بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نمودار فيزيکي جريان داده ها
مدل چگونگي پردازش و ذخيره داده ها در سيستم
بدون اشاره به مفهوم اصلي داده ها يا ساختار آنها
در SSADM، مدل منطقي داده ها (LDM) وسيله تحليل ساختار منطقي اطلاعات در سازمان است.
مدل منطقي داده ها (LDM):
نموداري به ساختار داده هاي منطقي (LDS)
مجموعه اي از مشخصات وابسته به آن

اسلاید 2 :

موجوديت ها (Entities)
رابطه ها (Relationships)
درجه
اختياري بودن (Optionality)

اسلاید 3 :

هر گونه شي يا مفهومي است که سيستم به جمع آوري، پردازش و نگهداري اطلاعات پيرامون آن نياز دارد.
انواع موجوديت ها:
اشيا: کالا
اشخاص حقيقي يا حقوقي:تامين کننده کالا
وقايع: پرداخت وجه، تحويل کالا
اماکن و محل ها: واحدهاي سازماني

اسلاید 4 :

بيش از يک رخداد (نمونه) از آن وجود داشته باشد.
هر رخداد به تنهايي قابل تشخيص باشد.
اطلاعات قابل نگهداري پيرامون آن موجود باشد.
براي سيستم سودمند باشد.

اسلاید 5 :

بررسي مخازن داده هاي فيزيکي
مثال: مخزن سفارشات مشتري
علاوه بر جزئيات هر سفارش شامل مشخصات مشتري مثل آدرس و تلفن و ... است
دو موجوديت به نامهاي مشتري و سفارش مشتري مي باشد.
هيچ قاعده خاصي براي تعيين موجوديتها وجود ندارد.
آگاهي نسبت به قلمرو کار، بهترين وسيله کمکي براي درک کاربرد اطلاعات و نيازهاي يک سيستم است.

اسلاید 6 :

آيا هر يک از موجوديتها درنظرگرفته شده واقعا يک موجوديت است يا خصيصه (مشخصه) موجوديت ديگر است؟
آيا موجوديتي وجود دارد که خود زيرمجموعه رخدادهاي موجوديتهاي ديگر باشد؟
آيا همه موجوديتها يک شناسه منحصربه فرد دارند؟

اسلاید 7 :

بيانگر ويژگي هاي هر موجوديت هستند.
انواع خصيصه ها:
کليدي
مشخصه اي است که بازاي هر رخداد از موجوديت مقداري منحصر به فرد به خود مي گيرد.
اجباري
مشخصه اي است که بايد الزاما هميشه داراي مقدار باشد
اختياري
مشخصه اي است که ممکن است براي برخي از رخدادهاي موجوديت مقدار نداشته باشند.

اسلاید 8 :

وابستگي طبيعي و منطقي بين دو موجوديت به وسيله رابطه نشان داده مي شود.
اين ارتباط بين يک موجوديت و خودش نيز مي تواند برقرار شود.
هر ارتباط داراي »دو راس» است.
هر راس شامل اطلاعات زير است:
نام
درجه
اختياري يا اجباري بودن رابطه

اسلاید 9 :

نشان دهنده تعداد رخدادهاي B بازاي يک رخداد A و بالعکس.
سه نوع رابطه:
يک به يک:
بازاي يک رخداد A تنها يک رخداد از موجوديت B وجود دارد و بالعکس.
رابطه يک به چند:
بازاي يک رخداد A چند رخداد از موجوديت B وجود دارد و بازاي هر رخداد B تنها يک رخداد از موجوديت A وجود دارد.
رابطه چند به چند:
بازاي يک رخداد A چند رخداد از موجوديت B وجود دارد و بازاي يک رخداد B چند رخداد از موجوديت A وجود دارد.

اسلاید 10 :

در رابطه اجباري تمامي رخدادهاي دو موجوديت با يکديگر رابطه دارند.
در رابطه اختياري ممکن است برخي رخدادها با يکديگر رابطه نداشته باشند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید