دانلود مقاله بررسی حادثه تزریق راکتیویته در راکتور زیربحرانی آب سبک طراحی شده با استفاده از مجتمع های سوخت میله ای ساخته شده در ایران

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان


مقدمه

راکتورهای زیربحرانی، راکتورهاییکاملاً آموزشی و تحقیقاتی هستند. ایمنی ذاتی بالا، کم حجم بودن و تأسیسات جانبی کم مورد نیاز، ساخت این راکتورها را در موسسات دانشگاهی و پژوهشی امکان پذیر ساخته و به تحقق دانش هسته ای در ایران کمک زیادی خواهد کرد. با توجه به مزیت های ذکر شده در مورد این نوع از راکتورها، یک راکتور زیربحرانی با استفاده از مجتمع های سوخت قابل ساخت در کشور طراحی گردیده است. هدف از این مقاله بررسی رفتار ترموهیدرولیکی راکتور طراحی شده در شرایط حادثه تزریق راکتیویته مثبت می باشد.

روش کار

PARETیک کد نوترونیک - ترموهیدرولیک می باشد که برای تخمین حوادث تزریق راکتیویته غیر مخرب در قلب راکتورهای تحقیقاتی استفاده می شود و در شرایط مخرب و یا زمانی که تغییرات فضایی - زمانی در شار نوترون وجود دارد، قابل استفاده نیست. نشان داده شده که PARET پیش بینی های دقیقی در زمینه قدرت قلب راکتورهای تحقیقاتی، ماکزیمم دمای سوخت، غلاف و خنک کننده دارد. هرچند محدود به یک میله سوخت و کانال می باشد.[1] قلب راکتور از مجتمع های سوخت مربعی که در شکل 1 (الف) نشان داده شده و به صورت 9×9 چیده

شده، تشکیل شده است. محاسبات برای دو سوخت U با غلاف Al و UO2 با غلاف Zr-Nb 1 با غنای


673


طبیعی انجام شده است. آب سبک به عنوان خنک کننده و بازتابنده استفاده شده است. بعلاوه جهت بازگشت نوترون ها به راکتور و حفظ اقتصاد نوترونی از بازتابند بریلیم در اطراف قلب استفاده شده است. از آنجا که مجموعه زیربحرانی برای فعالیت نیاز به یک چشمه نوترونی خارجی دارد، از چشمه Am-Be با اکتیویته Ci 5 استفاده شده است.پارامترهای بدست آمده از طراحی نوترونیک مجموعه زیربحرانی در جدول 1 گردآوری شده است.


(الف) (ب)

شکل: 1 (الف): مدل میله و مجتمع سوخت راکتور زیربحرانی طراحی شده در کد MCNPX و (ب): ابعاد کانال در نظر گرفته

شده در کد PARET

جدول :1 پارامترهای اصلی بدست آمده از طراحی نوترونیک مجموعه زیربحرانی بوسیله کد MCNPX

پارامتر راکتور با سوخت U راکتور با سوخت UO2
ضریب تکثیر 0/83039 0/00049 0/79049 0/00048
شار جرمی کانال خنک کننده (kg/s.m2) 0/09970 (گردش طبیعی) 0/09970 (گردش طبیعی)
کسر نوترون های تأخیری 0/00690 0/00630
مدت زمان تولید نوترون های آنی (s) 1/63469E-04 2/41880E-04
ضریب راکتیویته دمایی سوخت ( $/ -0/0076 -0/03412
)
ضریب راکتیویته دمایی کندکننده ( ($/ -0/0262 -0/01404
ضریب خلأ( ($/ 44/4 36/7

مدل ورودی PARET برای راکتور زیربحرانی مورد نظر امکان شبیه سازی نوترونیک و ترموهیدرولیک قلب راکتور را در حالت تزریق راکتیویته فراهم می کند. هدف از شبیه سازی این حادثه، تأیید خود حفاظی راکتور زیربحرانی طراحی شده در صورت ورود راکتیویته به آن می باشد.

برای این راکتور دو کانال داغ و متوسط انتخاب شده است که کانال داغ شامل داغ ترین میله سوخت یعنی میله ای که بیشترین فاکتور پیک قدرت را دارد و شعاعی از آب اطراف آن به عنوان خنک کننده می باشد. برای کانال متوسط نیز یکی از میله های سوخت با فاکتور پیک قدرت متوسط به همراه شعاعی از آب مشابه با کانال داغ به عنوان خنک کننده انتخاب شده که نمایانگر رفتار متوسط قلب خواهد بود. هر یک از کانال ها به 20 قسمت محوری و هر قسمت محوری به 8 قسمت شعاعی تقسیم بندی شده است. در شکل 1 (ب) ابعاد کانال شامل میله سوخت و خنک کننده اطراف آن نشان داده شده است. لازم به ذکر است که دمای ورودی خنک کننده 20 و در فشار1E05Pa در نظر گرفته شده است.

674

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله آنالیز نوترونیک قلب ترکیبی راکتور تهران با جایگزینی مجتمع سوخت کنترلی با سوخت میله ای جدید

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهبه دلیل پیچیدگی ساخت سوخت صفحه ای در داخل کشوردر سال 89، بررسی در مورد ساخت نوع ساده تری ازسوخت مد نظر قرار گرفتهشد. مخصوصاً در آن زمان که راکتور تهران با اتمام سوخت از نوع کنترلی (CFE) مواجه گشت و با توجه به استفاده از سوخت میله ای در راکتورهای تحقیقاتی، در مورد راکتور تهران نیز تبدیل سوخت بعنوانیک راهک ...

دانلود مقاله آنالیز ایمنی ترموهیدرولیکی در شرایط تست مجتمع سوخت میله ای با غنای طبیعی در راکتور تهران

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
.1 مقدمهانجام تستهای در حین تابش دهی و پس از آن، بر روی سوختهای تولید شده در داخل کشور برای حصول اطمینان از عملکرد ایمن این سوخت ها در معرض شار نوترون درون قلب راکتور، بسیار ضروری بوده و جایگاه ویژه ای در تکمیل موفقیت آمیز چرخه سوخت هسته ای و پروسه تولید سوخت هسته ای در داخل کشور خواهد داشت. بررسی مدارک و مقا ...

دانلود مقاله تحلیل ترموهیدرولیکی مجتمع سوخت راکتور IR - 40 به روش CFD

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
Baglietto مطالعات گسترده ای در رابطه با بهبود و توسعه روشهای محاسباتی برای شبیه سازی میله های سوخت انجام دادند.[1] در سال Lee , 2007 و Choi عملکرد دو پره مخلوط کننده از نوع ورتکس مقیاس بزرگ LSVF را با دو پره مخلوط کننده از نوع ورتکس مقیاس کوچک SSVF را در آرایش 17در 17 میله های سوخت راکتور PWR مورد مقایسه قرار ...

دانلود مقاله محاسبات نوترونیک و طراحی مجتمع سوخت با هندسهی هگزاگونال برای راکتورهای تحقیقاتی از نوع MTR

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهدر اکثر راکتورهای تحقیقاتی از نوع MTR از سوختهای صفحهای تخت استفاده می گردد، که استفاده از این نوع سوخت برای انتقال حرارت مناسب و رسیدن به قلبی شبه همگن و دارا بودن بالاترین سطح شار نوترون میباشد. هندسه قلب به دلیل تخت بودن سوخت در این نوع از راکتورها مربعی میباشد، که این هندسه نسبت به هندسه دایرهای، باع ...

دانلود مقاله بررسی وضعیت شتابدهنده خطی الکترون در درمان سرطان در ایران و طراحی مفهومی ساخت شتابدهنده مناسب بر اساس نیاز درمانی کشور

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
مقدمه:درمان سرطان شامل یک یا ترکیبی از روشهای جراحی، پرتودرمانی، شیمیدرمانی و ایمنوتراپی است .[1] پرتودرمانی به عنوان یکی از مهمترین روشهای معالجه بسیاری از سرطانها مورد استفاده قرار میگیرد. در این روش از اثرات متقابل پرتوهای یون ساز با مواد و همچنین اثرات بیولوژیک آنها برای کنترل و درمان بافتهای سرطانی استفا ...

مقاله بررسی استفاده از پلیمر سوپر جاذب در ساخت بتن سبک سازه ای

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
بررسی استفاده از پلیمر سوپر جاذب در ساخت بتن سبک سازهای چکیده کاهش هزینهها در امر ساخت و ساز موضوعی است که از دیرباز مورد توجه دستاندرکاران صنعت ساخت و ساز قرار گرفته است. یکی از راه-های کاهش هزینهها در ساخت سازههای بتنی، کاهش ابعاد سازه است که این امر از طریق استفاده از بتنهای سبک سازهای امکان پذیر است. عل ...

مقاله شبیه سازی عددی انتقال حرارت و میدان جریان سه بعدی آشفته بر روی دسته میله های سوخت همراه با پره های مخلوط کننده درون قلب یک راکتور آبی تحت فشار

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شبیه سازی عددی انتقال حرارت و میدان جریان سه بعدی آشفته بر روی دسته میله های سوخت همراه با پره های مخلوط کننده درون قلب یک راکتور آبی تحت فشار چکیده در این مطالعه اثر اسپیسر سوخت هسته ای و پره های مخلوط کننده آن بر روی توزیع خطوط جریان و انتقال حرارت بین میله های سوخت و سیال خنک کننده در یک کانال عبور سیال ...

مقاله بررسی آنالیز غیر خطی ستون CFT با استفاده از بتن سبک سازه ای

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی آنالیز غیر خطی ستون CFT با استفاده از بتن سبک سازه ای   چکیده در این مقاله بار کمانش ستونهای CFT ساخته شده از بتن سبک و ورق فولادی تحت بار محوری و خمشی مورد تحلیل قرار می گیرد.. تحلیل عددی به کمک نرم المان محدود Abaqus انجام گرفت. تاثیر پارامترهای هندسی سازه مورد نظر در بارکمانش مورد بررسی قرار می گی ...