باشد ، يعني قبل از هفته 20 حاملگي بر اساس LMP و يا جنين کمتر از 500 گرم .

اسلاید 2 :

تقسيم بندي :

 بر اساس  علت :

الف. سقط خودبخود(Spontaneous Abortion) : فرآيند دفع خودبخود آغاز مي شود

ب. سقط تحريکي (Induced Abortion) : شروع سقط با دخالت آغاز مي شود .

  1. سقط therapeutic : در موارد :خطر حاملگي براي سلامتي مادر،جنين با ناهنجاري شديد، حاملگي حاصل از rape يا زنا با محارم
  2. سقط elective :  به درخواست مادر و توسط کادر پزشکي انجام مي شود .
  3. سقط criminal : به درخواست مادر و معمولا توسط افراد فاقد صلاحيت انجام مي شود .

اسلاید 3 :

بر اساس  نمايش کلينيکي

الف.  سقط تحت باليني(Subclinical Abortion) : سقط قبل از آنکه بارداري به صورت کلينيکي تشخيص داده شود . با اندازه گيري سريال βhCGاز زمان لقاح قابل تشخيص است .

ب. تهديد به سقط (Threatened Abortion) : زودرسترين تشخيص باليني سقط است . امکان سقط وجود دارد ولي هنوز صورت نگرفته است ،امکان ادامه بارداري و يا سقط جنين

اسلاید 4 :

 ج. سقط اجتناب ناپذير (Inevitable Abortion) : پروسه سقط آغاز شده و قطعا سقط صورت مي پذيرد .

 د. سقط ناقص (Incomplete Abortion) : بخشي از محصولات حاملگي خارج شده و بقيه در رحم باقي مانده اند .

ه. سقط کامل (Complete Abortion) : تمامي محصولات حاملگي خارج شده اند .

و. سقط فراموش شده (Missed Abortion) : بعد از مرگ جنين قبل از هفته 20 بارداري دفع محصولات حاملگي صورت نگرفته است .

ز. سقط عفوني (Septic Abortion) : عفوني شدن محصولات حاملگي که به دنبال سقطهاي خودبخودي يا تحريکي ايجاد مي شود .

.

اسلاید 5 :

ح. سقط عادتي (Habitual Abortion) : هنگامي است که فرد 3 يا بيشتر سقط متوالي داشته باشد

بر اساس سن حاملگي :

 الف. سقط زودرس : هنگامي است که سقط قبل از هفته 12 باراري انجام شود .

 ب. سقط ديررس : هنگامي است که سقط بين هفته هاي 20-12 صورت گيرد .

اسلاید 6 :

دستورالعمل کدگذاری سقط:

ICD-10

در زیر واژه عنوانی Abortionو متغیر Complicated by،لیست کاراکترهای چهار رقمی را تدارک دیده است تاهمراه با رده های o03-o06وo08 مورد استفاده قرار گیرند.بدین منظور بین مراقبتی که در آن بیماری یا صدمه همراه با عوارض ناشی از آن تحت درمان قرار گرفته اند(هردو در پذیرش فعلی)،و مراقبتی که تنها به عوارض بیماری و صدمه درمان شده قبلی توجه داشته (پذیرش بعدی)،تمایز قائل شود،

اسلاید 7 :

در این جدول(سقط) عناوین زیر سازماندهی شده اند:

-عوارض سقط جنین،پذیرش فعلی(o03-o06  (

-عوارض حاملگی که با سقط خاتمه پذیرفته،پذیرش بعدی(o08)

اسلاید 8 :

O02.1 Missed abortion                                              سقط فراموش شده            

 

Early fetal death with retention of dead fetus مرگ زودرسجنين همراه با بقاياي جنين مرده      

Excludes : missed abortion with:

blighted ovum (O02.0)

mole :

hydatidiform (O01.-)

nonhydatidiform (O02.0)

اين رده شامل گروههاي زير نمي باشد :

سقط فراموش شده با : تخم كور                O02.0

مول هيداتي فورم        O01.-

مول غير هيداتي فورم  O02.0

اسلاید 9 :

O02.8 Other specified abnormal products of conception

ساير محصولات مشخص آنرمال آبستني

Excludes:   those with :                                                                                       

                    blighted ovum (O02.0)                                                                    

                mole :                    

                        hydatidiform (O01.-)                                                                                                                      

                        nonhydatidiform (O02.0)

اين رده شامل گروههاي زير نمي باشد :

تخم كور       O02.0

مول هيداتي فورم  O01.-

مول غير هيداتي فورم O02.0

 

O02.9 Abnormal product of conception ،unspecified          محصولات نامشخص آبستني           :

اسلاید 10 :

The following fourth-caracter subdivions are for use with categories  O03-O06 :

Note: Incomplete abortion includes retained products of conception following abortion.

كاركترهاي چهارم زيربراي رده هاي O03-O06  استفاده مي شود:

توجه : سقط ناقص شامل محصولات باقيمانده ازآبستني بدنبال سقط 

.0 Incomplete  ، Complicated by genital tract and pelvic infection

 With conditions in O08.0

سقط ناقص،باعارضه عفونت لگن ودستگاه تناسلي باشرايط رده O08.0  

.1 Incomplete  Complicated by delayed or excessive haemorrhage

      With conditions in O08.1

سقط ناقص،باعارضه تاخير درخونريزي ياافزايش خونريزي باشرايط رده O08.1

.2 Incomplete  ، Complicated by embolism

    With conditions in O08.2

سقط ناقص ،باعارضه آمبوليسم باشرايط رده O08.2

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید