دانلود فایل پاورپوینت کار با رشته های کارکتری در MATLAB

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کار با رشته های کارکتری در MATLAB توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کار با رشته های کارکتری در MATLAB قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۵-۱-رشته‌های کاراکتری
برای تعریف رشته‌های کاراکتری در متلب از علامت ‘ ‘ استفاده می‌شود:
مثال:
>> s=‘This is a character string’;
>> size(s)
ans=
۱ ۲۶
نکته: در متلب رشته‌های کاراکتری نیز بعنوان ماتریس شناخته می‌شوند بطوریکه هر کاراکتر یک عنصر ماتریس محسوب می‌شود.

اسلاید ۲ :

۵-۲-نمایش کد اسکی کاراکترها: تابع abs
برای نمایش کد اسکی یک رشته می‌توان از تابع abs متلب استفاده کرد:
>> s= ‘Hello’
>> u=abs(s)
u=
۷۲ ۱۰۱ ۱۰۸ ۱۰۸ ۱۱۱

اسلاید ۳ :

۵-۳-تبدیل کد اسکی به کاراکتر
برای تبدیل کد اسکی به کاراکتر از  تابع char استفاده کنید.
>> s= ‘Hello’
>> u=abs(s)
u=
۷۲  ۱۰۱   ۱۰۸   ۱۰۸  ۱۱۱
>> sNew=char(u)
sNew=
Hello
 

اسلاید ۴ :

۵-۵-ایجاد ماتریسهای کاراکتری(روش اول)
برای ایجاد یک ماتریس کاراکتری می‌توان از علائم [ ] و ; مانند ایجاد ماتریس‌های عددی استفاده کرد. اما باید دقت شود که تعداد ستونهای هر سطر مساوی باشند:
>> sm=[‘This is first line’ ; ‘This is second line’]
??? Error using ==> vertcat
All rows in the bracketed expression must have the same
number of columns.
>> sm=[‘This is first line ’ یک فاصله خالی در انتهای خط
‘This is second line’];

 

اسلاید ۵ :

۵-۵-ایجاد ماتریسهای کاراکتری(روش اول)
برای ایجاد یک ماتریس کاراکتری می‌توان از علائم [ ] و ; مانند ایجاد ماتریس‌های عددی استفاده کرد. اما باید دقت شود که تعداد ستونهای هر سطر مساوی باشند:
>> sm=[‘This is first line’ ; ‘This is second line’]
??? Error using ==> vertcat
All rows in the bracketed expression must have the same
number of columns.
>> sm=[‘This is first line ’ یک فاصله خالی در انتهای خط
‘This is second line’];

اسلاید ۶ :

۵-۶-ایجاد ماتریسهای کاراکتری(روش دوم)
روش بهتر برای ایجاد یک ماتریس کاراکتری استفاده از تابع char می‌باشد:
>> line1=‘This is first line’ ;
>> line2= ‘This is second line’;
>>sm=char(line1,line2)
sm=
This is first line
This is second line

اسلاید ۷ :

۵-۷-گرفتن رشته در حین اجرای برنامه
برای گرفتن یک رشته از ورودی با استفاده از تابع input در حین اجرای برنامه دو روش را می‌توان بکار برد:
روش اول روش معمول استفاده از این تابع است. یعنی تابع مذکور را تنها با یک آرگومان ورودی بکار می‌بریم. در اینصورت در حین اجرا، باید رشته را در داخل ‘ ‘ قرار داد.
روش بهتر استفاده از تابع input با یک آرگومان دوم ‘s’ می‌باشد که در اینصورت متلب ورودی کاربر را بعنوان رشته تلقی می‌کند حتی اگر یک عدد یا نام یک متغیر باشد.

اسلاید ۸ :

۵-۷-گرفتن رشته در حین اجرای برنامه-ادامه-
مثال:
>>s=input(‘Please answer Yes or No: ’)
Please answer Yes or No: ‘No’
s=
No
———————-
>>s=input(‘Please answer Yes or No: ’,’s’)
Please answer Yes or No: No
s=
No
 

اسلاید ۹ :

۵-۸- سایر توابع کار با رشته‌ها
strcmp(s1,s2):درصورتیکه دو رشته یکسان باشند ۱ و درغیر اینصورت ۰ باز می‌گرداند
upper : تمای حروف یک رشته را به حروف بزرگ تبدیل می‌کند
lower :تمامی حروف یک رشته را به حروف کوچک تبدیل می‌کند
num2str :تبدیل عدد به رشته عددی
str2num :تبدیل رشته عددی به عدد
mat2str تبدیل ماتریسی از اعداد به رشته:
eval :اجرای فرمانی از متلب که بصورت رشته وارد شده باشد
 
نکته: تفاوت تابع num2str‌ با تابع mat2str‌ در این است که در تابع دوم رشته بازگردانده شده قابل اجرا توسط تابع eval ‌ است.

اسلاید ۱۰ :

۵-۸- سایر توابع کار با رشته‌ها-ادامه…
مثال:
>> a=input(‘Enter <a> value= ‘);
enter <a> value= 12
 
>> disp([‘You number is’, num2str(a) , ‘  . Thank you!’]);
 
Your number is 12 . Thank you!
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 13 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد