بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

زمان بندی پروسسها   Process Scheduling

Scheduler (زمانبند) : بخشی از سیستم عامل است که تصمیم می گیرد از بین پروسسهای آماده اجرا CPU به کدام یک داده شود . برا ی این تصمیم گیری از الگوریتمی استفاده می شود که الگوریتم زمان بندی  (ُScheduling Algorithm) نامیده می شود .

ملاکهایی که یک الگوریتم زمانبندی خوب باید دارا باشد عبارت است از :

1- عدالت ((Fairness : هر پروسس سهم عادلانه ای از CPU را دریافت نماید .

2- کارایی (ٍٍٍٍEfficiency) : CPU بیکار نماند و وقتی پروسس امکان جلو رفتن  ندارد CPU به پروسس دیگری داده شود .

3- زمان پاسخ (Response Time) : زمان پاسخ ، زمان پاسخ به فرمانهای Interactive کاربر است .

4- حداقل بودن زمان بازگشت (Turnaround Time) : زمان بازگشت برای یک کار Batch طول زمان از لحظه ورود آن به سیستم تا لحظه پایان یافتن (کامل شدن) آن می باشد .

5- حداکثر شدن Throughput: تعداد کارهایی است که در واحد زمان انجام می شود .

اسلاید 2 :

زمانبندی Round Robin :

یکی از رایج ترین و ساده ترین الگوریتمهای زمانبندی است . پیاده سازی آن بسیار ساده است . کافی است یک لیستی از پروسسهای آماده اجرا نگهداری شود .

به هر پروسس یک Quantum (کوانتم) یا Time-slice (برش زمانی) CPU داده می شود . اگر پروسس در پایان کوانتم هنوز خاتمه نیافته باشد ، CPU از آن گرفته می شود و به پروسس بعدی در صف داده می شود .

اندازه Quantum چقدر باشد ؟

فرض کنید Context switch ، 5 میلی ثانیه طول بکشد .

اگر طول کوانتم 20 میلی ثانیه باشد             

                                            20% = (20 + 5) / 5 = میزان اتلاف           

اگر طول کوانتم را 500 میلی ثانیه در نظر بگیریم

                               1% > 505/5 =( 5 + 500 )/ 5 = میزان اتلاف

اغلب کوانتم برابر 100 میلی ثانیه را مناسب می دانند .

اسلاید 3 :

زمانبندی اولویت (Priority Scheduling Algorithm) :

در زمانبندی Round Robin همه پروسسها دارای اولویت یکسان بودند .

نیاز به اعمال فاکتورهای خارجی منجر به زمانبندی دارای اولویت می شود .

اسلاید 4 :

اولویت می تواند به صورت ایستا وپویا نسبت داده شود .

مثال : درکامپیوترهای نظامی

مثال : درسایتهای کامپیوتری  کارتهای طلایی نقره ای وبرنز و....

    اولویتها میتوانند بطور پویا تعیین شوند مثلا به پروسسهای I/O limited اولویت f/ 1  نسبت دهیم که f  کسری ازآخرین کوانتم است که پروسس  cpu رادر دست داشته .

اگر کوانتم 100میلی ثانیه باشد وپروسس  p1 ، 20 میلی ثانیه  ا ز cpu استفاده کرده باشد 

                   f = 20/100                                                                                                          

5                                                                                                           = f/1= اولویت p1

اگرکوانتم 100میلی ثانیه باشد و پروسسp2  ، 2میلی  ثانیه از  CPUاستفاده کرده باشد :

 

   f = 2/100                                                                                                         

= 1/f =50                                                                                             اولویت  p2

 

اسلاید 5 :

میتوان از کلاسهای اولویت (priority classes) استفاده کرد :

دراین روش پروسسهادرکلاسهای اولویت قرارداده میشوند . زمانبندی بین کلاسها اولویت داراست ولی زمانبندی درداخل هر کلاس  Round Robin است .

اسلاید 6 :

زمانبندی صفحه های چندگانه (multiple queues)

 CTSSدارای زمانبندی اولویت دار بود ولی سرعت تعویض پروسس در آن کم بود .

طراحان CTSS  متوجه شدند اگر به پروسسهای CPU-Limited به جای اختصاص دادن مکرر کوانتم های کوچک کوانتم های طولانی تر داده شود Throughput سیستم بالاتر می رود .

از کلاسهای اولویت استفاده کردند .

اسلاید 7 :

اگر پروسس از تمامی کوانتم های خود در یک کلاس بطور کامل استفاده کند و هنوز کامل نشده باشد در کلاس پایین تر قرار می گیرد .

در سیستم XDS 940 : ازکلاسهای اولویت مطابق شکل زیر استفاده می شود .

اسلاید 8 :

زمانبندی ابتدا کوتاهترین کار Shortest Job First (SJF)  :

این الگوریتم مخصوص کارهای دسته ای (Batch)  می باشد.

وقتی چند کار Batch  با اولویت یکسان وجود دارد . این الگوریتم می گوید CPU  باید به پروسسی داده شود که Turnaround time کوچکتر ی دارد (یعنی آن پروسسی که زودتر خاتمه می یابد.)

اسلاید 9 :

Turnaround Time D : 4 ثانیه

Turnaround Time C : 8 ثانیه

Turnaround Time B:12 ثانیه

Turnaround Time A:20 ثانیه

اسلاید 10 :

آن پروسسی که زمان بازگشت کوتاهتری دارد((Shortest Job) باید ابتدا اجرا شود

(Shortest Job First)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید