بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هدف

درك اصول مكانيزم هاي ترك خوردن در اتصالات جوشكاري شده و راههاي جلوگيري از وقوع ترك خوردن

اسلاید 2 :

مطالب شامل

براي فولادهاي C-M ، كم آلياژ ، آلياژي و زنگ نزن بطور اختصاصي موارد زير بررسي شود

- ترك خوردن سرد

- ترك خوردن گرم

- ترك خوردن پيشگرمايش

- پارگي سراسري

-

اسلاید 3 :

نتايج مورد انتظار

مقايسه مكانيزم هاي متالورژيكي براي هر كدام از انواع اصلي ترك خوردن

تشريح تاثيرات متغيرهاي شيميايي و فيزيكي براي هر كدام از انواع اصلي ترك خوردن

ارزيابي حساست به ترك خوردن با مراجعه به پارامترهاي كليدي و پيشنهاد روشهاي مناسب براي جلوگيري از ترك خوردن

ارزيابي نوع ترك خوردن و دليل رخ دادن آن با مطالعة مواد شكسته شده و تاريخچة آنها

انتخاب آزمايشهايي جهت حل مشكلات ترك خوردن

پيشنهاد روشهايي براي كاهش يا حذف ايجاد پارگي سراسري در قطعات جوشكاري شده

ارزيابي تاثيرات ناخالصي ها، شكل هندسي ، تنش و خستگي در كنترل ترك خوردن جوشها

اسلاید 4 :

ترك خوردن سرد

- تاثير پيشگرم

-  در فلز جوش و HAZ

- تاثير عناصر، سيكل هاي حرارتي، تنش   كنترل ترك خوردن پيشگرمايش

- ترك خوردن طي عمليات حرارتي و جوشكاري چند عبوري

- مكانيزم هاي ترك خوردن در فلز جوش و HAZ

- کنترل منابع و نفوذ هيدروژن

- ساختار حساس و كنترل آن

 - نوع فولادهاي حساس به ترك خوردن پيشگرمايش

- تاثير فلز جوش آستنيتي

- آزمايش حساسيت

- تاثير هيدروژن، ريزساختار و تنش

- كنترل هيدروژن

- تاثير عناصر بر حساسيت

اسلاید 5 :

ترك خوردن گرم

- مكانيزم هاي ترك خوردن بخصوص در فلز جوش

- تاثير عناصر، گرماي ورودي ، شكل بستر

- كنترل ترك خوردن گرم

- آزمايش حساسيت

اسلاید 6 :

ترك خوردن پيشگرمايش

- مكانيزم هاي ترك خوردن در فلز جوش و HAZ

- نوع فولادهاي حساس به ترك خوردن پيشگرمايش

- تاثير عناصر، سيكل هاي حرارتي، تنش

- ترك خوردن طي عمليات حرارتي و جوشكاري چند عبوري

- كنترل ترك خوردن پيشگرمايش

- آزمايش حساسيت

اسلاید 7 :

پارگي سراسري

- مكانيزم هاي ترك خوردن

- تاثيرات ناخالص ها، طراحي اتصال، تنش و خستگي

- كنترل پارگي سراسري توسط كنترل مواد و طرح اتصال

- آزمايش حساسيت ، بواسطة خواص ضخامت

اسلاید 8 :

مقدمه

بارسيدن موضعي تنش به تنش شكست، موضع مذكور دچارگسست شبكه اي شده و بين اتمهاي موجود در آن نقطه از جسم فاصله و جدايي ايجاد شده كه اين گسست و جدايي را ترك مي نامند.

تمامي عيوب موجود در داخل ساختار يك ماده مانند حفرات، ناخالصيها، ذوب ناقص، نفوذ ناقص در اتصال و...، به خودي خود هيچ مشكلي براي جسم (مثلا جوش) محسوب نمي شوند، فقط زماني كه در اثر اعمال تنش تبديل به ترك شوند، براي ادامه كاركرد قطعه مشكل ايجاد مي كنند. از اين رو شايد به نوعي عيب ترك را  بتوان بد ترين و زيان آورترين نوع عيب خصوصا در جوشكاري ناميد

اسلاید 9 :

علل ايجاد ترك در جوش

1- تردي بيش از حد جوش

2- اعمال تنشهاي كششي بالا

اسلاید 10 :

دسته بندي تركها

تركها را از جهات مختلف مي توان دسته بندي نمود. يكي از مرسوم ترين دسته بندي هاي موجود به اين صورت است

انواع ترك

شكل و مكان تشكيل

1- عرضي (tra sverse)

2- طولي (   (lo gitudi al

3-ترك چاله جوش (crater)

4- زير گرده (u der bead)

5- گوشه (toe)

علت ايجاد

1- گرم     (hot)

2-سرد     (cold )

3- پارگي لايه اي (lamellar teari g)

4- بازگرمي (reheat)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید