دانلود مقاله ارزیابی پارامترهای پتروفیزیکی یکی از میادین گازی جنوب با استفاده از کراس پلاتهای چاه نگاری و تعیین حجم شیل با استفاده از روش های نوین

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان

چکیده :

پتروفیزیک واکنش مجموعه ی سنگ و سیال موجود در عمق های مختلف را در مقابل تحریک های فیزیکی و الکتریکی خارجی بررسی و تجزیه و تحلیل میکند. هدف اصلی در این مقاله بررسی پارامترهای پتروفیزیکی مانند تعیین محدوده مخزن مورد نظر، نوع سنگ مخزن و تخلخل با استفاده از کراس پلاتهای چاهنگاری میباشد. در ادامه به ارزیابی و بررسی روشهای تعیین حجم شیل با استفاده از۵ روش نوین پرداخته میشود و نتایج آنها با هم مقایسه میشود. نتایج حاکی از آن است که سنگ مخزن ما از عمق ۴۱۸۵ تا۴۱۹۱متری میباشد و عمدتا از نوع دولومیتهای دارای شیل است و تخلخل در زون مخزنی ما به طور متوس ۱۴ میباشد. در ادامه به منظور تعیین حجم شیل از ۵ روش استفاده شد که روش نوین لارینو (صقآئثلشلسف) نسبت به ۴ روش دیگر مقدار حجم شیل کمتر و ارزیابی بهتری از سنگ مخزن نشان میدهد. گرچه در مخازن کم عمق به طور متداول از روش مصچ استفاده می شود. همچنین سایر روشها مقادیر یکسانی نشان میدهند.

. ف

کلید واژه ها: تخلخل، حجم شیل، کراس پلات، لیتولوژی، میدان گازی

ف

۱

مقدمه :

پتروفیزیک علمفمطالعه خصوصیات سنگها و اثر متقابل آنها با سیالات (گازها،فهیدروکربورهای مایع و محلولهای آبی)فاست.فعناصر زمین شناسی تشکیلدهنده سنگ مخزن برای تجمع هیدروکربورها باید دارای شبکه سهبعدی از منافذ به هم متصل باشند تا سیالات را ذخیره کنند و سپس به آنها اجازه حرکت در مخزن را بدهند. بنابراین تخلخل و تراوایی سنگهای مخزنی از اساسیترین خواص فیزیکی در رابطه با ذخیرهسازی و انتقال سیالات در مخازن هستند که آگاهی دقیق از این دو ویژگی برای هر مخزن هیدروکربوری به همراه خواص سیال، برای توسعه مؤثر، برنامهریزی و پیش-بینی عملکرد آینده میدان نفتی زیاد است(تیاب، .(۲۰۰۴ بیش از نیم قرن است که چاهپیمایی (قلشققثف فچچس(۵ به صنعت نفت معرفی شده است و از آن زمان تا کنون وسایل پیشرفته نمودارگیری اختراع شده و مورد استفاده قرار میگیرد. همزمان با پیشرفت علم چاهپیمایی هنر تفسیر دادهها نیز پیشرفت کرد. یک برنامه نمودارگیری موفق همراه با آنالیز مغزه میتواند دادههای لازم برای تهیه نقشههای ساختاری زیر سطحی را فراهم نماید و لیتولوژی و زونهای تولیدی را مشخص کند و با دقت عمق و ضخامت آنها و تمایز بین نفت و گاز را تعیین نماید و سرانجام این اجازه را میدهد که تفسیر کمی و کیفی معتبری از خصوصیات مخزن از قبیل تخلخل، تراوایی و اشباع سیال انجام شود. متاسفانه این خصوصیات پتروفیزیکی مستقیماًفقابل اندازهگیری نیستند، بنابراین آنها را باید از اندازهگیری پارامترهای دیگر سنگهای مخزنی مثل مقاومت، چگالی، مدت زمان عبور صوت، خواص رادیواکتیو و محتوای هیدروژن سنگ استنتاج کرد (شلومبرژه، .( ۱۹۹۸

روش تحقیق:

در این مقاله ابتدا به بررسی عمق زون مخزنی میدان گازی مورد نظر پرداخته شد که با توجه رسم لاگهای گاما، نوترون، چگالی و صوتی که درشکل ۱ نشان داده شده است، عمق سنگ مخزن ما از ۴۱۸۵ تا ۴۱۹۵ متری است که در این محدوده بیشترین تخلخل در عمق ۴۱۸۵ تا ۴۱۹۱ متر است که به طور متوس تا ۱۷ هم میرسد. البته با توجه به نگارهای مقاومت ویژه که در شکل۲ نشان داده شده است، میتوان به نتیجه مورد نظر رسید محدوده مخزنی در محدوده مورد نظر است، چون اگر لاترولاگ عمیق بزرگتر از لاترولاگ کمعمق و لاترولاگ کمعمق از نگار ریز کروی کانونی بزرگتر باشد تایید کننده هیدروکربن در محدوده مورد نظر است (فک؛ه۳ف؛فف۳فًفف) (مراد زاده، قوامی ریابی، .(۱۳۸۰ ف

۲

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد