بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1) تروماتيك :

الف- instrucmental : شايعترين دليل

ب- تروماي بلانت يا نافذ

2) خودبخودي (Boerhaave’s syndrome) : 15%‌

3) اجسام خارجي : 14%

اسلاید 2 :

(1شايعترين علام بيماران درد مي باشد كه مشخصه بسيار كمك كننده است (بخصوص در گردن بعد از انجام آندوسكوپي)

(2آمفيزم زير جلدي: اغلب اگر رخ دهد تشخيص محتمل تر مي گردد.

اسلاید 3 :

nمعمولاً با مورتاليتي بالايي همراه است (بدليل تأخير در تشخيص)

nبيمار در سابقه استفراغهاي شديد را ذكر مي كند ولي در تعداد كمي از بيماران هيچگونه سابقه اي از استفراغ وجود ندارد.

nدر بيماران بدليل بروز پلورال افيو‍ژن و پنوموتوراكس با پانكراتيت يا ساير علل پنوموتوراكس اشتباه مي گردد. (آميلاز ↑) ،‌اغلب در سمت چپ حفره پلورال

nگاهي در غياب اختلالات راديوگرافيك با MI اشتباه مي گردد.

اسلاید 4 :

1) راديوگرافي قفسه سينه و گردن: البته به محل پارگي مري ،‌فاصله زماني بين گرفن گرافي و پرفوراسيون و سلامت پلورمدياستينال متغير است در كل در 9% بيماران CXR نرمال است.

اسلاید 5 :

الف- آمفيزم در مدياستينال يا گردني : علامت قوي پارگي مري است (40%)

ب- پهني مدياستن

ج- پنوموتوراكس (77%) : 3/2 در سمت چپ، 5/1 در سمت راست و 15/1 دو طرفه

د- افيوژن پلورال

اسلاید 6 :

2) Contrast esophagogram : روش قطعي تشخيصي است و در 90% بيماران كمك كننده است.

nماده حاجب محلول در آب ارجح تر است (گاستروگرافين) ولي در 10%‌موارد منفي كاذب ميباشد كه آنهم به علت قرار گرفتن بيمار در وضعيت upright مي باشد.

nبهترين ويو براي اين كار right lateral decubitus مي باشد. (شايعترين محل پارگي مري ديواره چپ مري چپ مي باشد)

اسلاید 7 :

nمهمترين فاكتور پروگنوستيك زمان تشخيص مي باشد و اگر قبل از 24ساعت تشخيص و درمان انجام شود          90-80% سوروي دارند.

اسلاید 8 :

(1برگش ماده حاجب از مدياستن  به مری

(2علائم خفيف

(3Sepsis وجود نداشته باشد

اسلاید 9 :

nدر كودكان اغلب اتفاقي و در بزرگسالان (Teenagers) اغلب بدليل خودكشي رخ مي دهد.

nبلع مواد قليا شايعتر از اسيد است زيرا اسيد قوي بلافاصله منجر به سوختگي و درد در دهان مي گردد.

nPathology :

(1Acute phase: هدف از جلوگيري از پرفوراسيون مري است.

(2Chronic phase: هدف جلوگيري از بروز تنگي مري است.

nعوامل موثر بروز آسيب در فاز حاد :

(1ماهيت ماده سوزاننده

(2غلظت ماده سوزاننده

(3حجم ماده سوزاننده

(4مدت زمان تماس

اسلاید 10 :

nآيا نفوذ اسيد بيشتر است يا قليا ؟

nآيا آسيب در پروگزيمال مري شديد تر است يا ديستال مري؟

nتقسيم بندي آسيب مري:

(1Acute necrotic phase: در 1 تا 4 روز ابتدا بعد از آسيب

(2Granulation (ulcer) phase: 3 تا 10 كه در اين فاز مري ضعيف ترين وضعيت را دارد.

(3Cicatrization (scar) phase: از هفته سوم بعد از آسيب شروع مي شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید