دانلود مقاله پروژه امار

word قابل ویرایش
26 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

پروژه امار

این پروژه شامل جدول و نمودار است که در سایت قابل نمایش نیست
مقدمه
سپاس فراوان خدای پاک و منزه را خدایی که هر کسی را برای کاری ساخته تا بتواند نیاز روحی خود و جسمی دیگران را فراهم سازد ، خدایی که حتی اعداد ، حروف های او گشاینده رموز دنیا و اخرت است .

هدف این روژه بررسی قد و وزن کودکان نیمسال دوم ۸۵ـ۸۴ می باشد . من در این پروژه می خواهم رابطه بین قد و وزن را بطور خلاصه بیان کنم و این را بدانم که :
ایا واقعاً‌ بین قد و وزن را بطه ای وجود دارد یا نه ؟
آیا می توان قد و وزن را ملاک سلامتی قرار داد یا نه ؟

آیا قد و وزن مناسب برای کودکان ۶ ماهه وجود دارد یا نه ؟
این پروژه با مراجعه به خانه بهداشت روستا آغاز گشت و در این رابطه داده ها جمع آوری شده و مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .

هر ذره که هست اگر غباریست
در پرده مملکت نگاریست
در این پرده یک رشته بیکار نیست
سررشته بر ما پدیدار نیست

جمع آوری داده ها :
به دلیل مشکلات موجود برای جمع آوری داده در خانه های روستا و نیز پیدا کردن خانه هایی که فرزندانشان در نیمسال دوم ۷۹ یا ۸۰ بدنیا آمده بودند کمی سخت و مشکل بود . به همین خاطر به طور مستقیم به خانه بهداشت روستا مراجعه کردیم و داده ها را بدست آوردیم . روند محاسبه قد و وزن کودکان نیم سال دوم ۸۰-۷۹ در جدول های زیر نشان داده
می شوند .

وزن بر حسب کیلو گرم قد برحسب سانتی متر شماره کودکان وزن بر حسب کیلوگرم قد بر حسب سانتی متر شماره کودکان
۶ ۵۶ ۱ ۷ ۶۲ ۱
۶ ۶۰ ۲ ۹ ۷۱ ۲
۸ ۶۳ ۳ ۷ ۷۲ ۳
۸ ۶۹ ۴ ۵/۸ ۷۳ ۴
۵/۸ ۶۲ ۵ ۵/۹ ۷۴ ۵
۱۱ ۷۷ ۶ ۱۱ ۷۵ ۶
۹ ۷۸ ۷ ۵/۹ ۷۵ ۷
۱۲ ۸۱ ۸ ۱۱ ۷۸ ۸

۱۲ ۸۲ ۹ ۹ ۸۰ ۹
۹ ۸۳ ۱۰ ۱۳ ۸۳ ۱۰
نیمسال دوم ۱۳۷۹ نیمسال دوم ۸۰
تجزیه و تحلیل داده ها :
این قسمت از دو بخش محاسبات و نمودارها تشکیل شده است . ابتدا جدول فراوانی و میانگین و انحراف معیار برای قد و وزن کودکان در نیمسال دوم ۸۰-۷۹ حساب شد . نمودار های میله ای ـ ستونی و دایره ای نیز رسم شده است .

ارزیابی مشکلات :
درانجام این پروژه متاسفانه با مشکلاتی روبرو بودیم که عبارتند از :
 به دلیل عدم دارا بودن خانه بهداشت به دکتر ، نتواستیم سوالات خود را مطرح کنیم .
 محدودیت زمان

نتایج :
قبل از انکه هر گونه نتیجه گیری شود نتایج مشاهدات به قرار زیر ارائه می شوند :
محاسبات آماری روی قد و وزن کودکان نشان می دهد که در این روستا در طی یکسال حدوداً ۲۰ کودک متولد شده اند که بسیاری از آنها وزن و قدشان طبیعی یا نرمال است . اطلاعات اضافی عبارتند از : کودکانی که وزنشان با قدشان حدوداً مناسب باشند از ۱۰ کودک ، ۶ کودک می باشد و بقیه یا لاغر و یا چاق هستند .

جدول فراوانی شماره ۱ ( قد کودکان نیمسال دوم ۱۳۷۹ )

FiXi

درصد نسبی فراوانی نسبی فراوانی تجمعی مرکز دسته ها فراوانی مطلق دسته ها
۵۳۸ ۲۴۲ ۵/۱۳۴ ۶/۱۱- ۴۰ ۴/۰ ۴ ۵/۶۰ ۴ (۶۵-۵۶ [
۷۶/۶ ۵/۶۹ ۷۶/۶ ۶/۲- ۱۰ ۱/۰ ۵ ۵/۶۹ ۱ (۷۴-۶۵ [
۸/۲۰۴ ۵/۳۹۲ ۹۶/۴۰ ۴/۶ ۵۰ ۵/۰ ۱۰ ۵/۷۸ ۵
جمع=۱۰ (۸۳-۷۴ [
قد کودکان نیمسال دوم ۷۹: ۵۶٫۶۹ ،۶۰ ،۶۳ ،۷۲ ،۷۷ ،۷۸ ،۸۱ ،۸۲ ،۸۳
میانگین :

FiXi

درصد نسبی فراوانی نسبی فراوانی تجمعی مرکز دسته ها فراوانی مطلق دسته ها
۶/۷ ۱۴ ۸/۳ ۹۵/۱- ۲۰ ۲/۰ ۲ ۷ ۲ (۸-۶ [
۰۱۲۵/۰ ۴۵ ۰۰۲۵/۰ ۰۵/۰ ۵۰ ۵/۰ ۷ ۹ ۵ (۱۰-۸ [
۲۷/۰ ۳۳ ۰۹/۰ ۰۵/۲ ۳۰ ۳/۰ ۱۰ ۱۱ ۳
جمع=۱۰ (۱۲-۱۰ [
وزن کودکان نیمسال دوم ۷۹ : ۶ ،۶ ،۸ .۸ ،۵/۸ ،۱۱ ،۹ ،۱۲ ،۱۲ ،۹
میانگین :
جدول فراوانی شماره ۳ ( قد کودکان نیمسال دوم ۱۳۸۰ )

FiXi

درصد نسبی فراوانی نسبی فراوانی تجمعی مرکز دسته ها فراوانی مطلق دسته ها
۴۴/۷۷ ۵/۶۵ ۴۴/۷۷ ۸/۸- ۱۰ ۱/۰ ۱ ۵/۶۵ ۱ (۶۹-۶۲ [
۴۴/۱۹ ۴۳۵ ۲۴/۳ ۸/۱- ۶۰ ۶/۰ ۷ ۵/۷۲ ۶ (۷۶-۶۹ [
۱۲/۸۱ ۵/۲۳۸ ۰۴/۲۷ ۲/۵ ۳۰ ۳/۰ ۱۰ ۵/۷۹ ۳
جمع=۱۰ (۸۳-۷۶ [
قد کودکان نیمسال دوم ۱۳۸۰ ۸۳ ،۸۰ ،۷۸ ،۷۵ ،۷۵ ،۷۴ ،۷۳ ،۷۲ ، ۷۱، ۶۲

جدول فراوانی شماره ۴ ( ۱۳۸۰ )

FiXi

درصد نسبی فراوانی نسبی فراوانی تجمعی مرکز دسته ها فراوانی مطلق دسته ها
۳/۶ ۲۴ ۱/۲ ۴۵/۱- ۳۰ ۳/۰ ۳ ۸ ۳ (۹-۷ [
۲۰۸/۱ ۴۰ ۳۰۲/۰ ۵۵/۰ ۴۰ ۴/۰ ۷ ۱۰ ۴ (۱۱-۹ [
۵/۱۹ ۳۶ ۵/۶ ۵۵/۲ ۳۰ ۳/۰ ۱۰ ۱۲ ۳
جمع=۱۰ (۱۳-۱۱ [
وزن کودکان نیمسال دوم ۱۳۸۰ ۱۳ ،۹ ،۱۱ ،۵/۹ ،۱۱ ،۵/۹ ،۵/۸ ،۷ ،۹ ،۷

شاخص های مرکزی
شاخص های مرکزی دارای مد و میانه و میانگین است .
قد کودکان نیمسال دوم ۸۰ ۸۳ ،۸۰ ،۷۸ ،۷۵ ،۷۵ ،۷۴ ،۷۳ ،۷۲ ، ۷۱، ۶۲
مد: ۷۵
میانه : ۵/۷۴ بیشترین داده: ۸۳
میانگین : ۳/۷۴ چارک اول: ۵/۷۱
کمترین داده: ۶۲ چارک دوم: ۷۹
نمودار جعبه ای :

۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۶۲

وزن کودکان ۸۰ ۱۳ ،۹ ،۱۱ ،۵/۹ ،۱۱ ،۵/۹ ،۵/۸ ،۷ ،۹ ،۷
مد : ۷ ، ۹ ، ۵/۹ ، ۱۱
میانه : ۲۵/۹ چارک داده: ۱۳
میانگین : ۴۵/۹ چارک اول: ۷۵/۷
کمترین داده : ۷ چارک دوم: ۱۱

۱۳ ۱۱ ۵/۹ ۹ ۵/۸ ۷۵/۷ ۷ ۶ ۵

قد کودکان ۷۹ ۵۶ ،۶۰ ،۶۳ ،۷۲ ،۷۷ ،۷۸ ،۸۱ ،۸۲ ،۸۳
مد : –
میانه : ۵/۷۴ چارک داده: ۸۳
میانگین : ۱/۷۲ چارک اول: ۵/۶۱
کمترین داده: ۵۶ چارک دوم: ۵/۸۱

۸۳ ۸۲ ۸۱ ۷۷ ۵/۷۴ ۷۲ ۶۹ ۶۳ ۵/۶۱ ۶۰ ۵۶

وزن کودکان ۷۹ ۶ ،۶ ،۸ .۸ ،۵/۸ ،۱۱ ،۹ ،۱۲ ،۱۲ ،۹
مد : ۶ ، ۸ ،۹ ، ۱۲ بیشترین داده: ۱۲
میانه : ۵/۷۴ چارک اول: ۷
میانگین : ۱/۷۲ چارک دوم: ۵/۱۱
کمترین داد : ۶

۱۳ ۱۲ ۵/۱۱ ۱۱ ۹ ۵/۸ ۸ ۷ ۶ ۵

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 26 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد