دانلود مقاله پروژه امار

word قابل ویرایش
22 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

پروژه امار

این پروژه شامل جدول و نمودار است که در سایت قابل نمایش نیست

بررسی فرضیه اول :
فرضیه اول تحقیق که در زمینه ی رابطه ی بین استفاده ار آزمابشگاه زبان و افزایش انگیزه در یادگیری بهتر می باشد لذا برای برر سی این فرضیه پاسخ های آزمودنی ها به سؤال شماره ۷ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل به شرح زیر قرار گرفت : توزیع پاسخ ها به گزینه های سؤال فوق قرار جدول زیر می باشد :

جدول شماره ۱ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۷
گزینه
جنس کاملا موافق موافق بی نظر مخالف کاملا مخاف جمع
آقا ۱۰ ۱۸ ۲۱ ۴ ۴ ۵۷
خانم ۱۲ ۹ ۱۳ ۴ ۵ ۴۳
جمع ۲۲ ۲۷ ۳۴ ۸ ۹ ۱۰۰

نمودار جدول فوق به قرار زیر می باشد :

نمودار شماره ۱ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۷
با توجه به داده های فوق مشاهده می شود ۵۴ % آزمودنی ها استفاده از آزمایشگاه را در افزایش انگیزه و یادگیری بهتر مؤثر دانسته و ۱۹ % مخالف و کاملا مخالف و بقیه در این مورد نظری نداشته اند . نمایش اطلاعات فوق به شرح جدول و نمودار زیر می باشد :
جدول شماره ۲ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۷
گزینه
جنس کاملا موافق وموافق بی نظر مخالف وکاملا مخاف جمع
فراوانی ۴۹ ۳۴ ۱۷ ۱۰۰
درصد ۴۹ % ۳۴ % ۱۷ % ۱۰۰ %

نمودار شماره ۲ _ توزیع فراوانی ودرصد پاسخ ها به پرسش شماره ۷

بررسی فرضیه دوم :
فرضیه دوم تحقیق کهدر زمینه ی رابطه ی بین استفاده اراشیاء ملموس و واقعی و افزایش انگیزه در یادگیری بهتر می باشد بنابر این برای برر سی این فرضیه پاسخ های آزمودنی ها به سؤال شماره ۵ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل به شرح زیر قرار گرفت : توزیع پاسخ ها به گزینه های سؤال به فوق قرار جدول زیر می باشد :

جدول شماره ۳ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۵
گزینه
جنس کاملا موافق موافق بی نظر مخالف کاملا مخاف جمع
آقا ۱۵ ۲۳ ۱۴ ۳ ۲ ۵۷
خانم ۱۶ ۱۵ ۸ ۳ ۱ ۴۳
جمع ۳۱ ۳۸ ۲۲ ۶ ۳ ۱۰۰

نمودار داده های فوق به قرار زیر است :

نمودار شماره ۳ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۵

با توجه به داده های فوق مشاهده می شود ۶۹ % آزمودنی ها استفاده از اشیاء ملموس و واقعی را در افزایش انگیزه و یادگیری بهتر مؤثر دانسته و ۹ % مخالف و کاملا مخالف و بقیه در این مورد نظری نداشته اند . نمایش اطلاعات فوق به شرح جدول زیر می باشد :

جدول شماره ۴ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۵
گزینه
جنس کاملا موافق وموافق بی نظر مخالف وکاملا مخاف جمع
فراوانی ۶۹ ۲۲ ۹ ۱۰۰
درصد ۶۹ % ۲۲ % ۹ % ۱۰۰ %

نمایش داده های فوق به شرح نمودار زیر می باشد :

نمودار شماره ۴ _ توزیع فراوانی ودرصد پاسخ ها به پرسش شماره۵

بررسی فرضیه سوم :
فرضیه سوم تحقیق که در زمینه ی رابطه ی بین ایجاد محیط حمایتی و بدون استرس و افزایش انگیزه در یادگیری بهتر می باشد بنابر این برای برر سی این فرضیه پاسخ های آزمودنی ها به سؤال شماره ۱و۲ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل به شرح زیر به قرار گرفت . توزیع پاسخ ها به گزینه های سؤال فوق قرار جدول زیر می باشد :

جدول شماره۵ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۲
گزینه
جنس کاملا موافق موافق بی نظر مخالف کاملا مخاف جمع
آقا ۳۴ ۱۹ ۱ ۲ ۱ ۵۷
خانم ۲۱ ۱۹ — ۳ – ۴۳
جمع ۵۵ ۳۸ ۱ ۵ ۱ ۱۰۰

نمایش داده های فوق به شرح نمودار زیر می باشد :

به همین ترتیب توزیع پاسخ ها به سؤال دیگر این آیتم ( سؤال شماره ۱ ) به شرح زیر می باشد :
جدول شمار۶ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۱
گزینه
جنس کاملا موافق موافق بی نظر مخالف کاملا مخاف جمع
آقا ۲۱ ۳۳ ۳ – – ۵۷
خانم ۱۵ ۲۰ ۶ – ۲ ۴۳
جمع ۳۶ ۵۳ ۹ – ۲ ۱۰۰

نمایش داده های فوق به شرح نمودار زیر می باشد :

نمودار شماره ۶_ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۱
در جمع بندی داده های مندرج در دو جدول داریم :
جدول شمار۷ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۱ و ۲
گزینه
جنس کاملا موافق موافق بی نظر مخالف کاملا مخاف جمع
آقا ۵۵ ۵۲ ۴ ۲ ۱
خانم ۳۶ ۳۹ ۶ ۳ ۲
جمع ۹۱ ۹۱ ۱۰ ۵ ۳ ۲۰۰

قابل توجه است که در ارایه داده های فوق پاسخ های آزمودنی ها به سؤال شماره ۲ همانند سؤال ۱ در نظر گرفته شده است و با پاسخ های آزمودنی ها با سؤال شماره ۱ جمع شده است .
نمایش داده های فوق به شرح نمودار زیر می باشد :

نمودار شماره ۷_ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۲و ۱

با توجه به داده های فوق مشاهده می شود ۹۱ % آزمودنی ها ایجاد محیط حمایتی و بدون استرس را در افزایش انگیزه و یادگیری بهتر مؤثر دانسته و ۴ % مخالف و کاملا مخالف بوده و بقیه در این مورد نظری نداشته اند . نمایش اطلاعات فوق به شرح جدول و نمودار زیر می باشد :
جدول شماره ۸ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره۱ و ۲

گزینه
جنس کاملا موافق وموافق بی نظر مخالف وکاملا مخاف جمع
فراوانی ۱۸۲ ۱۰ ۸ ۱۰۰
درصد ۹۱% ۵ % ۴ % ۱۰۰ %

نمایش داده های فوق به شرح نمودار زیر می باشد :

نمودار شماره ۸ _ توزیع فراوانی ودرصد پاسخ ها به پرسش شماره۱ و ۲

با توجه به داده های فوق می توان چنین اسنباط کرد که ایجاد محیط حمایتی و بدون استرس در افزایش انگیزه آزمودنی ها مؤثر بوده است

بررسی فرضیه چهارم :
فرضیه چهارم تحقیق که در زمینه ی رابطه ی بین روش تدریس اثربخش و متناسب با سطح دانش آموزان و افزایش انگیزه در یادگیری بهتر می باشد بنابر این برای برر سی این فرضیه پاسخ های آزمودنی ها به سؤال شماره ۳ و ۶ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل به شرح زیر قرار گرفت . توزیع پاسخ ها به گزینه های سؤالات فوق به قرار جدول زیر می باشد :

جدول شماره۹ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۳
گزینه
جنس کاملا موافق موافق بی نظر مخالف کاملا مخاف جمع
آقا ۲۳ ۲۶ ۴ ۳ ۱ ۵۷
خانم ۱۶ ۱۶ ۸ ۲ ۱ ۴۳
جمع ۳۹ ۴۲ ۱۲ ۵ ۲ ۱۰۰

نمایش داده های فوق به شرح نمودار زیر می باشد :

نمودار شماره ۹_ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۳
به همین ترتیب توزیع پاسخ ها به سؤال دیگر این آیتم ( سؤال شماره ۶ ) به شرح زیر می باشد :
جدول شمار۱۰ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۶
گزینه
جنس کاملا موافق موافق بی نظر مخالف کاملا مخاف جمع
آقا ۲ ۴ ۱۴ ۱۹ ۱۸ ۵۷
خانم ۶ ۱۱ ۴ ۸ ۱۴ ۴۳
جمع ۸ ۱۵ ۱۸ ۲۷ ۳۲ ۱۰۰

نمایش داده های فوق به شرح نمودار زیر می باشد :

نمودار شماره ۱۰_ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۶

در جمع بندی داده های مندرج در دو جدول داریم :

جدول شمار۱۱_ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۶ و ۳
گزینه
جنس کاملا موافق موافق بی نظر مخالف کاملا مخاف جمع
آقا ۴۱ ۴۵ ۱۸ ۷ ۳
خانم ۳۰ ۲۴ ۱۲ ۱۳ ۷
جمع ۷۱ ۶۹ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰۰

قابل توجه است که در ارایه داده های فوق پاسخ های آزمودنی ها به سؤال شماره ۶ معکوس در نظر گرفته شده است و با پاسخ های آزمودنی ها با سؤال شماره ۳ جمع شده است .
نمایش داده های فوق به شرح نمودار زیر می باشد :

نمودار شماره ۱۱_ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۶ و ۳

با توجه به داده های فوق مشاهده می شود ۷۰ % آزمودنی ها روش تدریس اثربخش و متناسب با سطح دانش آموزان را در افزایش انگیزه و یادگیری بهتر مؤثر دانسته و ۱۵ % مخالف و کاملا مخالف بوده و بقیه در این مورد نظری نداشته اند . نمایش اطلاعات فوق به شرح جدول و نمودار زیر می باشد :

جدول شماره ۱۲ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۳ و ۶

گزینه
جنس کاملا موافق وموافق بی نظر مخالف وکاملا مخاف جمع
فراوانی ۱۴۰ ۳۰ ۳۰ ۱۰۰
درصد ۷۰ % ۱۵ % ۱۵ % ۱۰۰ %

نمایش داده های فوق به شرح نمودار زیر می باشد :

نمودار شماره ۱۲ _ توزیع فراوانی ودرصد پاسخ ها به پرسش شماره۳ و ۶

با توجه به داده های فوق می توان چنین اسنباط کرد که روش تدریس اثربخش و متناسب با سطح دانش آموزان در افزایش انگیزه آزمودنی ها مؤثر بوده است .

بررسی فرضیه پنجم
فرضیه پنجم تحقیق که در زمینه ی رابطه ی بین استفاده از زبان انگلیسی در محیط خارج از کلاس و ارتباط با دیگران و افزایش انگیزه در یادگیری بهتر ، می باشد بنابر این برای برر سی این فرضیه پاسخ های آزمودنی ها به سؤال شماره ۴ و ۱۲ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل به شرح زیر به قرار گرفت . توزیع پاسخ ها به گزینه های سؤالات فوق به قرار جدول زیر می باشد :

جدول شماره۱۳ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۴
گزینه
جنس کاملا موافق موافق بی نظر مخالف کاملا مخاف جمع
آقا ۲۸ ۱۸ ۱۰ ۱ – ۵۷
خانم ۱۴ ۱۶ ۷ ۴ ۲ ۴۳
جمع ۴۲ ۴۴ ۱۷ ۵ ۲ ۱۰۰

نمایش داده های فوق به شرح نمودار زیر می باشد :

نمودار شماره ۱۳ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۴
به همین ترتیب توزیع پاسخ ها به سؤال دیگر این آیتم ( سؤال شماره ۱۲ ) به شرح زیر می باشد :
جدول شمار۱۴ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۱۲
گزینه
جنس کاملا موافق موافق بی نظر مخالف کاملا مخاف جمع
آقا ۱ ۵ ۵ ۱۳ ۳۳ ۵۷
خانم ۳ ۶ ۵ ۷ ۲۲ ۴۳
جمع ۴ ۱۱ ۱۰ ۲۰ ۵۵ ۱۰۰

نمایش داده های فوق به شرح نمودار زیر می باشد :

در جمع بندی داده های مندرج در دو جدول داریم :

جدول شماره ۱۵ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره۴ و ۱۲
گزینه
جنس کاملا موافق موافق بی نظر مخالف کاملا مخاف جمع
آقا ۶۱ ۳۱ ۱۵ ۶ ۱
خانم ۳۶ ۲۳ ۱۲ ۱۰ ۵
جمع ۹۷ ۵۴ ۲۷ ۱۶ ۶ ۲۰۰

قابل توجه است که در ارایه داده های فوق پاسخ های آزمودنی ها به سؤال شماره ۱۲ معکوس در نظر گرفته شده است و با پاسخ های آزمودنی ها با سؤال شماره ۴ جمع شده است .
نمایش داده های فوق به شرح نمودار زیر می باشد :

نمودار شماره ۱۵_ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۴ و ۱۲

با توجه به داده های فوق مشاهده می شود ۷۵٫۵ % آزمودنی ها استفاده از زبان انگلیسی در محیط خارج از کلاس و ارتباط با دیگران را در افزایش انگیزه و یادگیری بهتر مؤثر دانسته و ۱۱ % مخالف و کاملا مخالف بوده و بقیه در این مورد نظری نداشته اند . نمایش اطلاعات فوق به شرح جدول و نمودار زیر می باشد :

جدول شماره ۱۶ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۴ و ۱۲

گزینه
جنس کاملا موافق وموافق بی نظر مخالف و
کاملا مخاف جمع
فراوانی ۱۵۱ ۲۷ ۲۲ ۱۰۰
درصد ۷۵٫۵ % ۱۳٫۵ % ۱۱ % ۱۰۰ %

نمایش داده های فوق به شرح نمودار زیر می باشد :

نمودار شماره ۱۶ _ توزیع فراوانی ودرصد پاسخ ها به پرسش شماره۴ و ۱۲

با توجه به داده های فوق می توان چنین اسنباط کرد که استفاده از زبان انگلیسی در محیط خارج از کلاس و ارتباط با دیگران در افزایش انگیزه آزمودنی ها مؤثر بوده است .

بررسی فرضیه ششم
فرضیه ششم تحقیق که در زمینه ی رابطه ی بین ایجاد شرایط واقعی و ایفاء نقش های زبانی از طرف سایرآزمودنی ها و افزایش انگیزه در یادگیری بهتر ، می باشد

. برای برر سی این فرضیه پاسخ های آزمودنی ها به سؤال شماره ۸ و ۱۰ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل به شرح زیر به قرار گرفت . توزیع پاسخ ها به گزینه های سؤالات فوق به قرار جدول زیر می باشد :

جدول شماره ۱۷ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۸
گزینه
جنس کاملا موافق موافق بی نظر مخالف کاملا مخاف جمع
آقا ۲۲ ۱۷ ۱۳ ۳ ۲ ۵۷
خانم ۱۸ ۱۲ ۹ ۳ ۱ ۴۳
جمع ۴۰ ۲۹ ۲۲ ۶ ۳ ۱۰۰

نمایش داده های فوق به شرح نمودار زیر می باشد :

نمودار شماره ۱۷ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۸

به همین ترتیب توزیع پاسخ ها به سؤال دیگر این آیتم ( سؤال شماره ۱۰ ) به شرح زیر می باشد :

جدول شمار ه ۱۸ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۱۰
گزینه
جنس کاملا موافق موافق بی نظر مخالف کاملا مخاف جمع
آقا ۱۸ ۳۰ ۸ – ۱ ۵۷
خانم ۱۶ ۱۴ ۵ ۶ ۲ ۴۳
جمع ۳۴ ۴۴ ۱۳ ۶ ۳ ۱۰۰

نمایش داده های فوق به شرح نمودار زیر می باشد :

در جمع بندی داده های مندرج در دو جدول داریم :

جدول شمار ه ۱۹ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره۸ و ۱۰
گزینه
جنس کاملا موافق موافق بی نظر مخالف کاملا مخاف جمع
آقا ۴۰ ۴۷ ۲۱ ۳ ۳
خانم ۳۴ ۲۶ ۱۴ ۹ ۳
جمع ۷۴ ۷۳ ۳۵ ۱۲ ۶ ۲۰۰

قابل توجه است که در ارایه داده های فوق پاسخ های آزمودنی ها به سؤال شماره ۱۰ همانند سؤال ۸ در نظر گرفته شده است و با پاسخ های آزمودنی ها با سؤال شماره۸ جمع شده است .
نمایش داده های فوق به شرح نمودار زیر می باشد :

نمودار شماره ۱۹ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۸ و ۱۰

با توجه به داده های فوق مشاهده می شود ۷۳٫۵ % آزمودنی ها ایجاد شرایط واقعی و ایفاء نقش های زبانی از طرف سایرآزمودنی ها در افزایش انگیزه و یادگیری بهتر مؤثر دانسته و ۹ % مخالف و کاملا مخالف بوده و بقیه در این مورد نظری نداشته اند . نمایش اطلاعات فوق به شرح جدول و نمودار زیر می باشد :
جدول شماره ۲۰ _ توزیع فراوانی پاسخ ها به پرسش شماره ۴ و ۱۲

گزینه
جنس کاملا موافق وموافق بی نظر مخالف و
کاملا مخاف جمع
فراوانی ۱۴۷ ۳۵ ۱۸ ۲۰۰
درصد ۷۳٫۵ % ۱۷٫۵ % ۹ % ۱۰۰ %

نمایش داده های فوق به شرح نمودار زیر می باشد :

نمودار شماره ۲۰ _ توزیع فراوانی ودرصد پاسخ ها به پرسش شماره۴ و ۱۲

با توجه به داده های فوق می توان چنین اسنباط کرد که ایجاد شرایط واقعی و ایفاء نقش های زبانی از طرف آزمودنی ها در افزایش انگیزه آزمودنی ها مؤثر بوده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 22 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد