بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مداخله گرها

در تعيين مقدار ترکيبات کروم شش ظرفيتي در فيوم هاي جوشکاري عوامل مداخله کننده عديده اي ميتواند وجود داشته باشد.به اين علت تلاش هاي متعددي جهت مشخص سازي تاثير اين عوامل مداخله گر و همچنين حذف اثر آنها صورت پذيرفته است.

سازمان OSHA وجود 3+Cr را مهمترين مداخله گر مثبت و آهن 2+ رامهمترين مداخله گر منفي در تعيين مقدار کروم شش ظرفيتي موجود در نمونه هاي هوا دانسته است. علاوه بر اين وجود اسيد در فرايند آبکاري يک مداخله گر منفي ميباشد.

 

اسلاید 2 :

PH و اکسيژن حل شده در محلول آبي استخراج کروم شش ظرفيتي بر روي ميزان احياء کروم شش ظرفيتي توسط آهن دو ظرفيتي موجود در محلول که خاصيت بافري پاييني دارند، تاثير زيادي دارد. بر اين اساس PH عمده ترين تاثير را در احياء کروم شش ظرفيتي دارد و نقش اکسيژن محلول در اين زمينه بسيار کمتر ميباشد

اسلاید 3 :

محلول استخراج

در روش 7600 سازمان NIOSH استفاده از دو نوع محلول براي دو حالت مختلف استخراج پيشنهاد شده است.

اگر نمونه برداري در شرايطي انجام شود كه ماده هاي اكسيد كننده مثل آهن دو ظرفيتي وجود نداشته باشند، از روش استخراج اسيدي استفاده شود.

اسلاید 4 :

محلول استخراج اسيدي

در شرايطي مانند نمونه برداري از كروم شش ظرفيتي در آبكاري ها استفاده از روش استخراج اسيدي توصيه مي گردد.

استفاده از محلول 0.5 نرمال اسيد سولفوريك

اسلاید 5 :

مداخله گر ها

طبق روش استاندارد 7600  در شرايطي كه عوامل احيا كننده حظور داشته باشند، استفاده از روش استخراج قليايي پيشنهاد مي گردد.

 

اسلاید 6 :

سازمان ASTM در روش فيلتراسيون پيشنهادي خود استفاده از فيلتر غشاء نقره اي را پيشنهاد نموده است. آنچه در طي مطالعات مختلف مشخص گرديده اين است که استفاده از فيلتر PVC کمتر موجب احياءشدن و از دست رفتن نمونه هاي 6+Cr در طي نمونه برداري و پس از آن خواهد شد.

اسلاید 7 :

محلول استاندارد قليايي

محلول سود سوزآور و كربنات سديم

 

از محلول فوق در روش استخراج قليايي بر اساس روش 7600 سازمان NIOSH جهت استخراج کروم شش ظرفيتي از روي فيلتر ها استفاده مي گردد.براي توليد محلول استخراج بايد %2 وزني محلول را ماده جامد سود سوزآور (NaOH ) و %3 وزني آن را پودر خشک کربنات سديم ( Na2CO3 ) تشکيل دهد.

اسلاید 8 :

وسايل لازم براي استخراج

بشر 100 و 250 ميلي ليتري

بالن ژوژه 25، 100 و  1000 ميلي ليتري

شيشه ساعت

هيتر

پنس

پيپت 1تا 25 ميليليتري

دستكش

كپسول نيتروژن

ابزار فيلتراسيون در خلاء

 

 

 

اسلاید 9 :

مواد لازم براي استخراج

آب مقطر

كرومات يا دي كرومات پتاسيم

اسيد سولفوريك

سود سوزآور

كربنات سديم

دي فنيل كاربازيد

اسيد نيتريك

 

اسلاید 10 :

NIOSH 7604

نمونه برداري

با استفاده از فيلتر PVC و پمپ نمونه برداري فردي

تجزيه:

استخراج با محلول 2% NaOH/3% Na 2CO3

تعيين مقدار:

با استفاده از كروماتوگرافي يوني

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید