دانلود مقاله عوارض عصبانیت و راههای کنترل ان

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

خشم:‏

محرک خشم در نوجوانی بیشتر اجتماعی است. به نظرمیرسد مهمترین علل خشم در بین دانش آموزان دوره راهنمائی: عبارتند از: سر به سر گذاردن،رفتار غیر عادلانه بزرگسالان،تحمیل
عقیده،زور گوئی خواهر یا برادر،دوروغ گفتن به نوجوانان،پزدادن به او،با گوشه و کنایه و تمسخر با او حرف زدن و… برای دانش آموزان دبیرستانی احتمالا‌‌مهمترین علل خشم عبارتنداز:تبیعض معلم،والدین واعضای خانواده و دوستان ونیز رفتارغیر منصفانهً آنان‏

علاوه برعلل اجتماعی خشم،عوامل دیگری چون قطع فعالیتهای عادی چون مطالعه و خواب نیز شکست و ناکامی در فعالیتهاوطر حهای انجام شده نیزدر نوجوانان خشم می آفریند. پاسخهای ناشی از خشم-حرف زدن و صحبت کردن متداول ترین واکنش نوجوانان عصبانی است. او به فحاشی و ناسزاگوئی به طرفی که اورا خشمگین کرده می پردازد. اوسعی میکند انتقام بگیرد،امّا نه با کتک زدن(مانند یک کودک) بلکه باتحقیرتمسخردیگران،دراوان نوجوانی،همزمان با خشم،رفتار کودکانه ای در نوجوان مشاهده میشود،او گهگاه پایش را به زمین میکوبد،لگد میزند یا چیزی پرتاب میکند ودختران نیزغالباگریه میکنند. در اواخرنوجوانی جز گریه و لگد زدن غالب این رفتارها از بین میرود. شیوه های درمان خشم نیز متناسب با علل و محرکهای به وجود آورنده خشم به کار گرفته میشود.

عصبانیت:
عصبانیت معمولا با پریدن ازجا همراه است و در درجات گوناگون رخ میدهد. دانش آموزی که معلم اورا برای درس جواب دادن صدا میکند ممکن است کمی عصبانی شود،اما اگر درس را بلد باشد و بتواند پاسخ مناسب بدهد،به تدریج از عصبانیت وی کاسته میشود ودرسی که معلم ازاو دریافت می دارد،در حقیقت اورا در حفظ موقعیتش یاری میدهد. از سوی دیگر اگردرخارج از دفترمدیر مدرسه،منتظرنوبت برای دریافت مجازات یا تنبیه است،افکار مغشوش و نومید کننده اورا آرام نمی گذارد؛ و هنگامی که تنبیه و تذکربه اتمام میرسد این نشانه هانیز خود به خود ناپدیدمیشوند؛ ولی در موقعیتی مشابه،این نشانه ها دو باره در فرد بروز میکند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
ویژگیهای فرد عصبانی:

شخص عصبانی به محرکهائی که افراد نادیده می گیرند،معمولا واکنش بیش از حد نشان میدهد. رفتارهای عصبی گاه عاداتی مانند جویدن ناخن،بازی کردن با مو، روی میززدن و تکان دادن پا را در فرد به وجود می آورد. این نوع واکنشها را تنها با شناخت و تشخیص این که چه هستند،و نیز کوشش آگاهانه برای شکستن این عادات،میتوان از بین برد.

یکی از انواع رفتارهای عصبی که می تواند در پاره ای از موارد مفید هم باشد عبارت از آمادگی برای واکنش نشان دادن است. مثلا حساسیت بیش از حد در واکنش نشان دادن به یک صدا،گاه زندگی یک سربازدر جبهه و سنگر را می تواند نجات دهد. است تا سودمند . یک تعارض حل نشدنی در شخص ممکن است دل درد عصبی و اما در غا لب موارد پاسخهای بسیار سریع به محرکها،بیشتر زیان آور یا نوع دیگری از تنشهای درونی را به همراه داشته باشد. هرگاه راه معینی برای بیرون ریختن این حالت درونی چه مستقیم و چه بصورت حالات دفاعی بدن وجود نداشته باشد، فرد به حالت عصبیت دچار میشود.
درمان عصبانیت:

 

هرچند گاه میتوان با کوشش در زمینه ی تغییر واکنشها و یا خود داری از رفتار نامناسببر عادات عصبی غلبه نمود، ولی غلبه بر عصبیتهای مزمن کار ساده ای نخواهد بود. در موارد جزئی، مشاوره و در موارد شدید روان درمانی میتواند کمکی موثر وارزنده درتخفیف مصبیتهاباشد….
(‌‌‌ بهنجار و نابهنجار. صفحه( ۹۵))

اثرات شوم خشم:
یکی از حالات که موجب انحراف طبع ازمجاری مستقیم خود میگردد خشم است وقتی غضب برارکان وجود استیلا یافت و سر تا پای انسان را در حصار کشید روح یک حالت عصیان و سرکشی بخود گرفته، میدان برای تاخت و تاز این صفت نا ستوده بیمانع و تا سر حد امکان آدمی را آزارمیدهد، زیرا حجاب(( خشم)) دیده عقل را بسته قوه ادراک و تمیزرااز وی سلب میکند، شخص خشمگین گاهی چنان دچار هیجان شدید میشود که در چهره حیوانی بی ادراک خود نمائی میکندو واقع بینی و احساس خود راازدست میدهدو مرتکب اعمال و جنایات هولناکی میگردد که حتی ممکن است خود را دچار خسران ابدی ساخته هنگامی متوجه میشود که بعواقب ناشی از آ ن برخورده ودر عمیقترین دره بد بختی سرنگون شده است.

این خصلت شوم پیوسته نداهت و پشیمانی را بارمغان میآورد، زیرا تا شعله های غضب فرو نشست ملامتی عجیب بروجود انسان چنگ میزند، و شخص اعمال و کردار خودرا تقبیح نموده خویشتن را در(( دادگاه عقل و وجدان)) محکوم میبیندو بدنبال آن طوفانی از تاثیروتاسف آمیخته با ناراحتی در ااعماق دل پدید میآید.

خشم نه تنها روح را در محاصره اندوه و غم قرار میدهد، بلکه جسم را نیز که جایگاه سکونت و آرامش روان است از عواقب وخیم خود در امان نمیگذارد، هنگامیکه لهیب سوزان غضب در کانون وجود شعله کشید خون بسرعت بقلب میریزد سپس دررگها منتشرو رنگ رخسار سرخ میشود لرزشی سریع بدن را فرا گرفته و هماندم کلیه اعضاء آمادگی خودرا برای انتقام اعلام میدارند؛ وازبیماریها؛ التهاب اعصاب، سل ریوی وانواع خونریزیها را بدنبال میآورداز عواملی که در بروز خشم اثر بسزائی دارد مسمومیت خون است که دراثر مصرف(( نوشابه های الکلی)) و استعمال دخانیات حاصل میشود.
البته با این نکته باید توجه داشت که حد اعتدا ل این نیرو(غضب) در وجود انسانی لازم است ومادامیکه ازحدود خود تجاوز ننماید یک ضرورت قطعی داشته و نشانه ی جوانمردی است،خشمی که انسان را بمقاومت وپایداری در برابر ستمگری و دفاع از حق و امیدارد از مزایای بر جسته آدمی محسوب میگردد.

حس انتقام از چیزهائی است که افق زندگی را تیره وتار میکند وشکافهای پیوند ناپذیری را میان مردم بوجود میآورد این حس شوم نیز غا لباً همراه غضب است اگر ما بخواهیم در برابرهر بدرفتاری که می بینیم معارضه ی بمثل کنیم و با جریحه دار ساختن جسم و روح دیگران حس(( انتقام)) خود را تسکین بخشیم بطور کلی زندگی ما صرف نزاع و کشمکش میشود و زدوخوردها دردائره تسلسل قرار خواهد گرفت! بعلاوه اقتدار روح خود را نیزاز دست داده، دامن همت را لکه دار میکند.

هر کس در زندگی دچار خطا و اشتباه میشود، اگر بواسطه ی اشتباه و خطای ما شعله ی خشم کسی برانگیخته شده است بهترین روش برای اینکه طرف های غفو و بخشش را بخود بگیرد، این است که به خطای خود معترف شویم . آیا بهتر نیست که خود آن را استقبا ل کرده اعتراف گناه کنیم؟ آیاملامتی که ما بخود میکنیم ملایم تراز تو بیخی نیست که دیگران بنمایند؟ شتاب کنیدکه هر ناسزائیکه غیر میخواهد بشما بگوید خودتان بگوئید قبل از طرف، آن کلمات را بر زبان برانید تا خصم شما بی سلاح شود در این صورت نود درصد امکان دارد که طرف شما جنبه ی محبت آمیز و بخشاینده به خود بگیرد و چشم از لغزش شما بپوشد، هر ابلهی میتواند در پوشاندن خطاهای خود بکوشد و همه ی ابلهان همین کار را میکنند اما مدی که بخطای خود اقرار کنداز جماعت برتر خواهد ایستاد و لذتی شریف و نادر دردل احساس خواهد کرد، هر وقت یقین داریم که حق بجانب هااست باید با ملایمت و تدبیر بکوشیم که دیگران را باخود هم عقیده کنیم اما اگر بر خطا میرویم باید فوراً و سریعاً اعتراف کنیم و از قضا موارد خطا خیلی بیشتر ازصواب است بشرط انکه چشم بینا برای دیدن آن داشته باشیم پس ازاقراربگناه نه تنها نتایج حیرت بخش خواهیم دید بلکه لذت آن خیلی بیشتراز کوشیدن درمدافعه است))!.

عفوپرتو مسرت واقعی و موجی ازعواطف واحساسات انساندوستی را در دل ایجادمیکند، با گذشت و اغماض انسان دشمن را در برابر خود مجبور بتسلیم و خضوع نموده، امینت و اعتماد راجلب و خلال آن نور محبت می درخشدع و سبب میشود که دشمن خصومت را کنار گذارده، طرح علاقه و الفت بریزد.

دانش وتجربه ازوسائل رفع خشونت و تهذیب اخلاق است، همینکه دائره معارف وسعت یافت سطح فکر وافق اندیشه باز میشود، اشخاص پر تجربه و دانشمندقدرت مقاومتشان در برابر فریب نفس زیاد، ونوعاً مردمی بردباربوده، حس اغماض آنان نسبت بخطایای افراد بیش از دیگران است…

پیشوایان دین ما را راهنمائی میکنند:
برای درمان این بیماری خطرناک روحی هیچ داروئی شفا بخش تر از تعالیم انبیاء و رهبران مذهبی نیست فعالیتهائیکه ا طبا و روانشناسان دراین زمینه آورده اندگر چه بی اثرنیست اما به نتیجه قطعی نرسیده است پیشوایان دینی ما با کلمات دلنشین خود توجه ما را بعواقب و خطرات خشم جلب نموده، و فوائد ولزوم خویشتن داری را گوشزد فرموده اند.
امام صادق(ع) فرموده اند:ازخشم بپرهیزید زیرا خشم شخص را بذلت پوزش طلبیدن وادار میسازد…
((اصلاً خشم هرسببی داشته باشد انسان خشمگین پس از))

((اینکه آرامش خود را بدست آورد به بیهوده بودن خشم خویش))
(( پی میبرد و بهمین دلیل است که فردای روز خشم وقتی که از روی عقل سلیم))
)(قضاوت کرد مجبور است از کسیکه از او تحقیر نموده است عذر خواهی کند))
(( اگر عادت کنید که این قضاوت فردارامروز بکنید بحران خشم بحداقل خود خواهد رسید))
((دکتر ماردن))

ونیزمیفرماید: الغضب ممحقه لقلب الحکیم من یملک غضبه لم یملک عقله(۱)
خشم نور را از قلب دانا زا ئل میکند هرکس ما مالک خشم خویش نباشد هرگز مالک خشم خود نیز نخواهد بود. خشم و هیجان طبق نظر پزشکان عواقب وخیمی در بر دارد و حتی ممکن است یک هیجان وخشم شدید بحیات و زندگی انسان خاتمه دهد.

امیر مومنان علی علیه السلام فرمود: من اطلق غضبه تعجل حتفه(۲) آنکس که عنان خشم خویش را رها میکند بسرعت مرگشفرا میرسد.
((کسانیکه قلب ضعیفی دارند آیا میدانند که روزی ممکن است))

(( هیجانها بقیمت جانشان تمام شود؟ البته ممکن است چنین تصویری))
(( نکنند ولی باید بدانند که گاهی حتی اشخاص کاملاً صحیح وسالم نیز))
(( قربانی هیجانها میگردند بارها دیده شده است که بحرانهای خشم به))

(( سکته قلبی و رمگ منجرشده است))..
(( خشم اشتها را از میان میبرد، هضم را مشکل میسازد؛ موازنه ی اعصاب))
((را ساعتها و حتی روزهای متمادی بهم میزند بتمام مکانیسم جسمانی و در))
(( نتیجه آن به معنویات و نیروی دماغی لطمه واردمیسازد درصورت عصبی))
(( شدن ما در شیردهی ممکن است شیر او بچه را مسموم کند.)) (۱)

(( دکتر ماردن))
و نیز میفرماید: ایاک و الغضب فاوله جنون وآخره ندم: از خشم بپرهیز زیرا با دیوانگی شروع و بندامت ختم میشود.
الغضب نار موقده من کظمه اطفاها و من اطلقه کان ا ول محترق بها (۲)

خشم آتشی است فروزنده هر که بردباری پیشه کند خاموشش ساخته وهر که آزادش گذارد خود او نخستین کسی است که بدا ن آتش هم میسوزد.و همچنین برای مقابله با خشم وغضب حلم و بردباری را توصیه میفرماید زیرابرای رهائی از درد جانکاه خشم بنیروی حلم وبردباری نیاز مبرم داریم.
احترسوا من سوره الغضب و اعدواله ما تجاهدونه به من الکظم و الحلم(۱)

خود رااز برافروختگی آتش نگهدارید و برای پیکار با آن از حلم و بردباری چیزی تهیه کنید.
ضبط النفس عند حادث الغضب یومن مواقع العطف (۲)

خویشتن داری بهنگام بروز خشم شخص رااز پرتگاه هلاکت نجات میدهد. ممکن است انسان دراثر یک هیجان و خشم آنی دست به قتل و جنایت بزند امام باقر(ع) فرمود: ای شیء ا شد من الغضب ان الرجل بغضب و یقتل النفس التی حرم الله- (۳) چه چیزخطرناکتر از خشم و غضب است؟ افرادی بواسطه ی خشم و عصبانیت شدید قتل نفس میکنند و دست بجنایت وآدمکشی میزنند.
( اشخاص عصبی مزاج هستند که فکر جنایت در مغزشان بسرعت فیلم میگذرد)

[ واین شدت و خشونت ازمختصات روحی این گروه است چنین کسانی در یک ]
[ آن بفکر جنایت می افتند و فوراً بمرحله عمل میرسانند این کسان را قاتل آنی]
[نام میگذاریم…… ] ( ژان مارکویست)
رسول ا کرم(ص) برای موقع غلبه خشم دستور جالبی را صادرمیفرمایند: فاذا وجد احکم من ذلک شیئاً فان کان قائماً فلیجلس وان کان جالساً فلینم؛ فان لم یزل ذلک فلیتوضاً بالماء البارد او یغتسل فان النارلایطفیها الا الماء (۴)

هر گاه یکی از شما در خود احساس غضب کرد اگرایستاده است بنشیند اگر نشسته است بخوابد وچنانچه با ینکار خشمش فرو ننشست با آب سرد وضو بگیرد یا غسل کند که آتش را چیزی جزآب خاموش نمیکند.

(( اگر کودکی بسیار خشمگین شود بی آنکه با و درشتی و تندی کنید میتوان اورا ))
(( بوسیله ی شست و شوی با آب سرد یا پیچاندن دریاچه تر آرام ساخت))
(ویکتور پوشه)

(( بهداشت بدنی از لحاظ اخلاق تیز اهمیت فوق العاده ای دارد. دوش گرفتن و ))
(( استحمام در صبح و شب با آب ملایم و دوش گرفتن پس از خاتمه کار روزانه))
(( بدن را تمیز وآسوده میسازد بی میلی رااز بین میبرد و شخص تحریکشده را))
(( آرامش میبخشد پس میتوان گفت که نتایج بدنی دوش گرفتن با ارزش ))
(( اخلاقیش مساوی است…)) (ژیلبرت روبین)

زندگی پیشوایان دین بحقیقت بمنزله چراغی است که ما موظفیم در پر تو آن بطرف کسب فضائل اخلاقی برویم، از طرز رفتار و سلوک با دشمنان خود بمیزان بردباری و تملک نفس آنان پی برده و برای مادرس بزرگی خواهد بود، اکنون بعنوان نمونه بذکریک مورد اکتفا میکنیم: روزی حضرت امام حسن(ع) سواره از زاهی میگذشت نا گاه با مردی از اهل شام مصادف گردید، شامی بیدرنگ زبان به ناسزا گشود وناجوانمردانه بساحت مقدس آنحضرت اسائه ادب کرد، امام هنچنان خاموش و سخنان ناهنجار اورا تا پایان گوش داد، سپس با لحن ملایم و متانت خاصی ویرا مخاطب ساخته وچنین فرمود: تصور میکنم اشتباه کرده ای، اجازه بده تورا راضی وخشنود سازم، هر چه تقاضا کنی بتو خواهم بخشید، راه را گم کرده ای تا هدایتت کنم، نیاز به کمک برای حمل وسائل خود داری دستور دهم اسباب تورا بمنزل رسانند، اگر گرسنه ای تو را سیر، واگر بلباس وپوشاک احتیاج داری تا برایت تهیه کنم، فقیروتنگدستی حاضرم هزینه زندگیت را تامین واگر از من تقاضای پناهندگی کنی تو را پناه دهم و هر گونه نیاز د یگری داری در انجام خواسته هایت کوتاهی نخواهم کرد بهتر است با همسفران خود در خانه ما قدم نهید، زیرا وسایل پذیرائی شما رااز هر جهت در اختیار داریم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد