دانلود مقاله انواع خاک

word قابل ویرایش
5 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

خاکها را ازنظر اندازه می توان به چهار طبقه تقسیم کرد که عبارتند از :
۱-رس با علامت اختصاری c که دامنه تغییر قطر آن از ۰ تا ۰۰۲/۰ میلیمتر است .
۲-لای یا سیلت با علامت اختصاری M که محدوده تغییر قطر آن بین ۰۰۲/۰ تا ۰۶/۰ ملیمتر است .
۳-ماسه با علامت اختصاری S که دامنه تغییر قطر آن از ۰۶/۰ تا ۲ میلیمتر است .
۴-شن با علامت اختصاری G که محدوده تغییر آن بین ۲ تا ۵۰ میلیمتر است .
تذکر دانه های بزرگتر از ۵۰ میلیمتر را سنگریزه یا قلوه سنگ می گویند .

دانه بندی خاک
دانه بندی خاک آزمایشی است که نتیجه آن منجر به ترسیم نموداری موسوم به منحنی دانه بندی می گردد. این منحنی درصد محدوده های مختلف قطری را دریک توده خاک نشان می دهد و منظور از تعیین درصد یک محدوده قطری ، آن است که ببینیم وزن خشک خاک درآن محدوده قطری چند درصد از وزن خشک کل خاک را تشکیل می دهد .

برای تعیین منحنی دانه بندی با توجه به اندازه ذرات خاک دو روش وجود دارد :
۱- دانه بندی با الک یا آزمایش دانه بندی که مخصوص ذراتی است که قطرآنها از ۰۷۵/۰ میلمیتر بزرگتر می باشد . (درشت ماسه ها )
۲- دانه بندی به روش هیدرومتری یا آزمایش هیدورمتری که کاربرد آن برای ذراتی است که قطری کوچکتراز ۰۷۵/۰ میلیمتر دارند . (ریزدانه ها )

آزمایش دانه بندی :
آزمایش دانه بندی عبارت است از لرزاندن نمونه خاک برروی یک سری الک که اندازه های آن به ترتیب از بالا به پائین کاهش می یابد . برای آزمایش دانه بندی ، ابتدا خاک درکوره خشک می شود . سپس کلوخه های خاک کاملاً خرد شده و نمونه از الکها عبورداده می شود . بعد از اتمام مرحله لرزاندن الکها و عبور دادن کامل خاک از آن ، جرم خاکهایی که درروی هریک از الکها باقیمانده ، اندازه گیری می شود .

طبقه بندی خاک Soil classi fication
سیستم طبقه بندی خاک عبارت است از مرتب کردن خاکهای مختلف با خواص مشابه به گروهها و زیرگروههایی بر حسب کاربردشان . طبقه بندی خاک بر دونوع است :
۱-طبقه بندی بافت خاک :دراین طبقه بندی ملاک حدود اندازه ذرات خاک می باشد و ابتدا نام گروه اصلی و بعد نام گروه فرعی به صورت صفت ذکر می گردد. مثل رس لای دار ، رس ماسه دار و غیره ، طبقه بندی توسط سیستم USDA از این نوع است .
۲-طبقه بندی خاکها بر حسب استفاده : دراین نوع طبقه بندی علاوه بر حدود اندازه ذرات ، شناخت خواص خمیری خاک نیزمورد نظر است . طبقه بندی توسط سیستم های آشتو و USCS( متحد یا یونیفاید ) از این نوع طبقه بندی می باشند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 5 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد