بخشی از مقاله

مانيتور هاي LCD و CRTوتمرين هاي گرافيك

نحوه انتخاب يك مانيتور:
مانيتوريكي از عناصر سخت افزاري مهم در كامپيوتر است .كه به عنوان دستگاه استاندارد خروجي و در جهت نمايش اطلاعات استفاده مي شود.
كامپيوتر شخصي در سال 1970ارائه شد. از سال 1970 تا كنون مدلهاي متفاوتي از مانيتور با بهرگيري از تكنولوژي متفاوت در ارئه قابليت مختلف توليد وعرضه شد .مانيتور هاي crt و مدل متفاوت lcd نمونه از مانيتورهاي ارائه شده طي ساليان گذشته واخير مي باشد.


اصطلاحات:
Aperture grille :در تكنولوژي فوق به منظور ايزوله نمودن پيكسل هاي به صورت افقي از مجموعه سيمهاي عمودي استفاده مي كند.مانيتورهاي كه از تكنولوژي استفاده مي كند .داراي شفافيت و وضوح تصوير مناسبي مي باشد. پيكسل ها با توجه به ماهيت خطوط پويش استفاده شده به منظور نگاشتن تصوير به صورت عمودي از يكديگر متمايز مي كند.


Aspect Ratio:نسبت پهناي تصوير به ارتفاع را ميگويد.وبراي اكثر مانيتور هاي مجدد 4:3 ميباشد.
Asset Control :ويژگي فوق باعث صرفه جوي در زمان به منظور رديابي مانتيورها در شبكه ها ميگردد. در صورتي كه مانيتورها داراي ويژگي فوق بوده واز ان به همراه نرم افزاري ضروري در شبكه استفاده ميشود. امكان بازيابي اطلاعات لازم به منظور رديابي مانيتورها فراهم مي گردد.


از لحاظ سرعت:
داده دريافتي توسط مانيتور از پردازنده كارت گرافيگ را مي گويد.هر اندازه سرعت فوق بيشتر باشد تصوير با وضوح و شفافيت بهتري نمايش داده شده است.
Control Convergence :پارامتر فوق معياري به منظور جلوگيري از سنجش نحوه تلاقي سه تفنگ رنگي قرمز .سبز.ابي. در هر پيكسل بوده و وضوح بهتر تصاوير را در صورت همگرائي مناسب به دنبال دارد .


Dot Pitch:يك واحد اندازه گيري از به منظور محاسبه فاصله بين مراكز دو نقطه نوراني با رنگ مشابه بر روي نمايشگر مي باشد .هر اندازه نقطه به يكديگر نزديك باشد. مقدار پارامتر فوق كمتر مي باشد و تصاوير از وضوح بهتري برخودار خواهد بود.
Epa:به منظور توليد و استفاده از كامپيوتر هاي شخصي با هدف بهينه سازي مصرف انرژي مي باشد.
Screen color Crt :مانيتور هاي رنگي كه داراي صفحات نمايشگر مسطح هستند. نمايشگر مسطح نسبت به نمايشگر غير مسطح علاوه بر ارائه تصاوير با كيفيت مطلوبتر كاهش تشعشعات را نيز به دنبال دارد.


Mpr-Ii:استانداردي بهمنظور كاهش انتشار امواج الكترو استاتيك و الكترو مغناطيس مي باشد.
Phosphor:مواد بر روي صفحه كه در واكنش به سيگنال توليد شده توسط تفنگ هاي پرتاب الكترون از خود نور ساطع مي نمايد.
Pixel: پيكسل نقاط كليدي موجود بر روي صفحات نمايشگر به منظور ايجاد تصوير است.
Refresh Rate: به سرعت پويش و با زنويسي اطلاعات بر روي يك صفحه نمايشگر اطلاق مي شود.
فركانس بالاتر با توجه به اينكه پيكسل ها با سرعت بيشتري فعال مي شود لرزش تصاوير كمتر است.


Scan Rate: سرعت ترسيم يك سيگنا ل خط افقي بر روي يك نمايشگر را مشخص مي كند هر اندازه مقدار پارامتر فوق بيشتر باشد. تصاوير واضح تر در دقت بالا ايجاد خواهد شد.
Shadow Mask : صفحات فلزي به همراه سوراخ هاي درون انها كه تفنگ الكترون از بين انها پرتوهاي الكترون را به منظور تو ليد پيكسل ها بر روي نما يشگر ارسال مي نمايد.

Stripe pitch: يك واحد اندازه گيري به منظور محاسبه فا

صله بين مراكز دو نوار با رنگ مشابه كه باعث ايجاد يك تصوير بر روي صفحه نمايشگر مي گردد. هر اندازه نوارهاي رنگي به يكديگر نزديك تر باشد. مقدار پارا متري فوق كاهش و به دنبال ان وضوح تصوير بهبود مي يابد.
ويژگي مهم
با توجه به اينكه مانيتور .LCD از يك ماتريس مشتمل بر سلول به منظور نمايش تصاوير استفاده مي شود .داراي يك ثابت بوده و كيفيت تصوير در بهترين وضعيت خود خواهد بود يك مانيتور 15 اينچ كه داراي يك Nativ Resoulation معادل 1034 در 768 مي باشد اين در حالي است كه اكثر مانيتورها در 17.18 .19. اينچ از يك معادل 1280 در 1034 استفاده ميكند.


در مانيتور هاي lcd نور از طريق كريستالهاي مايع در نمايشگر عبور داده مي شود .زماني كه مستقيما در مقابل انهاايستاده ايم بهترين وضعيت نمايش را دارد در صورتي كه زاويه مشاهده خود را تغيير بدهيم ميزان تابناكي ان افت مكند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید