whatsapp call admin

دانلود مقاله امار داده ها

word قابل ویرایش
24 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

این مقاله به دلیل نمودار و جداول زیاد امکان قرار دادن روی سلیت را ندارد.

در صورت هرگونه سوال تماس حاصل نمایید.

جامعه و نمونه
مقدمه
هدف این پروژه، بررسی ارتباط بین استفاده دانش آموزان از کامپیوتر و عملکرد آنها در مدرسه می باشد. برای یک دانش آموز کاملاً عادی است که بشنود: « چرا اینقدر وقت خود را با کامپیوتر تلف می کنی؟» « چرا به تکالیفت کمتر از کامپیوتر اهمیت می دهی؟» و …
بیشتر دانش آموزان دوست ندارند نصیحت های خانواده هایشان را گوش کنند ولی آیا این دانش آموزان به اندازه ی کافی درس می خوانند؟ آیا برای استفاده از کامپیوتر برنامه ای دارند؟ آیا از کامپیوتر استفاده ی درست می کنند؟ چقدر وقت خود را با استفاده کامپیوتر می گذرانند؟ ۲ ساعت یا ۳ ساعت در روز؟ …
بعضی ها، خصوصاً خانواده ها، معتقدند که کامپیوتر به درس و تحصیل دانش آموزان ضرر می زند. آیا واقعاً این چنین است؟
این پروژه با توزیع پرسشنامه بین دانش آموزان آغاز گشت. در این رابطه داده ها جمع آوری شده و مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این بررسی از محاسبات آماری، نمودارها و … استفاده شد.

جامعه و نمونه
جمع آوری داده ها
دانش آموزان سال دوم دبیرستان به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند و ۱۵ دانش آموز به طور تصادفی از بین دانش آموزان سال دوم دبیرستان این مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند.
جمع آوری داده ها به روش تهیه پرسش نامه انجام شد. در این نظر خواهی، اسامی خواسته نشده بود تا دانش آموزان بتوانند با راحتی خیال پاسخ های خود را بدهند. اگر جمع آوری اطلاعات به وسیله مصاحبه انجام می شد، ممکن بود دانش آموزان پاسخ های درست ندهند و نیز زمان بیشتری مورد نیاز بود.
در پرسش نامه تهیه شده، از طول مدت زمان و چگونگی استفاده دانش آموزان از کامپیوتر سؤال شد و این که چند ساعت در روز درس می خوانند و سؤال هایی از این قبیل. یک نسخه از این پرسش نامه، ضمیمه ی این تحقیق شده است.

بخش دوم

جداول داده ها
این فصل شامل جداول مورد نیاز برای ترسیم نمودار است. که در آنها معیار هایی نظیر: فراوانی، فراوانی نسبی، درصد فراوانی، فراوانی تجمعی، مرکز دسته و … مشخص شده است.
اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه ها نیز در جداولی در انتهای همین بخش آمده است که با کمک آنها نمودار های مقایسه ای رسم می شود.

جداول داده ها
جدول شماره یک: جدول فراوانی معدل دانش آموزان
فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی نسبی مرکز دسته فراوانی دسته ها
۴ ۲۹ ۲۹/۰ ۱۲۵/۱۹ ۴ ۱۹ تا ۲۵/۱۹
۵ ۷ ۰۷/۰ ۳۷۵/۱۹ ۱ ۲۵/۱۹ تا ۵/۱۹
۸ ۲۱ ۲۱/۰ ۶۲۵/۱۹ ۳ ۵/۱۹ تا ۷۵/۱۹
۱۴ ۴۳ ۴۳/۰ ۸۷۵/۱۹ ۶ ۷۵/۱۹ تا ۲۰
– ۱۰۰ ۱ – ۱۴ جمع
جدول شماره دو: جدول موارد استفاده از کامپیوتر
در صد فراوانی فراوانی موضوع
۴۰ ۸ بازی و سرگرمی
۲۵ ۵ برنامه نویسی و گرافیک
۱۰ ۲ برنامه های آموزشی
۲۵ ۵ اینترنت
۱۰۰ ۲۰ جمع

جداول داده ها
جدول شماره سه: جدول فراوانی زمان استفاده از کامپیوتر
درصد فراوانی فراوانی زمان
۰ ۰ صبح
۲۱ ۳ ظهر
۳۶ ۵ بعد از ظهر
۱۴ ۲ شب
۲۹ ۴ نا معلوم
۱۰۰ ۱۴ جمع
جدول شماره چهار: جدول فراوانی زمان مطالعه دروس مدرسه
درصد فراوانی فراوانی زمان
۱۱ ۲ صبح
۰ ۰ ظهر
۶۶ ۱۲ بعد از ظهر
۱۷ ۳ شب
۶ ۱ نا معلوم
۱۰۰ ۱۸ جمع

جداول داده ها
جدول شماره پنج: اطلاعات استخراجی از پرسشنامه ها (با انجام محاسبات)
مدت زمان مطالعه دروس مدت زمان استفاده از کامپیوتر شماره پرسشنامه
۲۸ ۱ ۱
۵/۲۴ ۲ ۲
۲۱ ۲ ۳
۵/۱۷ ۴ ۴
۱۴ ۳ ۵
۱۴ ۵/۰ ۶
۱۴ ۱ ۷
۲۱ ۵/۲ ۸
۲۱ ۳ ۹
۵/۱۰ ۳ ۱۰
۵/۳۱ ۷ ۱۱
۲۱ ۸ ۱۲
۲۱ ۶ ۱۳
۲۱ ۳ ۱۴
* تمامی داده ها بر حسب ساعت در هفته است.

جداول داده ها
جدول شماره شش: اطلاعات استخراجی از پرسشنامه ها (اطلاعات خام)
مدت زمان مطالعه دروس مدت زمان استفاده از کامپیوتر شماره پرسشنامه
۴ ساعت در روز ۱ ساعت در هفته ۱
۳ الی ۴ ساعت در روز ۲ ساعت در هفته ۲
۳ ساعت در روز ۲ در هفته ۳
۲ الی ۳ ساعت در روز ۴ در هفته ۴
۲ ساعت در روز ۳ ساعت در هفته ۵
۲ ساعت در روز ۵/۰ ساعت در هفته ۶
۲ ساعت در روز ۱ ساعت در هفته ۷
حدود ۳ ساعت در روز ۲ الی ۳ ساعت در هفته ۸
۳ ساعت در روز ۳ ساعت در هفته ۹
۵/۱ ساعت در روز ۳ ساعت در هفته ۱۰
۴ الی ۵ ساعت در روز ۷ ساعت در هفته ۱۱
حداکثر ۳ ساعت در روز ۸ ساعت در هفته ۱۲
۳ ساعت در روز ۶ ساعت در هفته ۱۳
۳ ساعت در روز ۳ ساعت در هفته ۱۴
جداول داده ها
جدول شماره هفت: جدول معدل سال گذشته دانش آموزان
معدل شماره پرسشنامه
۸۷/۱۹ ۱
۵۰/۱۹ ۲
۱۱/۱۹ ۳
۹۴/۱۹ ۴
۸۹/۱۹ ۵
۱۲/۱۹ ۶
۰۷/۱۹ ۷
۸۲/۱۹ ۸
۵۴/۱۹ ۹
۲۵/۱۹ ۱۰
۵۱/۱۹ ۱۱
۸۰/۱۹ ۱۲
۷۵/۱۹ ۱۳
۹۱/۱۹ ۱۴

بخش سوم

محاسبات آماری

الف) معدل

نمرات به دست آمده از پرسشنامه ها به شرح زیر است: (به ترتیب صعودی)
۱۹٫۰۷ | ۱۹٫۱۱ | ۱۹٫۱۲ | ۱۹٫۲۵ | ۱۹٫۵۰ | ۱۹٫۵۱ | ۱۹٫۵۴ | ۱۹٫۷۵ | ۱۹٫۸۰ | ۱۹٫۸۲ | ۱۹٫۸۷ | ۱۹٫۸۹ | ۱۹٫۹۱ | ۱۹٫۹۴

________________________________________
دامنه تغیرات:
اگر
a = کوچکترین داده
b = بزرگترین داده
بنابراین
R = b – a (R = دامنه تغییرات)
حال عمل جایگزینی را انجام می دهیم:
R = 19.94 – 19.07 = 0.87 ~ 1
حالا طول دسته را از رابطه زیر به دست می آوریم با فرض اینکه تعداد دسته ها ۵ باشد:
طول دسته = دامنه تغیرات / تعداد دسته ها
 طول دسته = ۲۵/۰

محاسبات آماری

میانه:
M = (19.54 + 19.75) / 2 = 19.65
________________________________________
میانگین:
برای محاسبه میانگین از فرمول میانگین زیر استفاده می کنیم:
ax + b = ax + b
بنابراین هر داده را به شکل زیر می نویسیم:
۱۹ + ۰۷ * ۰٫۰۱
۱۹ + ۱۱ * ۰٫۰۱
۱۹ + ۱۲ * ۰٫۰۱
۱۹ + ۲۵ * ۰٫۰۱

سپس میانگین این اعداد را حساب می کنیم:
(۷ + ۱۱ + ۱۲ + ۲۵ + ۵۰ + ۵۱ + ۵۴ + ۷۵ + ۸۰ + ۸۲ + ۸۷ + ۸۹ + ۹۱ + ۹۴) / ۱۴ ~ ۵۸
 ۱۹ + ۵۸ * ۰٫۰۱ = ۱۹٫۵۸

نمودار جعبه ای شماره ۱ )

واریانس و انحراف از معیار:
واریانس برابر میانگین مجذور انحرافات از میانگین است. بنابراین:

[(۱۹٫۰۷-۱۹٫۵۸)۲ + (۱۹٫۱۱-۱۹٫۵۸)۲ + (۱۹٫۱۲-۱۹٫۵۸)۲ + …] / ۱۴= ۰٫۱  ۲ = ۰٫۱   = ۰٫۳۲

محاسبات آماری

ب) ساعات مطالعه دروس
ساعات مطالعه دروس به دست آمده از پرسشنامه ها به شرح زیر است: (به ترتیب صعودی)
۱۰٫۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۷٫۵ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۴٫۵ | ۲۸ | ۳۱٫۵

برای واقعی تر شدن نتیجه، کوچکترین و بزرگترین استثنای این داده ها را خط زدیم.
________________________________________
دامنه تغییرات:
اگر
a = کوچکترین داده
b = بزرگترین داده
بنابراین
R = b – a (R = دامنه تغییرات)
حال عمل جایگزینی را انجام می دهیم:
R = 28 – 14 = 14
________________________________________
میانه:
M = (21 + 21) / 2 = 21
________________________________________
میانگین:
برای محاسبه میانگین به صورت زیر عمل می کنیم:
[(۳*۱۴) + (۱*۱۷٫۵) + (۶*۲۱) + (۱*۲۴٫۵) + (۱*۲۸)] / ۱۲ = ۱۹٫۸۴
نمودار جعبه ای شماره ۲ )

محاسبات آماری

واریانس و انحراف از معیار:
[(۱۴-۱۹٫۸۴)۲ + (۱۴-۱۹٫۸۴)۲ + … + (۲۸-۱۹٫۸۴)۲] / ۱۲= ۱۷٫۰۱  ۲ = ۱۷٫۰۱   = ۴٫۱۲
*****
ج) ساعات استفاده از کامپیوتر
ساعات به دست آمده از پرسشنامه ها به شرح زیر است: (به ترتیب صعودی)
۰٫۵ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲٫۵ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | ۶ | ۷ | ۸

________________________________________
دامنه تغییرات:
اگر
a = کوچکترین داده
b = بزرگترین داده
بنابراین
R = b – a (R = دامنه تغییرات)
حال عمل جایگزینی را انجام می دهیم:
R = 8 – ۰٫۵ = ۷٫۵
________________________________________
میانه:
M = (3 + 3) / 2 = 3
________________________________________
میانگین:
برای محاسبه میانگین به صورت زیر عمل می کنیم:
[(۱*۰٫۵) + (۲*۱) + (۲*۲) + (۱*۲٫۵) + (۴*۳) + (۴) + (۶) + (۷) + (۸)] / ۱۴ = ۳٫۲۹

نمودار جعبه ای شماره ۳ )

واریانس و انحراف از معیار:
[(۰٫۵-۳٫۲۹)۲ + (۱-۳٫۲۹)۲ + … + (۸-۳٫۲۹)۲] / ۱۴= ۴٫۷۴  ۲ = ۴٫۷۴   = ۲٫۱۸
*****

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 24 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد