دانلود مقاله بررسی انواع آلاینده های نفتی ناشی از عملکرد پالایشگاه نفت و پتروشیمی اصفهان در منابع آب زیر زمینی

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

مشکلات زیست محیطی متعددی در نتیجه توسعه بی رویه شهر اصفهان ایجاد شده است. از مهم ترین آن ها می توان به وجود تأسیسات نفتی در شمال غرب شهر اصفهان، عدم رعایت معیارهای زیست محیطی از سوی شرکتهای نفتی مربوطه، ایجاد زبانه آلوده مواد نفتی و گسترش آن در منطقه نام برد. جهت بررسی اجزای آلودگی آبهای زیرزمینی قسمتی از آبخوان اصفهان- برخوار که تحت تاثیر پالایشگاه نفت اصفهان قرار گرفته است، اقدام به نمونه برداری از یک منبع آب زیرزمینی در پایین دست پالایشگاه و سنجش نمونه شده است.

برای بررسی اجزای تشکیل دهنده ترکیبات نفتی آلاینده موجود، ابتدا با در نظر گرفتن شیب هیدرولیکی و جهت جریان آبهای زیرزمینی، یک حلقه چاه در پایین دست پالایشگاه نفت اصفهان انتخاب گردید. سپس در ظروف ۲ لیتری پلی اتیلنی تیره رنگ، دو نمونه آب برداشت و به آزمایشگاه منتقل گردید. در آزمایشگاه جهت آنالیز نمونه A1 از روش فضای فوقانی ایستا- کروماتوگراف گازی- طیف سنج جرمی و جهت آنالیز نمونه A2 از روش استخراج مایع- مایع توسط حلال آلی با استفاده از دستگاه کروماتوگراف گازی- طیف سنج جرمی استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل گراف ها مشخص گردید که روش فضای فوقانی ایستا برای تشخیص هیدروکربن های آلی فرار نظیر ترکیبات BTEX و روش استخراج مایع- مایع برای شناسایی ترکیبات آلی پایدارتر مانند هیدروکربن های آلیفاتیک و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای مناسب می باشد. نتایج حاصل از سنجشهای آزمایشگاهی گویای نامناسب بودن بخش عمده این منابع برای مصارف شرب و کشاورزی می باشد. مشخص است که آلایندههای نفتی ناشی از نشت مخازن متعدد زیرزمینی و روزمینی پالایشگاه و خطوط اصلی انتقال سوخت مهمترین منشاءهای آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه میباشند. درصورت عدم توجه و رسیدگی به این مسئله در آینده ای نزدیک معضلات زیست محیطی متعددی گریبانگیر منطقه خواهد شد.

کلمات کلیدی

آبخوان اصفهان- برخوار، آلاینده های نفتی، BTEX، کروماتوگرافی گازی، هیدروکربن های آروماتیک و آلیفاتیک

مقدمه

کلان شهر اصفهان طی دهههای اخیر با توسعه محدوده شهری و انبوه واحدهای صنعتی مواجه شده است که پیامد آن تخلیه پسابهای شهری و صنعتی در منابع آبی موجود میباشد و استفاده از این آبها را بسیار مشکل میسازد. تمرکز پالایشگاه، شرکتهای نفتی و پتروشیمی و واحدهای صنعتی دیگر (با مخازن زیرزمین و روزمینی متعدد) در قسمت جنوب غرب آبخوان اصفهان- برخوار که تأمین کننده بخشی از آب مصرفی در اراضی محمود آباد و بختیار دشت است، بوده و بدلیل تخلیه ترکیبات نفتی موجود در پساب خروجی پالایشگاه نفت اصفهان و سایر شرکت های نفتی در معرض خطر آلودگی قرار گرفته است.

از سوی دیگر با توجه به خشکسالی های اخیر و افت شدید سطح آب زیرزمینی در آبخوان اصفهان- برخوار و همچنین افزایش جمعیت و تقاضا برای آب و به دنبال آن افزایش نیاز جامعه به آب پاکیزه، سالم و قابل دسترس در این شرایط امری لازم، مبرهن و آشکار است.

فاضلاب نهایی پالایشگاههای نفت دارای تنوع بسیار زیادی از انواع هیدروکربن های حلقوی، حلالهای آلی، ترکیبات آروماتیک و آلدئیدهای خطی، چربی و روغن، باقیمانده سنگین نفت و بسیاری از مواد دیگر میباشد .[۱۰] طبق طبقهبندی
۱RCRA مواد حاصل از پالایش نفت و انواع ترکیبات نفتی در فهرست مواد زائد خطرناک قرار میگیرند. مواد نفتی به علت دارا بودن ترکیبات آلی، سولفید گوگرد و فلزات سنگین، در صورت نفوذ در آبهای زیرزمینی، استفاده از این منابع را مشکل یا غیر ممکن مینمایند .[۱۳]

هیدروکربنهای نفتی شامل دو دسته آلیفاتیکها و آروماتیکها میباشند. آلیفاتیکها ترکیباتی با زنجیره باز، وزن مولکولی کم و حداقل سمیت در میان سایر ترکیبات نفت خام هستند. آروماتیکها دارای ساختمان حلقویاند. از ویژگیهای مهم آروماتیکها پایداری زیاد در مقابل تجزیه در محیطزیست میباشد. در عین حال سمیت آنها ممکن است با حلالیت درآب بیشتر شود .[۹]

اصطلاح ۲TPH یا کل هیدروکربنهای نفتی در صنعت نفت بسیار رایج است. TPH واژه ای اسـت کـه بـرای توصـیف خانواده بزرگی از چند صد ترکیب شیمیایی که از نفت خام مشتق می شوند. در واقع TPH ترکیبی از مواد شیمیایی مختلـف است و بدان جهت به آن هیدروکربن گفته می شود که تقریبـا تمـامی ترکیبـات آن از هیـدروژن و کـربن تشـکیل شـده انـد.

دانشمندان TPH را به گروههایی از هیدروکربنهای نفتی اطلاق می کنند که در خاک و آب مشابه عمـل مـی کننـد کـه ایـن گروهها تحت عنوان برشهای هیدروکربنهای نفتی نامیده می شوند و هر برش شامل تعداد خاصی از هیدروکربنها است و با این تقسیم بندی دانشمندان بهتر می توانند بفهمند که در محیط چه اتفاقی برای برشهای نفتی می افتد. میزان TPH تا اندازهای گویای چگونگی تاثیر ترکیبات نفتی بر روی موجودات میباشد. میزان نفوذ مواد نفتی به خاک و در نتیجـه آب زیرزمینـی، بـه ویژگیهای خاک و نیز ماهیت و کمیت مواد آلاینده بستگی دارد .[۱۴]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 9 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد