دانلود مقاله امار داده ها

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان

این مقاله به دلیل نمودار و جداول زیاد امکان قرار دادن روی سلیت را ندارد.

در صورت هرگونه سوال تماس حاصل نمایید.

جامعه و نمونه
مقدمه
هدف اين پروژه، بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه مي باشد. براي يك دانش آموز كاملاً عادي است كه بشنود: « چرا اينقدر وقت خود را با كامپيوتر تلف مي كني؟» « چرا به تكاليفت كمتر از كامپيوتر اهميت مي دهي؟» و ...
بيشتر دانش آموزان دوست ندارند نصيحت هاي خانواده هايشان را گوش كنند ولي آيا اين دانش آموزان به اندازه ي كافي درس مي خوانند؟ آيا براي استفاده از كامپيوتر برنامه اي دارند؟ آيا از كامپيوتر استفاده ي درست مي كنند؟ چقدر وقت خود را با استفاده كامپيوتر مي گذرانند؟ 2 ساعت يا 3 ساعت در روز؟ ...
بعضي ها، خصوصاً خانواده ها، معتقدند كه كامپيوتر به درس و تحصيل دانش آموزان ضرر مي زند. آيا واقعاً اين چنين است؟
اين پروژه با توزيع پرسشنامه بين دانش آموزان آغاز گشت. در اين رابطه داده ها جمع آوري شده و مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در اين بررسي از محاسبات آماري، نمودارها و ... استفاده شد.


جامعه و نمونه
جمع آوري داده ها
دانش آموزان سال دوم دبيرستان به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدند و 15 دانش آموز به طور تصادفي از بين دانش آموزان سال دوم دبيرستان اين مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند.
جمع آوري داده ها به روش تهيه پرسش نامه انجام شد. در اين نظر خواهي، اسامي خواسته نشده بود تا دانش آموزان بتوانند با راحتي خيال پاسخ هاي خود را بدهند. اگر جمع آوري اطلاعات به وسيله مصاحبه انجام مي شد، ممكن بود دانش آموزان پاسخ هاي درست ندهند و نيز زمان بيشتري مورد نياز بود.
در پرسش نامه تهيه شده، از طول مدت زمان و چگونگي استفاده دانش آموزان از كامپيوتر سؤال شد و اين كه چند ساعت در روز درس مي خوانند و سؤال هايي از اين قبيل. يك نسخه از اين پرسش نامه، ضميمه ي اين تحقيق شده است.

بخش دوم

جداول داده ها
اين فصل شامل جداول مورد نياز براي ترسيم نمودار است. كه در آنها معيار هايي نظير: فراواني، فراواني نسبي، درصد فراواني، فراواني تجمعي، مركز دسته و ... مشخص شده است.
اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه ها نيز در جداولي در انتهاي همين بخش آمده است كه با كمك آنها نمودار هاي مقايسه اي رسم مي شود.

جداول داده ها
جدول شماره يك: جدول فراواني معدل دانش آموزان
فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني نسبي مركز دسته فراواني دسته ها
4 29 29/0 125/19 4 19 تا 25/19
5 7 07/0 375/19 1 25/19 تا 5/19
8 21 21/0 625/19 3 5/19 تا 75/19
14 43 43/0 875/19 6 75/19 تا 20
- 100 1 - 14 جمع
جدول شماره دو: جدول موارد استفاده از كامپيوتر
در صد فراواني فراواني موضوع
40 8 بازي و سرگرمي
25 5 برنامه نويسي و گرافيك
10 2 برنامه هاي آموزشي
25 5 اينترنت
100 20 جمع

جداول داده ها
جدول شماره سه: جدول فراواني زمان استفاده از كامپيوتر
درصد فراواني فراواني زمان
0 0 صبح
21 3 ظهر
36 5 بعد از ظهر
14 2 شب
29 4 نا معلوم
100 14 جمع
جدول شماره چهار: جدول فراواني زمان مطالعه دروس مدرسه
درصد فراواني فراواني زمان
11 2 صبح
0 0 ظهر
66 12 بعد از ظهر
17 3 شب
6 1 نا معلوم
100 18 جمع

جداول داده ها
جدول شماره پنج: اطلاعات استخراجي از پرسشنامه ها (با انجام محاسبات)
مدت زمان مطالعه دروس مدت زمان استفاده از كامپيوتر شماره پرسشنامه
28 1 1
5/24 2 2
21 2 3
5/17 4 4
14 3 5
14 5/0 6
14 1 7
21 5/2 8
21 3 9
5/10 3 10
5/31 7 11
21 8 12
21 6 13
21 3 14
* تمامي داده ها بر حسب ساعت در هفته است.

جداول داده ها
جدول شماره شش: اطلاعات استخراجي از پرسشنامه ها (اطلاعات خام)
مدت زمان مطالعه دروس مدت زمان استفاده از كامپيوتر شماره پرسشنامه
4 ساعت در روز 1 ساعت در هفته 1
3 الي 4 ساعت در روز 2 ساعت در هفته 2
3 ساعت در روز 2 در هفته 3
2 الي 3 ساعت در روز 4 در هفته 4
2 ساعت در روز 3 ساعت در هفته 5
2 ساعت در روز 5/0 ساعت در هفته 6
2 ساعت در روز 1 ساعت در هفته 7
حدود 3 ساعت در روز 2 الي 3 ساعت در هفته 8
3 ساعت در روز 3 ساعت در هفته 9
5/1 ساعت در روز 3 ساعت در هفته 10
4 الي 5 ساعت در روز 7 ساعت در هفته 11
حداكثر 3 ساعت در روز 8 ساعت در هفته 12
3 ساعت در روز 6 ساعت در هفته 13
3 ساعت در روز 3 ساعت در هفته 14
جداول داده ها
جدول شماره هفت: جدول معدل سال گذشته دانش آموزان
معدل شماره پرسشنامه
87/19 1
50/19 2
11/19 3
94/19 4
89/19 5
12/19 6
07/19 7
82/19 8
54/19 9
25/19 10
51/19 11
80/19 12
75/19 13
91/19 14


بخش سوم


محاسبات آماري


الف) معدل

نمرات به دست آمده از پرسشنامه ها به شرح زير است: (به ترتيب صعودي)
19.07 | 19.11 | 19.12 | 19.25 | 19.50 | 19.51 | 19.54 | 19.75 | 19.80 | 19.82 | 19.87 | 19.89 | 19.91 | 19.94

________________________________________
دامنه تغيرات:
اگر
a = كوچكترين داده
b = بزرگترين داده
بنابراين
R = b - a (R = دامنه تغييرات)
حال عمل جايگزيني را انجام مي دهيم:
R = 19.94 - 19.07 = 0.87 ~ 1
حالا طول دسته را از رابطه زير به دست مي آوريم با فرض اينکه تعداد دسته ها 5 باشد:
طول دسته = دامنه تغيرات / تعداد دسته ها
 طول دسته = 25/0


محاسبات آماري

ميانه:
M = (19.54 + 19.75) / 2 = 19.65
________________________________________
ميانگين:
براي محاسبه ميانگين از فرمول ميانگين زير استفاده مي کنيم:
ax + b = ax + b
بنابراين هر داده را به شکل زير مي نويسيم:
19 + 07 * 0.01
19 + 11 * 0.01
19 + 12 * 0.01
19 + 25 * 0.01
...
سپس ميانگين اين اعداد را حساب مي کنيم:
(7 + 11 + 12 + 25 + 50 + 51 + 54 + 75 + 80 + 82 + 87 + 89 + 91 + 94) / 14 ~ 58
 19 + 58 * 0.01 = 19.58

نمودار جعبه اي شماره 1 )واريانس و انحراف از معيار:
واريانس برابر ميانگين مجذور انحرافات از ميانگين است. بنابراين:

[(19.07-19.58)2 + (19.11-19.58)2 + (19.12-19.58)2 + …] / 14= 0.1  2 = 0.1   = 0.32

محاسبات آماري

ب) ساعات مطالعه دروس
ساعات مطالعه دروس به دست آمده از پرسشنامه ها به شرح زير است: (به ترتيب صعودي)
10.5 | 14 | 14 | 14 | 17.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24.5 | 28 | 31.5

براي واقعي تر شدن نتيجه، كوچكترين و بزرگترين استثناي اين داده ها را خط زديم.
________________________________________
دامنه تغييرات:
اگر
a = كوچكترين داده
b = بزرگترين داده
بنابراين
R = b - a (R = دامنه تغييرات)
حال عمل جايگزيني را انجام مي دهيم:
R = 28 - 14 = 14
________________________________________
ميانه:
M = (21 + 21) / 2 = 21
________________________________________
ميانگين:
براي محاسبه ميانگين به صورت زير عمل مي كنيم:
[(3*14) + (1*17.5) + (6*21) + (1*24.5) + (1*28)] / 12 = 19.84
نمودار جعبه اي شماره 2 )


محاسبات آماري

واريانس و انحراف از معيار:
[(14-19.84)2 + (14-19.84)2 + … + (28-19.84)2] / 12= 17.01  2 = 17.01   = 4.12
*****
ج) ساعات استفاده از كامپيوتر
ساعات به دست آمده از پرسشنامه ها به شرح زير است: (به ترتيب صعودي)
0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8


________________________________________
دامنه تغييرات:
اگر
a = كوچكترين داده
b = بزرگترين داده
بنابراين
R = b - a (R = دامنه تغييرات)
حال عمل جايگزيني را انجام مي دهيم:
R = 8 – 0.5 = 7.5
________________________________________
ميانه:
M = (3 + 3) / 2 = 3
________________________________________
ميانگين:
براي محاسبه ميانگين به صورت زير عمل مي كنيم:
[(1*0.5) + (2*1) + (2*2) + (1*2.5) + (4*3) + (4) + (6) + (7) + (8)] / 14 = 3.29


نمودار جعبه اي شماره 3 )

واريانس و انحراف از معيار:
[(0.5-3.29)2 + (1-3.29)2 + … + (8-3.29)2] / 14= 4.74  2 = 4.74   = 2.18
*****

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 24 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله امار داده ها

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
این مقاله به دلیل نمودار و جداول زیاد امکان قرار دادن روی سلیت را ندارد.در صورت هرگونه سوال تماس حاصل نمایید.جامعه و نمونهمقدمههدف اين پروژه، بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه مي باشد. براي يك دانش آموز كاملاً عادي است كه بشنود: « چرا اينقدر وقت خود را با كامپيوتر تلف مي ...

دانلود مقاله سیر تاریخی تاسیس سرپرستی و مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده

word قابل ویرایش
8 صفحه
18700 تومان
در سال 1336 یعنی درست 14 سال قبل از تشکیل کشور امارات عربی متحده ، ایرانیان ساکن در شیخ نشین دبی از جناب شیخ راشد حاکم دبی تقاضا می کنند تا برای تحصیل فرزندانشان مدرسه ای ایرانی تاسیس شود. پس از موافقت وی و صدور مجوز وزارت فرهنگ ایران مدرسه ای تحت عنوان دبستان ایرانیان دبی در این شیخ نشین تاسیس می شود. مد ...

تحقیق در مورد درس امار ، کودک به چه طریقی تربیت می شود

word قابل ویرایش
21 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
تحقیق درس امار ،كودك به چه طريقي تربيت مي شودروش عبارتند از مجموعه ، وسايل وطرقي است که وصول به منظور وهدفي را ممکن مي سازد.در هر کاري داشتن روش واستفاده از آن ضروري است . از کارهاي خيلي ساده گرفته تا تحقيقات وسيع علمي بدون توسل به روش ، سعي و کوشش هر اندازه فراوان هم صورت گيرند، نتيجه اي را عايد نخواهند کرد. ...

دانلود مقاله کارآفرینی در شرکت بین المللی در امارات

word قابل ویرایش
21 صفحه
18700 تومان
كارآفريني در شرکت بین المللی در اماراتامروزه بسیاری از مردم سراسر دنیا امارات را به عنوان مکانی مناسب به منظور راه اندازی کسب وکار بین المللی خود ارزیابی می کنند به خصوص در مناطق آزاد تجاری زیرا در آ ن مناطق شرکت ها مجبور به پرداخت مالیات نمی باشند و همچنین غیر بومی ها می توانند مالکیت ۱۰۰% داشته باشند.با ثبت ...

مقاله در مورد بررسی امار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
بررسي امار عملكرد گمرك جمهوري اسلامي ايراناین مقاله دارای نمودار است که در سایت قابل نمایش نیستآمار عملكردي بازرگاني خارج كشور 3آمار ترانزيت خارجي 6آمار درآمد گمركات كشور 8آمار مسافرين ورودي و خروجي 10آمار بسته هاي ورودي و خروجي كشور 10آمار تجارت هاي چمداني به كشورهاي سي.آي.اس 11آمار صادراتي از بازارچه هاي مر ...

پروژه امار ساعاتی که هر فرد در طول هفته برای گوش دادن به موسیقی صرف می کند

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
پروژه امار ساعاتي كه هر فرد در طول هفته براي گوش دادن به موسيقي صرف مي كندجامعه آماري :مدرسهنمونه :كلاس 25،30،25،20،10،30،15،35،14 5،5،10،15،15،20،25،25،20،5،15،25 30،5،10،10،20،5،15،25،25،30،35،20 15،20،30،25،5،10،15،20،15،5،30،25 20،15،5،10دسته بندي داده ها كمترين داده – بيشترين داده = دامنه تغييرات 6= = ط ...

دانلود پاورپوینت روش های اماری و شاخص های بهداشتی . ppt

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :lجامعه آماری:هرگاه اشیاء یانمودها اقلاً نسبت به یک خاصیت گردهم درنظرگرفته شوند یک جامعه آماری نامیده میشوند.lمفهوم آمار:آمارعلمی است که مشخصات جامعه هاراازنظرکمی ولی با در نظرگرفتن کیفیت مشخص کننده های آن جامعه موردبررسی قرار میدهد . درواقع آمارداده های عددی را جمع آوری،نمایش وتحلیل می کند.l1- 1 سنج ...

دانلود مقاله مطالعه تطبیقیبُرقَع یا برقه ( نمونه موردی استان هرمزگان ، کشور افغانستان ، پاکستان و امارات متحده العربیه ) .

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
چکیده:در این مقاله می پردازیم به تاثیرات استفاده از برقع و به ابعاد و اندازه های آن و جنس و نوع و انواع مدل های آن پرداخته می شود وبه بیان حجاب و دستورات قرانی به حجاب پرداخته شده و ارتباطات مذهب با برقع(که نمادی از فرهنگ و پوشش مناسبی برای صورت در تاثیرات به ×شدت زیاد نور خورشید)همچنین با بیان روایاتی از بزر ...