دانلود مقاله بررسی انواع آلاینده های نفتی ناشی از عملکرد پالایشگاه نفت و پتروشیمی اصفهان در منابع آب زیر زمینی

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان

چکیده

مشکلات زیست محیطی متعددي در نتیجه توسعه بی رویه شهر اصفهان ایجاد شده است. از مهم ترین آن ها می توان به وجود تأسیسات نفتی در شمال غرب شهر اصفهان، عدم رعایت معیارهاي زیست محیطی از سوي شرکتهاي نفتی مربوطه، ایجاد زبانه آلوده مواد نفتی و گسترش آن در منطقه نام برد. جهت بررسی اجزاي آلودگی آبهاي زیرزمینی قسمتی از آبخوان اصفهان- برخوار که تحت تاثیر پالایشگاه نفت اصفهان قرار گرفته است، اقدام به نمونه برداري از یک منبع آب زیرزمینی در پایین دست پالایشگاه و سنجش نمونه شده است.

براي بررسی اجزاي تشکیل دهنده ترکیبات نفتی آلاینده موجود، ابتدا با در نظر گرفتن شیب هیدرولیکی و جهت جریان آبهاي زیرزمینی، یک حلقه چاه در پایین دست پالایشگاه نفت اصفهان انتخاب گردید. سپس در ظروف 2 لیتري پلی اتیلنی تیره رنگ، دو نمونه آب برداشت و به آزمایشگاه منتقل گردید. در آزمایشگاه جهت آنالیز نمونه A1 از روش فضاي فوقانی ایستا- کروماتوگراف گازي- طیف سنج جرمی و جهت آنالیز نمونه A2 از روش استخراج مایع- مایع توسط حلال آلی با استفاده از دستگاه کروماتوگراف گازي- طیف سنج جرمی استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل گراف ها مشخص گردید که روش فضاي فوقانی ایستا براي تشخیص هیدروکربن هاي آلی فرار نظیر ترکیبات BTEX و روش استخراج مایع- مایع براي شناسایی ترکیبات آلی پایدارتر مانند هیدروکربن هاي آلیفاتیک و هیدروکربن هاي آروماتیک چند حلقه اي مناسب می باشد. نتایج حاصل از سنجشهاي آزمایشگاهی گویاي نامناسب بودن بخش عمده این منابع براي مصارف شرب و کشاورزي می باشد. مشخص است که آلایندههاي نفتی ناشی از نشت مخازن متعدد زیرزمینی و روزمینی پالایشگاه و خطوط اصلی انتقال سوخت مهمترین منشاءهاي آلودگی آبهاي زیرزمینی منطقه میباشند. درصورت عدم توجه و رسیدگی به این مسئله در آینده اي نزدیک معضلات زیست محیطی متعددي گریبانگیر منطقه خواهد شد.

کلمات کلیدي

آبخوان اصفهان- برخوار، آلاینده هاي نفتی، BTEX، کروماتوگرافی گازي، هیدروکربن هاي آروماتیک و آلیفاتیک

مقدمه

کلان شهر اصفهان طی دهههاي اخیر با توسعه محدوده شهري و انبوه واحدهاي صنعتی مواجه شده است که پیامد آن تخلیه پسابهاي شهري و صنعتی در منابع آبی موجود میباشد و استفاده از این آبها را بسیار مشکل میسازد. تمرکز پالایشگاه، شرکتهاي نفتی و پتروشیمی و واحدهاي صنعتی دیگر (با مخازن زیرزمین و روزمینی متعدد) در قسمت جنوب غرب آبخوان اصفهان- برخوار که تأمین کننده بخشی از آب مصرفی در اراضی محمود آباد و بختیار دشت است، بوده و بدلیل تخلیه ترکیبات نفتی موجود در پساب خروجی پالایشگاه نفت اصفهان و سایر شرکت هاي نفتی در معرض خطر آلودگی قرار گرفته است.

از سوي دیگر با توجه به خشکسالی هاي اخیر و افت شدید سطح آب زیرزمینی در آبخوان اصفهان- برخوار و همچنین افزایش جمعیت و تقاضا براي آب و به دنبال آن افزایش نیاز جامعه به آب پاکیزه، سالم و قابل دسترس در این شرایط امري لازم، مبرهن و آشکار است.

فاضلاب نهایی پالایشگاههاي نفت داراي تنوع بسیار زیادي از انواع هیدروکربن هاي حلقوي، حلالهاي آلی، ترکیبات آروماتیک و آلدئیدهاي خطی، چربی و روغن، باقیمانده سنگین نفت و بسیاري از مواد دیگر میباشد .[10] طبق طبقهبندي
1RCRA مواد حاصل از پالایش نفت و انواع ترکیبات نفتی در فهرست مواد زائد خطرناك قرار میگیرند. مواد نفتی به علت دارا بودن ترکیبات آلی، سولفید گوگرد و فلزات سنگین، در صورت نفوذ در آبهاي زیرزمینی، استفاده از این منابع را مشکل یا غیر ممکن مینمایند .[13]

هیدروکربنهاي نفتی شامل دو دسته آلیفاتیکها و آروماتیکها میباشند. آلیفاتیکها ترکیباتی با زنجیره باز، وزن مولکولی کم و حداقل سمیت در میان سایر ترکیبات نفت خام هستند. آروماتیکها داراي ساختمان حلقوياند. از ویژگیهاي مهم آروماتیکها پایداري زیاد در مقابل تجزیه در محیطزیست میباشد. در عین حال سمیت آنها ممکن است با حلالیت درآب بیشتر شود .[9]

اصطلاح 2TPH یا کل هیدروکربنهاي نفتی در صنعت نفت بسیار رایج است. TPH واژه اي اسـت کـه بـراي توصـیف خانواده بزرگی از چند صد ترکیب شیمیایی که از نفت خام مشتق می شوند. در واقع TPH ترکیبی از مواد شیمیایی مختلـف است و بدان جهت به آن هیدروکربن گفته می شود که تقریبـا تمـامی ترکیبـات آن از هیـدروژن و کـربن تشـکیل شـده انـد.

دانشمندان TPH را به گروههایی از هیدروکربنهاي نفتی اطلاق می کنند که در خاك و آب مشابه عمـل مـی کننـد کـه ایـن گروهها تحت عنوان برشهاي هیدروکربنهاي نفتی نامیده می شوند و هر برش شامل تعداد خاصی از هیدروکربنها است و با این تقسیم بندي دانشمندان بهتر می توانند بفهمند که در محیط چه اتفاقی براي برشهاي نفتی می افتد. میزان TPH تا اندازهاي گویاي چگونگی تاثیر ترکیبات نفتی بر روي موجودات میباشد. میزان نفوذ مواد نفتی به خاك و در نتیجـه آب زیرزمینـی، بـه ویژگیهاي خاك و نیز ماهیت و کمیت مواد آلاینده بستگی دارد .[14]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 9 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی انتشار آلاینده های شاخص ناشی از دودکشهای پالایشگاه نفت و ارزیابی ریسک سلامت پرسنل در مواجهه با آن . ؛مطالعه موردی پالایشگاه نفت شهید تندگویان تهران

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
چکیده:آلاینده های هوا علاوه بر آثار سوء زیست محیطی می توانند بر سلامتی افراد تأثیر منفی بگذارند، لذا تعیین غلظت آلاینده های هوا و تأثیر آن بر سلامت یک امر ضروری است. در این مطالعه با توجه به اهمیت آلاینده های خروجی از دودکشهای پالایشگاه نفت شهید تند گویان تهران، غلظت آلاینده های شاخص خروجی از دودکشها با استفا ...

دانلود مقاله ارزیابی انواع روشهای مقاومسازی سازههای زیرزمینی در برابر تهدیدات ناشی از انفجار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پیشگفتاربا توجه به اهمیت عملکردهای حیاتی و راهبردی نظیر مراکز داده، مراکز مخابراتی، مراکز صنعتی با اهمیت، مراکز کنترل و فرماندهی و پناهگاههای ویژه در ایجاد امنیت و پایداری ملی در زمان جنگ، ایجاد سازههای زیرزمینی برای این عملکردها امری اجتنابناپذیر است. در طراحی سازههای مراکز زیرزمینی،معمولاً یک تهدید را به عن ...

دانلود مقاله بررسی ژئوشیمیایی و تعیین خانوادههای نفتی مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
.1 مقدمه آلکانهای نرمال (n-alkanes) به طور معمول برای شــناســایی منشــأ و بلوغ هیدروکربورها مورد اســتفاده قرار میگیرند. آلکانها نرمال حاصـل از واکسهای سـطح پوشـشـی برگها (epicuticular leaf waxes) فراوانترین منشأ در رسوبات هستند و در محدوده - C24 C34 غالب میباشــند 2]،[1، در حالی که آلکانهای نرمال حاصـ ...

دانلود مقاله بررسی رفتار و پارامترهای تحکیمی خاک رس کائولینیت آلوده به مشتقات نفتی

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
1 مقدمه خاکها با انواع و ترکیبات متعدد در مناطق مختلف، مخلوطی از مواد معدنی و آلی هستند که از تجزیه و تخریب سنگها در نتیجه هوازدگی بوجود میآیند. خاکها به دلیل عمده فعالیتهای انسانی دچار آلودگی میشوند. اکثر این آلودگیها به علت بروز تصادفات وسایل نقلیه حامل سیالات آلاینده، نشت شیرابه از کف و جداره مدافن پسمان ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با عملکرد منابع انسانی سازمانهای رفاهی : سازمان تامین اجتماعی

PowerPoint قابل ویرایش
43 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : میزان سرمایه اجتماعی منابع انسانی  ( کارشناسان و کمک کارشناسان ) سازمان تامین اجتماعی چقدر است؟  و این میزان سرمایه اجتماعی چه رابطه ای با عملکرد آنان دارد ؟ اسلاید 2 : بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و عملکرد  منابع انسانی ( کارشناسان و کمک کارشناسان  ) ...

دانلود فایل پاوپوینت آلودگی منابع آب به موادنفتی و روش کنترل آن

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : توسعه فعالیت های اکتشافی استخراج و بهره برداری از منابع نفتی در کشورهای نفت خیز سبب بروز مشکلات زیست محیطی متعددی برای آن کشورها شده که یکی از مهمترین آنها آلودگی منابع آب و افزایش مقدار هیدروکربن ها در آب می باشد. اسلاید 2 : بسیاری از ترکیبات آلی که از صنایع نفت و پتروشیمی و صنایع پایین دستی ...

مقاله ارزیابی خطرات بالقوه و تحلیل ایمنی سیستم هوشمند پایش منابع انرژی پالایشگاه نفت و گاز پارس جنوبی براساس مدل FMEA

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی خطرات بالقوه و تحلیل ایمنی سیستم هوشمند پایش منابع انرژی پالایشگاه نفت و گاز پارس جنوبی براساس مدل FMEA   چکیده مطالعه ی حاضر یک مورد پژوهشی- توصیفی است که بر پایه روش تحقیقی کیفی در پالایشگاه نفت و گاز پارس جنوبی انجام شده است. سه دلیل عمده در بروز خطا و ایجاد حادثه دخالت دارد. الف) خطای انسانی ب) ...

مقاله بررسی عملکرد زئوپلانت بجای مالچ نفتی در کاهش فرسایش خاک و تثبیت ماسه های روان

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی عملکرد زئوپلانت بجای مالچ نفتی در کاهش فرسایش خاک و تثبیت ماسه های روان چکیده امروز کمتر منطقه ای را می توان در سطح زمین می توان یافت که در معرض تخریب و فرسایش قرار نگرفته باشد. وقوع خشکسالی های پی در پی، اقلیم خشک و نامساعد و وجود بادها شرایط مناسبی را برای حرکت ماسه های روان و فرسایش خاک بوجود آورده ...