بخشی از مقاله

پروژه امار


این پروژه شامل جدول و نمودار است که در سایت قابل نمایش نیست
مقدمه
سپاس فراوان خداي پاك و منزه را خدايي كه هر كسي را براي كاري ساخته تا بتواند نياز روحي خود و جسمي ديگران را فراهم سازد ، خدايي كه حتي اعداد ، حروف هاي او گشاينده رموز دنيا و اخرت است .


هدف اين روژه بررسي قد و وزن كودكان نيمسال دوم 85ـ84 مي باشد . من در اين پروژه مي خواهم رابطه بين قد و وزن را بطور خلاصه بيان كنم و اين را بدانم كه :
ايا واقعاً‌ بين قد و وزن را بطه اي وجود دارد يا نه ؟
آيا مي توان قد و وزن را ملاك سلامتي قرار داد يا نه ؟


آيا قد و وزن مناسب براي كودكان 6 ماهه وجود دارد يا نه ؟
اين پروژه با مراجعه به خانه بهداشت روستا آغاز گشت و در اين رابطه داده ها جمع آوري شده و مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند .

هر ذره كه هست اگر غباريست
در پرده مملكت نگاريست
در اين پرده يك رشته بيكار نيست
سررشته بر ما پديدار نيست


جمع آوري داده ها :
به دليل مشكلات موجود براي جمع آوري داده در خانه هاي روستا و نيز پيدا كردن خانه هايي كه فرزندانشان در نيمسال دوم 79 يا 80 بدنيا آمده بودند كمي سخت و مشكل بود . به همين خاطر به طور مستقيم به خانه بهداشت روستا مراجعه كرديم و داده ها را بدست آورديم . روند محاسبه قد و وزن كودكان نيم سال دوم 80-79 در جدول هاي زير نشان داده
مي شوند .


وزن بر حسب كيلو گرم قد برحسب سانتي متر شماره كودكان وزن بر حسب كيلوگرم قد بر حسب سانتي متر شماره كودكان
6 56 1 7 62 1
6 60 2 9 71 2
8 63 3 7 72 3
8 69 4 5/8 73 4
5/8 62 5 5/9 74 5
11 77 6 11 75 6
9 78 7 5/9 75 7
12 81 8 11 78 8


12 82 9 9 80 9
9 83 10 13 83 10
نيمسال دوم 1379 نيمسال دوم 80
تجزيه و تحليل داده ها :
اين قسمت از دو بخش محاسبات و نمودارها تشكيل شده است . ابتدا جدول فراواني و ميانگين و انحراف معيار براي قد و وزن كودكان در نيمسال دوم 80-79 حساب شد . نمودار هاي ميله اي ـ ستوني و دايره اي نيز رسم شده است .

ارزيابي مشكلات :
درانجام اين پروژه متاسفانه با مشكلاتي روبرو بوديم كه عبارتند از :
 به دليل عدم دارا بودن خانه بهداشت به دكتر ، نتواستيم سوالات خود را مطرح كنيم .
 محدوديت زمان

نتايج :
قبل از انكه هر گونه نتيجه گيري شود نتايج مشاهدات به قرار زير ارائه مي شوند :
محاسبات آماري روي قد و وزن كودكان نشان مي دهد كه در اين روستا در طي يكسال حدوداً 20 كودك متولد شده اند كه بسياري از آنها وزن و قدشان طبيعي يا نرمال است . اطلاعات اضافي عبارتند از : كودكاني كه وزنشان با قدشان حدوداً مناسب باشند از 10 كودك ، 6 كودك مي باشد و بقيه يا لاغر و يا چاق هستند .

جدول فراواني شماره 1 ( قد كودكان نيمسال دوم 1379 )

FiXi

درصد نسبي فراواني نسبي فراواني تجمعي مركز دسته ها فراواني مطلق دسته ها
538 242 5/134 6/11- 40 4/0 4 5/60 4 (65-56 [
76/6 5/69 76/6 6/2- 10 1/0 5 5/69 1 (74-65 [
8/204 5/392 96/40 4/6 50 5/0 10 5/78 5
جمع=10 (83-74 [
قد كودكان نيمسال دوم 79: 56.69 ،60 ،63 ،72 ،77 ،78 ،81 ،82 ،83
ميانگين :


FiXi

درصد نسبي فراواني نسبي فراواني تجمعي مركز دسته ها فراواني مطلق دسته ها
6/7 14 8/3 95/1- 20 2/0 2 7 2 (8-6 [
0125/0 45 0025/0 05/0 50 5/0 7 9 5 (10-8 [
27/0 33 09/0 05/2 30 3/0 10 11 3
جمع=10 (12-10 [
وزن كودكان نيمسال دوم 79 : 6 ،6 ،8 .8 ،5/8 ،11 ،9 ،12 ،12 ،9
ميانگين :
جدول فراواني شماره 3 ( قد كودكان نيمسال دوم 1380 )

FiXi

درصد نسبي فراواني نسبي فراواني تجمعي مركز دسته ها فراواني مطلق دسته ها
44/77 5/65 44/77 8/8- 10 1/0 1 5/65 1 (69-62 [
44/19 435 24/3 8/1- 60 6/0 7 5/72 6 (76-69 [
12/81 5/238 04/27 2/5 30 3/0 10 5/79 3
جمع=10 (83-76 [
قد كودكان نيمسال دوم 1380 83 ،80 ،78 ،75 ،75 ،74 ،73 ،72 ، 71، 62


جدول فراواني شماره 4 ( 1380 )

FiXi

درصد نسبي فراواني نسبي فراواني تجمعي مركز دسته ها فراواني مطلق دسته ها
3/6 24 1/2 45/1- 30 3/0 3 8 3 (9-7 [
208/1 40 302/0 55/0 40 4/0 7 10 4 (11-9 [
5/19 36 5/6 55/2 30 3/0 10 12 3
جمع=10 (13-11 [
وزن كودكان نيمسال دوم 1380 13 ،9 ،11 ،5/9 ،11 ،5/9 ،5/8 ،7 ،9 ،7

شاخص هاي مركزي
شاخص هاي مركزي داراي مد و ميانه و ميانگين است .
قد كودكان نيمسال دوم 80 83 ،80 ،78 ،75 ،75 ،74 ،73 ،72 ، 71، 62
مد: 75
ميانه : 5/74 بيشترين داده: 83
ميانگين : 3/74 چارك اول: 5/71
كمترين داده: 62 چارك دوم: 79
نمودار جعبه اي :


83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 62

وزن كودكان 80 13 ،9 ،11 ،5/9 ،11 ،5/9 ،5/8 ،7 ،9 ،7
مد : 7 ، 9 ، 5/9 ، 11
ميانه : 25/9 چارك داده: 13
ميانگين : 45/9 چارك اول: 75/7
كمترين داده : 7 چارك دوم: 11

13 11 5/9 9 5/8 75/7 7 6 5

قد كودكان 79 56 ،60 ،63 ،72 ،77 ،78 ،81 ،82 ،83
مد : -
ميانه : 5/74 چارك داده: 83
ميانگين : 1/72 چارك اول: 5/61
كمترين داده: 56 چارك دوم: 5/81

83 82 81 77 5/74 72 69 63 5/61 60 56

وزن كودكان 79 6 ،6 ،8 .8 ،5/8 ،11 ،9 ،12 ،12 ،9
مد : 6 ، 8 ،9 ، 12 بيشترين داده: 12
ميانه : 5/74 چارك اول: 7
ميانگين : 1/72 چارك دوم: 5/11
كمترين داد : 6

13 12 5/11 11 9 5/8 8 7 6 5

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید