دانلود مقاله بررسی جابجایی طبیعی سیال با خواص متغیر در راکتور مینیاتوری چشمه نوترون اصفهان

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان


مقدمه

راکتور مینیاتوری چشمه نوترون اصفهان1، راکتور تحقیقاتی کم توان با غنای بالای اورانیوم به عنوان سوخت ، آب سبک به عنوان کندکننده و خنککننده و محافظ و برلیم به عنوان بازتابنده است (شکل .(1 در توان اسمی 30 کیلو وات شار نوترونی در کانال تابش داخلی که در بازتابنده جانبی قرار دارد، حدود 1012 نوترون بر سانتیمتر مربع بر ثانیه است. راکتور توسط انستیتو انرژی اتمی چین ساخته شده است و کاربرد آن برای آنالیز به روش فعالسازی نوترونی، آموزش و تولید رادیوایزوتوپ است .[1] راکتور به گونهای طراحی شده است که نسبت کنندکننده (هیدروژن) به سوخت ( اورانیوم) برابر با 197 است. قلب راکتور زیرکندشونده2 است و به علت ضریب راکتیویته منفی دمایی، این راکتور به طور ذاتی ایمن است. علاوه بر آن گردش طبیعی سیال درون آن به ایمنی آن میافزاید. از این رو تحقیقات بسیاری در مورد انتقال حرارت جابجایی طبیعی درون راکتور مینیاتوری صورت گرفته است .[4-2]

1 MNSR 2 Under moderated

740


عبدل بسیط1 و همکاران [3] معادلات ناویر استوکس را برای راکتور تحقیقاتی پاکستان ( PARR-2) را بهدست آوردهاند و جملات کم اهمیت را در معادلات حذف کردند. آنها نتایج شبیهسازی خود را با دادههای راکتور در توانهای مختلف مقایسه کردند. در این مطالعه همچنین نتایج دمای سطح غلاف و دمای مرکز سوخت در شار حرارتی مختلف نیز آورده شده است. عمر2 و همکاران [5] با کد ریلپ 3 رفتار ترموهیدرولیکی راکتور مینیاتوری سوریه را شبیهسازی کردند. در این مطالعه اختلاف دمای سیال ورودی و خروجی از قلب محاسبه شده و نتایج شبیهسازی با دادههای راکتور و با نمودار حاصل از شبیهسازی با کد ATHLET مقایسه شده است. کد ترموهیدرولیکی ریلپ در مطالعات فراوانی در مورد راکتورهای تحقیقاتی استفاده شده است .[8-6]

در این مطالعه، گردش طبیعی سیال در راکتور مینیاتوری اصفهان با استفاده از نرمافزار فلوئنت4 برای سیال با خواص متغیر با دما و ثابت با دما بررسی گردیده است. گمبیت5 نرمافزاری برای رسم هندسه جریان و شبکهبندی آن در دو و سه بعد است. این نرمافزار هندسه جریان را برای ورود به نرمافزار فلوئنت آماده میکند. از فلوئنت برای گسستهسازی معادلات ناویر-استوکس حاکم بر سیال استفاده میشود و پس از حل معادلات به روشهای عددی، اطلاعات ترموهیدرولیکی برای کل قلب و محظه راکتور به دست میآید.

روش کار

رسم هندسه جریان و شبکهبندی آن با نرمافزار گمبیت

شکل 1 هندسه جریان سیال درون مخزن و قلب راکتور مینیاتوری اصفهان را نشان میدهد. بهعلت تقارن تقریبی مخزن راکتور، یکچهارم از مخزن راکتور با نرمافزار گمبیت رسم شده است و شبکهبندی گردیده است. برای دقت بیشتر اریفیس ورودی و خروجی جریان، گریدپلیت6،میلههای سوخت و ورودی و خروجی جریان با دقت رسم شده و از شبکههای ریزتری برای مش بندی قسمتهای کلیدی استفاده شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی اثرات نوترونیک استفاده از نانوسیال در راکتورVVER - 1000همراه با مجتمع های سوخت حلقوی با قابلیت خنک کنندگی ازداخل وخارج

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه:مطالعات اخیر نشان میدهد که استفاده از سوخت حلقوي در نیروگاههاي هستهاي، موجب بهبود نرخ برداشت حرارت از میلههاي سوخت میشود.به این منظورمطالعاتی در زمینههاي نوترونیک و ترموهیدرولیک این نوع سوختها و خنک کنندهاي که همراه آن به کار می رود،صورت گرفته است.[1]این عمل علاوه بر افزایش سطح انتقال حرارت، موجب کاهش د ...

دانلود مقاله کاربرد روش فضای متخلخل در شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی طبیعی راکتور مینیاتوری چشمه نوترونی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
1 مقدمه:پیله ور و همکاران [1]جریان سیال در راکتورهایی با سوخت کروي را با استفاده از روش فضاي متخلخل مدل کرده اند. ظریفی و همکاران[2]استفاده از نانوسیال در قلب راکتور بوشهر را بوسیله روش فضاي متخلخل بررسی کردهاند. آنها در این پژوهش هر مجتمع سوخت را به صورت یک ناحیه با خواص فضاي متخلخل در نظر گرفته و ویژگیهاي ا ...

دانلود مقاله بررسی راکتور MNSR به عنوان چشمه نوترون بیمارستانی جهت نوترون درمانی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه:نوترون تراپی با بور یا BNCT1 یک روش امید بخش در درمان انواع سرطانها از جمله تومورهای مغزی و پوستی است1]و.[2 در این روش داروی حامل بور از طریق وریدی به بیمار تزریق و در تومور متمرکز میشود، سپس منطقه تومور توسط نوترونهای با شدت و انرژی مناسب بمباران میگردد. هستههای بور-10 با جذب نوترونهای حرارتی در واکنش ...

دانلود مقاله محاسبات نوترونیک و طراحی مجتمع سوخت با هندسهی هگزاگونال برای راکتورهای تحقیقاتی از نوع MTR

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهدر اکثر راکتورهای تحقیقاتی از نوع MTR از سوختهای صفحهای تخت استفاده می گردد، که استفاده از این نوع سوخت برای انتقال حرارت مناسب و رسیدن به قلبی شبه همگن و دارا بودن بالاترین سطح شار نوترون میباشد. هندسه قلب به دلیل تخت بودن سوخت در این نوع از راکتورها مربعی میباشد، که این هندسه نسبت به هندسه دایرهای، باع ...

مقاله استفاده از ماشینهای بردار پشتیبان در طبقه بندی پدیده تغذیه گرایی و بررسی تاثیر پیش پردازش متغیرهای ورودی با آنالیز مولفه های اصلی

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استفاده از ماشینهای بردار پشتیبان در طبقه بندی پدیده تغذیه گرایی و بررسی تاثیر پیش پردازش متغیرهای ورودی با آنالیز مولفه های اصلی چکیده پدیده تغذیهگرایی یکی از پیامدهای غیرمستقیم فرایندهای توسعهمحور است، که اثرات نامطلوبی بر کیفیت آب دریاچه ها و مخازن سدها دارد. این پدیده در شرایط حاد، بسیاری از اهداف اقت ...

مقاله مطالعه تحلیلی انتقال حرارت جابجایی به جریان آشفته سیال فوق بحرانی

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مطالعه تحلیلی انتقال حرارت جابجایی به جریان آشفته سیال فوق بحرانی چکیده: یک مدل ریاضی برای محاسبه نرخ انتقال حرارت به جریان آشفته آب فوق بحرانی در لوله های مدور ارائه شده است. این مدل بر اساس تئوری قانون دیواره بنا نهاده شده است. نتایج حاص ...

مقاله بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در جریان آرام داخل لوله با دمای ثابت دیواره

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيال در جريان آرام داخل لوله با دماي ثابت ديواره چکیده : يکي از مسايلي که در بسياري از صنايع و کارهاي تحقيقاتي با آن مواجه مي شويم نياز به انتقال حرارت در زمان کوتاه و با شدت حرارتي بالا مي باشد. ...

مقاله انتقال حرارت جابجایی طبیعی سیال فوق بحرانی در کانال عمودی دما ثابت

word قابل ویرایش
27 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** انتقال حرارت جابجايي طبيعي سيال فوق بحراني در کانال عمودي دما ثابت چکيده اهميت پژوهش پيرامون خصوصيات سيالات فوق بحراني با درنظر گرفتن افزايش کاربرد آنها در صنايع مختلف غذايي، پليمر، نفت و گاز بيش از پيش آشکار ميگردد. يکي از مهم ترين خصوصي ...