بخشی از مقاله

تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان


مقدمه:
دیر زمانی نیست که یکی از اهداف مهم واصلی در قانون تاًسیس شرکتها و کارخانجات صنعتی در ایران حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن تعیین شده است. به موجب این قانون کارخانجات صنعتی می بایست نظارت و دقت مضاعفی در خصوص جلوگیری از تخریب محیط زیست به هر نحو به عمل آورند. در غیر این صورت با برخوردهای جدی و شدیدی از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست روبرو خواهند شد.


مبحث اول:
مشخصه های فیزیکی،شیمیایی و زیست شناسی فاضلاب
فاضلاب را از روی ترکب فیزیکی ، شیمیایی و زیست شناختی (بیولوپژیکی) آن مشخص می کنند که به اختصار در ادامه به آن می پردازیم :
الف : مشخصه های فیزیکی (مواد جامد ، رنگ ، بو ، دما ، کدورت و چگالی)


الف-1 : مواد جامد :
عبارت است از مواد شناور ، مواد قابل ته نشینی ، مواد کلوییدی و مواد محلول است . در کل مواد جامد عبارت است از تمامی موادی که به شکل پسمانده تبخیر فاضلاب در دمای 103 تا 105 درجه باقی می ماند
الف-2 رنگ :نمایانگر وضعیت یا عمر فاضلاب است رنگ هر فاضلاب نمایانگر وضعیت کیفی آن نیز میباشد


الف-3 : بو :بوی فاضلاب معمولا" از گازهای حاصل از تجزیه مواد عالی یا گازهای محلول در آن و یا از مواد افزوده شده به فاضلاب ناشی می شود بو یکی از مهمترین مشخصه های فاضلاب است ک اختلالات و موانع زیادی در مسایل بهداشتی ، تشخیص بو و حتی مانع سرمایه گذاری در نقاط آلوده به فاضلاب می شود


الف-4 : دما :
عدم کنترل دمی فاضلاب های صنعتی و خانگی که معمولا" به دلیل واکنشهای زیست شناختی با افزایش رو برو است باعث ایجاد شوک به آبهای پذیرنده فاضلاب های فوق از لحاظ افت شدید اکسیژن محلول در خلال ماههای گرم میشود (چرا که اکسیژن در آب گرم کمتر از آب سرد حل میشود )


که ممکن است موجب مرگ ومیر در حیات آبی میشود
الف-5 :
کدورت : شاخصی است برای تعیین کیفیت فاضلاب ها و آبهای طبیعی از لحاظ مقدار مواد معلق اضافی و کلوییدی موجود در آن .


الف-6 : چگالی :
به دلیل امکان تشکیل جریانهای چگالی در مخازن ته نشینی و در سایر واحد های تصفیه خانه ، از مشخصه ای فیزیکی مهم فاضلاب تلقی میشود
ب : مشخصه های شیمیایی ( مواد آلی ، اندازه گیری محتوای آلی،ماده غیر عالی ، گازها)


ب-1 : مواد آلی :
شامل کربو هیدرات ها ، پروتویین ها ، پاک کننده ها و آلاینده های درجه اول استکربو هیدرات ها :
به طور گسترده در طبیعت یافت میشوند و دارای کربن ، هیدروژن و اکسیژن هستند (قند ، نشاسته،.......)پروتیین ها :
اجزای عمده ارگانیسم های حیوانی هستند و به میزان کمتری در گیاهان یافت میشوند چربی :
انواع چربی ها از جمله ترکیبات آلی پایدار می باشند

و به راحتی به وسیله باکتری ها تجزیه نمی شوند و بیشتر باعث پوشاندن سطح آب و بروز مشکلات متعدد می شوند.پاک کننده ها:
پاک کنده ها یا مواد آلی سطحی ، مولکول های آلی بزرگی هستند که تا حدی در آب قبل حل هستند . این مواد اغلب در سطح تماس هوا با آب جمع می شوند . در جریان هوادهی فاضلاب این ترکیبات در سطح حبابهای هوا جمع می شوند وبدین ترتیب کف بسیار پایداری به وجود می آورند.


لاینده های درجه اول (PRIORITY POLLUTANTS)
آلاینده های درجه اول (هر دو نوع آلی و غیر آلی) را بر اساس آثار شناخته شده آنها در سرطلن زایی ، جهش زدایی ، آسیب رسانی به جنین و یا سمی بودن بسیار شدید دسته بندی کرده اند . بسیاری لز آلاینده های درجه اول آلی نیز تحت عنوان ترکیبات آلی فرار (VOC) طبقه بندی کرده اند.


ب-2: اندازه گیری محتوای مواد آلی :
BOD : (نیاز اکسیژن بیو شیمیایی) : پارامتر آلودگی آبی که بیشترین مور استفاده را دارد و هم برای فاضلاب و هم آبهای سطحی به کار میرود و نشان دهنده مواد آلی قابل تجزیه توسط میکرو ارگانیسم می باشدCOD :نیاز اکسیژن شیمیایی ، مانند BOD نشان دهنده مقدار مواد آلی موجود در فاضلاب است ولی با این تفاوت که فقط در آزمایشگاه و با استفاده از یک عامل اکساینده قوی شیمیایی در محیط اسیدی قابل اندازه گیری است


TOC : کل کربند آلی می باشد این نیز نمایانگر کل ماده آلی موجود در آب است ب-3 : ماده غیر آلی :
عبارت اند از قلیاها ، کلریدها ، فلزات سنگین ، نیتروژن ،ترکیبات غیر آلی سمی ،گوگرد و فسفر می باشد .


ب-4 : گازها :
گازهایی که عموما"در فاضلاب های تصفیه نشده یافت می شوند عبارتن از : نیتروژن(N2) ، اکسیژن(O2) ، کربن دی اکسید(CO2) ، هیدروژن سولفویید(H2S) ، آمونیاک(NH3) و متان(CH4)
سه گاز اول از گازهای عمومی جو هستند و در همه آبهایی که در معرض هوا باشند دیده می شوند و سه گاز آخر از تجزیه مواد آلی موجود در فاضلاب مشتق می شوند .


ج:مشخصه های زیست شناختی :موفقیت در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب ،به عنوان مثال قابلیت تجزیه مواد موجود در فاضلاب یا قابلیت ته نشینی آنها حاصل اختصاصات مرفولوژیکی و سنیتیکی لجن فعال یا بیبوفیلم میباشد کهاین اختصاصات مزبور ، به اجتماع میکروارگانیزمهای تک سلولی و پرسلولی در لجن بستگی دارد


انواع باکتری های بیماری زای رودده ای ، ممکن است در منابع آب یا در اضلاب وجود داشته باشد . باکتری های بیماری زایی که از طرق آب یا فاضلاب قابل انتقال هستند شامل : سالمونلا ، شیگلا ، کمپیلوباکتر ، اشرشیاکلی انتروپاتوژنیک ، ویبریوکلرا ، لپتوسپیرا و یرسینیا میباشند .


ویروس ها نیز از میکروبایی ستند که در فاضلاب ها وجود دارند . پروتوزوآی اتوژنیک در آب آشامیدنی و فاضلاب شامل :ژیاردا لامبیا ، انتامباهیسترلیتیکا و کریپتوسیوریدیوم سبب اسهال یا گاسترونتریت می شوند . همچنین نماتو ها ، جانداران آبزی مجود در آب شیرین ، شور و خاک می باشند . جلبک ها نیز از موجودات پرسلولی و گاهی تکسلولی فاضلاب ها می باشند که انواع جلبک هایی که در فاضلاب وجود دارند

میتوان به جلبک های سبز-آبی(CYANOPHYTA) ، مانند MICROCYSTIS VINIDIS و یا NOSTC CAMEUM و جلبک های سبز مانند SCENEDESMUSOBLIGUS و جلبک های زرذ-سبز مانند : CHLOROSACCUS FLUIDUS ، فلاژله ای گیاهی مانند EUGLENA VINIDIS ، جلبک های طلایی مانند : CHROMULINA ROSANOFFI ، جلبک های قهوه ای مانند BANGIA ATROPURPUREA


دیاتومه ها مانند : MELOSIRA VARIANS ، تک سلولی هایی انند آمیب ها ، مژکداران ،ساکتوریا و روتیفرها نیز در فاضلاب ها موجود میباشند که نقش عمده ای را در فع و انفعلات شیمیایی و تغییر ماهیت آب دارا هستند .


مراحل تصفیه پساب صنعتی در پتروشیمی آبادان
مقدمه :
امروزه با توجه به عوامل زیستی و محیطی بر زندگی و گستردگی صنعت و تکنولوژی و ساخت کارخانه های بزرگ تولیدی و شیمیایی جهت رفع نیازهای انسان و آلودگی های ناشی از آن، دستاندرکاران بهداشت ومحیط زیست را بر این داشته تا به فکر بهینه سازی اوضاع و شرایط پسابها و فاضلابهای صنعتی و شهری بر آیند و در جهت احیای زیستگاههای طبیعی و کاهش عوامل آلوده کننده مطالعات و کارهای فراوانی صورت دهند.

و لی متأسفانه اکثر سرمایه گزاران در بخش صنعت ، تولید کنندگان و شهر نشینان، بی توجه به خطرات و عواقب بسیار خطرناک ناشی از این آلودگی ها بر زندگی آنها نه تنها در صدد بر طرف کردن آن نبوده اند بلکه روز به روز به آن بی تفاوت تر بوده و سلامت این کره خاکی و تمام موجوداتی که در آن زندگی می کنند را به خطر انداخته و در معرض انقراض قرار داده اند .


با توجه به مطلبی که عرض شد لزوم ساخت تصفیه خانه هایی در جهت رفع آلودگی های صنعتی و شهری برای همگان مشخص گردیده است.
عمدتاً فاضلاب را به سه دسته تقسیم می کنند :
الف)فاضلابهای شهری: ترکیبی از فاضلابهای خانگی ،فاضلاب مراکز و مؤسسات اداری،تجاری و صنعتی و مراکز خدماتی از قبیل بیمارستانها می باشد.


ب)فاضلابهای صنعتی:در اثر فعالیتهای صنعتی و یا از منابع صنعتی و در طول مراحل مختلف تولید بوجود می آید و بعضاً خطرناک ترین نوع فاضلاب را تشیکل می دهند .
ج)هرزآبهای سطحی : مثل سیلابها و یا آبهای روان سطحی زمین و ورود مواد محلول و یا جامد آلوده شده و در نتیجه نوعی آب آلوده تشکیل می شود.


در واحد تصفیه پتروشیمی آبادان هر سه نوع پساب مورد تصفیه قرار گرفته و کمیت و کیفیت هر کدام به شرح ذیل می باشد :
الف) فاضلاب بهداشتی : عمدتاً مربوط به پساب انسانی در مجتمع و پساب خروجی از رستوران و آبدارخانه های مجتمع می باشد که دبی ورودی آن به واحد تصفیه حدود m3/h10 پیش بینی شده بود که متأسفانه بدلایلی با پیش بینی مغایر بوده و هم اکنون دبی حدود m3/h 25 می باشد .


ب) فاضلاب صنعتی : این نوع فاضلاب که پس از خروج از واحد تصفیه روغن و چربی به تصفیه خانه مرکزی می رسد عمدتاً از واحدهای تولیدی مجتمع مثل واحد 500 (واحد تولید EDC به روش مستقیم ) ، واحد 400 (واحد الفین) ،واحد 600(واحد تولید VCM )، واحد 1000( واحد تولید EDC به روش اکسی کلراسیون) و واحد 800 و 900 (واحد تولید تترامر DDB ) به سوی واحد تصفیه ارسال می شود.


در فاضلاب صنعتی ورودی به تصفیه خانه ، موادی از قبیل سولفیدها ،EDC ، VCM ، فنل ، بنزن و مواد جامد معلق یافت می شود که در مراحل مختلف اقدام به جداسازی ، و تصفیه این مواد می شود.


ج) هرزآبهای سطحی : این هرزآبها که شامل آبهای ناشی از شستشوی واحدها ، آبهای دور ریز برجهای خنک کننده ،و در مجتمع آبهایی که بار آلودگی قابل ملاحظه ای ندارند و در زمستان نیز آبهای ناشی از بارندگی می باشد .این نوع پساب ، پس از ارسال به حوضچه ای جهت تنظیم PH و نهایتاً جهت ارسال به خارج از مجتمع هدایت می شوند .


در تصفیه فاضلابها اهداف زیر مد نظر می باشد :تأمین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم
پاک نگه داشتن محیط زیست
بازیابی فاضلاب ، (که در این مورد بیشتر فاضلاب شهری مد نظر است ) در جهت مصارف کشاورزی
عملیات تصفیه میکروبیولوژیکی پساب صنعتی معمولاً در سه مرحله اجرا می شود:مرحله مقدماتی: که شامل تصفیه فیزیکی که شامل فیلترکردن یا فیلتراسیون و اشغالگیری وجداسازی مواد معلق و جامد در پساب


مرحله ثانویه: که اصلی ترین مرحله تصفیه می باشد که در آن حوضچه هوادهی بعنوان یک رأکتور که کلیه واکنشهای شیمیایی تجزیه مواد آلی با استفاده از باکتریها ، مورد استفاده قرار می گیرد.

مرحله نهایی: که شامل زلال سازی ، نیترات زدایی ، ضد عفونی کردن و گذراندن فاضلاب از صافی برای ارسال نهایی به رودخانه و یا استفاده مجدد پساب تصفیه شده می باشد .

طبقه بندی روشهای تصفیه بیولوژیکی: روشهای تصفیه بیولوژیکی را میتوان بر اساس وابستگی میکرواورگانیزمها به اکسیژن طبقه بندی کرد:روش هوازی:که در آن تثبیت مواد زائد (تجزیه مواد آلی )بوسیله میکرو اورگانیزمها ی هوازی و باکتری های اختیاری انجام می گیرد.روش بی هوازی:که در آن میکرواورگانیزمهای بی هوازی و اختیاری دخالت دارند.روش هوازی ـ بی هوازی : که در آن هر سه دسته هوازی ، بی هوازی و دو زیستی فعالیت دارند .


تصفیه به روش هوازی متداول عبارتند از: روش لجن فعال شده که عمدتاً در تصفیه پساب شهرهای بزرگ و پسابهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد که در این روش دو کار اساسی صورت می پذیرد : الف) اکسیداسیون ترکیبات آلی کربندار، که در این مرحله از نخستین لحظات ،کار باکتری ها شروع شده و کربن موجود در ترکیبات ناپایدارآلی تبدیل به ترکیبات پایدار ،

نظیر CO2 شده و از حوزه عمل بیرون می روند .ب)اکسیداسیون ترکیبات آلی ازت دار که درآن مواد آلی که داری ازت می باشند توسط باکتریها به نیترات ها و نیتریت ها تبدیل می گردند.روش تصفیه پساب در مجتمع پتروشیمی آبادان به طریق لجن فعال و از نوع هوازی می باشد.


با اشاره کوتاهی که در مورد لزوم تصفیه فاضلابها و روشهای تصفیه بیولوژیکی داشتیم ،واحد تصفیه پساب بیولوژیکی پتروشیمی آبادان را مورد بررسی قرار داده و با مکانیزم کارکرد این واحد بیشتر آشنا خواهیم شد .
که شامل موارد ذیل می باشد :
سیستم حذف و تصفیه روغن
تصفیه خانه مرکزی
حوضچه تنظیم PH نهایی

بطور کلی واحد تصفیه پساب پتروشیمی آبادان از سه بخش تشکیل شده است :
سیستم حذف و تصفیه روغن (از پساب ورودی به تصفیه خانه )تصفیه خانه مرکزی
حوضچه تنظیم PH نهایی
1. سیستم حذف و تصفیه روغن (از پساب ورودی به تصفیه خانه ):که خود مشتمل بر :
API سپراتور قدیم


مخزن میانی
پمپهای انتقال پساب از مخزن میانی
مخزن اختلاط سریع
مخزن اختلاط آرام
API سپراتور جدید
مخازن افقی و عمودی ذخیره روغن


پمپ آبگیری و ارسال روغن مخازن افقی و عمودی(پمپ GA210 )سیستم فیلتراسیون روغن(فیلتر پرس)
که از موارد ذکر شده ، API سپراتور قدیم و جدید ، مخزن عمودی، مخزن افقی، پمپGA210 ، و سیستم فیلتر پرس عملیات تصفیه روغن را به عهده دارند .حال به تشریح هر کدام از موارد بالا خواهیم پرداخت .


1-1 API سپراتور قدیم :
کلیه پساب کارخانه ابتدا وارد این سپراتور(جدا کننده) می گردد.پساب ورودی به واحد با میانگین دبی حدود m3/h 86 و oil&G حدود 10000ppm می باشد . سپراتور قدیم شامل یک مخزن مکعب شکل افقی بزرگ است که پاروهایی در آن قرار گرفته است . این پاروها در امتداد عرض سپراتور به فاصله های تقریباً یکسان از یکدیگرقرار گرفته وسیله یک زنجیر بسیار بزرگ و به صورت دورانی طول API را طی می کنند،

بدین صورت که مواد وارد شده در سپراتور بعد از یک زمان ماند کوتاه فاز تشکیل می دهند و روغن و مواد سنگین و سبک از هم جدا می گردد . روغن و مواد سبک که در سطح سپراتور قرار گرفته اند در حرکت رفت پاروها جمع آوری می گردد و بوسیله اسکیمری که در انتهای سپراتور قرار گرفته و با پایین آوردن دسته آن، به داخل مسیر لاین 4 اینچی که به آن اتصال پیدا کرده

به سمت مخزن ذخیره روغن انتقال می یابد.بعد از آنکه پاروها با حرکت از ابتدا به انتهای سپراتور روغن و مواد معلق سطح را جمع آوری کردند، در انتهای سپراتور با یک حرکت دورانی به سمت کف سپراتور، این بار خلاف جهت حرکت قبلی و درکف سپراتور وظیفه جمع آوری مواد سنگینی که ته نشین شده اند را بعهده می گیرند و بعد از جمع آوری، به درون بسترهایی که درنزدیکی سپراتورها تعبیه شده درین گشته تا جهت انجام عمل فیلتراسیون آماده گردند.

2-1 مخزن میانی :
بعد از آنکه روغن و مواد جامد در سپراتورقدیم تا حدی گرفته شد ، پساب به مخزن میانی هدایت می شود . از آنجایی که این مخزن حد واسط بین دو سپراتور قدیم و جدید است ، به این نام (مخزن میانی) شناخته شده است.


حجم مخزن میانی حدود 20m/h است . با توجه به اینکه دبی پساب ورودی به سپراتور قدیم مقدار ثابتی نداشته و دائم در حال تغییر است ،بنابراین با قرار دادن یک مخزن در مسیر سیستم و انتقال آن به وسیله پمپ این مشکل نیز قابل حل شده است وبا داشتن جریان تقریباً ثابت می توان مراحل تصفیه را با دقت و کارایی بیشتری طی نمود.


3-1 پمپهای انتقال پساب از مخزن میانی( GA180 و GA180s):
این پمپها با لول سوئیچی که درون مخزن میانی قرار دارد در سرویس قرار گرفته و با توجه به لول مخزن ، پساب را انتقال می دهند.


4-1 مخزن اختلاط سریع :
قبل از آنکه پساب به API سپراتور جدید جریان پیدا کند ، به درون مخزن اختلاط سریع وارد می شوند . در این مخزن مواد چسبنده ای به نام پلی الکترولیت تزریق می شود.پلی الکترولیت در مخازن کوچکی لول گیری می شود و به وسیله یکی از دو پمپی که برای اینکار در نظر گرفته شده با ریت مشخص (120 lit/h ) و با غلظت 1/0 درصد تزریق می گردد

و کار آن لخته کردن مواد معلق و جامد و روغن هایی امولوسیونی است که در سپراتور قدیم گرفته نشده اند .البته ناگفته نماند که ریت تزریق پلی الکترولیت با توجه به مقدار مواد معلق جامد و روغن در پساب قابل تغییر است. MIXER یا همزن این مخزن با دور 120 دور در دقیقه باعث می گردد که سطح تماس مواد جامد درون پساب و پلی الکترولیت بیشتر گشته و در تشکیل بهینه فلوکه جهت جداسازی مواد معلق و جامد در مراحل بعدی تصفیه نقش اساسی ایفاء کند.


5-1 مخزن اختلاط آرام :
این مخزن با یکFLOUCCULATOR (میکسر با دور کند) با دور حدود 20 تا 30 دور در دقیقه ، بدین جهت در سیستم تعبیه شده است تا از تشکیل فاز دادن فلوکه ها ی بوجود آمده در مخزن اختلاط سریع جلوگیری به عمل آید و همچنین مواد معلق جامدی که هنوز در پساب شناور هستند ، به واسطه چرخش آرام میکسر، با بوجود آمدن فضای سطح تماس بیشتر، فلاکهای درشت تری تشکیل دهند و یا به فلوکه ها بچسبند .


6-1 API سپراتور جدید :
بعد از آنکه پلی الکترولیت در مخازن اختلاط سریع به پساب تزریق شد و در دو مخزن تشکیل لخته دادند، وارد سپراتور جدید می گردد. سپراتور جدید نیز همانند سپراتور قدیم شامل یک مخزن مستطیل شکل افقی بزرگ است، با این تفاوت که ساختمان سپراتور قدیم فلزی و سپراتور جدید بتونی است.کار API جدید جمع آوری روغن و مواد جامد لخته شده بعد از یک زمان ماند است .

پارویی که در سپراتور جدید مورد استفاده قرار گرفته با پاروهایی که در سپراتور قدیم به آنها اشاره شد فرق میکند .دو پارو در سپراتور جدید بکار گرفته شده که بر روی یک پل رفت و برگشتی نصب گردیده است . یکی از پاروها سطح روب و دیگری کف روب است و مکانیزم کارکرد آن به این صورت است که در زمانی که پل در قسمت ابتدایی سپراتور قرار گرفته و می خواهد حرکت رو به جلو خود را شروع کند

پاروی کف روب آن بر روی سطح مواد درون سپراتور قرار گرفته و روغن و مواد معلق و لخته شده بر روی سطح را جمع آوری کرده و به انتهای سپراتور هدایت می کند و در آنجا مانند سپراتور قدیم به وسیله لاین اسکیمر به درون مخزن روغن هدایت می شود . البته ناگفته نماند که در هنگام طی کردن مسیر از ابتدا به انتهای سپراتور پاروی کف روب در بالا قرار دارد . زمانی که پل می خواهد همین مسیر را بعد از یک زمان توقف برگردد ،

پاروی سطح روب به سمت بالا کشیده شده (بوسیله موتورهایی که بر روی پل نصب شده )و پاروی کف روب به سمت پایین و کف سپراتور با حرکت موتور و به آرامی رها شده تا جایی که با کف تماس حاصل کندو پل در این زمان حرکت برگشتی خود را آغاز می کند .با حرکت پل به سمت ابتدای سپراتور روغن و مواد سنگینی که در کف مخزن ته نشین شده جمع آوری و به وسیله سیفون و درین به درون بسترها برای عمل فیلتراسیون فرستاده می شود. این مرحله که آخرین مرحله در سیستم حذف روغن از پساب ورودی به واحد می باشد و تقریباً خروجی پساب آن در حالت عادی با Oil&G کمتر ازppm 50 خواهد بود .


7-1 مخازن افقی و عمودی ذخیره روغن :
بعد از روغن گیری از هر دو سپراتور ، روغن حاصله به همراه مواد معلق دیگر وارد مخزن عمودی ذخیره روغن می گردد. بعد از یک زمان ماند حدود 4 ساعته در این مخزن ، روغن و مواد سبک تر از آب جداشده و مخزن آماده آب گیری می باشد .بدین صورت که روغن که سبکتر است در بالا و آب در پایین مخزن قرار گرفته و از مسیر تحتانی مخزن آبگیری بعمل می آید .

بعد از آبگیری از مخزن عمودی ، روغنی که در مخزن باقی مانده به مخزن افقی انتقال پیدا کرده و در این مخزن نیز با زمان ماندی که به مخزن داده می شود ، روغن و آب تشکیل فاز داده و مجدداً مخزن آبگیری شده و روغن آن آماده ارسال به سیستم فیلتراسیون روغن خواهد بود .

8-1 پمپ آبگیری و ارسال روغن مخازن(پمپ GA210 ) :
این پمپ سه وظیفه اصلی را بر عهده دارد:
آبگیری از مخازن ذخیره روغن عمودی و افقی
ارسال روغن مخزن عمودی به مخزن افقی
ارسال روغن مخزن افقی به سیستم فیلتراسیون روغن
به دلیل اینکه این پمپ یدکی ندارد، لذا لازم است در نگهداری آن دقت مضاعفی داشت .


9-1 سیستم فیلتراسیون روغن (فیلترپرس) :
این سیستم که عمل تصفیه روغن API را بر عهده دارد را می توان در سه بخش مورد بررسی قرار داد که عبارتند از :
1-9-1 هدف از راه اندازی سیستم فیلتر پرس روغن:
جداسازی مواد جامد بصورت کیک قابل حمل
جداسازی آب و هدایت آن به کانالهای تخلیه
جداسازی روغن و هدایت آن به مخازن نگهدارنده جهت فروش


2-9-1 اجزاء تشکیل دهنده سیستم :
دو مخزن تغذیه مواد پساب به ظرفیت هر یک 6000 لیتر (FEED TANK )فیلتر پرس روغن که وظیفه جداسازی مواد امولسیونی ونیز جامد درون روغن را بعهده داشته و ظرفیت اسمی فیلترینگ آن 5000 Lit/h مواد روغنی می باشد .کمپرسور هوای فشرده جهت تأمین 7 بار فشار


سه مخزن DECUNTER به ظرفیت هر یک 10000 لیتر جهت جداسازی آب و روغن با زمان ماندگاری 7 ساعت برای تشکیل فاز
یک مخزن نگهداری روغن استحصالی از فیلترینگ و جداسازی به ظرفیت 6000 لیتر
شش عدد پمپ استیل جهت جابجایی و تزریق سیالات(سه عدد اصلی و سه عدد به عنوان یدکی)تابلو برق و فرمان


3-9-1 مکانیزم کارکرد سیستم :
بعد از حصول اطمینان از نرمال بودن وضع صفحات چدنی و کاور برزنتی مربوط به آنها جک هیدرولیک را در سرویس قرار داده تا با اعمال فشار به صفحات فیلتر پرس راه نفوذ روغن و مواد جامد از بین صفحات به بیرون کاملاً مسدودگردد.

در زمانی که جک در حالت اعمال فشار به صفحات می باشد فشار پرسینگ که به وسیله دو گیج نشان دهنده قابل مشاهده است باید محدوده فشاری بین 2200psi و2500psi داشته باشد. در غیر این صورت با فشار کمتر از این رنج روغن در بین صفحات محصور نمی گرددو فشار کمپرسور هوا ی که به مواد امولسیون اعمال می گردد باعث خارج شدن روغن از صفحات خواهد شد و فشار بیش از این محدوده نیز باعث از بین رفتن صفحات و خرابی جک می شود .


با در سرویس قرار دادن یکی از FEED TANK ها که از قبل با روغن درون مخازن افقی و عمودی و همچنین مواد حاصل از درین شدن هر دو سپراتور به بسترها شارژ گردیده، با فشار هوایی که از کپرسور هوا تأمین گردیده، مواد به فیلتر پرس تزریق می شود .


محتویات FEED TANK ها با گذشتن از صفحات ، مواد جامد آن به وسیله برزنت صفحات گرفته شده ودر بین صفحات محصور می گردد و فقط مواد مایع (مخلوط روغن و آب) از Valve هایی که در پایین صفحات تعبیه شده خارج گشته و بوسیله ظرف ناودانی شکلی ، به درون محفظه روغن هدایت می شود.با بالا آمدن لول مواد درون این محفظه ، پمپ شماره 3 که با لول سوئیچ عمل می کند در سرویس قرار گرفته و سیال را به درون یکی از سه DECUNTER انتقال می دهد.


تزریق مواد به فیلتر پرس تا زمانی که از Valve های زیر صفحات مایع خارج می شود ادامه خواهد داشت و در هر زمانی که خروج مایع از Valve ها قطع یا به حداقل رسید، FEED TANK مربوطه را از سرویس خارج کرده و شروع به هوادهی صفحات به طور مستقیم به وسیله کپرسور هواجهت خشک شدن مواد جامد محصور شده در بین صفحات به مدت دو الی چهار ساعت می نماییم و سپس جک هیدرولیک را از حالت فشار در آورده و با بر گشت جک به حالت اولیه تسمه نقاله را جهت هدایت کیکهابه درون ظرف مخصوص، در سرویس قرار داده و صفحات را یکی یکی تمیز می کنیم.


DECUNTER ها نیز پس از انتقال مخلوط روغن و آب به درون آنها به مدت 7 ساعت زمان ماندگاری به آنها داده می شود تا در این زمان تشکیل فاز دهند. سپس آب را درین کرده و پس از رسیدن به روغن خالص بوسیله پمپ شماره 2 ، به مخزن ذخیره روغن انتقال می دهیم .بعد از اطمینان کامل از عدم وجود آب در مخزن ذخیره روغن ،روغن حاصله به وسیله پمپ شماره 1 جهت بارگیری و فروش به واحد 400 انتقال می یابد.


2. تصفیه خانه مرکزی:که از بخشهای ذیل تشکیل شده است :
حوضچه متعادل سازی
پمپهای انتقال پساب حوضچه متعادل سازی(GA173 و GA173S )حوضچه هوادهی
مخزن تقسیم لجن(Distribution chamber )زلال کننده ها(کلاریفایرها)مخزن لجن برگشتی(SLUDGE TANK )مخزن کلر زنی
1-2 متعادل سازی:
بعد از آنکه در سیستم حذف و تصفیه روغن مراحل مقدماتی تصفیه انجام گرفت سرریز سپراتور دوم (با وجود روغن کمتر از( 50 ppm ) به این حوضچه وارد شده و برای مراحل بعدی تصفیه آماده می گردد.
در متعادل سازی ، موارد زیر انجام می گیرد :
تنظیم PHاخطلاط و یکسان سازی مواد
کاهش دما
خارج کردن گازهای فرار
لازم به ذکر است که اعمال فوق به غیر از تنظیم PH به وسیله یک هواده شناور صورت می پذیرد .(البته در یکسان سازی PHدر متعال سازی بی تأثیر نیست.)


دستگاه هوادهی که در متعادل سازی قرار دارد با GD175 شناخته شده و باید مدام در سرویس باشد و فقط در مواردی که سرریز سپراتور به متعال سازی قطع میگرددو یا مشکلی در هواده بوجود، از سرویس خارج می گردد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید