بخشی از مقاله


چکیده

از مهمترین بیماری ها کشور بیماری هـا ی قلبـی و عروقـی اسـت.از مراحـل تشـخیص و درمانی آنژیوگرافی و درصورت گرفتگی رگ استفاده از بالون و اسـتنت گـذاری میباشـد.در مرحله قبل از استنت گذاری و برای امر درمانی مناسـب ، تعیـین میـزان گرفتگـی عـروق بسیار مهم است.ازجمله دستگاه هایی که کمک کننـده میباشـد ، FFR یـا Fractional Flow Reserve یا ذخیره جریان کسری است.

روش بررسی :

دراین مقاله سعی سعی شده با جستجو در پایگاه های علمـی بـه مـرور و بررسـی نتـایج حاصله درخصوص FFR وموارد مرتبط بپردازد.

نتیجه گیری :

علیرغم کاربردهای بالینی ) FFR انـدازه گیـری فشـار داخـل عروقـی ، ارزیـابی موفقیـت مداخله ای قبل و بعد از درمان ،اریـابی همودینامیـک ،ارائـه دهنـده اطلاعـات تشخیصـی اضافی به عنوان یک مکمل جهت درمان مداخلـه ای ماننـد آنژیوپلاسـتی بـا بـالون و یـا ( atherectomy ، اندازه گیری فشار خوت در عروق محیطـی و کرونـری ) واینکـه مطالعـات نشان میدهد FFR در 30تقریبا" درصد منجر بـه درمـان داروئـی و عـدم انجـام مداخلـه تهاجمی و کاهش هزینه های مربوطه گردیده است لـیکن طـی مطالعـه صـورت پذیرفتـه نشان میدهد تنها در کمتر از 10 درصد از موارد PCI در ایالات متحده اسـتفاده مـی شـود. همچنین طی بررسی بعمل آمده بین آوریل 2009 و سـپتامبر سـال 2010 بـرای 874،61 مداخلات کرونری تنگی عروق کرونر ، بطـور میـانگین نشـان میدهـد ، FFR تنهـا در 6,1 درصد از بیماران استفاده شد. همین مطالعه نشان داد سونوگرافی داخل عروقی (IVUS)

1

استفاده از نرخ 20,3 درصد است. بیشتر متخصصـان قلـب قریـب 73,6 درصـد از ایـن بیماران را با آنژیوگرافی ارزیابی نموده اند. بررسی هـا نشـان داد علـت عـدم تمایـل بـه استفاده از FFR هزینه بر بودن اولیه کتترمربوطه و استفاده از آدنوزین بوده است .

کلمات کلیدی :

ِFFR، آنژیوگرافی ، انسداد عروق ، آیووس ، IVUS

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید