بخشی از مقاله

آزمكانيك خاك


آزمايش دانه بندي خاك

موضوع: آزمايش دانه بندي خاك
وسايل مورد نياز: 2000 گرم شن- ترازو- الكهاي دسته بندي شده- دستگاه لرزاننده.
نحوه انجام كار: ابتدا 2000 گرم شني را توسط ترازوي ديجيتال كشيده و سپس آن را داخل الك نمره4/3 ريخته البته الكها را از بالا به ترتيب قرار مي‌دهيم كه عبارتند زا الك نمره 200,100, 60, 50, 40, 20, 16, 10, 4, 4/8.


سپس شن را داخل الكها ريخته (الك رويي) و آن را روي دستگاه لرزاننده قرار مي‌دهيم و آن را به مدّت يك دقيقه روش كرد و پس از اطمينان از خوب جدا شدگي دانه‌هاي شن الكها را برداشته و دانه‌هاي بوجود بر روي هر الك را با ترازوي ديجيتال وزن مي‌كنيم و سپس آن را در داخل جدول قرار مي‌دهيم.


درصد رد شوه درصد مانده روي الك وزن مانده روي الك شمارة الك
100 0 - 1
100-7.45=95.55 7.45 149g ¾
44.84 47.7 954g 3/8
2.3 42.55 851g 4
0.3 2 40g 10
0.25 0.05 1g 16


0.15 0.1 2g 20
0.1 0.05 1g 40
0.05 0.05 1g 50
0 0.05 1g 60
0 0 0 100
0 0 0 200
2000g

عنوان آزمایش:
آزمايش هيدرومتري


آزمكانيك
موضوع: آزمايش هيدرومتري
وسايل مورد نياز: 50g خاك روشده از الك 200- محلول هگزافسفات سوديم- لوله مندرج آب
نحوة كار: ابتدا 50gخاك را كشيده و از الك نمرة 200 رو مي‌كنيم سپس %4 از محلول هگزا فسفات سديم با مقدار آب در ظرفي ريخته و داخل هم زن قرار داده و هم مي‌زنيم سپس مايع را در لوله مندرج ريخته و با اضافه كردن

آب حجم آن را به 1000cc مي‌رسانيم سپس به همين ميزان يعني 1000cc از آب و محلول هگزا فسفات سديم در داخل لوله مندرج ديگري ريخته و عنوان محلول شاهد درست مي‌شود تا ذرات چسبيده به لوله از آن پاك شود و در طي زمام كه در جدول مشخص است اين آزمايش انجام مي‌شود.


تأثير رقم تصحيح –R=
a=1


عنوان آزمایش:
حدود اتر برگ

آزمكانيك خاك
موضوع:حدود اتر برگ
وسايل مورد نياز: ترازو – خاك رس- شياركش- كارتك – الك – كاسگرانده
نحوة انجام كار: ابتدا خاك رس را به اندازه نياز الك نمره 40 عبور مي‌دهيم سپس با اضافه كردن آب خاك را چنان مخلوط مي‌كنيم تا بصورت يك خمير يكنواخت درآيد.


سپس خمير بدست آمده ر اتوسط كارتك داخل دستگاه كاساگرانده مي‌كشيم بايد خمير را كاملاً داخل دستگاه ورز دهيم تا هواي آن خارج شود و خمير را كاملاً بصورت افقي ميكشيم و سپس توسط شياركش از وسط دستگاه شياري مي‌كشيم پس از كشيدن شيار بايد ته ظرف كاملاً مشخص شود ضمناً شيار كش را بايد

به رطوبت خمير آغشته كرده و پس از كشيدن شيار دستگاه را روشن مي‌كنيم سپس شروع مي‌كنيم به شمردن تعداد ضربات و سپس در محل كه 12.5 mm به هم نزديك شدند دستگاه را خاموش كرده و سپس تعداد ضربات و وزن آن قسمت از شيار مي‌كشيم و اين كار را چند بار تكرار مي‌كنيم.


شمارة ظرف وزن+ خمير تعداد ضربه
11 65.8g 19
20 65.9g 25
41 56.3g 33
13 51.5g 20
12 49.7 13


سپس در مرحلة بعدي رطوبت و حد رواني را توسط همان خمير كه آزمايش قبلي انجام شده بود به اين طريق عمل مي‌كنيم به اين صورت كه خمير بدست آمده را آنقدر ورز مي‌دهيم تا رطوبت آني از دست برود و سپس مقدار كمي از خمير را بعد از اين كه كاملاً بدست نچسبيد بر روي سطح صاف مي‌كشيم بعد از اين كه تركهاي ريزي روي خمير ايجاد شد آن قسمت را كنار مي‌گذاريم وبه اين طريق چند نمونهن بر مي‌داريم و درون ظرف قرار مي‌دهيم و سپس تمامي نمونه ها را داخل اون قرار مي‌دهيم و بعد از 24 ساعت نمونه ها را از اون خارج مي‌كنيم و وزن خاك و ميزان رطوبت را محاسبه مي‌كنيم.


A: وزن قوطي
C: وزن قوطي + خاك خشك
B: وزن قوطي + خاك مرطوب
ظرف پر ظرف خالي شمارة ظرف
37.9g 29.3g 17
32 26.4 85


LL=PL=PL
13 12 20 11 41 شمارة ظرف
67.6 44.9g 6.13g 62.g 52.1g
وزن جرم ظرف 41


وزن ظرف پر وزن ظرف خالي شمارة ظرف
37.9 29.3g 17
32 26.4 85
براي محاسبه نشانة خميري خاك از فرمول و اعداد بدست آمده طبق عمليات زير استفاده مي‌كنيم.
LL-PL=PI

ميانگين جرم 17و 18 بعنوان PL محسوب مي‌شود.
نشانة خميري خاك
طبق حدود اتربرگ خاك ما با نشانه خميري 7.1 جز خاكهاي رسي سيليتي مي باشد .

عنوان آزمایش:
تراكم


آزمكانيك خاك:
موضوع:تراكم
1-تراكم معمولي:
A: از قالب 4 اينچ + 3 لايه و هر لايه 25 ضربه- چكش كوچك (پونه5.5)- ارتفاع سقوط چكش 12 اينچ
B: ازقالب 6 اينچ ( خاكهاي درشت دانه +3 لايه و درهر لايه 56 ضربه ) چكش كوچك 5.5 پوند ارتفاع سقوط چكش 2 اينچ.

2. اصلاح شده:
C: از قالب4 اينچ (خاكهاي ريز دانه)+ 5 لايه ودر هر لايه 56 ضربه- چكش بزرگ(10 پوند) ارتفاع سقوط چكش 18 اينچ.
وزن مخصوص مرطوب خاك
وزن مخصوص خشك وزن مخصوص مرطوب خاك


روش كار:
به اندازه 4 كيلو خاك در قالب باندازه 25 ضربه در3 لايه در قالب
خاك به اندازه 8 كيلو، درصد رطوبت 3 تا 4 درصد، بهم زده
سپس شروع به كوبيدن مي‌كنيم قالب خالي را وزن سپس قالب پر را وزن
كرده تفاوت اين دو مي‌شود خاك مرطوب.


قوطي خالي را وزن كرده يك مقدار خاك داخل قوطي ريخته سپس وزن مي‌كنيم
شماره قوطي قوطي خالي قوطي+خاك رطوبت قوطي+خاك خشك

نحوه انجام كار:
ابتدا 4kg خاك كشيده بعددر 3 لايه آن را در قالب 4 اينچ مي‌ريزييم كه در هر لايه 25 ضربه با چكش 5.5 پوندي آن را كوبيده (در3لايه) وسپس داخل قالب را خالي مي‌كنيم بعد از خالي كردن قالب مقداري از خاك وسط قالب را برداشته داخل قوطي كه از قبل وزن شده ريخته و داخل اون مي‌گذاريم


43g= وزن قوطي خالي شماره 22 4 inch= قالب
118g= وزن قوطي +مقدار خاك 3.63kg= وزن خاك
5.699kg=وزن قالب با خاك كوبيده


سپس %5 رطوبت به آن اضافه مي‌كنيم و بعد در سه لايه و در هر لايه 25 ضربه با چكش مي‌كوبيم و كار مراحل قبل را انجام مي‌دهيم.
44g= وزن قوطي خالي شمارة 34
186g= وزن قوطي + مقدار خاك


5.737kg= وزن قالب با خاك كوبيده با رطوبت 5%
در مرحله انتهايي به اندازه به ميزان 5/2% آب را به خاك اضافه كرده سپس كار مراحل قبل را تكرار مي‌كنيم و سپس تمامي نمونه هاي برادشته شده را به مّدت 24 ساعت داخل owen قرار مي‌دهيم.
45g= وزن قوطي خالي شمارة 17
279g= وزن قوطي + مقدار خاك


5.720kg= وزن قالب+ خاك كوبيده با رطوبت2.5%
بعد از 24 ساعت ازoven در مي‌آوريم. 9/168= وزن قوطي 34
1/113= وزن قوطي 22
3/247= وزن قوطي 17
3.64kg= وزن قالب


: حجم قالب
براي بار اول: 2.05g: وزن خاك
براي درصد رطوبت:
وزن قوطي وزن ظرف+خاك مرطوب وزن ظرف+خاك خشك
42g 118g 113.1g

وزن خاك 2.097kg
براي درصد رطوبت: m=12.89
با رسوم: با 2.5% رطوبت:
2.08: وزن خاك

m=15.67%
براي درصد رطوبت:

عنوان آزمایش:

تعيين وزن مخصوص خاك به كمك مخروط ماسه


آزمكانيك خاك:
موضوع آزمايش: تعيين وزن مخصوص خاك به كمك مخروط ماسه
= وزن سند باطل + ماسه استاندارد (اوليه)
وزن مخصوص ماسه استاندارد = وزن سند باطل+ ماسه استاندارد(ثانويه)


وزن ماسه استاندارد داخل گودال + وزن:
ماسه استاندارد داخل قيف دستگاه
حجم قيف V=V-V حجم گودال
وزن مخصوص خاك كوبيده


وزن مخصوص خاك صحرائي (خاك خشك در محل)
= درصد تراكم خاك

وزن ماسه داخل قيف: ، وزن ماسه داخل قيف + استوانه مخصوص
وزن ماسه داخل استوانه مخصوص:

نحوة انجام كار: ابتدا وزن سند باطل + ماسه اوليه را گرفته: 4.700kg بعد سند باطل و صفحه زيرين را به بيرون از آزمايشگاه و در نقطه مورد نظر مستقر مي‌كنيم بعد صفحه را محكم گرفته و با قلم و چكش داخل سوزاخ صفحه را مي‌كنيم بطوري كه صفحه تكان نخورد تا وزن مخصوص خاك را بدست آوريم سپس سند باطل را روي صفحه پليت قرار داده

و دريچه قرار داده و دريچه را باز مي‌كنيم تا ماسه داخل گودال بريزد بعد دريچه را بسته و مقدار خالي كه از گودال برداشت كرده و سند باطل را به آزمايشگاه برده وزن مي‌كنيم بعد مي‌خواهيم وزن ماسه داخل قيف سند باطل را بدست آوريم دستگاه را بيرون برده و روي سطح زمين قرار مي‌دهيم و دريچه را باز مي‌كنيم تا ماسه هاي داخل قيف تخليه شو د بعد دوباره سند باطل را وزن مي‌كنيم بعد دو وزني كه بدست آورده بوديم را از هم كم كرده وزن ماسه داخل قيف بدست مي‌آيد.


606g= وزن مقدار خاك برداشته از گودال
4kg=وزن سند باطل+ماسه استاندارد(ثانويه)بعد از ريختن داخل گودال.
3600g= وزن سند باطل بعد از تخليه ماسه داخل گودال.
دانسيته در محل


حجم گودال وزن ماسه داخل گودال
وزن ماسه داخل قيف
وزن ماسه داخل چاله+قيف
سند باطل + ماسه ثانوي
سند باطل+ماسه اوليه

227.272=
700-400=300 400g 700g 4000g 4700g
400-3600=400g


عنوان آزمایش:

آزمايش CBR
آزمكانيك خاك:
موضوع:آزمايش CBR


آزمايش CBR
1-CBR ماكزيمم-CBR-2 مدول تراكم
56 ضربه براي پروژه هاي مهم راهسازي
95% تراكم معمولاً در راه سازي
90% تراكم خاك ريزسازي پي فونداسيون
نحوه كار: خاك را در قالب 6 اينچ در 5 لايه مي‌ريزيم و با چكش بزرگ در هر لايه 56 ضربه به خاك وارد مي‌كنيم و خاك را مي‌كوبيم سپس قالب را باز كرده و روي دستگاه CBR قرار مي‌دهيم و اهرم آن را مي‌چرخانيم به ازاي هر يك را قرائت مي‌كنيم.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید