بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1-13-فايلهاي متني(Script) يا فايلهاي m

بمنظور اجراي چند دستور بطور همزمان و بدون نياز به تايپ مجدد، از فايلهاي متني استفاده مي‌شود.

اين فايلها بايد داراي پسوند m باشند.

اسلاید 2 :

1-13-1- مراحل ايجاد فايلهاي متني

.1باز کردن يک فايل جديد در ويرايشگر متلب:

 File>New>m-file

.2تايپ کردن دستورات متلب در فايل مذکور

.3ذخيره کردن فايل با نامي مشخص:

File>Save As…

o

اسلاید 3 :

1-13-2-روش اجراي يک فايل متني

براي اجراي يک فايل متني کافي است نام آنرا در جلوي اعلان متلب تايپ کرده کليد Enter را بزنيم.

نکته: از این پس متن برنامه ها(کد نوشته شده در فایلهای m) با رنگ سبز نشان داده خواهد شد.

مثال:  برنامه sample1.m

% SAMPLE1: A Simple m-file

n=10;a=2;b=4;

c=n*a^3/b + 3*n*a^2/b^2+6*n*a/b^3

----------------------------------------------------------

>> sample1

  c=

  29.3750

اسلاید 4 :

1-13-3- توابع و دستورات مفيد در فايلهاي m

.1تابع disp(x): اين تابع مقدار يک متغير يا يک رشته متني را نمايش مي‌دهد.

مثال:

>> n=10;

>>disp(n)

  10

>> disp(‘This is a string’)

  This is a string

اسلاید 5 :

1-13-4- توابع و دستورات مفيد در فايلهاي m

.2تابع x=input(s): براي گرفتن مقدار يک متغير از ورودي.

مثال:

n=input(‘Please tell me “n” value: ‘)

--------------------------------------------------

Please tell me “n” value: 10

n=

  10

اسلاید 6 :

1-13-4- توابع و دستورات مفيد در فايلهاي m

.3دستور pause: توقف موقت در حين اجرا.

  pause

  pause(n)  % n seconds

مثال:

%SAMPLE2: Enhanced Sample1

n=10;

a=input(‘ “a” value=  ‘);

b=input(‘ “b” value=  ‘);

c=n*a^3/b + 3*n*a^2/b^2 + 6*n*a/b^3;

disp(‘Please wait 5 seconds only!’);pause(5);

disp(‘Press any key to see answer.’); pause;

disp(‘ ”C” Value is= ‘); disp(c)

اسلاید 7 :

تکلیف 1-1: برنامه‌ای بنویسید که یک عدد را از کاربر بگیرد و آنرا در متغیری به نام x ذخیره کند. با استفاده از آن، عبارت زیر را محاسبه کند و مقدار y را با پیغام مناسب نمایش دهد.

y=x^3 + 3*x^2 +6*x + 6;

oبا تایپ نام برنامه در جلوی اعلان MATLAB، آنرا اجرا کنید.

o با استفاده از ویرایشگر MATLAB، برنامه خود را اجرا و trace کنید.

اسلاید 8 :

در اين فصل در مورد جملات شرطي و انواع حلقه‌هاي تکرار صحبت خواهيم کرد.

6-1-حلقه for:

شکل کلي حلقه for در متلب بصورت زير است:

  for   x= آرايه

  دستورات

  end

در اينصورت حلقه فوق به تعداد ستونهاي آرايه مشخص‌شده تکرار خواهد شد و در هر تکرار يکي از ستونهاي اين آرايه در متغير x قرار گرفته و در بدنه حلقه قابل استفاده است. در صورتيکه آرايه يک بردار باشد، هر بار يک عنصر از آن در متغير x قرار خواهد گرفت.

تذکر: با توجه به تواناييهاي ماتريسي متلب از کاربرد حلقه‌ها در متلب تا حد ممکن بايد پرهيز گردد زيرا اينکار باعث کند شدن شديد برنامه مي‌شود و نياز به کد نويسي بسيار بيشتري دارد.

اسلاید 9 :

6-2- حلقه while :

در مواردي که بخواهيم يک يا چند دستور تا برقراري شرط خاصي تکرار گردند از اين حلقه استفاده مي‌کنيم. شکل کلي حلقه while بصورت زير است:

while    شرط

  دستورات

end

حلقه فوق تا زمانيکه شرط ذکر شده برقرار باشد تکرار خواهد شد.

اسلاید 10 :

6-2- حلقه while –ادامه-

مثال:

در اين مثال بالاترين دقت محاسبات نقطه اعشار در متلب محاسبه مي‌شود

Epsilon=1;

while ( 1 + Epsilon ) > 1

  Epsilon = Epsilon / 2;

end;

disp(‘This is the smallest  floating point number in matlab: );

disp ( Epsilon);

نکته : متغير ويژه eps در متلب حاوي کوچکترين عددي است که اگر با يک جمع شود مقدار حاصل از يک بزرکتر خواهد بود. که اين عدد دوبرابر Epsilon بدست آمده از روش فوق است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید