بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • همیشه در متن نامه ها و گزارش ها دست می برد.
 • عبارات را پس وپیش می کند و گزارش یا نامه تغییر اساسی نمی کند.
 • هر نوشته ایی مدت ها روی میز وی می ماند.

اسلاید 2 :

 • ده مورد از آخرین نامه ها و گزارش هایی را که برای تایید و امضای شما آورده اند، بررسی کنید.
 • اگر در بیش از 5 مورد آثار قلم خوردگی و اصلاحات صوری شما منعکس است احتمالا ایرادگیر ادبی هستید ، مگر اینکه همه زیردستان شما در کار خود ناوارد باشند.

اسلاید 3 :

 • احساس تمایل به اصلاح هر نوشته ای را که به شما می دهند سرکوب کنید.
 • کلاه خود را قاضی کنید و ببینید که چه مقدار از این نوشته ها صرفا احتیاج به دستکاری شما داشته است.
 • کارمندانی را که نوشته های آن ها احتیاج به اصلاح عبارتی ندارد، تشویق کنید.

اسلاید 4 :

 • مانند افسران قزاق واحد خود را اداره می کنند.
 • مرتب فریاد می کشند و سر و صدا می کنند.
 • در این واحد اضطراب و نگرانی حاکم است و همه درحال دویدن هستند و فرصت فکر و اندیشه کم است.
 • کارکنان به ضرب چوبدستی و از ترس انجام وظیفه می کنند. البته پس از مدتی همه خسته و فرسوده و بی تفاوت می شوند و برای حرکت مجدد منتظر تحریک و سرو صدا هستند.

اسلاید 5 :

 • به همه کارها شخصا رسیدگی می کند.
 • شخصا تصمیم می گیرد و شخصا اقدام می کند.

اسلاید 6 :

 • شش تا از آخرین گزارش هایی را که کارمندان تان تهیه کرده اند، بررسی کنید.
 • اگر دست کم دو گزارش از این شش گزارش محتوی عقاید تازه و سودمند نباشد، مسلم بدانید که شما نقش رئیس همه کاره را بازی می کنید و احتیاج به مداوا دارید.

اسلاید 7 :

 • به همکاران توضیح دهید که تا چه حد به عقاید و افکار تازه علاقه دارید.
 • آنان را ترغیب کنید تا افکارشان را بر روی کاغذ بیاورند.
 • به آنان اطمینان دهید که حتی نامربوط ترین پیش نهادها هم مطالعه خواهد شد و اگر پیش نهادی پذیرفته نشود، پیش نهاد دهنده مورد انتقاد قرار نخواهد گرفت.

اسلاید 8 :

 • نیازمند احترام و کرنش زیردستان است.
 • بیش از حد پایبند تشریفات مقام ریاست است.
 • از مدیریت فقط اعمال قدرت را یادگرفته است.
 • ضعیف آزار و قوی پرور است.
 • معتقد به فلسفه قدرت است و به آسانی در برابر قوی دستان و زورمندان زانو می زند.

اسلاید 9 :

رفتار وی را بیرون از اداره و درون اداره مقایسه کنید:

 • وارد اداره که می شود ژست خاصی می گیرد.
 • لحن مکالمه تلفنی وی وقتی که پشت میز هست، تغییر می کند.
 • نسبت اختلاف رفتار عادی به رفتار اداری دو به پنج است.

اسلاید 10 :

 • بایستی پذیرفت که رنگ ولعاب پست و مقام و میز و صندلی مانند رنگ و لعاب لباس فاخر و ماشین مدل بالا است. آنچه یک مدیر را محبوب می سازد ، شخصیت و اخلاق حسنه اوست. افکار و تصمیمات منطقی مدیر است که اهمیت دارد نه پست و مقام.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید