بخشی از مقاله

پروژه امار


این پروژه شامل جدول و نمودار است که در سایت قابل نمایش نیست


بررسي فرضيه اول :
فرضيه اول تحقيق كه در زمينه ي رابطه ي بين استفاده ار آزمابشگاه زبان و افزايش انگيزه در يادگيري بهتر مي باشد لذا براي برر سي اين فرضيه پاسخ هاي آزمودني ها به سؤال شماره 7 پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل به شرح زير قرار گرفت : توزيع پاسخ ها به گزينه هاي سؤال فوق قرار جدول زير مي باشد :

جدول شماره 1 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 7
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا 10 18 21 4 4 57
خانم 12 9 13 4 5 43
جمع 22 27 34 8 9 100

نمودار جدول فوق به قرار زير مي باشد :

نمودار شماره 1 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 7
با توجه به داده هاي فوق مشاهده مي شود 54 % آزمودني ها استفاده از آزمايشگاه را در افزايش انگيزه و يادگيري بهتر مؤثر دانسته و 19 % مخالف و كاملا مخالف و بقيه در اين مورد نظري نداشته اند . نمايش اطلاعات فوق به شرح جدول و نمودار زير مي باشد :
جدول شماره 2 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 7
گزينه
جنس كاملا موافق وموافق بي نظر مخالف وكاملا مخاف جمع
فراواني 49 34 17 100
درصد 49 % 34 % 17 % 100 %


نمودار شماره 2 _ توزيع فراواني ودرصد پاسخ ها به پرسش شماره 7

بررسي فرضيه دوم :
فرضيه دوم تحقيق كهدر زمينه ي رابطه ي بين استفاده اراشياء ملموس و واقعي و افزايش انگيزه در يادگيري بهتر مي باشد بنابر اين براي برر سي اين فرضيه پاسخ هاي آزمودني ها به سؤال شماره 5 پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل به شرح زير قرار گرفت : توزيع پاسخ ها به گزينه هاي سؤال به فوق قرار جدول زير مي باشد :

جدول شماره 3 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 5
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا 15 23 14 3 2 57
خانم 16 15 8 3 1 43
جمع 31 38 22 6 3 100

نمودار داده هاي فوق به قرار زير است :

نمودار شماره 3 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 5

با توجه به داده هاي فوق مشاهده مي شود 69 % آزمودني ها استفاده از اشياء ملموس و واقعي را در افزايش انگيزه و يادگيري بهتر مؤثر دانسته و 9 % مخالف و كاملا مخالف و بقيه در اين مورد نظري نداشته اند . نمايش اطلاعات فوق به شرح جدول زير مي باشد :

جدول شماره 4 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 5
گزينه
جنس كاملا موافق وموافق بي نظر مخالف وكاملا مخاف جمع
فراواني 69 22 9 100
درصد 69 % 22 % 9 % 100 %

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :


نمودار شماره 4 _ توزيع فراواني ودرصد پاسخ ها به پرسش شماره5

بررسي فرضيه سوم :
فرضيه سوم تحقيق كه در زمينه ي رابطه ي بين ايجاد محيط حمايتي و بدون استرس و افزايش انگيزه در يادگيري بهتر مي باشد بنابر اين براي برر سي اين فرضيه پاسخ هاي آزمودني ها به سؤال شماره 1و2 پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل به شرح زير به قرار گرفت . توزيع پاسخ ها به گزينه هاي سؤال فوق قرار جدول زير مي باشد :


جدول شماره5 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 2
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا 34 19 1 2 1 57
خانم 21 19 -- 3 - 43
جمع 55 38 1 5 1 100

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

به همين ترتيب توزيع پاسخ ها به سؤال ديگر اين آيتم ( سؤال شماره 1 ) به شرح زير مي باشد :
جدول شمار6 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 1
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا 21 33 3 - - 57
خانم 15 20 6 - 2 43
جمع 36 53 9 - 2 100

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :


نمودار شماره 6_ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 1
در جمع بندي داده هاي مندرج در دو جدول داريم :
جدول شمار7 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 1 و 2
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا 55 52 4 2 1
خانم 36 39 6 3 2
جمع 91 91 10 5 3 200

قابل توجه است كه در ارايه داده هاي فوق پاسخ هاي آزمودني ها به سؤال شماره 2 همانند سؤال 1 در نظر گرفته شده است و با پاسخ هاي آزمودني ها با سؤال شماره 1 جمع شده است .
نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :


نمودار شماره 7_ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 2و 1

با توجه به داده هاي فوق مشاهده مي شود 91 % آزمودني ها ايجاد محيط حمايتي و بدون استرس را در افزايش انگيزه و يادگيري بهتر مؤثر دانسته و 4 % مخالف و كاملا مخالف بوده و بقيه در اين مورد نظري نداشته اند . نمايش اطلاعات فوق به شرح جدول و نمودار زير مي باشد :
جدول شماره 8 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره1 و 2

گزينه
جنس كاملا موافق وموافق بي نظر مخالف وكاملا مخاف جمع
فراواني 182 10 8 100
درصد 91% 5 % 4 % 100 %

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

نمودار شماره 8 _ توزيع فراواني ودرصد پاسخ ها به پرسش شماره1 و 2

با توجه به داده هاي فوق مي توان چنين اسنباط كرد كه ايجاد محيط حمايتي و بدون استرس در افزايش انگيزه آزمودني ها مؤثر بوده است

بررسي فرضيه چهارم :
فرضيه چهارم تحقيق كه در زمينه ي رابطه ي بين روش تدريس اثربخش و متناسب با سطح دانش آموزان و افزايش انگيزه در يادگيري بهتر مي باشد بنابر اين براي برر سي اين فرضيه پاسخ هاي آزمودني ها به سؤال شماره 3 و 6 پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل به شرح زير قرار گرفت . توزيع پاسخ ها به گزينه هاي سؤالات فوق به قرار جدول زير مي باشد :

جدول شماره9 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 3
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا 23 26 4 3 1 57
خانم 16 16 8 2 1 43
جمع 39 42 12 5 2 100


نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

نمودار شماره 9_ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 3
به همين ترتيب توزيع پاسخ ها به سؤال ديگر اين آيتم ( سؤال شماره 6 ) به شرح زير مي باشد :
جدول شمار10 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 6
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا 2 4 14 19 18 57
خانم 6 11 4 8 14 43
جمع 8 15 18 27 32 100

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :


نمودار شماره 10_ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 6


در جمع بندي داده هاي مندرج در دو جدول داريم :

جدول شمار11_ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 6 و 3
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا 41 45 18 7 3
خانم 30 24 12 13 7
جمع 71 69 30 20 10 200

قابل توجه است كه در ارايه داده هاي فوق پاسخ هاي آزمودني ها به سؤال شماره 6 معكوس در نظر گرفته شده است و با پاسخ هاي آزمودني ها با سؤال شماره 3 جمع شده است .
نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :


نمودار شماره 11_ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 6 و 3

با توجه به داده هاي فوق مشاهده مي شود 70 % آزمودني ها روش تدريس اثربخش و متناسب با سطح دانش آموزان را در افزايش انگيزه و يادگيري بهتر مؤثر دانسته و 15 % مخالف و كاملا مخالف بوده و بقيه در اين مورد نظري نداشته اند . نمايش اطلاعات فوق به شرح جدول و نمودار زير مي باشد :

جدول شماره 12 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 3 و 6

گزينه
جنس كاملا موافق وموافق بي نظر مخالف وكاملا مخاف جمع
فراواني 140 30 30 100
درصد 70 % 15 % 15 % 100 %

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

نمودار شماره 12 _ توزيع فراواني ودرصد پاسخ ها به پرسش شماره3 و 6

با توجه به داده هاي فوق مي توان چنين اسنباط كرد كه روش تدريس اثربخش و متناسب با سطح دانش آموزان در افزايش انگيزه آزمودني ها مؤثر بوده است .

بررسي فرضيه پنجم
فرضيه پنجم تحقيق كه در زمينه ي رابطه ي بين استفاده از زبان انگليسي در محيط خارج از كلاس و ارتباط با ديگران و افزايش انگيزه در يادگيري بهتر ، مي باشد بنابر اين براي برر سي اين فرضيه پاسخ هاي آزمودني ها به سؤال شماره 4 و 12 پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل به شرح زير به قرار گرفت . توزيع پاسخ ها به گزينه هاي سؤالات فوق به قرار جدول زير مي باشد :

جدول شماره13 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 4
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا 28 18 10 1 - 57
خانم 14 16 7 4 2 43
جمع 42 44 17 5 2 100


نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

نمودار شماره 13 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 4
به همين ترتيب توزيع پاسخ ها به سؤال ديگر اين آيتم ( سؤال شماره 12 ) به شرح زير مي باشد :
جدول شمار14 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 12
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا 1 5 5 13 33 57
خانم 3 6 5 7 22 43
جمع 4 11 10 20 55 100

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

در جمع بندي داده هاي مندرج در دو جدول داريم :

جدول شماره 15 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره4 و 12
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا 61 31 15 6 1
خانم 36 23 12 10 5
جمع 97 54 27 16 6 200

قابل توجه است كه در ارايه داده هاي فوق پاسخ هاي آزمودني ها به سؤال شماره 12 معكوس در نظر گرفته شده است و با پاسخ هاي آزمودني ها با سؤال شماره 4 جمع شده است .
نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :


نمودار شماره 15_ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 4 و 12

با توجه به داده هاي فوق مشاهده مي شود 75.5 % آزمودني ها استفاده از زبان انگليسي در محيط خارج از كلاس و ارتباط با ديگران را در افزايش انگيزه و يادگيري بهتر مؤثر دانسته و 11 % مخالف و كاملا مخالف بوده و بقيه در اين مورد نظري نداشته اند . نمايش اطلاعات فوق به شرح جدول و نمودار زير مي باشد :

جدول شماره 16 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 4 و 12

گزينه
جنس كاملا موافق وموافق بي نظر مخالف و
كاملا مخاف جمع
فراواني 151 27 22 100
درصد 75.5 % 13.5 % 11 % 100 %

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

نمودار شماره 16 _ توزيع فراواني ودرصد پاسخ ها به پرسش شماره4 و 12

با توجه به داده هاي فوق مي توان چنين اسنباط كرد كه استفاده از زبان انگليسي در محيط خارج از كلاس و ارتباط با ديگران در افزايش انگيزه آزمودني ها مؤثر بوده است .

بررسي فرضيه ششم
فرضيه ششم تحقيق كه در زمينه ي رابطه ي بين ايجاد شرايط واقعي و ايفاء نقش هاي زباني از طرف سايرآزمودني ها و افزايش انگيزه در يادگيري بهتر ، مي باشد

. براي برر سي اين فرضيه پاسخ هاي آزمودني ها به سؤال شماره 8 و 10 پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل به شرح زير به قرار گرفت . توزيع پاسخ ها به گزينه هاي سؤالات فوق به قرار جدول زير مي باشد :

جدول شماره 17 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 8
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا 22 17 13 3 2 57
خانم 18 12 9 3 1 43
جمع 40 29 22 6 3 100


نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

نمودار شماره 17 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 8

به همين ترتيب توزيع پاسخ ها به سؤال ديگر اين آيتم ( سؤال شماره 10 ) به شرح زير مي باشد :

جدول شمار ه 18 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 10
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا 18 30 8 - 1 57
خانم 16 14 5 6 2 43
جمع 34 44 13 6 3 100

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :


در جمع بندي داده هاي مندرج در دو جدول داريم :

جدول شمار ه 19 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره8 و 10
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا 40 47 21 3 3
خانم 34 26 14 9 3
جمع 74 73 35 12 6 200

قابل توجه است كه در ارايه داده هاي فوق پاسخ هاي آزمودني ها به سؤال شماره 10 همانند سؤال 8 در نظر گرفته شده است و با پاسخ هاي آزمودني ها با سؤال شماره8 جمع شده است .
نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :


نمودار شماره 19 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 8 و 10

با توجه به داده هاي فوق مشاهده مي شود 73.5 % آزمودني ها ايجاد شرايط واقعي و ايفاء نقش هاي زباني از طرف سايرآزمودني ها در افزايش انگيزه و يادگيري بهتر مؤثر دانسته و 9 % مخالف و كاملا مخالف بوده و بقيه در اين مورد نظري نداشته اند . نمايش اطلاعات فوق به شرح جدول و نمودار زير مي باشد :
جدول شماره 20 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 4 و 12

گزينه
جنس كاملا موافق وموافق بي نظر مخالف و
كاملا مخاف جمع
فراواني 147 35 18 200
درصد 73.5 % 17.5 % 9 % 100 %

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

نمودار شماره 20 _ توزيع فراواني ودرصد پاسخ ها به پرسش شماره4 و 12

با توجه به داده هاي فوق مي توان چنين اسنباط كرد كه ايجاد شرايط واقعي و ايفاء نقش هاي زباني از طرف آزمودني ها در افزايش انگيزه آزمودني ها مؤثر بوده است .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید