دانلود مقاله اب های زیر زمینی

word قابل ویرایش
26 صفحه
18700 تومان

اب های زیر زمینی


مقدمه:

با پیشرفت علوم و به کارگیری آن درجوامع،بهره مندشدن ازتسهیلات زندگی و

افزایش بهداشت عمومی سبب افزایش روزافزون جمعیت و به دنبال آن بهره وری

هرچه بیشتر ازطبیعت شده است.

 

ازجمله این منابع مورداستفاده، آب(طلای شفاف) بوده است. دربرخی نقاط جهان

منابع آب زیرزمینی تنها منبع تأمین آب شرب و کشاورزی جهان سوم می باشد.

بهره مندی ازآبهای زیرزمینی اگربراساس شناخت اجزای آن صورت نگیرد،

دیری نخواهدپایید که این منابع ارزشمند که دربرخی ازمناطق تنها منابع آبی

 

محسوب می شوند ازحیزانتفاح خارج می شود.

میزان کل آب مصرفی جهان که در بخش های کشاورزی،صنعتی و مسکونی

مورداستفاده قرارمیگیرد،برابر3240میلیاردمترمکعب می باشد و سالانه 300

کیلومتر مکعب آب آلوده می شود.پیش بینی میشوددر سال 2025جمعیت جهان به

 

8میلیاردنفربرسدکه عمده این جمعیت درشهرها سکونت خواهندداشت که دوسوم

این جمعیت دچارکمبودآب خواهند بود.

بر اساس آمارهای منتشرشده توسط سازمانهای بین المللی هم اکنون2/1میلیارد

 

نفراز جمعیت کره زمین ازحداقل آب شرب محروم میباشند.براساس گزارشات

سازمان بهداشت جهانی80 درصد مرگ و میرها درجهان سوم براثربیماریهای

ناشی ازآب بوده است.درحال حاضر24 کشوردرخاورمیانه و شمال آفریقا به مرز

تنش آبی رسیده اند. تا50 سال آینده60,000 کیلومترمکعب ازسفره های آب

 

زیرزمینی آلوده خواهند شد. به منظوراستفاده ازآبهای زیرزمینی سالم ضروری

است نسبت به حیات آن توجه خاص داشت زیرا که موجودات نقش اساسی

درپالایش آب زیرزمینی ایفا می کنند.

تاکنون درخصوص آبهای زیرزمینی عمدتاً به جنبه های فیزیکی محیط و شیمی

آب توجه شده، لیکن جنبه های زیستی و اکولوژی آن به طور بسیار محدودی

 

مدنظربوده است که درحال حاضرشناخت عوامل گوناگون مؤثردر حیات آبهای

زیرزمینی، اهمیت موجودات این اکوسیستم، چگونگی آلودگی، روشهای تصفیه،

گروههای مختلف حاضر در آبهای زیرزمینی و روشهای نمونه برداری و

چگونگی پژوهش مدنظر می باشد و به آن اشاره میشود.


کلیات

آبهای زیرزمینی :(Ground Watwr)

عبارت است ازآبی که زیرسطح زمین یافت شده، تمام فضاهای خالی زمین را

به صورت اشباع اشغال کند،این آب به صورتهای مختلف و از راه خلل و فرج

داخل زمین شده و منابع و سفره های زیرزمینی را تشکیل میدهند.

گردش آب در طبیعت :(Hydrolic Cycle)

 

جریان آب در طبیعت به صورت یک حرکت دائمی مانند حرکت دردستگاه

تقطیربا تفاوت مقیاس می باشد.

آب ازطریق نزولات گوناگون (بخار، باران، تگرگ، برف) از اتمسفروارد

 

سطح زمین شده،به صورت جریانهای سطحی و زیرزمینی درآمده، منابع آبی را

تشکیل داده، درنهایت ازطریق تبخیر بخشهای مختلف خاک ومنابع آبی (رودخانه،

تالاب و دریاچه و...) مجدداً به اتمسفر برمیگردد. حرکت آب زیرزمینی براساس

 

اختلاف بارموجود دردومنطقه، به عبارتی از منطقه با باربیشتربه منطقه با بار

کمترصورت میگیرد.


حرکت آبهای زیرزمینی (G.W.motion) :

حرکت آب زیرزمینی براساس اختلاف بارموجود در دومنطقه به عبارتی

ازمنطقه با باربیشتر به منطقه با بارکمترصورت می گیرد. ارتفاعی که آب می

تواند خودرا از یک سطح مبنا یا سطح مقایسه بالا بکشد بارنامیده شده و با واحد

 

متراندازه گیری می شود که بیانگرمقدارانرژی ذخیره شده می باشد. قانون دارسی

یک قانون تجربی حرکت آب دربخشهای زیرین زمین می باشد.

قانون دارسی برپایه این رابطه استواراست: Q=kA h1
Lمکانهای تشکیل آبهای زیرزمینی:

1- درتشکیلات زمین شناسی غیرسخت که دارای شکاف ودرزهستند مانند شن

و ماسه

2- درتشکیلات سخت ازقبیل سنگ آهک که دارای درزها و کانال های بزرگ

می باشند مانند غارها


سفره آب:(Aquifer)

لایه هایی ازتشکیلات زمین شناسی که تخلخل و نفوذپذیری آنها بحدی باشد که

بتواند مقادیرقابل توجهی ازآب را نفوذ و انتقال دهند، سفره گویند که بصورتهای

زیراست:

1- خلل و فرج دار: شن و ماسه

2- شکستگی(درزهای کوچک)

3- کارست: حفره و کانال های عریض دربین طبقات سخت سنگ آهک و توده

های آتشفشانی

پس ازطرح کلیاتی درباره آبهای زیرزمینی، حال به بحث درمورد اکولوژی آنها

می پردازیم.

اکولوژی آبهای زیرزمینی

گرایشهای امروزی نسبت به اکولوژی آبهای زیرزمینی:

دو دلیل اساسی برای توجه و علاقه به اکولوژی این آبها میتوان ارائه کرد:

 

1- اکوسیستم آبهای زیرزمینی بطورمستقیم درارتباط با سایراکوسیستم های آبی

بوده و درباروری بیولوژیکی دارای نقش ارزنده ای می باشند. برای مثال

بخشی از حاصلخیزی بیولوژیکی آبهای رونده از لایه های سطحی

 

رسوبات رودخانه ای که بوسیله آب زیرزمینی تغذیه شده، تأمین می گردد.

2- افزایش روزافزون نیاز جوامع انسانی به آب آشامیدنی، مطالعه فرایندهای

فیزیکی و بیولوژیکی آبهای فیلترشده و خودپالایی آنها ازطریق رسوبات را

ضروری می سازد.


زیستگاههای آب زیرزمینی:

این زیستگاهها به طور کلی به چند بخش تقسیم می شوند

1- محل تشکیل سفره آبی خلل و فرج دار

2- زیستگاه آب زیرزمینی سطحی

3- زیستگاه آب زیرزمینی عمیق

سفره های آبی خلل و فرج دار خود ازچندین بخش تشکیل شده که عبارتند از:

بخشهای زیرین کانالهای رودخانه ها- دره های متروک- دشتها- ودره های

کوهستانی

 

زیستگاههای آب زیرزمینی سطحی در ارتباط با زیستگاههای سطحی و

دستخوش تغیرات لایه های سطحی محیط می باشد. زیستگاه آب زیرزمینی عمیق

در زیر زیستگاه سطحی، در عمقی قراردارد که اثر تغیرات لایه های سطحی

محیطی درآن بی اثرو یا بسیارناچیزاست

 


شرایط اکولوژی آبهای زیرزمینی:

به دوصورت است: از سطح زمین به خاک ین در بخش آبی غیراشباع و

درنهایت در بخش اشباع آب زیرزمینی

از بخش زیرین آبهای زیرزمینی به لایه های عمیق تررسوبات درجهت های

افقی و عمودی.عوامل مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در اکولوژی این دو

بخش تأثیر گذار می باشند که از عوامل فیزیکی حاکم می توان به نکات زیر اشاره

کرد.

دانه بندی :(Granulometry)يا به عبارتی نسبت بین اندازه دانه های مختلف

خاک دررسوبات، یکی ازمهمترین پارامترهای اکولوژیک درآبهایزیرزمینی می

باشد. مثلا رسوب دارای درصد سیلت و رس دارای تخلخل زیاد بوده لیکن آب به

آهستگی در آن حرکت می کند. غالب اجتماع جانوری هم از موجودات کوچک و


متوسط تشکیل می شود.

تخلخل:

عبارت است ازمیزان خلل و فرج موجود دررسوب واز طریق نسبت فضای خالی

به حجم رسوب محاسبه می شود.

تخلخل مؤثر:

تخلخل مؤثرعبارت ازآبی که بعد ازعمل اشباع شدن رسوب ازطریق زهکشی

توسط نیروی ثقلی خارج شده، به حجم کل رسوب.

نور:

نوردرلایه اولیه رسوبات ناپدید می شود و مرزناپدید شدن نور بستگی به اندازه
دانه های رسوب ومیزان تراکم دانه بندی خواهدداشت.

سرعت آب زیرزمینی:

سرعت درلایه های رسوبات بستگی به اندازه دانه بندی، ناهمگونی، تراکم دانه ها

و تخلخل مؤثردارد. سرعت جریان آب با عمق رسوبات روند کاهشی دارد.

درجه حرارت:

 

تغیرات حرارتی درآبهای زیرزمینی سطحی ازتغیرات دمای آبهای سطحی پیروی

کرده لیکن در آبهای عمیق تغیرات حرارتی ضعیف می باشد.

عوامل شیمیایی:

اکسیژن، کل مواد محلول و موادآلی(میزان کل مواد آلی و مواد آلی محلول

 


درآبهای زیرزمینی معرف آلودگی آب زیرزمینی می باشد) را میتوان نام برد.

اکسیژن محلول درآب زیرزمینی باعمق و نفوذپذیری تخلخل مؤثررسوبات کاهش

می یابد. رسوبات احیا شده شیمیایی ولایه های با نفوذپذیری کم فاقد اکسیژن

محلول می باشند. آبهای زیرزمینی عمیق دارای مواد محلوبیشتری درمفایسه با

آبهای زیرزمینی سطحی می باشد.

 

عوامل بیولوژیکی:

کاهش میزان نوردرآبهای زیرزمینی مانع فعالیت گیاهان سبزینه ای شده و تنها

باکتری ها ازجمله"سولفوباکتریا" و "فروباکتریا" ازطریق سنتزهای شیمیایی بدون

حضورنورمی توانند توسعه یابند.پروتوزوآ و متازوآ به ویژه موجودات جانوری

میو و مزو که از باکتری ها تغذیه می کنند نقش غیر مستقیم مهمی را درچرخه

 

مواد آلی در آبهای زیرزمینی بازی می کنند.از متازوآ

میتوان کرمها(الیگوچیتس و نماتودس)، سخت پوستان و لارو حشرات که در

زیستگاههای خلل و فرج دار زیست میکنند،ذکرکرد.

درآبهای زیرزمینی همچنین تعداد کمی از مهره داران زیست میکنند. لاروبرخی

ماهیان، زمان کوتاهی از زندگی خودرا در لایه های سطحی رسوبات بستر

 

رودخانه های رونده می گذرانند.همچنین موجوداتی به منظور تهیه غذا و پناهگاه

در مقابل تأثیرات نامطلوب فیزیکی(سیل) و بیولوژیکی(شکارکننده ها) در آبهای

زیرزمینی سطحی به سر می برند.


موجوداتی که در آبهای زیرزمینی عمیق زیست میکنند تحت عنوان Stygobits

نامیده می شوند که از نظر شکل ظاهری و بیولوژی با شرایط مذکور سازگاری

یافته اند. در اینگونه موجودات چشمها تکامل نیافته، بدن بدون رنگریزه بوده

وزمان بلوغ طولانی است. اطلاعات در خصوص بیولوژی موجودات آبهای

زیرزمینی بویژه پراکندگی جغرافیایی آنها ناچیزاست.


جریان انرژی و تجزیه موادآلی دراکوسیستمg.w:

دراکوسیستم آبهای زیرزمینی به دلیل فقدان نورخورشید و عدم حضورگیاهان

سبزینه ای، تولیدات اولیه وجود نداشته و تنها از طریق سنتزهای شیمیایی به وسیله

باکتری ها تولیدات اولیه حاصل می شود. مهم ترین منبع انرژی این فرایند

ازاکوسیستم های آبی سطحی به صورت گیاه و بقایای جانوری تأمین می شود.این

مواد توسط مصرف کنندگان که عمدتاً جانوران و تجزیه کنندگان ازجمله باکتریها

و قارچ ها هستند، مورد استفاده قرارمیگیرند.

درآبهای زیرزمینی درجه حرارت و اکسیژن نقش مهمی را درتجزیه موادآلی و

چرخه انرژی بازی میکنند. افزایش این دوعامل سبب تحریک فعالیت متابولیسمی

شده و عمل معدنی شدن مواد را تسریع می کنند.فقدان اکسیژن سبب توقف فرایند

اکسیده شدن می شود.در شرایط کمبود دوعامل مذکورعمل تجزیه مواد و معدنی

شدن، ناقص و به آهستگی صورت گرفته، سبب تولید ترکیبات مضرازقبیل s2H


برای موجودات شده، جریان انرژی به آهستگی صورت می گیرد.


اهمیت موجودات اکوسیتم آبهای زیرزمینی:

موجوداتی که در رسوبات لایه های سطحی زیرین بستر رورخانه زندگی می

کنند در مقابل سیل و تغییرات شدید حرارتی مصون می باشند. درسال 1968

Hynes نشان داد به احتمال بسیار قوی کاهش لارو حشرات در بستر رودخانه ای

در ایالت ولزانگلستان به سرعت به وسیله موجودات آبهای زیرزمینی بقا یافته، در

عمق جبران و به حد مطلوب می رسید. درسال 1974 Williams و Hynes نشان

دادند موجودات آبهای زیرزمینی درجریان سیل به طبقات عمیق تررسوبات

مهاجرت کرده، بقا می یابند. اکنون به خوبی روشن شده است که بخشی ازتوده

زیستی موجودات کف زی رودخانه، توسط موجودات آبهای زیرزمینی تأمین

میشود. زیستگاه زیرزمینی سطحی همچنین برای تخم گذاری ماهیان مورد استفاده

قرارمی گیرد. ماهی قزل آلا تا عمق 25 سانتیمتری رسوبات تخم گذاری کرده،

لارو ماهی می تواند تا 30 روزدرآب زیرزمینی سطحی زندگی کرده درمقابل

شکارچیان و سایراثرات مضرمصون بماند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 26 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله اب های زیر زمینی

word قابل ویرایش
26 صفحه
18700 تومان
اب های زیر زمینیمقدمه: با پیشرفت علوم و به کارگیری آن درجوامع،بهره مندشدن ازتسهیلات زندگی وافزایش بهداشت عمومی سبب افزایش روزافزون جمعیت و به دنبال آن بهره وریهرچه بیشتر ازطبیعت شده است. ازجمله این منابع مورداستفاده، آب(طلای شفاف) بوده است. دربرخی نقاط جهانمنابع آب زیرزمینی تنها منبع تأمین آب شرب و کشاورزی ج ...

دانلود مقاله شبیه سازی افت رطوبت در طی فرآیند سرخ کردن سیب زمینی تحت خلاء

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
مقدمه سرجان ملکم مقداري سیب زمینی به کشور وارد و درزمان حاجسرمنشأ اصلی سیب زمینی، آمریکاي جنوبی و کشورهاي پرو، میرزا آقاسی درسطح بسیار محدودي کاشته شد، که محصولبولیوي، شیلی و اکوادور می باشد. تاریخچه کاشت این محصول تولیدي مورد پسند ذائقه مردم در آن زمان قرار گرفت .[1] تا اوایلبراساس مطالعات باستان شناسی به حد ...

دانلود مقاله کاربرد روش تحقیق کیفی برای فهم ابعاد عاطفی مکان ( نمونه موردی : فضای زیرزمینی شوادان

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهجنبههاي متفاوتی از تعامل انسان بـا محـیط، موضـوع تحقیـق در حـوزههـاي وسـیعی از روانشناسـی، جغرافیا، معماري و شهرسازي است. مطالعه در مفهوم مکان به معناي فضایی که تجربه یا با آن مواجهه میشود (Relph, 1976, 168)، یکی از این جنبههاست که این تعامل را از دو زاویه مهم میکند. یکی تأکیـد بر جایگاه استفادهکنندگان د ...

دانلود مقاله مطالعه تاثیر مصرف نیتروﮊن بر عملکرد ، اجزاﺀ عملکرد و تجمع نیترات در ارقام سیبزمینی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
مقدمهتولید هر تن غده سیبزمینی موجب جذب و استخراج ٥/٤تا ٨ کیلوگرم نیتروﮊن در هکتار از خاک توسط اندامهای هوایی و غدهها میشود (٥ ، ٦، ٨) . مدیریت مصرف و کاربرد مقادیر مناسب نیتروﮊن در زراعت سیبزمینی امری دقیق وحساس است. کاربرد مقادیر کمتر یا بیشتر از نیاز و مصرف زود یا دیر هنگام نیتروﮊن بر عملکرد کمی و کیفی غدهه ...

دانلود مقاله پیشبینی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت قروه با استفاده از شبکه عصبی - موجکی و مقایسه آن با مدل عددی MODFLOW

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
کشور ایران با میانگین سالانه 250 میلیمتر بارش یکی از کشورهای خشک دنیا محسوب میشود و بنابراین لزوم توجه به منابع آب زیرزمینی امری حیاتی میباشد. بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در سالهای اخیر باعث به هم خوردن تعادل طبیعی آن شده و تراز آب زیرزمینی در آبخوانهای بسیاری از نقاط کشور منفی شده است. همچنین عدم ...

دانلود مقاله برآورد کیفیت آب رودخانه کارون محدوده اهواز توسط دادههای زمینی ، طیفسنج فیلداسپک3 و دادههای فراطیفی سنجنده هایپریون

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
مقدمه روشهای برآورد سنتی کیفیت آب معمولا پرهزینه و زمانبر هستند. این موضوع بهخصوص برای تودههای بزرگ آب1 شامل دریاچهها، سدها و رودخانه-ها که نمونهگیریها، همه توده آب را پوشش نمیدهد از اهمیت ویژهای برخوردار است. سنجش از دور تکنولوژی توسعه یافتهی جدیدی در دهههای اخیر است، بویژه که در چند سال گذشته تکنولوژی سنجش ...

دانلود مقاله پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با تلفیق سنجش از دور و GIS به روش تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) در تاقدیس کمستان استان خوزستان

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
مقدمه آب حاصله از بارندگی و ذوب برفها بسته به نوع خاک، شیب و پوشش گیاهی منطقه به داخل خاک نفوذ میکند و به حرکت عمقی خود در داخل خاک ادامه میدهد تا سرانجام به لایههای غیرقابل نفوذ برخورد کرده و متوقف گردد(محمودیان شوشتری، .(1389 استحصال آب یکی از اصلیترین و حساس-ترین بخشهای اجرائی پروژههای زیربنایی و اقتصاد ...

دانلود مقاله بررسی عوامل مؤثر بر خصوصیات شیمیایی آب زیرزمینی ( مطالعه موردی دشت الباجی )

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
مقدمه شوری منابع آب و خاک، از آشکارترین پدیدههای تنزل کیفیت آب به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک است. بهرهبرداری آینده از این منابع به ویژه منابع آب زیرزمینی در خاورمیانه و در بسیاری دیگر از مناطق کمیاب آب در جهان، تا حد زیادی به درجه شوری و میزان آن بستگی دارد ( Mehta et al., 2000; .(Gaye 2001; Vengosh, 20 ...