بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

کيفيت قدرت چيست، چكيده،  مقدمه
کميت ها و پارامترهای موثر بر کيفيت قدرت
  
افت ولتاژ   Voltage Dip / Voltage Sag                
  
افزايش ولتاژ                       Voltage Swell 
  
حالت گذرا                            Transient
  
هارمونيک                          Harmonics
   فليکر يا چشمک                       Flicker
 
 عدم تعادل ولتاژ            Voltage Imbalance

اسلاید 2 :

      تغيير فرکانس                       Frequency Deviation

      تغيير ولتاژ                       Voltage Deviation

        قطع ترانزينت                     Transient Interuption

        قطع برق                                 Outage

اثرات مرتبط با کميتهای موثر برکيفيت قدرت

منابع اصلی کاهش کيفيت قدرت         

    - تجهيزات و وسايل الکترونيک قدرت

اسلاید 3 :

    - تجهيزات مرتبط با فن آوري اطلاعات و دفتري

    - تجهيزات قوس الکتريکي

    - قطع و وصل بارهای الکتريکی

    - راه اندازی موتورهای بزرگ

 اندازه گيري کيفيت انرژي الکتريکي

 روشهای بهبود مسائل و مشکلات مرتبط کيفيت  قدرت ( راه حل ها )

اسلاید 4 :

چكيده :
کيفيت انرژي الکتريکي و يا ( کيفيت قدرت ) موضوعي است که بطور روز افزون ، براي مصرف کننده گان برق در تمام سطوح و کاربرد اهميت پيدا ميکند.  تجهيزات حساس و بارهاي غير خطي ، اکنون بطور وسيعي در محيط هاي صنعتي ،  اقتصادي و خانگي مورد استفاده قرار ميگيرند.  نتيجتاٌ، اتفاقات موثر بر روي منبع الکتريسيته که قبلاٌ براي شرکتهاي برق منطقه اي و مصرف کنندگان برق قابل قبول بودند ،  اکنون غالباٌ از نقطه نظر مصرف
کننده يک مسئله يا مشکل عمده تلقي ميشوند.

اسلاید 5 :

در اين سمينار موضوع کيفيت قدرت معرفي شده و اهميت آن مورد بررسي قرار ميگيرد .  همچنين ، تعاريف مشترک ، قابل قبول و مورد استفاده در مبحث کيفيت انرژي الکتريکي (قدرت) ، مطرح شده ، در خصوص بعضي از مسائل  مشکل آفرين براي مصرف کننده ها بحث خواهد شد.  علاوه بر آن ، وضعيت موجود از نقطه نظر هاي صنعت برق ، تجهيزات موجود براي اندازه گيري کيفيت قدرت و تحقيقات انجام شده در اين خصوص ، مورد بررسي قرار ميگيرند.

اسلاید 6 :

مقدمه :
عبارت " کيفيت قدرت " و يا Power Quality در سالهاي اخير،  مورد استفاده خيلي از مصرف کننده گان صنعتي و اقتصادي برق قرار ميگيرد ،  در گذشته، تجهيزات برقي غالباٌ ساده و نتيجتا پايدار بوده و نسبت به تغييرات کوچک منبع تغذيه حساس نبودند.  اما در حال حاضر تجهيزاتي مورد استفاده ميباشند که نياز به منبع تغذيه اي با کيفيت بالاتر دارند ، نتيجتاٌ مصرف کننده ها ،  نياز به انرژي الکتريکي ،  با کيفيت خوب دارند.

اسلاید 7 :

هرچند مسئوليت شرکتهاي برق منطقه اي در اين خصوص کاملاٌ روشن است ،  اما مصرف کننده گان انرژي الکتريکي نيز ميبايستي نسبت به حفاظت بارهاي حساس در مقابل اغتشاش برق اقدام نموده و وسايل حفاظتي بر روي آنها نصب نمايند.

راه حل هاي متعددي همچنين براي حل مسائل مربوط به کيفيت انرژي الکتريکي موجودند ،  که بعضي براي اپراتورهاي شبکه توزيع و تعدادي براي مصرف کننده ها طراحي شده اند.  علاوه بر اين ، تجهيزات پيچيده اندازه گيري کيفيت برق بسادگي در اختيار مصرف کننده هاي نهائي قرار دارند ،

اسلاید 8 :

که اطلاعات مربوط به سطح کيفيت انرژي الکتريکي  را که دريافت و يا مصرف ميکنند در اختيارشان قرار ميدهد.
کميت ها و يا اتفاقات قابل اندازه گيري:
 -افت ولتاژ: (Voltage Dip and/or Voltage Sag) 
کاهش در مقدارRMS   ولتاژ در يک محدوده از  0.1 – 0.9 PU  براي مدتي طولاني تر از يک نيم سيکل و کمتر از يک دقيقه.    غالباٌ اين مسئله  بدليل خطاهاي ناشي از افزايش تقاضاي مصرف و اتفاقاتي گذرا  نظير  راه اندازي  يک موتور بزرگ اتفاق مي افتد.

اسلاید 9 :

گذشته از زمان کوتاه آن ، اين اتفاق ميتواند ، مشکلات عمده ای را برای رنج وسيعی از تجهيزات ايجاد نمايد.
افت ولتاژ يک پديده ی سه فاز ميباشد که بر روی ولتاژهای هر سه فاز و حتی گاهی اوقات ولتاژ نول نسبت به زمين تاثير ميگذارد.
منشاء تمام افت ولتاژها افزايش کوتاه مدت جريان ميباشد،  و مهمترين عوامل ايجاد کننده ی اين چنين حالتی ،  راه اندازی موتورها ، برق دار نمودن ترانسفورماتورها و خرابی هائی همچون خطای زمين و و خطای اتصال کوتاه ميباشند. 

اسلاید 10 :

مثالهائی برای افت ولتاژ با دلايل متفاوت در شکلهای زير نمايش داده شده اند.

در شکلهای زير مقادير موثر ولتاژهای سه فاز بصورت تابعی از زمان ترسيم شده اند.

مقدار موثر ولتاژهای سه فاز در هر سيکل محاسبه شده و در زمان هر نمونه برداری تصحيح شده اند. 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید