دانلود مقاله بررسی بهره تولید مولیبدن - 99 از طریق بمباران پروتونی هدف اورانیوم طبیعی و توریوم - 232با استفاده از روش شبیه سازی با کد MCNPX 2 . 6 . 0

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

دادههاي تجربی بهدست آمده توسط آنها نشان میدهد، براي انرژي پروتون 22MeVو حدود40MeV، بازده تولید99Moبهترتیب3/6 MBq/μA.h و21MBq/μA.hبود .[1]لبدا1 و همکارانش در سال 2010 از روش natMo(d,x)99Mo، براي تولید مولیبدن 99 استفاده کردهاند. نتایج حاصل از کار آنها نشان داده است که با استفاده از دوترونهاي20MeV، بازده تولید رادیوایزوتوپ مورد نظر 8MBq/µA.hخواهد بود .[2] قداش2 و همکارانش سطح مقطع واکنش natMo(d,x)99Mo و natMo(p,x)99Moرا در انرژيهاي مختلف اندازهگیري کردهاند. نتایج حاصل از کار آنها نشان میدهد که پروتون با انرژي 30MeV بهره تولیدي حدود 5/92MBq/µA.h را ایجاد خواهد کرد. همچنین دوترون با انرژي 33 MeV بهره تولیدي حدود MBq/µA.h را ایجاد خواهد کرد .[3] سابلنیکوف3 و همکارانش در سال 2006 از روش 100Mo(γ,n)99Mo براي تولید این رادیو ایزوتوپ استفاده کردهاند. نتایج حاصل از کار آنها نشان میدهد بهره تولید مولیبدن 99 با این روش به ازاي هر میلیگرمBq/µA.hبرابر با 3/2100Mo است .[4]

روش کار


1Lebeda 2Ghodash 3Sabelnikov
21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan


_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان

۶و۷ ا" د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان


دو هدف توریوم-232 و اورانیوم طبیعی با ضخامتهاي متغیر توسط کد MCNPX2.6.0 شبیه سازي شدند .[5] از کد SRIM براي تعیین بیشینه ضخامت مورد نیاز هدفهاي مذکور استفاده گردید .[6] بهره تولید مولیبدن 99 در بازه انرژي پروتون 15 -30MeV براي هدفهاي مدل شده در ضخامتهاي مختلف محاسبه گردید. از کارت HISTP براي حل معادلات بتمن با استفاده از کتابخانه CINDER90 به منظور محاسبه بهره مولیبدن 99 در هر یک از مادههاي هدف مدل شده استفاده گردید. گرماي بهجاي مانده در ماده هدف و زیرلایه مسی با استفاده از کد MCNPX 2.6.0 محاسبه شد. از کارت تالی F6 براي محاسبه گرماي بهجاي مانده استفاده شد. ضخامت بهینه هدف توریوم و اورانیوم مدل شده بر مبناي حصول بیشترین بازده تولید پیشنهاد گردید. پروفایل باریکه پروتونی سیکلوترون CYCLON30 و نگهدارنده هدف آن مطابق شکل (1) مدل شد.


شکل-1 هدف مدل شده توسط کد MCNPX 2.6.0(a نحوه قرارگیري هدف ضمن بمباران (b معرفی قسمتهاي مختلف هدف مدل شده (c معرفی پروفایل باریکه بر روي هدف مدل شده (dپروفایل باریکه واقعی تابشدهی
شتابدهنده CYCLON30

نتایج حاصل از شبیه سازي در این کار با سایر دادههاي موجود تئوري و تجربی مقایسه گردید. از مدل فیزیکی INCL4/ABLA براي محاسبات استفاده شده است.

بحث و نتایج

نتایج حاصل از محاسبات کد SRIM نشان میدهد که بیشینه ضخامت هدف توریوم براي بازه انرژيMeV )12→30مطابق بازه سطح مقطع مناسب واکنش پروتون-شکافت در دو هدف مدل شده) 144 µm و براي هدف اورانیوم طبیعی 98 µm است (شکل .(2 همچنین بررسی بهره تولید مولیبدن 99 در ضخامت متغیر هدفهاي مدل شده نشان داد که بیشینه بهره تولید مولیبدن 99 از هدف توریوم در ضخامت حدود 65 µm و از هدف اورانیوم در ضخامت حدود 18 µm حاصل میشود (شکل .(3-5 محاسبه بهره تولید مولیبدن 99 با بمباران هدف داراي ضخامت بهینه و انرژي 20 MeV نشان میدهد که بهره تولید در هدف توریوم بهدلیل سطح مقطع بیشتر واکنش و

21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan


_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان

۶و۷ ا" د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان


نیز ضریب انتقال حرارت بیشتر و در نتیجه تحمل جریانهاي بالاتر میتواند حدود 3 برابر هدف اورانیوم باشد (جدول .(1


µm98thickness:required µm144thickness:required
Nat-U 232-Th

40 30 20 10
Proton energy (MeV)


2.00 (mm)

1.80
target
1.60
1.40 the
in

1.20 proton

1.00 MeV
0.80
30of
0.60
range
0.40
0.20 Projected

0.00

0

شکل-2 برد پروتون 30 MeV در دو هدف توریوم و اورانیوم طبیعی

90 µm 5.60

5.50


110 µm


130 µm 5.40
150 µm 5.30 h).(MBq/µA


5.20
5.10 ctivityA
5.00

4.90


4.80

4.70

35 30 25 20 15 10
Proton energy (MeV)

شکل-3 مقایسه بهره تولید مولیبدن 99 در هدف توریوم در انرژيهاي مختلف پرتابه پروتون و ضخامتهاي مختلف هدف

21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan


_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان

۶و۷ ا" د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی بهره تولید مولیبدن - 99 از طریق بمباران پروتونی هدف اورانیوم طبیعی و توریوم - 232با استفاده از روش شبیه سازی با کد MCNPX 2 . 6 . 0

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهدادههاي تجربی بهدست آمده توسط آنها نشان میدهد، براي انرژي پروتون 22MeVو حدود40MeV، بازده تولید99Moبهترتیب3/6 MBq/μA.h و21MBq/μA.hبود .[1]لبدا1 و همکارانش در سال 2010 از روش natMo(d,x)99Mo، براي تولید مولیبدن 99 استفاده کردهاند. نتایج حاصل از کار آنها نشان داده است که با استفاده از دوترونهاي20MeV، بازده ت ...

دانلود مقاله شبیه سازی عناصر نادر خاکی سریوم و لانتانیوم موجود در رسوبات آبراهه ای منطقه اشتهارد با استفاده از روش شبکه عصبی

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
مقدمه عناصر نادر خاکی منابع مهم استراتژی هستند، زیرا مصرف و تقاضای این عناصر بالاست، ذخایر آنها دارای توزیع جغرافیایی ناچیزی هستند و منابع آنها رو به پایان است. عناصر نادر خاکی بهطور گسترده در زمین توزیع شده و الگوی آنها برای توضیح محیط رسوبی، فرایند و ساختار حوضه های رسوبی به کار برده شده است. عناصر نادر خا ...

مقاله شبیهسازی عددی جریان غیر دائم گاز طبیعی درون خط لوله و شبکه گازرسانی با استفاده از تبدیل لاپلاس و تئوری کانولوشن

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** شبیهسازی عددی جریان غیر دائم گاز طبیعی درون خط لوله و شبکه گازرسانی با استفاده از تبدیل لاپلاس و تئوری کانولوشن چکیده در این مقاله، با استفاده از روش جدید تابع تبدیل، جریان غیـر دائـم گاز طبیعی در حالت همـدما و تـراکمپـذیر بـرای خـط ل ...

مقاله بررسی و شبیه سازی فرآیند ازدیاد برداشت نفت سنگین با استفاده از روشهای حرارتی با کمک نرمافزار CMG

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی و شبیه سازی فرآیند ازدیاد برداشت نفت سنگین با استفاده از روشهای حرارتی با کمک نرمافزار CMG چکیده تقاضای روز افزون جهانی برای نفت و فرآوردههای آن و کاهش تولید طبیعی از مخازن نفت سبک و در نهایت افزایش قیمت نفت در چند سال اخیر باعث توجه روز افزون به روشهای تولید از مخازن نفت سنگین و بسیار سنگین شده است ...

مقاله مطالعه شبیه سازی عملکرد تزریق گاز و آب در شاخص مخزن ایلام میدان جفیر و مقایسه آن با تولید طبیعی

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مطالعه شبيه سازي عملکرد تزريق گاز و آب در شاخص مخزن ايلام ميدان جفير و مقايسه آن با توليد طبيعي خلاصه در اين مطالعه روش هاي مختلف ازدياد برداشت شامل روش تزريق گاز و تزريق آب و تزريق WAG براي مخزن ايلام ميدان جفير در مقياس محدود (Sector) با استفاده از نرم افزار شبيه ساز Eclipse١٠٠ مورد بررسي قرار گرفته است ...

مقاله طراحی سیستم تولید سلولی مجازی با ارائه یک مدل چند هدفه و استفاده از روشهای طراحی یکنواخت و تا پسیس

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحی سیستم تولید سلولی مجازی با ارائه یک مدل چند هدفه و استفاده از روشهای طراحی یکنواخت و تا پسیس چکیده سیستم های تولید سلولی مجازی ، برای گروه بندی موقت قطعات و ماشین الات در سیستم های تولیدی که حجم و نوع قطعات مورد تقاضا در دوره های ...

مقاله بررسی پدیده آشوب و نمودارهای دوشاخگی در معادلات غیرخطی و مدارات الکترونیکی با استفاده از شبیه سازی در Matlab وSimulink

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی پدیده آشوب و نمودارهای دوشاخگی در معادلات غیرخطی و مدارات الکترونیکی با استفاده از شبیه سازی در Matlab وSimulink خلاصه سیستم بسیاری از مدارهای ساده الکترونیکی به معادلات دیفرانسیل غیر خطی می انجامد و حل این معادلات به صورت تحلیلی ام ...

مقاله شبیه سازی عددی جریان سه بعدی سیال اطراف مکعب روی یک سطح با استفاده از روش چند شبکه ای

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** شبیه سازی عددی جریان سه بعدی سیال اطراف مکعب روی یک سطح با استفاده از روش چند شبکه ای چکیده روشهای چند شبکه ای ابزاری مناسب برای سرعت بخشیدن به همگرایی روشهای عددی و در نتیجه کاهش زمان محاسبات می باشند. در این تحقیق جریان سه بعدی سیال در ...