بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

¨

- درصد افراد واجد شرايط که به موقع استرپتوکيناز دريافت کرده اند .

- درصد بيماران ديابتی که موقع ترخيص از لحاظ شبکيه چشم معاينه شده اند .

- درصد بيمارانی که با رضايت از بخش ترخيص شده اند .

- درصد آپاندکتومی نرمال در بيمارستان .

- و ...

اسلاید 2 :

تعريف مميزي:

  - فرآيندی است نظام مند که در قالب انجام مراحل مختلف  به  ارتقاء کيفيت  خدمات سلامت در يک حيطه مشخص  می پردازد .

- ارتقاء کيفيت خدمات بالينی از طريق مقايسه دائم عملکرد بالينی افراد شاغل با استاندارد و مداخله در جهت ارتقاء آن .

  - فرآيندی است نظام مند ، مستقل و مکتوب به منظور گرد آوری شواهد عينی در تعيين ميزان برآورده شدن معيارهای استاندارد

اسلاید 3 :

: کيفيت

-خصوصياتی از محصول که احتمال دستيابی به نتيجه مطلوب را به حداکثر ميرساند .

-ميزان خوب بودن                                                     

- مطابقت يک محصول با خدمت يا الزامات ( نيازها و انتظارات مشتری ) از پيش تعيين شده

-سطحی از خدمات ارائه شده به افراد و جوامع که احتمال نتايج بهداشتی يا درمانی مطلوب را افزايش داده و مطابق دانش حرفه ای روز باشد .

اسلاید 4 :

مميزی :

ارتقاء کيفيت  خدمات بالينی از طريق مقايسه دائم عملکرد بالينی افراد شاغل با استاندارد و مداخله در جهت ارتقاء آن

 

اسلاید 5 :

تعريف استاندارد :

- عبارت است از شرايطی که تعيين کننده تحقق انتظارات در عملکرد ، ساختار و

يا فرآيندهائی است که در يک سازمان قادر به افزايش کيفيت خدمات باشد .

- استاندارد وضعيت مطلوبی است که در نهايت می خواهيم به آن نائل شويم .   

اسلاید 6 :

مشکل موجود :

         تعداد موارد آپاندکتومی نرمال در اين بيمارستان زياد است

- سوال اول : تعداد موارد آپاندکتومی نرمال در اين بيمارستان چقدر      است ؟ ( بررسی وضعيت موجود )

- سوال دوم : تعداد موارد آپاندکتومی نرمال چه تعداد بايد   باشد ؟ ( تعيين استاندارد )

- سوال سوم : آيا واقعاً تعداد موارد آپاندکتومی نرمال در اين بيمارستان زياد است ؟ ( مقايسه وضع موجود با استاندارد )

- سوال چهارم : اگر جواب سوال سوم مثبت است چه بايد کنيم ؟ ( اعمال مداخله )

- سوال پنجم : آيا مداخله ای که انجام داده ايم ، سودمند بوده است ؟             ( مميزی مجدد )

اسلاید 7 :

تعريف :

- مميزی بالينی فرآيندی است نظام مند که در قالب انجام مراحل مختلف به ارتقاء کيفيت خدمات سلامت در يک حيطه مشخص می پردازد .

اسلاید 8 :

انتخاب موضوع مميزی :

 

اهميت انتخاب موضوع : نقطه آغاز هر فعاليت ارتقاء کيفيت ، انتخاب موضوع آن است و اين انتخاب نياز به تفکر و برنامه ريزی دقيق و اولويت بندی مناسب دارد چرا که انجام هر پروژه مميزی مستلزم صرف منابع است .

اسلاید 9 :

انتخاب اولويت يا ( موضوع ) :

 

1- وسعت و شدت مسأله   ( مثال : ميزان بالای عفونت در اطاق عمل در بيماران جراحی شده  ( 

2- قابليت حل مسأله

3- توانائی شما در حل مسأله

4- ارتباط موضوع با حوزه کاری شما

5- وجود استاندارد

اسلاید 10 :

انتخاب موضوع مميزی :

حيطه های مميزی

1- ساختار : مجموع منابعی است که سيستم را قادر به ارائه خدمت يا مراقبت درمانی می سازد .

(مميزی ساختار به منابعی توجه دارد که بايد وجود داشته باشد تا ارائه خدمات با کيفيت بالا و مطابق استاندارد امکان پذير باشد .مثلاً کارکنان – محيط – تجهيزات و ... )

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید