دانلود مقاله تاریخچه پوستر

word قابل ویرایش
82 صفحه
28700 تومان

تاریخچه پوستر


اگر ریشه واژه پوستر را بررسی کنیم می بینیم پوستر به معنای چاپار یعنی ارسال سریع آگهی و اعلان لغت پوستر که معنی آگهی، اعلان و دیوارکوب است. سرچشمه پوستر را به زمانی نسبت می دهند که در یکی از ضیافتهای بزرگ بالتازار، آرشیتکت برزگ جهان، اندیشه و خواسته خود را با نوشتن صحبتهای مربوط به پیامبر بر روی آشکار کرد در دایره المعارف (کولیزر) آمده است که یکی از قدیمی ترین پوسترهای شناخته شده مجموع قوانین حمورابی است. د ردایره المعارف آمریکا از پوستری صحبت می شود که ا جنس پاپیروس و مربوط به 146 سا لقبل از میلاد است.

در این پوستر مشخصات دو برده فراری از چنگ الکسلندر بزرگ و قول پرداخت پاداش در صورت پیدا کردن آنها وجود دارد هنرهای مدرن و بردزلی که خیلی معتمولی بود در خدمت (Poplowet children, Beautiful people) و مواد مخدر قرار گرفت. این مساله باهث شد که فرهنگ سنتی کنار گذاشته شو وهنر جدید و استیل گرافیکی جای آن را بگیرد. آفیش های بردزلی در اکثر فوشگاهها به فروش می رسید. در سال 1964 این مساله باعث شد مردم پوستر را یکاثر هنری خیلی ارزان و پیش پا افتاده به حساب بیاورند. مهمترین آفیش های این استیل مدرن به وسیله (مایکل انگلیش) و (مایکل ویموت) که شریک یکدیگر بودند در اینتر نشنال تایمز) منتشر شد.


همچنین پتانسیل رو به رشد تولیدات صنعتی وضرورت مبادله کالا میان کشوهای مختلف جهان سبب پیدایش و شکل گیری تبلیغات تجاری شد. گرچه در تبلیغ کالا و سرویسهای خدماتی که در (کلام) و (تصویر) نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند، لیکن درآغتز از آرم و رنگهای خیره کننده درتبلیغات اثری نبود. رفته رفته دراواسط قرن نوزدهم ویژگی های طرح های گرافیک و کلاسیک دچار تغییراتی شد. دراینزمان هدف عمد تبلیغات جلب افکار و توجه همگان برای خرید کالا و سبقت از رقبای ارائه کننده همان کالا بود، رقابت بین تولید کنندگان وعرضه کنندگان کالاها و خدمات به رقابت میان آگهی هایی که عرصه می کردند تبدیل شد.

درواقع باید گفت آنچه که در این رقابت برنده یا بازنده می شود خود محصول نبود بلکه نحوه ارائه محصول بود این تلاشهای سبقت جویانه میان دست اندر کاران تبلبغات باعث شد اولاً تبلیغات ارائه شده از طرف تولید کنندگان به مکانیسم مؤثرتر ومفید تر منجر شد و ثانیاً نگرش به آن به شکل یک مسئله فرعی و کم اهمیت از بین رفته و به عنوان یک موضوع روانشناسانه مطرح می شود. هم چنین دراین زمان سعی می شد تا تأثیر بصری رسانه های تبلیغاتی را به شکل هدفدار افزایش دهند د راواخر پایان قرن نوزدهم طرحهای تبلیغاتی با روحی واقعاً زنده پا به عرصه وجود گذاشتند،

طراحان ، زیادی با توجه به تحولات ایجاد شده در دهه بپنجاه به تقدیر و ستایش از ویژگیهای پوستر پرداختند. در این دوره علی رغم محدودیتهای آکار، پوستر که ابزاری حساس و با ارزش بود دیدگاههای هنرمند را در مورد واقعیات بیان می نمود. درنتیجه پوستر بدونه آنکه خطری متوجه هدایت اصلی اش بشود ویژگیهایی را کسب کرد که تا قبل از آن تنها مشخصات یکی از اشکال سنتی هنر را دارا بود. به این ترتیب پوستر از قید و بندها رها و محرک اندیشه وفکر شد ومحتوای آن نوع وسیعی از تعابیر و تفاسیر رابه وجود آورد. پوستر ، وسیله پیوند حرف و تصویر وتأثیر متقابل آنها شد. ارتباط متقابل این دو، ترکیبی بی همتا وابزاری پرکشش از ویژگیهای هنری با جذابیت اجتماعی وسیع بوجود آورد واختصار گریز ناپذیر همراه با امکان تعبیر وتفسیر، باعث تشویق بسیاری از هنرمندان د رانتخاب پوستر به عنوان تنها وسیله مهم اعتقادات هنری آنها شد. چنین دیدگاهی نسبت به چوستر دو جانبه بوده و کیفیت آن را تحت الشعاع قرار می دهد.


تاریخ پوستر ار ابتدا تا کنون را می توان مانند یک منحنی صعودی تصور کرد که در دهه هفتاد به نقطه اوج می رسد. پوستر علیرغم ستیز و پافشاری برای خودمختاری د رمقایسه با دیگر شاخه های هنری همواره متکی بر پیشفتها، فعالیتهای کارگاههای هنری بوده است.


چاپ اعلانات نیز در کنار چاپ کتاب و رساله و جزوات از جمله فعالیتهای چاپی بود. این اعلانات در اوراق کوچک یا بزرگ یکطرفه بود که غالباً چاپ آنها د رابعاد بزرگ به سبب خوانایی بیشتر وهم به منظور درمعرض دید عموم قرار دادن تا درمیادین شهر، بیشتر رواج داشت. بعضی از این اعلانات احکامی بودند که مقامات محلی صادر می گردند نظیر اعلانات، اعلامیه هایی بود که د رمورد بازی ها و نمایش ها و بازیگران نمایشها چاپ می شد.


اگر چه چنین به نظ می رسد که اولین بار واژه پوستر ازسال 1838 معمول شده است،اما واژه اعلانات طی قرون متمادی پیش از آن استفاده می شد. در آن روزها پیام صامت و مستتر این اعلانات غالباً با یک پیام آشکار و بلند یعنی فریاد منادی پیام «در حالی که از کوچه های ده یا شهر می گذشت وبا سطل آشکار یا شیپور وبا تمام قوا خود را بگوش مردم می رسانید» چاپ اعلانات علیه دولت، کشیشها و ارتش رواج یافته بود که این امر ضربه مهلکی بریا دولت و کلیسا بود.مقامات دولتی به فکر چاره جویی برای جلوگیری و کنترل اقدامات افتادند وبه همین منظور، فرانسیس اول پادشاه فرانسه در سال 1539 حکمی را صادر نمود که به موجب آن چنانچه کسی اقدام به چاپ اعلامیه ای بدون مجوز رسمی می کرد به مرگ محکوم می شد.


نخستین پوستر ها، بعنوان ابزاری تبلیغاتی، از موفقیت چندانی برخوردار نبودند. عمده ترین نقش این پوسترها، اعلان رسمی و خب رسانی در مورد نمایشها بود. افرادی که درامر چاپ نشر کتاب فعالیت داشتند. تنها کسانی بودند که بطور مستمر از این پوسترها برای ارائه فهرست کتابهای منتشره خود و توانایی هایی خویش درامر چاپ استفاده می کردند.
دراواخر قرن نوزدهم میلادی بر اثر تحولات مصور سازی و پیوند نزدیکی که بین نقاش و چاپ برقرار شده بود، پدیده تازه ای موسوم به پوستر یا آفیش یا پلاکات به وجود آمد. امروزه پوسترها مصور با بهره گیری از حروف متنوع، طراحی ، نقاشی وعکاسی به منزله نمونه های کاملاً پیشرفته ای از هنر گرافیک نوشناخته می شوند.


سرچشمه های پوستر را همچون مصور سازی در گذشته های دور می توان جستجو کرد. نقوش برجسته آشوری وایرانی و رومی همگی به نوعی پوستر بوده اند، زیرا رویدادهایی را بروایت تصویر می کردند که درواقع تبلیغی برای دستگاه حاکمه بود. همچنین در مصر و روم باستان ساختن آگهی های همگانی یا اعلامیه های دیواری معمول بوده است. آگاهی همگانی چاپی از اواخر قرن پانزدهم میلادی ظاهر شد.


پوسترهای نمایش اولیتن نمونه از آگهی های دیواری بودند که ضمن تحول، اصول و قواعد پوسترسازی را پی ریزی کردند. این آگهی ها مربوط به تماشاخانه های متعددی بود که دراروپاوجود داشت. پوسترهای مصور آن دوره علاوه برتبلیغ در مورد تماشاخانه ها، مغازه ها و حراجیها و وسایل حمل ونقل و در عرصه تبلیغ نیز رواج داشت. این پوسترها در آن زمان فقط برنگ سیاه چاپ می شد. درحوزه هنر پوستر دهه آخر قرن نوزدهم آثار تولوزلوترک بیش از دیگران می درخشید. پوستر مصور رنگی با نام هنرمند فرانسوی و ژول شره آغاز می شد.


پوستر اعلانی است که مخاطب ویا بیننده درکمترین زمان بتواند موضوع آن را درک کند و در واقع پیام را به طور کامل به شخص انتقال دهد. مواردی از قلیل تکنیک نوآوری، صفحه آرایی، رنگ آمیزی و کمپوزسیون همگی د رموفقیت یک پوستر نقش به سزایی دارند.
درروند تکامل تاریخی پوستر به عنوان یک هنر، سه مرحله متفاوت می توان تشخیص داد مرحله آغازین که دردهه اول قرن بیستم ادامه داشت شامل استفاده از پوستر تبلیغ کالاها ودستگاهها بود. مرحله بع کاربرد آن در اعلانهای سیاسی و آگاهی یافتن سیاستمداران بر اثر چنین وسایلی برای انتقال نظریاتشان بود، که با آغاز جنگ جهانی اول بیشتر شده و آخرین و مهمترین مرحله مربوط به آگاهی های فرهنگی و توریستی بود. پوستر ها در ابتدا درکشورهای اروپایی برای اعلان امکانات نمایش چون تئاتر، کاباره ها و کافه ها ویا اقلام تجمل مانند نوشابه های الکلی و سیگارها بود. بعدها برای کارهای بانکی و موسسات صنعتی مورد استفاده قرار گرفت.


سومین مرحله شیوع پوسترهای تبلیغاتی درباره جهانگردی و پیشرفتهای فرهنگی است. درمورد جهانگردی باید گفته شود که هرچه دامنه این پدیده گسترش می یابد،نیاز به شناساندن جاذبه های گوناگون ان اعم از مناظر زیبای طبیعت، آثار باستانی و شهرهای دیدنی و نظایر آن محسوب تر می شود این نقش را پوستر به مهمترین وجهی بر عهده دارد.


در اوایل قرن نوزده در برخی از کشورهایی اروپایی از نمایش استقبال کردند که به مشتریان قبضهایی داده می شد که به عنوان بلیط بود. بعدها این قبضها ابعادش بزرگتر شد به طوریکه آنها را روی دیوار نصب می کردند. بدین ترتیب نخستین آگهی های نمایش ظاهر شدند به مرور تصویر هم در آن ظاهر شد و ارتباط بین حروف و تصاویر مورد توجه قرار گرفت. بدین ترتیب بود که پوستر به صورت مصور ظاهر شد . اگر چه پوسترهای اولیه برای نمایش به کار می رفت و درجات دیگر از قبیل کتاب پوستر سازی توسعه پیداکرد.


درقرن 20 شاخه ای از پوستر سازی به تبلیغات تجاری واقتصادی یافت و موضوع اصلی آن را سیگار ، اتومبیل، نوشابه ،لوازم الکتریکی تشکیل میداد که بیشتر جنبه مصرفی داشتند. در قرن 20 پوستر سازان حرفه ای ازنقاشان حرفه ای جدا شدند. این زمان بود که هنر گرافیک نوین استقلال خود را بدست آورد.
از دهه دوم قرن 20 پوستر آمریکا واروپای غربی رواج پیدا کرد و بعداً به بقیه کشورها افزوده می شد هنر گرافیک بخصوص پوستر از مرزها می گذشت و وسعت پیدا می کرد.


عناصر تصویری
عناصر تصویری اعلان، بعد از قطع و جنس اعلان مورد توجه قرار می گیرند.
تصویر ونوشته،عنصر اصلی اعلان هستند و شخصیت وجودی آن رامطرح می کنند. عنصر تصویر نقش اول و اساسی راداراست وزبان اصلی اعلان است.
به طور کلی به اعلان با تصویر ساخته وشناخته می شود و موفقیت اعلان بستگر به چگونگی و طرز بیان تصویری آن دارد و طرز بیان تصویری به توانایی هنرمندانه طراح بستگی پیدا می کند و نقش سایر همکاران طراح مانند، عکاس، نقاش ، مجری ، وسام و چاپچی و ... فقط در جد رساتر کردن خلاقیت طرح است.


نقش نوشته دراعلان درنهایت، دقیق تر کردن هدف تصویر و پیام آن است ونوشته باید به عنوان یکی از عناصر تصویری مطرح شود و در ترکیب بندی کلی به گونه ای چیده شود که نوشته اشاره به تصویر و تصویر اشاره به نوشته داشته باشد.
ترکیب دو عنصر نوشته وتصویرباید طوری باشد که تصویر حرف بزند و نوشته تصویر می باشد و ایجاد چنین موقعیتی بستگی کامل به کارآیی فنی و تجربی و خلاقیت طراح دارد و درواقع این توانائی تکنیکی طراح استکه موفقیت یک پوستر را تضمین می کند.


هر چه پوستر درآگاه کردن مخاطب وتشویق او نسبت به انجام مورد نظر موفق تر و دارای سرعت عمل بیشتری باشد، نشان از برگ برنده ای است که در دستان طراح است. همان برگ برنده ای که شرافت هنرمند، اعتبار آن را صد چندان می کند.
اعلان های دیواری بر اساس موضوعاتشان می توان به سه دسته کلی تقسیم بندی کرد که به توضیح مختصری ازآنها می پردازیم.
1- پوسترهای تجاری
2- پوستر های اجتماعی
3- پوستر های فرهنگی
پوسترهای تجاری:
این ها اغلب برای معرفی کالاها وتشویق مردم به خریدار آنهاساخته می شوند. دراین نوع پوسترها، نه تنها تماشاچی مهم است بلکه پیروزی بر رقیبان نیز جزء شروطی است که پوستر را پوستر موفقی معرفی می کند. چه در بازار تجارت باید از رقیبان پیش گرفت و فروش بیشتر برابر است . با موفقیت و این سرعت عمل از خصوصیات بارز پوستر تجاری است.


پوسترهای اجتماعی:
این برنامه ها معمولاًاغلب نه در خدمت گروه خاصی ازمردم بلکه د رخدمت عموم آنهاست و سعی درایجاد یک آگاهی عمومی دعوت به همکاری و موضوعاتی ازاین قبیل که عمون مردم را در بر می گیرد دارد. اینگونه پوسترها کمتر دارای تاریخ مصرف هستد و دست طراح در اینگونه پوسترها برای ایجاد خلاقیت های متفاوت باز است.


پوستر های فرهنگی:
این پوسترها برای معرفی نمایشگاه ها فرهنگی هنری، موزه ها،مسابقات، فروش فیلم، کتب و نشریات و بازدید از انبیه تاریخی و طراح دراین گونه پوسترها امکان بیشتری برای ارائه طرحهای خویش را دارا است، زیرا محتوی موضوع به او این اجازه را می دهد. تا تعبیرات زیبای هنرمندانه خود را از مئوضوع مطرح کند وبا ذهن و تصویر زیبای هنرمندانه خود را از موضوع مطرح کند و با ذهن و تصویر تماشاچی رابطه معنوی تر را برقرار نماید. تماشاچی نیز به دلیل فراغت و علاقه معنوی وقت زیادی را برای دیدن آن مصرف می کند.


اعلانهای فرهنگی را از نظر محتوا و داشتن اهداف مالی می توان به دودسته تقسیم کرد:
اعلانهایی که مسئله فروش و جلب خریدار در آنها از اهمیت خاصی برخوردار است، مانند اعلان فیلم، تاتر،مسابقات ورزشی، کتب و نشریات و ... که طرز کار آنها به هر حال باید مفید تر از دسته دیگر باشد که چشمداشت عمده ای به منافع مالی از مصرف کننده موضوع ندارد.
آن دسته از اعلان ها که به طور کلی و دقیق تر به آنها خواهیم پرداخت جزء همان اعلان های فرهنگی است، اما نوعی که اهداف مالی هم در آن مطرح است.


اعلان سینمائی اگر چه مخاطب را از یک رویداد فرهنگی اگر ضد فرهنگی نباشد آگاه می کند، برخورداری از هزینه پرداختی مخاطبان را نیز مد نظر دارد که خوب می دانیم این هنر (سینما) با صنعت گره خورده است و صنعت با اقتصاد و این هنر بدون صنعت و پول دوامی نخواهد داشت، همچنان که صنعت و پول درمقام هنر بدون هنرمند و ذهن خلاق بی ارزش خواهد بود.
رنگ درپوستر
درطراحی پوستر می توانیم یک شبکه زیر بنایی داشته باشیم. مبحث مهم و پیچیده دیگر در طراحی پوستر انتخاب نوع رنگ است. ما ناظر دنیایی پوشیده از رنگ هستیم که توجه ودقت به این پدیده برای همه لازم است. به همان اندازه که رنگها برای ما جالب و ضروری است برای مردم ابتدایی نیز لازم و ضروری بوده است. ابتدایی ترین انسانها، کلبه های محقر خود را با انواع رنگها تزئین می کردند، ابزار آلات وظروف مورد نیازشان را با رنگهای گوناگون وبا شکوه آرایش می دادند.


به طور کلی انسان درتمام دورانها با رنگ سرو کار داشته و به نحو شایسته ای از آن استفاده کرده است. مصریها؛یونانیها وایرانیها رنگ را به طریق مهختلف در زینت لباسها و تزئینات ساختمانها به کار می برده اند. به طور کلی رنگها از گذشته های دور تاکنون توجه انسان را جلب کرده و می کند. انسان کوشش می کند که اسرار و رموز رنگ را بشناسد و در نزدیکی خود به کار برد. منبع الهامات آن طبیعی است. رنگ در پوستر نقش بسیار مهمی دارد،زیرا می تواند چیزهای بسیاری را به بیننده القاء کند. به طور مثال قرمز برای جنگ، سبز را برای صلح و آبی را برای صلاح و آرامش به کار می برند. در سایر امور تبلیغاتی نیز رنگ، یکی از ارکان به حساب می آید.


ژول شره که متأثر از نقاشان امپسرسیونیست بود پوستر های مصور رنگی در ارتباط با نقاشیهای تأتر و اپرا و کافه ها و. را طراحی کرد و از رنگهای درخشان امپرسیونیستها بهره برد. در پوسترهای او، پیکره ها بسیار پر حرکت به نظر می رسند که می تواند معرفی بر اوضاه متغیر و پر شتاب آن زماهن باشد. پوسترهای لوترک، دردهه آخر قرن نوزدهم طراحی شدند. لوترک که تأثیری که از دومیه آثار چاپی ژاپنی گرفته بود پوستر هایش را به صورت سایه گونه طراحی می کرد. مجموعاً 30 پوستر طراحی کرد که درشکل گیری روند پوستر تأثیر بسزایی داشت.


رنگ به عنوان حاملی از یک سمبل می تواند به موضوعی اجتماعی اقتصادی و سیاسی اهمیت بدهد. دراین رابطه طراح گرافیک باید به مسائل روانی رنگها آگاهی کامل داشته باشد. هر جامعه ای برای خود و موضوعاتی که دراطرافش هست، رنگی را سمبل موضوعی محسوب می نماید. برای آگهی های دیواری معمولاً رنگهایی را در نظر می گیرند که از فاصله دور نیز گیرا باشند. به همین دلیل از رنگهایی که در مقابل هم ایجاد کنتراست می نماید، استفاده شایانی می شود. مثلاً سفید و سیاه، سبز و قرمز زرد و آبی، نارنجیو سرمه ای و غیره. قطع پوستر برای استفاده از رنگ حایز اهمیت است اگر اعلانی را فقط برای نصب کردن دریک اتاق طراحی می کنیم لزومی ندارد که از رنگ هایی که از فواصل دو قابل تشخیص هستند استفاده کرد و یا اینکه مثلاً برای یک آگهی در قطع بزرگ سر در سینما و . که خود باعث جلب توجه می شوند. لزومی ندارد ه از کنتراست های شدید استفاده کرد.


درآگهی های تجارتی زمان فوق العاده کمتر شده و رنگ به مانندسایر عناصر، آگهر باید سریعتر عمل نماید. سطجح رنگها، درآگهی هرچه بیشتر تعدادی از آگهی ها را کنار هم ریو دیوار می چسبانند یایک سری پوستر با طرحهای مختلف کنارهم قرار گرفتن آنها یک زمینه کلی که سطح بیشتری را اشغال نموده خواهیم داشت. رنگ پوستر باید به نحوی باشد ه خود را از محیط اطراف جداسازد هم رنگ و هم والر بودن باعث می شود که زمینه آگهی کمتر به نظر برسد و فقط تصویر اصلی به چشم بخورد (نمایان شود).اثر جهت های رنگ بصورت مجرد در صفحه:
افقی: احساس آرامش سکون مرگ و وزن، فاصله وسعت و غم را بیشتر القاء می کند واگر رنگ مورد نظر حسی مطابق با آن حالت باشد آن احساس راتشدید می کند.


عمودی: ارتقاع و پهنا را نشان می دهد و همینطور گرما استقامت افراشتگی و طغیان را نیز القاء می کند اگر رنگ در ضخامت های مختلف به کار رود مثلاً بالا نازکباشند. حال اگر رنگهایی مناسب با آن به کار ببریم به شدت این خواص افزوده می شود.
مورب: درحالت مورب ایجاد حرکت می نماید و اگر با افق و عمود زاویه 45 بسازد یعنی در حد میانه خود باشد، خنثی خواهد بود نه سرد است ونه گرم، نه امکانات جهت افق رادارد ونه امکانات جهت عمود راو نیز خاکستری ویاقرمز معتدل مناسب جهت مورب می باشد.


مدور: جهت های مدور حرکتی به درون و مراکز ایجاد می کنند و باعث ایجاد تمرکز می شوند. جهت های خمیده سرد می باشد رنگ درقسمتهای مختلف صفحه: درکمپوزسیون، سمت راست صفحه جلو و سمت چپ عقب و عمق اشاره دارد سمت راست سنگین تر و سردتر و سمت چپ گرمتر و سبکتر است چپ به بالا میل می کند وراست به پایین و وسط کارتعادل دارد حال اگر رنگ سنگین و سردی را در قسمت راست قرار دهیم به سردی و سنگینی آن افزوده می شود پس نوع رنگ با عمق افزایش وبا کاهش اثرات قسمتهای مختلف صفحه می شود.


فرم درپوستر
عوامل متعددی از جمله : حفظ تعادل ، ایستادن، حرکت کردن،ادراک حسی ونیروهای جنبشی آنکه دارای خصلتی فیزیولوژیکی هستند. برای فهم بصری ما از محیط اهمیت دارند.
به عنوان مثال اهالی کوهستانها معمولاً از حیث جهت یابی درمناطق پست و کویری دچار اشکال می شوند یا اسکیموها که همواره در محیطی پهناور، یکنواخت و پوشیده از برق با اشعه فوق العاده زیاد ماوراء بنفش زندگی می کنند. در محیطهای دیگر بامشکل روبرو می شوند.

محیط دید و شناخت افراد تأثیر بسیار دارد. ولی غلیرغم این اشکالات ناشی از محیط و فرهنگ که در نحوه دیدن موثر است، طبیعت بشر به گونه ای است که به ارتباط مابین ساختارکلامی و بصری تمایل دارد و دریافت اخبار واطلاعات به صورت بصری به سه گروه تقسیم دارد و دریافت اخبار واطلاعات به صورت بصری به سه گروه تقسیم می شود که کاملاً از همدیگر متمایزند. این سه گروه عبارتند از : اخبار «بصری» ،«سمبلیک» یا «رمزی» مانند زبان چینی، اخباربصری «بازنما» یا «شبیه ساز» از محیط خارج مانند: یک طرح واقعی (Real) و اخبار بصری و«انتزاعی» مانند آرام و پیکتوگرام.


آگاهی بصری «دیدن» آغاز وبا سرعتی معادل سرعت نور کسب می شود و
همواره به صورت جریانی مداوم و پرتحرک ارتباط میان انسانها و محیط اطرافش رابرقرار می سازد بشر هزاران سال است ه به عنوان بیننده، عمل و میزان دید گسترده ای پیدا کرده است، اما دردنیای امروز برای بیان مشاهدات خود نه تنها ازکلام بلکه از نیروی بیان تصویر استفاده می کند. گرچه دستیابی به نیروی شگرف بیان تصویری سبب دریافت کلیتهای پر تحرک بصری شده،لیکن پیمودن راه توسعه ورشد سواد بصری هنوز بسیار دشوار است . تأثیرات بصری، تناسب موضوعی و نوآوری، اجزای ظریف و اجتناب ناپذیر یک پوستر هستند.


خواه نمادی مفهومی ویا نمادی تصویری داشته باشند. اصالت ویکپارچگی اجزاء همیشه سبب ارزشمند شدن یک اثر و افزایش اقتدار ارتباطی آن می شود کلاً فرمها را درکالبد ساده و ترکیبی سه شکل هندسی دایره، مربع ومثلث می توانیم پیدا کنیم.


عوامل مؤثر در انتخاب رنگ:
1- سن و سال اشخاص: زنده و خالص برای کودکان پخته و ترکیب شده بزرگسالان.
2- محل زندگی اشاخص: مناطق آفتابی رنگهای گرم و قوی براق آفتابی نیستند تیره و ملایم.
3- فرهنگ جامعه: رنگهای سرد مورد توجه شهروندان، روستانشینان رنگهای گرم قرمز و رنگهای اشباع شده و نقوش الوان انتخاب می کنند.


4- سلامت بدن وسلامت روح.
5- طبقات اجتماعی از لحاظ درآمد: اشخاص متمول رنگهای سبک و مرکب انتخاب می کنند و رنگهای ملایم و ظریف را می پسندند.
اشخاص کم در آمد به رنگهای براق رو می کنند آبی را می توان رنگ افراد متفکر دانست.
روانشناسی رنگها
زرد
زرد،روشن ترین رنگ بین کلیه ته رنگها است و زمانی که با رنگهای خاکستری، سیاه، بنفش مخلوط شود، تمام خصوصیاتش را از دست می دهد. زرد تراکمی است از سفیدی.
قرمز نقطه ختم رنگ زرد است و در آن اثری از زرد وجود ندارد. رنگ نارنجی درحد واسط رنگ قرمز و زرد بوده وترکیبی از این دورنگ می باشد. نارنجی نمایشگر تداخل نور و ماده بوده، حداکثر گرما را دارد و رنگ زرد، روشن ترین رنگ دایره رنگی است. زرد طلایی رنگی است منور با درخششی ملایم، بدون وزن و نامتعادل است. (رنگ طلایی، رنگی است که در گذشته به جای نور و روشنی به کار می رفته و استفاده های فراوان داشته است).


در گنبدهای طلایی مساجد بیزانس و زمینه نقاشی های استادان قدیمی از این رنگ به عنوان سمبل آخرت ، شگفتی ،پادشاهی و سلطنت ، نور و خورشید استفاده شده است.
هاله طلایی که هیکل مقدسین را منور می ساخت بهترین کار برد این رنگ است.
به طور کلی رنگ زرد، نشان روشنی ونور است.از نظر مردمن عادی«دیدن نور» تحقق واقعیتی است که قبلاً پنهان بوده است. وقتی گفته می شود که فلانی «روشن» است. این نشان هوش و آگاهی او است. بنابراین رنگ زرد، روشن ترین رنگها است. از لحاظ سمبلیک با فهم ودانایی ارتباط دارد و نشان دانش و معرفت است.


قرمز
قرمز یکی از دوازده رنگ دایره رنگی است کهنه به آبی متمایل است و نه از زردی نشانی دارد. به شدت می درخشد و به آسانی تاریک و خاموشنمی گردد. قرمز رنگی است بسیار اتعطاف پذیر و به حالات مختلفی درمی آید. به راحتی می توان آن را با آبی یا زرد ترکیب نمود و استعداد فراوانی برای تغییر مایه های رنگی دارد.
قرمز نارنجی رنگ تاریک ومتراکم است وحرارت و تابندگی آن حرارتی درونی و باطنی است. وقتی رنگ قرمز به قرمز نارنجی مبدل شود نیروئی و باطنی است. وقتی رنگ قرمز به قرمز نارنجی مبدل شود نیروئی آتشین و ملتهب پیدا می کند. رنگ قرمز سمبل حیات و زندگی است و عامل مؤثری در سازندگی و تشدید رویش گیاهان بوده و باین کننده هیجان وشورش است.


رنگ قرمز را همرنگ ستاره مریخ می دانند وعلامت جهان متلاطم جنگ و شیاطین بوده ونشانی تثبیت شده از مبارزه و انقلاب و شورش است.
قرمز نارنجی تابشی پرشور از عشق و قرمز ارغوانی برعشق روحانی دلالت می کند. دررنگ ارغوانی قدرت روحانی وغیر روحانی (دنیوی) با هم متحدند.
رنگ قرمز نارنجی درروی زمینه های مختلف رنگی متنوعی ایجاد می نماید این تغییر وتحول رنگ قرمز نارنجی ، دراثر رنگهای زمینه است.
رنگ قرمز در روی رنگ زرد لیموئی، تاریک تر، به نظر می آید. و قدرتش ملایم و تخفیف می یابد. این نفوذ قدرت زرد است که قرمز را به این صورت در می آورد.


رنگ قرمز را درروی زمینه سبز آبی جلوه درخشندگی فوق العاده پیدا کرده و افروخته وشعله ور شده ونشانی از آتش دارد.
رنگ قرمز در روی ارغوانی تیره دارای اثری آرام و خاموش است. در اینجا حرارت و گرمی اش تسکین می یابد.
قرمز در روی زمینه بنفش در حالی که دارای تابش و التهابی فراوان است شدتش تخفیف یافته کمتر خودش رانشان می دهد. رنگ قرمز در روی زمینه زد، سبز، چشم را خیره می کند و بسیار زننده و زرق و برق دارد، و در روی نارنجی به نظر سوخته و تاریک می آید.
اگر رنگ نارنجی تیره گردد، قرمز رابه حالتی آتشین وملتهب درمی آورد، ودارای اثر گرما و حرارتی خشک می شود. قرمز در روی سیاه، تضاد ایجاد می کند و به طرف قرمز نارنجی متمایل می شود. و حالت شرور وفاتح به خود می گیرد.


قرمز نارنجی و قرمز ارغوانی، دو نقطه متقابل به هم بوده، اولی شرور شیطانی است، دومی پاک وآسمان است.
آبی
رنگ آبی خالص ،رنگی است که نه نشان از زرد دارد نه اثری از رنگ قرمز، آبی درمتقابل قرمز همواره بی تحرک و رنگی است ناشکیبا. از نقطه نظر بردبار و بی اراده است. آبی همیشه رو به سردی وقرمز روی به گرمی م رود.
آبی همواره متوجه درون است. به همان اندازه که رنگ قرمز با خون الفت دارد رنگ آبی با اعصاب پیوسته است. اشخاصی که رنگ آبی را ترجیح می دهند، اغلب دارای پوستی رنگ باخته و گردش خون آنها ضعیف است و دارای اعصابی قوی و محکم هستند.


آبی رنگی است پر قدرت درطبیعت ودوران خودنمایی آن فصل زمستان است. زمانی که رشد ونمودطبیعت خاموش و تمام جوانه ها در ظلمات و خوابیده اند، رنگ آبی زندگی خود را آغاز می کند و جلوه و شکوه می یابد همیشه سایه دار و همواره میل دارد در تاریکی خودنمایی کند. همیشه نامحسوس است ودر عین حال اتمسفر شفافی را می نمایاند.
آبی دراتمسفر زمین، از طلوع صبح تا غروب آفتاب و حتی در شب به چشم می خورد وتا اعماق و انتهای روح نفوذ می کند آبی معنی ایمان رامی دهد و اشاره ای است به فضای لایتناهی وروح. برای مردم چنین رنگ آبی سمبل جاوید است.


وقتی آبی تاریک می گردد تنزل وسقوط می کند و معنی وهم، پیم و ترس ، غم و اندوه مرگ و نیستی را به خود می گردد. اما همیشه نشاندهنده فکری برتر ومافوق طبیعی است وبه عالم بالا اشاره می کند.
رنگ آبی در روی زمینه زرد تاریک به نظر می رسد وخاموش است. در صورتی که درجه تاریکی آبی را کاهش دهیم. وبه اندازه رنگ زرد برسانیم، زرد را پرمایه تر ومتراکم تر می سازد.
رنگ آبی در روی زمینه سیاه می درخشد و روشن تر به نظر می آید رنگی به قدرت و خالص است درحالی که رنگ سیاه نشان دهنده جهل و نادانی است آبی وفاداری وایمان را معنی می دهد ومانند نور از فاصله دور می درخشد و به جلو می آید.


آبی در روی زمینه بنفش تیره تاریکتر به نظر می آید رو به عقب می رود و رنگی ناتوان و حقیراست در اینجا رنگ بنفش قدر واهمیت خودرا پیدا می کند و درخشندگی وجلای خود را به دست می آورد.
آبی در روی قهوه ای تیره، قدرتش افزون می یابد و قهوه ای نیز جان می گیرد. آبی در روی قرمز نارنجی تیرگی خود را حفظ می کند به نوسان درمی آید و زندگی تازه به دست می آورد. قهوه ای نیز رنگی تیره و خاموش است. اما در کنار آبی نمودش گرگون می گردد و زنده می شود.


سبز
رنگ سبز رنگی است که در حد واسط رنگ آبی و زرد قرار گرفته است و ترکیبی است از این دو رنگ با تغییر نسبت های زرد و آبی کاراکتر سبز متغیر می گردد. سبز یکی از رنگهای درجه دوم است. ساختن رنگ سبز که نه به آبی ونه به زرد متمایل باشد کارآسانی نیست.
رنگ سبز رنگ دنیای سبزیجات است که معلول عمل فتوسنتز گیاهان می باشد. وقتی زمین را روشن فرا می گیرد و ذرات آب و هوا در فضا رها می شوند رنگ سبز به وجود می آید.


رنگ سبز نشان دهنده ارضاء آرامش وامیدواری است. رنگ سبز آمیزشی است از دانش وایمان، وقتی که رنگ سبز متمایل به زرد می شود (زد سبز)، احساس جواین و نیروی بهاری را به وجود می آورد. (زرد سبز) احساس جوانی ونیروی بهاری را به وجود می آورد. د ربهار و در تابستان که رنگ سبز فراوان است، خوشحالی و لذت بردن از این ایام غیر قابل تصور است وقتی که رنگ سبز خالص با خاکستری تیره گردد رو به زوال می رود.


رنگ سبز زرد درکنار رنگ نارنجی شدیدترین اثر خود را دارد ورنگی فعال می شود، سپس به حالتی معلول و لطیف مبدل می گردد.
در صورتی که رنگ سبز به طرف آبی متمایل شود حالت روحانیت آن افزوده می یابد. رنگ آبی منگنزی (ترکواز) غنی ترین ته رنگ سبز آبی است. این رنگ دردایره رنگی در سردترین نقطه قرار می گیرد ودر مقابل آن رنگی درسردترین نقطه قرار می گیرد و درمقابل آن رنگ قرمز نارنجی دارای شدیدترین اثر گرما قرار گرفته است (بنابراین سردترین رنگ دایره رنگی «سبزآبی» و گرم ترین رنگ «قرمز نارنجی» است.


تغییر مایه های رنگ سبز بسیار فراوان است و هر کدام جلوه و بنیانی خاص دارد و می تواند با درجات مختلف خود تضادهای زیادی به وجود آورد.
نارنجی
نارنجی رنگی مرکب از زرد و قرمز است ودر حد واسط این دو رنگ رنگ نارنجی درخشش و تابندگی فوق العاده دارد. از بین رنگهای موجود رنگ نارنجی دارای درخشش خورشید است و دارای حد اعلان گرما است و زمانی که متمایل به قرمز گردد انرژی فعالی درخود حفظ کردهاست. درصورتی که رنگ نارنجی را با سیاه ترکیب و تاریک نماییم،کاراکتر خود را از دست می دهد ورو به زوال می رود وبه صورت قهوه ای خاموش و بی اثر در می آید و ترکیب آن با رنگ سفید نیز با عث تنزل جلوه آن می شود.


در صورتی که رنگ قهوه ای به دست آمده از ترکیب نارنجی و سیاه را با سفید روشن تر کنیم رنگ بژگرمی به وجود می آید. که معمولاً در رنگ آمیزی فضاهای داخلی بناها استفاده می شود و رنگی گرم و تابان است.


بنفش
ساختن رنگی بنفش خالص که از ترکیب قرمز و آبی به وجود می آید کار ساده ای نیست زیرا همواره یا به قرمزی خواهد رفت ویا به آبی متمایل می شود و تشخیص این رنگ زیاد ساده نیست.
بنفش رنگ مقابل زرد در دایره رنگی است وبا آن تصادهای شدید ایجاد می کند. رنگ زرد نماینده هوش و دانش است و درمقابلش رنگ بنفش نمایشگر بی خبری بی اختیاری ظلم و دشواری است و رنگی مرموز و برانگیزاننده احساسات است.


رنگ بنفش که درحالت متضاد باشد گاهی تهدید می کند و زمان تشویق کننده وامید بخش است رنگ بنفش را اگر در سطوح وسیع به کار گیریم حالت ترس رانشان می دهد خصوصاً اغلب به چشم می خورد.
گوته در مورد بنفش گفته است: «اشاره ای است به ترس زیاد، آخرت و انتهای جهان است».
بنفش در دایره رنگی مبین دینداری وتدین و زمانیکه تیره و تاریک گردد اوهام و خرافات را می رساند بنفش تیره محتوی و نهانگان فاجعه و مصیبت است و زمانی که روشن شود نشانه تقدیس است که ما را افسون خواهد کرد.


بنفش سمبل: هرج و مرج مرگ ستایش و عظمت است و بنفش آبی رنگ القاء کننده تنهایی است.
بنفش قرمز نشان عشقی یزدانی وسلطه روحانی است. در طبیعت بسیاری گلهای بنفش رنگ هستند که در وسط آنها جوانه ها و پرچم های زرد رنگی قرار گرفته است . جلوه خاصی دارند.
به طور کلی تمام رنگهای روشن جنبههای مثبت زندگی را نشان می دهند ونشانه زندگی هستند. درحالی که رنگهای تیره وتاریک سمبل های منفی و گرفته اند.


به منظور شناختن ارزش های رنگی و بیانومفاهیم آنها دو آزمایش زیر را انجام می دهیم. اگر دو رنگ رنگهای مکمل باشند و با هم ترکیب گردند رنگ حاصل می بایست دارای خواص و مفاهیم همان دو رنگ اولیه مکمل باشد.


1-زوج های مکمل
(زرد:بنفش)=(درخشندگی ،علم و معرفت: تیرگی ،تقدس،عاطفی، تقوی)
(آبی: نارنجی)=(ایمان متواضعانه، اعتقادی فروترانه: غرور، عزت نفس)
(قرمز: سبز)= (نیروی مادی:رقت وهمدردی)
2-رنگهای ترکیبی (مرکب)
قرمز+زرد =نارنجی


قدرت +دانایی و معرفت= غرور و عزت نفس
قرمز+ آبی= بنفش
عشق +ایمان و عقیده = تقوی ، الوهیت
زرد+آبی= سبز
دانائی ومعرفت +ایمان وعقیده = شفقت و همدردی
همان طور که ایتن می گوید: معانی ومفاهیم رنگها وارزش های عاطفی آنها بسیار مهم هستند. اثرات رنگها و دریافتهای ذهنی افراد نسبت به رنگها متغیر است وبستگی به تجربیات آنها دارد که همین تجربه نیز در موقعیتهای مختلف نتایج گوناگون خواهد داد.


هر رنگی ممکن است در پنج حالت تغییر شکل بدهد مطابق زیر:
1- در میزان ته رنگ (رنگ به خودی خود) : بدین معنی که سبز ممکن است هم به زردی متمایل باشد و هم به آبی ونارنجی نیز ممکن است به قرمزی نزدیک باشد یا زردی وسایر رنگها نیز به همین منوال.
2- از نظر درخشندگی : مثلاً رنگ قرمز هم به ارغوانی وهم به قرمز قرمز ، قرمز تیره، به آبی تیره، و آبی روشن متمایل باشد.


3- د راشباع (کیفیت) : مثلاً رنگ آبی را می توان با سیاه با سفید وهم با خاکستری ترکیب کرد.
4- درمیزان سطح رنگ (کمیت): یک سطح رنگ می تواند درکنار سطح کوچکی از رنگ زرد قرار گیرد یا بالعکس ویا اینکه به اندازه مساوی با هم مجاورت داشته باشند.
5- از نظر کنتراست همپایه و همزمان: تنها مشاهدات تجربیان نیستند که در خلق آثار هنری دخالت دارند بلکه آگاهی علمی و درک سریع و ذکاوت نیز سهم به سزائی دارند.


• تبلیغات فیلم:
ظرافت جذابیت وباریک اندیشی در زمینه تبلیغات نقش عمده ای در فروش کالا دارد. سینما یک کالای فرهنگی که برای فروش آن باید درست تبلیغ شود و گرنه به قول سعدی:
چو در بسته باشد چه داند کسی که گوهر فروش است یا پیله ور
فیلم خود به عنوان یکی از ابزارهای بیان مهم و یک تبلیغ بسیار مؤثر تبلیغ است. فیلم هم بریا شناخته شدن نیاز به مساعدت فنون دیگر دارد. پیش از هرفن،فنی که درتبلیغ یاری رسان فیلم است. فن گرافیک می باشد. که در تبلیغات به مدد فیلم می آید وبعد از آن عکاسی و نقاشی و غیره و این تبلیغات به محدود شکلهایی رخ می نمایند.


تبلیغات فیلم را تیتراژ فیلم، آنوس، پوسته وگاهی بورشور در بر می گیرد وکمتر پیش آمده که تبلیغات برای فیلم از این حدود تجاوز کند. مگر در دوران اولیه که تبلیغات شکل خاص خود را نیافته بود وصاحبان سینما ناچار شخصی را مامور تبلیغات می کردند که جلوی درب سینما بایستد وهمچون جارچی صحبت از فیلم آینده سینما بکند.


عنوان بندی (تیتراژ)
درباره مفهوم عنون بندی که همچون بخش جدایی ناپذیر فیلم قلمداد می شود،تعبیرهای زیادی آمده است. از قبیل معرفی نامه فیلم،شناسنامه فیلم، قاب فیلم، سر فصل فیلم ، زنگ خط فیلم و .. در واقع عنوان بندی می تواند در برگیرنده کلیه تعبیرهای ذکر شده باشد. عنوان بندی فیلم همان کار کرد بسته بندی ویا جلد کتاب را دارد که با مراجعه به آنها می توان از محتوای کتاب دریک حدکلی با خبر شد.
به طور کلی دربیان مفهوم عنوان بندی باید آن را به دو نوع سنتی و نوین تقسیم بندی نمود.
درعنوان بندی «سنتی» تنها کارکردی که مورد نظر است ارائه شناسنامه کل
فیلم از طریق نوشته هاست. درعنوان بندی «نوین» علاوه بر کارکرد اولیه که
شامل ارائه کلیه مشخصات ساخت فیلم می شود،
قصد دیگری نیز مطرح است و آن آماده سازی ذهن تماشاگری بریا ورود به فیلم است. این نوع عنوان بندی درحقیقت پیش در آمدی بر داستان فیلم و فضای کلی آن است.


یک عنوان بندی به سه بخش کلی تقسیم می شود:
- بخشی که دران فیلم نوشته می شود، به عنوان بخش اصلی
- بخشی که اسامی اصلی را ارائه می دهد، عنوان بندی معرفی
- بخشی که شامل معرفی سایر دست اندکاران ساخت فیلم است، عنوان بندی پایانی نام دارد.
عنوان بندی فیلم تقریباً عمری عمپای خود سینما دارد وبه مرور زمان، همچون سینما از شکلها و فنون ساده و ابتدایی به گونه های ی رساند و کمالتر گول یافته است.
از آنجاکه سینما در ایران وارداتی است، طبعاً همراه با آن کلیه الگوهای ساخت و پرداخت فیلم نیز وارد می شود. درنخستین عنوان بندیهای فیلم های ایرانی، به نوشتن ساده اسامی دست اندرکاران فیلم اکتفا می شد. و سپس به تقلید از فیلم های هالیودی کم کم بازی با حروف، نوشته ها و سپس بازمینه نوشته ها


آغاز گردید و دیرزمان سپری شد تا عنصر حرکت به عنوان بندی فیلم های
ایرانی وارد شد.
در سالهای 31 1330 نخستین عنوان بندی متحرک که عیناً نسخه برداری از عنوان بندی های هالیوردی بود. دراستودیو پارس ساخته شد و فیلم های زیادی از هان ترفند تکراری یعنی دفتری که عناوین را بررسی صفحات خود داشت و دستی آن را ورق می زد استفاده کردند .
درواقع در تمام آن سالها عنوان بندی فیلم صرفاً معطوف به یک کارکرد یعنی معرفی نام فیلم و سایر عناوین ودست اندرکاران و ... هیچ توجهی به محتوای فیلم نداشت وبه همین دلیل سازندگان فیلم نیازی به سپردن کار عنوان بندی به دست فردی با صلاحیت و کارشنانس در این رشته احساس نمی کردند و طراحی عنوان بندی در آن دوران کاری جنبی محسوب می شد نه عملی تخصصی و مستقل. کارتدارک عنوان بندی غالباً توسط همان کسی که تدوین ویاساختن آنونس فیلم را بر عهده داشت،انجام می شد و درآخرین روزهای به اتمام رسیدن فیلم، جزو آخرین خورده کاریها و با عجله سروسامان می یافت . حتی گاهی این کار به عکاس وکاریکاتوریست سپرده می شد تا درکنار کار اصلی خود ساعاتی را صرف تهیه عنوان بندی کاین روند یالها ادامه یافت تا اینکه در سال 1336 فیلم «شب نشینی درجهنم» به کارگردانی «موشق سروری» برای نخستین بار د رسینمای ایران در ساخت عنوان بندی خود از فضای فیلم اصلی و عناصر تصویری بهره گرفت.


عنوان بندی این فیلم که کار «حمید خواجه نصیری» است. با نمایی از مردی ساهپوست آغاز می شود. که د رمحوطه ای شبیه نجار درحال دمیدن دریک شاخ گاو است. موسیقی عنوان بندی نیز همزمان با دمیدن در شاخ شروع می شود. با حرکت دوربین کرد از پرده خارج می گردد. وزه سیاهپوستی با موها وزکرده درحال رقص وارد می شود. صدای بوق که با طبل همراه می شود،هم چنان ادامه می یابد و با حرکت زن و دوربین نیز حرکت می کند

و به بخشی از دیوار بخار که نسبتاً صاف است، می رسد. مشعل روشنی به دیوار است . زن مشعل را بر می دارد و به بخش صاف دیوار می کوبد با این ضربه عبارت «شب نشینی در جهنم» با کلمه های شعله ور نوشته می شود . پس از این صحنه بقیه عناوین با حروف معمولی و روی صحنه هایی از فیلم می آید.


هفت سال بعد در سال 1343 درعنوان بندی فیلم «شب فوزی» به کارگردانی «فرخ غفاری» بار دیگر شاهد گرایش به همین شیوه هستیم. اما این دو تجربه منحصر به فرد و بدون دنباله بود وپنج سال گذشت تا طراحی عنوان بندی به عنوان رشته اس مستقل ونیازمند با آگاهی های فنی و هنری، جای خود را در سینمای ایران باز کرد.


این نگاه مجری با فیلم «قیصر» (1349) به کارگردانی «مسعود کیمیایی» آغاز شد که عنوان بندی آن را «عباس کیارستمی» با استفاده از خال کوبی بدن پهلوانان انجام داد. می توان گفت: که عنوان بندی «قیصر» نخستین سفارش عنوان بندی فیلم «گاو» ساخته داریوش مهرجویی حضور طراحان گرافیک حرفه ای را در این عرصه اعلام داشت. بع از او مرتضی ممیز با طراحی عنوان بندی فیلم ستارخان (1351) به کارگردانی علی حاتمی و طبیعت بیجان (1353) به کارگردانی سهراب شهید ثالث نقش بزرگی دراوج گیری کار طراحی عنوان بندی ایفا کرد.

از آن پس درمیان گروهی از سینما گران امروزی سپردن طراحی عنوان بندی به افراد متخصص صاحب ذوق به صورت کاری رایج در آمد و کارگردانان زیادی در مورد آن حساسیت به خرج دادند و تا به امروز گونه های مختلفی ازعنوان بندی را در فیلم مشاهده می کنیم که اگر چه از آن سالها گام بلندی برنداشته است. اما آرام آرام و همپای فیلمها پیش رانده است.


اگر چه عنوان فیلم هنوز برای فیلمسازان کار تجملی محسوب می شودامابرای اکثریت فیلمسازان امروزی، امری جدی تلقی می گردد و تماشاگران تیز بین نیز همیشه عنوان بندی خوب را مورد توجه قرارداده اند. وبه تجربه ثابت شده است که عنوان بندیهای موفق اگر چه طویل ، تا به انتها تماشاچی را درپای پرده سینما نگه می دارد و این عکس العمل پاسخی است به تلاش طراحان عنوان بندی و زنگ خطری برای فیلم سازان که از کنار عنوان بندی فیلم به آسانی می گذرند.


• آنونس
با یک نظریه: «که آنونس به مجموعه ای از نمادهای برگزیده یک فیلم اطلاق می ود که وظیفه معرفی فیلم مربوطه و ایضاً جذب تماشاگر بیشتر جهت آن را دارد» اکثریت موا فقط شاید این روان ترین و صادق ترجیح تعریف است.


آنونس در زبان انگلیسی «Announce» نوشته می شود و عیناً تمام حروف آن خوانده می شود و می شنویم که برخی آن را آنونس «Anus» تلفظ می کنند که البته برای پرهیز از تکرار این اشتباه بهتر است.
به سراغ لغت نامه ها برویم تابه معنای این غلط رایج پی ببریم! وبه این فکر بیفتیم که بالاخرخ با هجوم این همه واژه های عجیب و غریب بیگانه چه باید کرد ویا لااقل اگر آنها را نمی توانیم از زبان مادری خودمان بیرون بریزیم، به معنای تلفظ های مشابه آن هم توجه داشته باشیم.
اما آنوس درزبان فرانسه Annoucer و انگلیسی هر دو یک معنا می دهند و در لغت نامه ها برنامه های اپرا، رادیو، تلویزیون، سینما و تئاتر معنا شده است.


از آغاز دهه 1330 به همراه فیلم هایی که به ایران می آمد کم وبیش آنونس آنهم فرستاه می شد. این آنونسها را با صدای اصلی نمایش می دادند. بهر ما گروهی ایرانیان ساکن ایتالیا که در آن کشور استودیویی برای می فرستادند و این درحال بود که درداخل هم کم کم حرکت هایی برای ساختن آنونس آغاز شده بود،مثل نمایش قسمت های از فیلم به همراه تعریف و تمجید واز این قبیل که در چند جای مختلف بر پرده آمده بود.


نخستین آنونس رسمی ایران را به شکلی که دردنیا رایج بود، «ساموئل خاچیکیان» درسال (1333) برای فیلم «دختری از شیراز» ساخت. بعد از خاچیکیان دیگران هم وارد گود شدند. مثل « موسی افشار » «عزیز رفیعی» و «همایون ارجمند» و «سیامک یاسعی» و ...
بعدها از آن جهت که تدوین به عنوان بخشی ازارکان تولید به رسمیت شناخته شد، عدهای به صورت حرفه ای به کار پرداختند که بر اساس قرارداد می بایست آنونس فیلم را هم می ساختند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 28700 تومان در 82 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله کارخانه پارس متال ( تاریخچه و محصولات )

word قابل ویرایش
45 صفحه
21700 تومان
كارخانه پارس متال (تاريخچه و محصولات)مقدمه:شركت پارس متال در سال 1343 واقع در كيلومتر 7 جاده مخصوص كرج تاسيس گرديد و در سال 1347 به بهره برداري رسيد. فعاليت كارخانه در زمينه توليد انواع لوله هاي چدني به روش ريخته گري گريز از مركز و اتصالات به روش ريخته گري در قالبهاي ويژه شروع گرديد و طي ساليان متمادي راه اند ...

دانلود مقاله گچبری و تاریخچه آن

word قابل ویرایش
20 صفحه
18700 تومان
مقدمه هنر گچبري از دير باز درمعماري جهان و ايران وجود داشته و موجب زيبائي درون و بيرون بناها و ساختمانها شده است، و جلوه‌ائي ديگر به معماري داده است. اين هنر در هر گوشة جهان، متناسب با آداب و علائق و نيز فرهنگ در هر زمان سيروتكامل خاص خود را داشته و از بينش هنرمندان نيز متأثر شده است، اما يك عامل عمده كه هموا ...

دانلود مقاله ‌تاریخچه هنر معرق روی چوب

word قابل ویرایش
42 صفحه
18700 تومان
تاریخچه هنر معرق روی چوبمقدمه تاریخی معرق در معنای كلام «اصولاً هر چیز رگه دار را گویند » ولی مفهوم آن در این نوع بخصوص هنر، ایجاد نقش ها و طرح های زیبایی است كه از دوربری و تلفیق چوب های رنگی روی زمینه ای از چوب یا پلی استر سیاه شكل می گیرد.تاریخ پیدایش این هنر به درستی مشخص نیست؛ ولی از تطبیق آن با هنر كاشی ...

دانلود مقاله ‌تاریخچه تصویرسازی

word قابل ویرایش
44 صفحه
21700 تومان
تاریخچه تصویرسازیتصویرسازی در طول تاریخ چیزی جز روایت گری یا داستان پردازی نبوده است.اما شروع داستان سرایی به صورت مکتوب خود با آغاز تمدن های اسطوره ای و پیدایش اشکال خطوط نوشتاری بوده است که به کمک آنها افسانه های اساطیری در کتیبه های سنگی و مهرها یا پاپیروس نوشته می شد.هنر تصویر سازی قبل از پیدایش خط در دور ...

دانلود مقاله ‌تاریخچه هندبال

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
تاريخچه هندبالهوم تاريخ نوين مشهور يونان در كتاب معروف خود او ديه از ورزش هندبال با نام «اورانيا» ياد كرده است. اين بازي كه در سال 600 قبل از ميلاد روي يكي از ديوارهاي آتن قديم حجاري شده بود، در سال 1926 كشف شد. "هومر" تاريخ نويس مشهور يونان در كتاب معروف خود " اوديسه" از ورزش هندبال با نام" اورانيا" ياد كرده ...

دانلود مقاله تاریخچه یی مختصر از منبر

word قابل ویرایش
138 صفحه
34700 تومان
تاريخچه يي مختصر از منبر مسجد همواره مهمترين مركز فرهنگي قابل اعتماد مردم محسوب مي شده و در زندگي و حيات اجتماعي يك ملت نقش موثري ايفا كرده است و بدون شك شناخت كاركردهاي مساجد و احياي آنها نيازمند پژوهش و برنامه ريزي جديد و متناسب با نياز جامعه است . برخلاف مسيحيت در اسلام ، مذهب و سياست از هم تفكيك پذير نيست ...

دانلود مقاله تاریخچه نوغانداری

word قابل ویرایش
34 صفحه
18700 تومان
تاريخچه نوغانداريكرم ابريشم از زمانهاي قديم در مشرق ، مغرب و شرقي آسيا در روي درختان توت بطور وحشي زندگي ميكرد ه و از برگهاي درخت توت تغذيه مي نمود . در مورد اهلي شدن كرم ابريشم در زمانهاي قديم داستانهائي نقل شده است و آنچه مسلم است اين حشره اولين بار در چين اهلي شد و ميگويند در حدود 4600 سال پيش يكي از ملكه‌ ...

مقاله در مورد تاریخچه لرستان

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
تاريـخ لرستــان لرستان پيش از تاريخ بنا به عقيده بسياري از باستان شناسان، لرستان از چهل هزار سال پيش به وسيله اقوامي كه به علت نداشتن خط هويت آنها ناشناخته مانده، مسكون بوده است. در اين عهد، انسان پيش از تاريخ در شكاف‌هايي كه در جوانب پردرخت كوه‌ها حفر مي‌شد و يا غالبا در يكي از غارها يا پناهگاه‌هاي سنگي متعد ...