بخشی از مقاله


چکیده:

در این مقاله قصد معرفی یک اتصال به نام "قطع کننده اختلاف فشار" را داریم که جهت حل مشکلات زیر مناسب است:

.1 مصون نگاه داشتن شبکه گازرسانی در مواقع بحران : یکی از مواردي که شهرهاي داراي شبکه گازرسانی جهان را به خود مشغول داشته،ایمنی شبکه گازرسانی است و یکی از مهمترین عوامل ،مصون نگاه داشتن آن از ورود گاز با فشار بیش از حد می باشد که ممکن است در مواقع بحران (سیل و زلزله و برخورد بیل مکانیکی و اهداف تروریستی و ...) یا کاملا غیر عمدي اتفاق بیفتد و فاجعه بیافریند.ما می توانیم با نصب این قطع کننده هاي اختلاف فشار، در نقاط حساس شبکه گازرسانی از بروز چنین امري جلوگیري نمائیم. نصب این اتصال در نقاط حساس شبکه به صورت مدفونی در انواع فولادي و پلی اتیلن،امکان دسترسی به آن بسیار پایین می باشد و مزایاي قابل توجهی نسبت به شیرهاي کنترل دارد که در ادامه خواهد آمد.

.2 بهبود شرایط اندازه گیري کنتورهاي توربینی : دیگر مساله اي که برخی شرکت هاي گاز استانی با آن روبرو هستند،اندازه گیري گاز مشترکینی است که به نحوي داراي تجهیزات ایجاد مکش در گاز هستند مانند جایگاه هاي CNG که کمپرسور بدون واسطه بعد ازایستگاه اندازه گیري گاز نصب شده و با هر بار روشن شدن کمپرسور،اختلاف فشاري که در دو سوي کنتور ایجاد می شود باعث عبور گاز بیش از ظرفیت کنتور3 خواهد شد که این امر باعث خرابی بیش از حد کنتورهاي توربینی منصوبه در ایستگاه هاي میترینگ جایگاه هاي CNG همچنین ایجاد اختلاف فاحش بین گاز ورودي جایگاه که توسط این کنتور اندازه گیري شده و گاز فروخته شده


1 arsalannazemi@yahoo.com
2 Amir1983safavian@yahoo.com
3 Qmax

جایگاه که توسط تجهیزات مربوط به جایگاه اندازه گیري می شود شده است که این امر باعث اعتراض مکرر جایگاه داران است.چنین مشکلی به راحتی با نصب یک قطع کننده اختلاف فشار چنانکه در ادامه خواهد آمد خواهد شد.

کلمات کلیدي: قطع کننده – شبکه – کنتور


-1مقدمه:

در مورد آیتم اول چکیده، موارد مربوط به برخورد بیل مکانیکی و دیگر ادوات مربوط به پیمانکاران سایر ارگانها با شبکه گازرسانی یا برخورد اتومبیلها با علمک گاز بسیار مشاهده شده در این موارد گاز با فشار 60 Psi از محل شکستگی لوله خارج می شود و این خروج گاز تا زمان رسیدن نیروهاي امداد گاز ادامه دارد که این امر می تواند به شرایط بحرانی منجر گردد و در موارد زلزله و سیل شرایط از این هم وخیمتر خواهد بود چراکه در آن موقعیت نیروي امدادي وجود ندارد یا شرایط امداد رسانی دشوار خواهد بود لذا در صورت استفاده از اتصال قطع کننده اختلاف فشار در نقاط مختلف شبکه،میتوان تا حدود زیادي از بروز حوادث ناگوار جلوگیري کرد.

در خصوص آیتم شماره 2 چکیده، با بررسی بیشتر این ایستگاه ها مشاهده می شود که اکثر آنها در یک مورد مشترك هستند و آن مورد "وجود تجهیزات ایجاد مکش" در ابتداي سیستم گازرسانی می باشد.از آنجا که شماتیک کلی یک ایستگاه CNG مطابق شکل شماره 1 می باشد مشاهده می شود که بین کمپرسور و ایستگاه میترینگ گاز هیچ نوع مخزنی وجود ندارد،از طرفی هنگام طراحی ایستگاه گاز حداکثرمصرف ساعتی یا حداکثر Flow rate مصرفی ایستگاه CNG در نظر گرفته شده و مکش هاي ایجاد شده توسط کمپرسور که باعث بروزشوك در جریان گاز داخل کنتور توربینی منصوبه در ایستگاه میترینگ گاز می شود در نظر گرفته نشده است.بدین ترتیب که روشن شدن کمپرسور باعث افزایش سرعت گاز عبوري از داخل کنتور می شود که این امر اثر مخربی روي سیستم اندازه گیري کنتور توربینی دارد و این امر باعث مراجعات و اعترضات مکرر جایگاه داران می شود لذا می بایستی راه حلی اندیشیده شود.

با توجه به مشکلات مشروحه و مقادیر موجود در جدول شماره 1 پیشنهادات ما جهت حل این مشکل 1 -استفاده از مخزن بین ایستگاه میترینگ و کمپرسور و -2استفاده از یک قطع کننده جریان بعد از کنتور می باشد.البته راه حل هاي دیگري نیز وجود دارند که در ادامه با روش هاي پیشنهادي ما مقایسه خواهند شد.

-2شرح کار:

مخزن مورد اشاره در مقدمه را علاوه بر استفاده از مخازن استاندارد، می توان با استفاده از یک لوله با سایز بالا و دو عدد Cap مطابق شکل شماره 2 ساخت که حجم گاز ذخیره شده در آن مطابق جدول شماره 2 می باشد و می توان با توجه به ظرفیت کمپرسور از هر کدام از این لوله ها با ضخامت و کلاس مناسب استفاده نمود.بدین ترتیب مکش کمپرسور مستقیما روي سیستم اندازه گیري تاثیر نمی گذارد.اما اگر بنا به هر دلیل از جمله مصرف بالا افت فشار گازو....میزان مکش کمپرسور از حجم مخزن طراحی شده بالاتر رود،می توان از چند مخزن بطور موازي استفاده نمود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید