بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سخت افزاری ترين لايه شبکه است.

مباحث مربوط به انتقال بيتهای خام را در بر می گيرد.

 

 

اسلاید 2 :

بيت، سيگنالی است که از طريق خط ارتباطی منتقل می شود.

سيگنال ممکن است به صورت تغيير ولتاژ و يا فرکانس باشد.

مثال نمايش کد A (توسط اختلاف ولتاژ):

01100010

اسلاید 3 :

:Baud Rate:

تعداد نمونه (نماد) هايی که در هر ثانيه ساخته می شوند.

با هر Baud يک نماد ارسال می شود.

يک نماد می تواند نشان دهنده چند بيت باشد.

Bit Rate:

حداکثر تعداد بيتهای انتقالی از خط ارتباطی در واحد زمان

Bit Rate=Lg2 * BaudRate

* تعداد انواع نمادهای ممکن

اسلاید 4 :

مثال 1:

qاگر =2 باشد (2 نوع نماد مختلف وجود داشته باشد)، آنگاه:

qهر سطح سيگنال (هر نماد) بيانگر 1 بيت است (0 يا 1).

qاگر Baud Rate برابر 2 باشد، داريم:

Bit Rate=1*2=2 bps

qمثال 2:

qاگر =4 باشد، آنگاه:

qهر سطح سيگنال (هر نماد) بيانگر 2 بيت است.

qاگر Baud Rate=2 باشد. در نتيجه:

Bit Rate=2*2=4 bps

اسلاید 5 :

هدايت شده:

سيم مسی

فيبر نوری

هدايت نشده:

امواج راديويی

اسلاید 6 :

رسانه های مغناطيسی

کابل جفت تابيده

کابل هم محور

فيبر نوری

اسلاید 7 :

از پالسهای نوری برای انتقال بيتها استفاده می شود.

اين سيستم سه مولفه زير را داراست:

 

اسلاید 8 :

فرستنده بيتهای 0و1 را به وجود يا عدم وجود نور تبديل می کند.

فتو ديود، نور را به ولتاژ تبديل می کند.

فيبر از يک هسته شيشه ای تشکيل شده که در دور آن يک لايه شيشه ای ديگر نيز وجود دارد.

قطر هسته 50 تا 100 ميکرون است.

پهنای باند اسمی فيبر 50000Gbpsاست.

فتو ديودها يکی از عوامل محدود کردن پهنای باند هستند.

پهنای باند واقعی فيبر در حدود 1Gbps است.

اسلاید 9 :

در انواع شبکه ها، از جمله شبکه های محلی کاربرد دارد.

بيشتر به عنوان Backbo e زير شبکه (در شبکه های WA ) کاربرد دارد.

در شبکه های پرسرعت مانند ATM يک نياز اصلی است.

پروژه بين المللی شانگهای- پاريس(عبور آن از ايران).

اسلاید 10 :

امواج الکترومغناطيس با سرعت 108*3 در خلا پخش می شود.

طيف اين امواج از 104تا 1024 را در بر دارد.

قسمتهای مختلف اين موج که به صورت زير است، کاربردهای  متفاوتی دارد:

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید