بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

nLCD ھا ابزاری برای نمایش اطلاعاتی ھستند که شامل حروف و اعداد و ھمچنین برخی کاراکترھای گرافیکی میشود. بطور معمول در تجربیات اولیه در نمایش اطلاعات دیجیتال از نمایشگر ھای ھفت قسمتی استفاده می شود که این نمایشگرھا فقط ارقام ( ٠ تا ٩) را و بعضی حروف مثلA b

nبصورت نه چندان زیبا نمایش می دھند. اما با بکار گیری LCD طلاعات را بصورت زیبا و کاملتر می توان نمایش داد. البته استفاده از LCD برای مدارات ساده توصیه نمی شود و عموما آنرا ھمرا با میکروکنترلر یا CPUھا بکار می برند چیزی که از آن بعنوان LCD یاد می شود درواقع یک صفحه نمایشگرLCDمانند صفحه ماشین حساب است که ھمراه با آی سی کنترلر و مدارھای جانبی اش و عموما با لامپ پشت صفحه در یک بسته پیش ساخته عرضه می شود. ھمانطور که گفته شد LCD دارای یک کنترلر است که با فرستادن اطلاعات به آن این اطلاعات را در صفحه ای که عموما به چند سطر و ستون تقسیم شده نمایش می دھد. مثلا برای نمایش حرف( m) کافیست کد اسکی این حرف را طبق یک پروتکل ساده به  صفحه LCDارسال کنیم. ھمچنین می توان دستوراتی از قبیل پاک کردن

n صفحه نمایش، جابجایی مکان نما، خاموش روشن کردن مکان نما و غیره را نیز به LCDارسال کرد

n

nLCD ھا از طریق مقدار اطلاعاتی که میتوانند در صفحه نمایش بدھند انتخاب و خریداری می شوند. انواع معمول   ان ، ٢٠. 16  و ۴٠ کاراکتر در ھر خط در ١ یا ٢ یا ۴ سطر. مثلا ٢ در ١۶ یعنی صفحه دارای دو خط وھر خط ١۶ کاراکتر است. ھمچنین LCD موردنظر میتواند ھمراه با لامپ پشت صفحه یا بدون آن انتخاب شود

اسلاید 2 :

nاین نوع LCDقابلیت نمایش ٢ خط و ١۶ کاراکتر در ھر خط را داراست این نوع LCD می تواند به صورت موازی به میکروکنترلر ھا متصل شود که برای این منظور از ۴ معمولاً دارای ١۶ پایه برای اتصال ھستندپایه ھای DB تا 7 DB پایه ١١ تا ١۴ ) برای ارسال داده استفاده می شود. شش پایه دیگرLCDکه بایستی مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از:که R/W برای تنظیم کنتراست است نیز به زمین وصل شده VO ھا معمولاً برای نوشتن استفاده می شوند به زمین، و پایه LCD با توجه به اینکه پای هاست که البته برای تغییر و تنظیم کنتراست می توان این پایه را به یک پتانسیومتر متصل نمود و شدت آن را تغییر داد

اسلاید 3 :

nبرنامه ای بنویسید که عبارت MOHSEN BARZGARرادر LCDنمایش دهد.  

nORG   # 600H

nDATAWRT: MOV P2,A

nSETB  P3.0

nSETB P3.2

nCLR P3.2

nRET

nDELAY: MOV R3,#08FH

nMGH1: MOV R4,#0FFH

nMGH2: DJNZ R4,MGH2

nDJNZ R3,MGH1

nRET

nDB   'MOHSEN BARZGAR‘

nEND

اسلاید 4 :

nزير برنامه: DATAWRT وظیفه اين زير برنامه اين است كه به حافظه ROMمیكرو رفته و باتوجه به آدرس ھاي كه ما به او میدھیم اطلاعات اين خانه ھا براي فرستادن بهLCDازحافظه مي آورد. نكته ھر بار وفقط يك خانه ٨ بیتي كه معادل يك كاراكتر است را براي مامي آورد پس ما بايد به تعدا كاراكتر ھايLCDاين برنامه تكرار نمايم.

n

n  زیر برنامه WRT :وظیفه اين زير برنامه با توجه به جدول ٢ثبات RS ال

nسي دي را صفر ميكند و اين بدين معني استکه LCDرا براي گرفتن ديتاآمادهمي كند.(يك عدد كاراكتر)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید