دانلود پروژه امار تعداد افراد خون دهنده

word قابل ویرایش
22 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

پروژه امار تعداد افراد خون دهنده

این پروژه شامل جدول و نمودار است که در سایت قابل نمایش نیست
مقدمه
آمار علمی جدید است که شیوه‌ها و روش‌های آن در قرن اخیر تکوین و بسط یافته و با آنکه مدت زیادی از پیدایش آن نمی‌گذرد، به سرعت توسعه یافته است.

امروزه به ندرت می‌توان بدون استفاده از روش‌های آماری اقدام به تفسیر، تبیین و تحلیل نتایح بدست آمده از تحقیقات و پژوهش‌های علمی کرد. هدف این پروژه نشان دادن کمک‌های مردم به بیمارانی که به خون احتیاج دارند و تشویق کردن مردم به کمک به بیماران خونی‌ می‌باشد. من در این پروژه سعی کرده‌ام تمامی اطلاعات آماری خود را که تاکنون آموخته‌ام، روی این پروژه پیاده کنم تا همه بتوانند از آن استفاده کنند.

میانگین:
روش معمولی
Fiui ui Fixi xi Fi cl
8- 102 5/25 4 41-10
7- 2- 5/395 5/56 7 72-41
0 1- 875 5/87 10 103-72

۳ ۱ ۵/۳۵۵ ۵/۱۱۸ ۳ ۱۳۴-۱۰۳
۲ ۲ ۵/۱۴۹ ۵/۱۴۹ ۱ ۱۶۵-۱۳۴
۱۵ ۳ ۵/۹۰۲ ۵/۱۸۵ ۵ ۲۱۶-۱۶۵
۰ ۴ ۰ ۵/۲۱۱ ۰ ۲۲۷-۱۹۹
۰ ۵ ۰ ۵/۲۴۲ ۰ ۲۵۸-۲۲۷
۶ ۶ ۵/۲۷۳ ۵/۲۷۳ ۱ ۲۸۹-۲۵۸

 

Fiui ui Fixi xi Fi cl
6- 3- 6 3 2 4-2
8- 2- 20 5 4 6-4
6- 1- 42 7 6 8-6
0 0 63 9 7 10-8
5 1 55 11 5 12-10
2 2 13 13 1 14-12
6 3 30 15 2 16-14
4 4 17 17 1 18-16
10 5 38 19 2 20-18

میانه

Fiui Fi cl
4 4 41-10
11 7 72-41
21
10 103-72
24 3 134-103
25 1 165-134
30 5 216-165

۳۰ ۰ ۲۲۷-۱۹۹
۳۰ ۰ ۲۵۸-۲۲۷
۳۱ ۱ ۲۸۹-۲۵۸

Fiui Fi cl
2
2 4-2
6 4 6-4
12 6 8-6
19 7 10-8
24 5 12-10
25 1 14-12
27 2 16-14
28 1 18-16
30 2 20-18

چارک‌ها

Fiui Fi cl
4 4 41-10
11 7 72-41
21 10 103-72

۲۴ ۳ ۱۳۴-۱۰۳
۲۵ ۱ ۱۶۵-۱۳۴
۳۰ ۵ ۲۱۶-۱۶۵
۳۰ ۰ ۲۲۷-۱۹۹
۳۰ ۰ ۲۵۸-۲۲۷
۳۱ ۱ ۲۸۹-۲۵۸

Fiui Fi cl
2
2 4-2
6 4 6-4
12 6 8-6
19 7 10-8
24 5 12-10
25 1 14-12
27 2 16-14
28 1 18-16
30 2 20-18

دهک‌ها

Fiui Fi cl
4
4 41-10
11 7 72-41
21 10 103-72
24 3 134-103
25 1 165-134
30 5 216-165
30 0 227-199
30 0 258-227
31 1 289-258

Fiui Fi cl
2 2 4-2
6 4 6-4
12 6 8-6

۱۹ ۷ ۱۰-۸
۲۴ ۵ ۱۲-۱۰
۲۵ ۱ ۱۴-۱۲
۲۷ ۲ ۱۶-۱۴
۲۸ ۱ ۱۸-۱۶
۳۰ ۲ ۲۰-۱۸
صدکها

Fiui Fi cl
4 4 41-10
11 7 72-41
21 10 103-72
24 3 134-103
25 1 165-134
30 5 216-165
30 0 227-199
30 0 258-227
31 1 289-258

Fiui Fi cl
2 2 4-2
6 4 6-4
12 6 8-6
19 7 10-8
24 5 12-10
25 1 14-12
27 2 16-14
28 1 18-16
30 2 20-18

مد

Fiui Fi cl
4 4 41-10
11 7 72-41
21

۱۰ ۱۰۳-۷۲
۲۴ ۳ ۱۳۴-۱۰۳
۲۵ ۱ ۱۶۵-۱۳۴
۳۰ ۵ ۲۱۶-۱۶۵
۳۰ ۰ ۲۲۷-۱۹۹
۳۰ ۰ ۲۵۸-۲۲۷
۳۱ ۱ ۲۸۹-۲۵۸

Fiui Fi cl
2 2 4-2
6 4 6-4
12
6 8-6
19 7 10-8
24 5 12-10
25 1 14-12
27 2 16-14
28 1 18-16
30 2 20-18

چارک متوسط اندازه‌ها

کشیدگی مثبت

کشیدگی مثبت

۱۰۰*۳۱/۴ ۴ ۱۰۰*۳۱/۴ ۳۱/۴ ۴ ۵/۲۵ ۴۱-۱۰
۱۰۰*۳۱/۱۱ ۱۱ ۱۰۰*۳۱/۷ ۳۱/۷ ۷ ۵/۵۶ ۷۲-۴۱
۱۰۰*۳۱/۲۱ ۲۱ ۱۰۰*۳۱/۱۰ ۳۱/۱۰ ۱۰ ۵/۸۷ ۱۰۳-۷۲
۱۰۰*۳۱/۲۴ ۲۴ ۱۰۰*۳۱/۳ ۳۱/۳ ۳ ۵/۱۱۸ ۱۳۴-۱۰۳
۱۰۰*۳۱/۲۵ ۲۵ ۱۰۰*۳۱/۱ ۳۱/۱ ۱ ۵/۱۴۹ ۱۶۵-۱۳۴

۱۰۰*۳۱/۳۰ ۳۰ ۱۰۰*۳۱/۵ ۳۱/۵ ۵ ۵/۱۸۰ ۲۱۶-۱۶۵
۱۰۰*۳۱/۳۰ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۵/۲۱۱ ۲۲۷-۱۹۹
۱۰۰*۳۱/۳۰ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۵/۲۴۲ ۲۵۸-۲۲۷
۱۰۰*۳۱/۳۱ ۳۱ ۱۰۰*۳۱/۱ ۳۱/۱ ۱ ۵/۲۷۳ ۲۸۹-۲۵۸

۱۰۰*۳۰/۲ ۲ ۱۰۰*۳۰/۲ ۳۰/۲ ۲ ۳ ۴-۲
۱۰۰*۳۰/۶ ۶ ۱۰۰*۳۰/۷ ۳۰/۴ ۴ ۵ ۶-۴
۱۰۰*۳۰/۱۲ ۱۲ ۱۰۰*۳۰/۶ ۳۰/۶ ۶ ۷ ۸-۶
۱۰۰*۳۰/۱۹ ۱۹ ۱۰۰*۳۰/۷ ۳۰/۷ ۷ ۹ ۱۰-۸
۱۰۰*۳۰/۲۴ ۲۴ ۱۰۰*۳۰/۵ ۳۰/۵ ۵ ۱۱ ۱۲-۱۰
۱۰۰*۳۰/۲۵ ۲۵ ۱۰۰*۳۰/۵ ۳۰/۱ ۱ ۱۳ ۱۴-۱۲
۱۰۰*۳۰/۲۷ ۲۷ ۱۰۰*۳۰/۲ ۳۰/۲ ۲ ۱۵ ۱۶-۱۴
۱۰۰*۳۰/۲۸ ۲۸ ۱۰۰*۳۰/۱ ۳۰/۱ ۱ ۱۷ ۱۸-۱۶
۱۰۰*۰۱/۳۰ ۳۰ ۱۰۰*۰۱/۲ ۳۰/۲ ۲ ۱۹ ۲۰-۱۸

نمودار چندبر فراوانی

نمودار مستطیلی

نمودار دایره‌ای

نمودار میله‌ای

نمودار فراوانی تجمعی

نمودار درصد فراوانی تجمعی

برگ ساقه
۲۱ ۲۲ ۱۲ ۱۴ ۳۱ ۳۰ ۲۰ ۲۲ ۱۲ ۱۴ ۲۰ ۲۱ ۱۷ ۱۲ ۱۷
۱۲ ۱۵ ۱۱ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۱۰ ۱۵ ۱۰ ۱۱ ۱۵ ۱۲ ۱۴ ۲۷
۷۰
۸۹ ۰

۱
۲

برگ ساقه
۵ ۷ ۶ ۴ ۶ ۹ ۵ ۹ ۷ ۴ ۸ ۹ ۷ ۲
۲ ۵ ۹ ۶ ۴
۱ ۰ ۵ ۷ ۱ ۴ ۲ ۰
۰ ۰

۱
۲
آذرماه ۱۳۸۱
۴
۵
۴
۶
۵
۲ ۸
۱۲
۱۱
۱۰
۷
۵ ۹
۹
۶
۴
۱۷
۹ ۷
۷
۹
۱۵
۷
۶ ۲
۱۰
۱۴
۲۰
۱۱
۲
فروردین ماه ۱۳۸۱
۲۰
۳۰
۲۱
۱۲
۱۰
۱۵ ۲۱
۲۰
۲۲
۱۴
۱۵
۱۱ ۱۷
۲۲
۱۲
۲۸۹

۱۰
۱۲ ۱۲
۱۲
۱۴
۱۷۰

۱۱
۱۱ ۱۷
۱۴
۳۱
۲۷
۱۵
۱۰
۱۲
انحراف متوسط از میانگین

Fi|xi-x| |xi-x| Fixi xi Fi cl
292 73 102 5/25 4 41-10
294 42 5/395 5/56 7 72-41

۱۱۰ ۱۱ ۵/۸۷ ۵/۸۷ ۱۰ ۱۰۳-۷۲
۶۰
۲۰ ۵/۳۵۵ ۵/۱۱۸ ۳ ۱۳۴-۱۰۳
۵۱ ۵۱ ۵/۱۴۹ ۵/۱۴۹ ۱ ۱۶۵-۱۳۴
۴۱۰ ۸۲ ۵/۹۰۲ ۵/۱۸۰ ۵ ۲۱۶-۱۶۵
۰ ۱۱۳ ۰ ۵/۲۱۱ ۰ ۲۲۷-۱۹۹

۰ ۱۴۴ ۰ ۵/۲۴۲ ۰ ۲۵۸-۲۲۷
۱۷۵ ۱۷۵ ۵/۲۷۳ ۵/۲۷۳ ۱ ۲۸۹-۲۵۸

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 22 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد