whatsapp call admin

دانلود مقاله تحقیق درس امار

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

تحقیق درس امار

در یک پارکینگ ۹۵۰ ماشین پارک شده است. شخصی می خواهد با استفاده از اعداد تصادفی نمونه خود را انتخاب کند. (یک نمونه ی ۳۰ تایی از ماشین های پارک شده)

پس از اینکه او نمونه ی خود را انتخاب کرد متوجه شد که ۸ ماشین پیکان، ۷ ماشین ریو، ۵ ماشین پژو، ۳ ماشین فولکس، ۳ ماشین پاترول، ۳ ماشین دوو و یک ماشین بنز بود. هدف شخص به دست آوردن نام ماشین و سال ماشین های می‌باشد.

جامعه و نمونه
جامعه- کلیه ای ماشین های پارک شده در داخل پارکینگ و موضوه مورد مطالعه یک نمونه تصادفی ۳۰تایی از ماشین های پارک شده.
نمونه- حد ۳۰ اتومبیل از میان ۹۵۰ اتومبیل برای بررسی که بیانگر خصوصیات جامعه است.
نمونه تصادفی ساده- اگر کلیه ی ماشین ها را به عنوان جامعه آماری در نظر بگیریم. که نمونه انتخاب شده کاملاً تصادفی است و قبل از انتخاب همه ی افراد جامعه به طور یکسان امکان و سهم برگزده شدن را داشته اند.

روش جمع آوری داده ها
روش جمع آوری داده در این مرحله مشاهده و ثبت وقایع است بدین ترتیب که پس از انتخاب آنان فرد اطلاعات لازم را از ماشین یادداشت برداری می‌کند.
متغیر تصادفی
اگر اندازه گیری بر اساس سال ماشین ها باشد متغیر تصادفی آن کمی پیوسته می‌باشد.
دسته بندی داده ها و جدول فراوانی
داده ها ۱۳۴۵-۱۳۳۰-۱۳۷۵-۱۳۴۱-۱۳۵۰ پیکان
۱۳۶۰-۱۳۷۶-۱۳۵۵
۱۳۶۹-۱۳۷۲-۱۳۸۳-۱۳۸۱-۱۳۶۶-۱۳۵۲-۱۳۴۴ ریو

۱۳۳۳-۱۳۸۲-۱۳۷۷-۱۳۷۳-۱۳۵۹ پژو
۱۳۴۶-۱۳۳۵-۱۳۳۰ فولکس
۱۳۶۷-۱۳۷۴-۱۳۸۰ پاترول
۱۳۶۴-۱۳۷۳-۱۳۸۴ دوو
۱۳۵۰ بنز
داده ها به صورت مرتب شده

کوچکترین داده- بزرگترین داده دامنه تغییرات
۵۴=۱۳۳۰-۱۳۸۴= دامنه تغییرات
ـــــــــــــــــــ = حدود دسته

حدود دسته
۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۳ ۱۳۳۵ ۱۳۴۱
۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰

۱۳۵۲ ۱۳۵۵ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۴
۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۹ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳
۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۴ ۱۳۷۷
۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴
حدود دسته
ـــــــــــــــــــــــ = فراوانی نسبی
فراوانی دسته های ماقبل+ فراوانی هر دسته= فراوانی تجمعی
ـــــــــــــــــــــــــــــــ = مرکز دسته

دسته فراوانی fi فراوانی نسبی درصد فراوانی نسبی مرکز دسته فراوانی تجمعی
۱۳۳۷-۱۳۲۹ ۴

۴
۱۳۴۵-۱۳۳۷ ۲

۱۳۴۱ ۶
۱۳۵۳-۱۳۴۵ ۵

۱۳۴۹ ۱۱
۱۳۶۱-۱۳۵۳ ۳

۱۳۵۷ ۱۴
۱۳۶۹-۱۳۶۱ ۳

۱۳۶۵ ۱۷
۱۳۷۷-۱۳۶۹ ۷

۱۳۷۳ ۲۴
۱۳۸۵-۱۳۷۷ ۶

۱۳۸۱ ۳۰*
نکته: اگر دامنه ی تغییرات برابر صفر شود یعنی تمام داده ها با هم برابر است.
نمودارها و تحلیل داده ها
شاخص های هندسی: برای تحلیل داده ها می توانیم از اشکال هندسی استفاده کنیم که این اشکال عبارتند از:
۱-نمودار میله ای ۲-نمودار مستطیلی ۳-نمودار دایره ای
۴-چند بر فراوانی ۵-ساقه و برگ ۶-جعبه ای
نمودار میله ای: برای رسم نمودار میله ای از فراوانی ها استفاده می کنیم و نام آن را زیر آن می
نویسیم و اگر از مقیاس خاصی استفاده کرد. باشیم آن مقیاس را کنار نمودار می نویسیم.

نمودار میله ای

نمودار مستطیلی: این نمودار برای داده های پیوسته مناسب است و بر اساس فراوانی ها رسم می شود و نام آن در زیر نمودار نوشته می شود.

نمودار مستطیلی

نمودار دایره ای
برای رسم نمودار دایره ای قطاع را به دست می آوریم.
۳۶۰*فراوانی نسبی= قطاع
قطاع
۸/۴۶=۳۶۰*۱۳/۰
۶/۲۱=۳۶۰*۰۶/۰
۶/۵۷=۳۶۰*۱۶/۰
۳۶=۳۶۰*۱/۰
۳۶=۳۶۰*۱/۰
۸/۸۲=۳۶۰*۲۳/۰
۷۲=۳۶۰*۲/۰
نمودار دایره ای
چند برابر فراوانی، از مراکز دسته ها استفاده کرده و مراکز دسته ها را به امتداد فراوانی به هم وصل می کنیم. در این حالت برای زیبایی نمودار یک دسته فرضی قبل و بعد از آن ایجاد می کنیم و با پیدا کردن مراکز آن دسته ها به نمودار متصل می کنیم.

نمودار چندبر فراوانی
ساقه و برگ
این نمودار برای داده هایی است که به صورت اعداد طبیعی باشند ابتدا داده ها را مرتب و بر اساس عدد دهگان و صدگان دسته بندی می کنیم.
ساقه برگ به دلیل این که سال ۱۳۰۰ در همه مشترک بود در نمودار ساقه و برگ ذکر نشد.
۳ ۵ ۳ ۰ ۰
۴ ۶ ۵ ۴ ۱
۵ ۹ ۵ ۲ ۰ ۰
۶ ۹ ۷ ۶ ۴ ۰
۷ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۳ ۲
۸ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰
شاخص های مرکزی
مد: داده ای است که بیشترین فراوانی را دارد.
میانه: پس از مرتب کردن داده ها، مقداری را که تعداد داده های بعد از آن با تعداد داده های قبل از آن برابر است، میانه می نامیم.
۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۳ ۱۳۳۵ ۱۳۴۱ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵
۱۳۴۶ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۲ ۱۳۵۵ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰
۱۳۶۴ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۹ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۳
۱۳۷۴ ۱۳۸۴ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲
۱۳۸۳ ۱۳۸۴
روش محاسبه میانه:
اگر تعداد داده ها زوج باشد آن را تقسیم بر دو می کنیم و بعد از آن به اضافه ی ۲ تقسیم بر ۲ می کنیم و دو عدد به دست آمده را با هم جمع و تقسیم بر دو می کنیم.
۱۳۷۳ و ۱۳۵۰ و ۱۳۳۰= مد
شماره میانه ۱۵=

شماره میانه
نمودار جعبه ای برای نشان دادن متقارن بودن داده ها است.
ابتدا کوچکترین داده و بزرگترین داده را مشخص می کنیم، سپس میانه ی داده ها را مشخص می کنیم. میانه نیمه اول داده ها را که به آن چارک اول و میانه ی نیمه ی دوم داده ها که به آن چارک سوم می گوییم را به دست می آوریم.
شماره شماره ۱۳۳۰= ک.د
۱۳۸۴=ب.د

میانگین، برای به دست میانگین اعداد و و… به صورت زیر عمل می کنیم.

میانگین وزن دار:برای محاسبه میانگین در جدول فراوانی اگر جدول شامل حدود دسته باشد ابتدا نشان دسته را محاسبه می کنیم. سپس نشان هر دسته را در فراوانی آن دسته ضرب می کنیم و در ستون جدید می نویسیم. مجموع اعداد این ستون را تقسیم بر مجموع فراوانی ها می کنیم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد