دانلود فایل پاورپوینت مقدمه‌ای بر بهینه‌سازی

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مقدمه‌ای بر بهینه‌سازی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مقدمه‌ای بر بهینه‌سازی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

در طراحی، ساخت و نگهداری هرسیستم باید تصمیمات تکنولوژیکی و مدیریتی بسیاری گرفته شود.

هدف نهایی از چنین تصمیماتی کمینه‌کردن تلاش لازم و یا بیشینه کردن سود مورد‌ نظر است.

تلاش لازم یا سود مورد نظر در هر وضعیت عملی را می‌توان به صورت تابعی از متغیرهای تصمیم مشخص بیان کرد.

بنابراین بهینه‌سازی را می‌توان به عنوان فرایند یافتن شرایطی که مقدار بیشینه یا کمینه یک تابع را بدست می دهد، تعریف کرد.

اسلاید ۲ :

اگر نقطه x منطبق بر مقدار بیشینه تابع f(x) باشد، این نقطه برمقدار کمینه تابع  f(x) هم منطبق است.

پس بدون از دست دادن کلیت، می‌توان بهینه‌سازی را به معنای کمینه‌سازی در نظرگرفت، زیرا بیشینه یک تابع را می‌توان با جستجوی کمینه منفی آن تابع پیدا کرد.

n

اسلاید ۳ :

به طور کلی یک مسئله کمینه‌سازی ریاضی را می‌توان به صورت زیر نوشت:

 

 

 

 

 

n

n

n

n

X  یک بردار n بعدی است و بردار طراحی (Design Vector) نامیده می شود.

f(X) تابع هدف (Objective Function) و gj(X) و lj(X) به ترتیب قیدهای نامساوی (Inequality Constraint) و قیدهای مساوی (Equality Constraint) هستند.

اسلاید ۴ :

    مسئله‌ای که در بالا بیان شد یک مسئله بهینه‌سازی مقید نامیده می‌شود.

    برخی از مسائل دارای قید نیستند و می‌توان آنها را به صورت زیر بیان کرد:

اسلاید ۵ :

  هر سیستم با مجموعه‌ای از کمیت‌ها بیان می‌شود.

  همه کمیت‌هایی که به صورت متغیر بر رفتار سیستم تاثیر می‌گذارند، متغیر طراحی (Design Variable) نامیده می‌شوند.

  این متغیرها را باxi  نشان می دهیم که  i=1, 2, … می‌باشد.

اسلاید ۶ :

یک فضای n بعدی مشخص را که هر محور مختصات آن بیانگر یک متغیر طراحی xi که i=1, 2, … است، در نظر بگیرید. چنین فضائی را فضای طراحی گویند.

هر نقطه در این فضای n بعدی، یک نقطه طراحی نامیده می شود.

این نقطه یک جواب امکان‌پذیر یا امکان ناپذیر را برای مسئله طراحی ارائه می‌کند.

اسلاید ۷ :

در بسیاری از مسائل عملی نمی‌توان متغیرهای طراحی را به دلخواه انتخاب کرد، بلکه این متغیرها باید ویژگیهای عملی مشخص و دیگر نیازمندیها را برآورده نمایند.

قیدهایی را که باید به منظور تهیه یک طرح مورد قبول برآورده شوند، قیدهای طراحی گویند.

یک مسئله بهینه‌سازی را که تنها دارای قیدهای نامساوی gj(X)۰ است در نظر بگیرید. مجموعه مقادیر X که در رابطه gj(X)=0 صدق کنند، یک ابرصفحه (Hypersurface) را در فضای طراحی تشکیل می‌دهند که به آن سطح قید (Constraint Surface) گویند.

این ابرصفحه خود یک زیرفضای (n-1) بعدی است که n تعداد متغیرهای طراحی را نشان می‌دهد.

اسلاید ۸ :

سطح قید، فضای طراحی را به دو ناحیه تقسیم می‌کند. در یک ناحیه gj(X)<0 و در دیگری gj(X)>0 است.

بنابراین نقاطی که بر روی ابرصفحه قرار دارند، به طور بحرانی در قید صدق می‌کنند.

در حالی‌که نقاط واقع در ناحیه gj(X)>0 در ناحیه امکان‌ناپذیر(Infeasible Region) یا غیرقابل قبول و نقاطی که در ناحیه gj(X)<0 قرار دارند در ناحیه امکان‌پذیر (Feasible Region) یا قابل‌قبول هستند.

اسلاید ۹ :

ناحیه امکان‌ناپذیر با خطوط هاشوردار مشخص شده است.

یک نقطه طراحی را که بر روی یک یا چند سطح قید قرار دارد، نقطه مرزی (Bound Point) و قید مربوطه را قید فعال (Active Constraint) گویند.

نقاط طراحی که بر روی هیچ ‌یک از سطوح قید قرار ندارند، نقاط آزاد (Free Point) نامیده می‌شوند.

 

 

اسلاید ۱۰ :

تنها قابل قبول بودن یک طرح مورد نظر نیست. هدف از بهینه‌سازی، انتخاب بهترین طرح از بین طرح‌های قابل قبول موجود می باشد.

بنابراین باید معیاری برای مقایسه طرح‌های قابل قبول مختلف و انتخاب بهترین آنها تعیین شود.

چنین معیاری که طرح نسبت به آن بهینه می‌شود به صورت تابعی از متغیرهای طراحی بیان می‌شود که تابع معیار و یا تابع هدف نامیده می‌شود.

انتخاب تابع هدف به طبیعت مسئله بستگی دارد. در مسائل طراحی سازه‌های هواپیما‌ها و فضاپیماها معمولا کمینه‌سازی وزن به عنوان تابع هدف درنظرگرفته می‌شود.

در طرح‌های مهندسی سازه، تابع هدف معمولاً کمینه‌سازی هزینه است و در طراحی سیستم‌های مکانیکی هدف بیشینه‌کردن بازده مکانیکی است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 18 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد