دانلود مقاله تجهیزات جداکننده سیالات چند فازی

word قابل ویرایش
72 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

استفاده از سوختهای هیدروکربنی بعنوان یک سوخت مناسب در صنایع مختلف نفت، گاز و پتروشیمی در طی دهه های اخیر بشدت گسترش یافته است. از آنجا که اکثر مخازن هیدروکربوری در مناطقی قرار دارند که نصب یک سیستم جداکننده با کارآیی بالا و استفاده از دو خط لوله مجزا برای انتقال فازهای نفت و گاز از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست

. لازم است نفت و گاز تولیدی از مخازن هیدوکربوری از طریق خط لوله به اندازه و فواصل متنوعی انتقال داده شود. بهرحال در بیشتر مواقع بعلت عوامل مختلف از جمله تغییر رفتار فازی مخلوط تکفازی که با تغییرات اجتناب ناپذیر دما و فشار در طول خط لوله انتقال جریان همراه شده است، هیدروکربنهای سنگین بصورت مایع کندانس شده و خط لوله مذکور در معرض انتقال جریان دو فازی نفت و گاز قرار می‎گیرد. ورود مایعات تجمع یافته که به عنوان لخته نامیده می‎شوند، به محصولات

 سیالات تفکیک گاز و مایع از یکدیگر است که این امر در دستگاههای تفکیک کننده انجام می‎گیرد. تفکیک کننده دارای انواع مختلفی هستند. استفاده از یک جداکننده مناسب موجب افزایش کیفیت محصولات و صرفه جویی در هزینه های اقتصادی می‎شود.

فصل اول

تجهیزات جداکننده چند فازی

مقدمه :
طراحی تجهیزات جداکننده مایع از بخار تقریباً در تمام فرآیندها ضروری است. طراحی یک سیستم جداکننده ساده ممکن است در فرآیندهای مختلف مانند برجهای تقطیر، لخته گیرها (در جریانهای دو فازی)، نمک زدائیها و … باشد. در این فصل انواع جداکننده ها، اساس کار آنها و همچنین محاسبه پارامترهای موردنیاز طراحی آنها توضیح داده شده است.
اصول جداسازی :

سه عامل اساسی برای جداسازی فیزیکی گاز و مایع یا جامد بکار برده می‎شود که عبارتند از نیروی مومنتم، جاذبه ته نشینی (گرانش) و نیروی بهم آمیختگی یا انعقاد. هر جداکننده ممکن است از یک یا تعداد بیشتری از این عوامل استفاده کند، اما فازهای سیال باید غیرقابل امتزاج و دانسیته های مختلفی را دارا باشند تا جداسازی اتفاق بیفتد.

– انواع جداکننده ها
جداکننده های فیلتری : Filter Seprators
این جدا کننده ها معمولاً دو قسمت دارند. قسمت اولیه شامل عناصر‌ صافی- منعقد کننده می‎باشد. جریان گاز درون این عناصر جریان می یابد. ذرات مایع بهم آمیخته و به صورت قطرات بزرگتر درمی آیند و وقتی به اندازه و سایز کافی رسیدند جریان گاز آنها را از المانهای صافی به درون هسته های مرکزی می‎برد. ذرات سپس به درون بخش ثانویه ظرف (شامل یک نوع پره و یک نم گیر سیمی) حمل می‎شوند، در این قسمت ذرات بزرگتر جدا می‎شوند. در قسمت پایین از یک بشکه یا مخزن برای گرفتن امواج مایع یا ذخیره مایع جدا شده استفاده می‎شود.
تانک فلش : Flash tank

شامل یک ظرف است که برای جداکردن گاز بیرون رانده شده از مایعی که تبخیر ناگهانی شده بعلت افت فشار از یک فشار بالا به فشار پایین، به کار برده می‎شود.
Line Drip
بطور کلی در خطوط لوله ای که نسبت گاز به مایع در آن خیلی زیاد باشد، بکار برده می‎شود. و فقط برای جدا کردن مایع آزاد از بخار گاز استفاده می‎شود و جدا کردن تمام مایع ضروری نیست. این وسیله فضایی را برای جداسازی و تجمع مایعات آزاد ایجاد می‎کند.
جداکننده های مایع- مایع : Liquid- Liquid seprator

دو فاز غیرقابل استخراج مایع می‎توانند با استفاده از نیروهای همانند نیروهای جداسازی گاز- مایع از یکدیگر جدا شوند. جداکننده های مایع- مایع بطور پدیده ای شبیه جداکننده های گاز- مایع هستند به استثنای اینکه آنها برای سرعتهای خیلی کمتری باید طراحی شوند. چون اختلاف دانسیته دومایع از مایع و گاز کمتر است بنابراین جداسازی مشکل‌تر است.

Scrubber or Konckout
یک ظرف طراحی شده برای جریانهای با نسبت زیاد گاز به مایع، بطور کلی مایع بصورت ذرات ریز در گاز یا بصورت آزاد در طول دیواره لوله می‎باشد. این ظروف معمولاً بخش جمع کننده مایع کوچکتری دارند. اصطلاحات اغلب به جا یکدیگر استفاده می‎شوند.

جداکننده : Seprator
یک ظرف برای جدا کردن جریان فازی مخلوط به فازهای کاملاً جدا از هم مایع و گاز بکار می رود. اصطلاحات دیگر که به کار برده می‎شوند عبارتند از اسکرابر،‌ ناک اوت، Linedrips و دکنتور.
لخته گیر: Slug catcher
طراحی یک جداکننده ویژه که قادر به جذب مقدار زیادی جریانی با حجم زیاد مایع و در فواصل نامنظم می‎باشد. معمولاً در سیستمهای جمع کننده گاز یا دیگر سیستمهای خطوط لوله دو فازی بکار می رود. یک لخته گیر ممکن است یک ظرف بزرگ تکفازی و یا سیستم متعددی از چند لوله باشد.

جداکننده های سه فازی Three phase seprator
یک ظرف که برای جداکردن گاز و دو مایع امتزاج ناپذیر با دانسیته های متفاوت بکار می رود (گاز، آب ، نفت)

مومنتم :
فازهای سیال با دانسیته های مختلف مومنتم های مختلفی دارند. اگر مسیر یک جریان دو فازی بطور ناگهانی و سریع تغییر کند، مومنتم بزرگتر به ذرات فاز سنگین تر اجازه نمی دهد با همان سرعت سیال سبکتر بچرخد، بنابراین جداسازی اتفاق می افتد. مومنتم معمولاً برای جداسازی بالک دو فاز در یک جریان بکار می رود.
جاذبه ته نشینی (گرانش)
اگر نیروی گرانروی عمل کننده روی قطرات بزرگتر از نیروی درگ گاز جاری در اطراف قطره باشد،‌ قطرات مایع از فاز گاز ته نشین خواهند شد. (شکل ۲). این نیروها می‎توانند به صورت ریاضی توصیف شوند با استفاده از سرعت نهایی با سرعت ته نشینی آزاد.
(۱)

ضریب درگ تابعی از شکل ذرات و عدد رینولدز گاز جاری می‎باشد. شکل ذره به صورت یک جامد صلب کروی در نظر گرفته شده است.
(۲)

برای این فرم، راه حل سعی و خطا تا زمانیکه Dp و سرعت ظاهری Vt درگیراند، لازم است. برای اجتناب از سعی و خطا مقدار ضریب درگ بصورت تابعی از ضریب درگ (محور عمودی) ضریب درگ ضربدر مجذور عدد رینولدز (محور افقی) در شکل موجود است. در این روش سرعت از عبارت حذف می‎شود.

– شرایط محدود کننده گرانش
در دیگر پدیده های جریان سیال، ضریب درگ در عدد رینولدز بالا مقدار محدودی خواهد بود.
قانون نیوتن: برای ذرات نسبتاً بزرگ (تقریباً ۱۰۰۰ mic و بزرگتر) نیروی جاذبه ته نشینی بوسیله قانون نیوتن تعریف می‎شود. (شکل ۴)
حد ضریب درگ در عدد رینولدز بیشتر از ۵۰۰ برابر ۴۴/۰ است. جایگذاری ۴۴/۰= در معادله معادله قانون نیوتن را تولید می‎کند.

محدودیت بیشتر قانون نیوتن زمانی است که سایز قطرات خیلی بزرگ است و سرعت ظاهری خیلی زیاد موجب تلاطم بیش از حد می‎شود. در این صورت بزرگترین قطره که می‎تواند ته نشین شود از رابطه زیر مشخص می شود.

برای قانون نیوتن، حد بالای عدد رینولدز است.
قانون استوک :
در اعداد رینولدز پایین (کمتر از ۲) یک رابطه خطی بین نیروی درگ و عدد رینولدز وجود دارد. (جریان آرام). در این صورت قانون استوک به صورت معادله ۱ بیان می‎شود.

قطر ذرات ناشی از عدد رینولدز ۲ با استفاده از مقدار در معادله ۵ می‎تواند بدست آید.
حد پایین برای کاربرد قانون استوک، قطر ذرات تقریباً ۳ mic است. حد بالا حدوداً ذرات با قطر ۱۰۰ micr است.
خلاصه این معادلات در شکل ۴ نشان داده شده است.

منعقد شدن و بهم آمیختن
قطرات خیلی کوچک مثل مه و غبار بویژه توسط نیروی گرانش نمی توانند جدا شوند. این قطرات زمانیکه بصورت قطرات بزرگتر درآیند می‎توانند توسط نیروی گرانش ته نشین شوند. ابزار انعقاد در جدا کننده ها گاز را وادار به پیگیری یک مسیر پیچاپیچ می‎کند.

مومنتم قطرات موجب می‎شود که آنها با یکدیگر (دیگر قطرات) برخورد کنند، یا شیوه انعقاد، قطرات بزرگتری ایجاد می‎کند. این قطرات بزرگ سپس می‎توانند توسط نیروی گرانش از فاز گاز جدا شوند. صفحه مشبک سیمی و المانهای ون و کارتریج های فیلتری مثالهای از ابزارهای انعقادسازی هستند.
طراحی جداکننده و ساخت آن
جداکننده معمولاً بصورت عمودی، افقی و یا کروی شکل هستند. جداکننده عمودی می‎توانند ۲ یا ۳ بشکه باشند و می‎توانند با مخزن ها یا بشکه جمع کننده مجهز شده باشند.
اجزاء یک جداکننده:
صرفنظر از شکل، ظروف جداکننده معمولاً شامل ۴ بخش اصلی هستند بعلاوه کنترلرهای مهم. این بخشها در ظروف افقی و عمودی در شکل ۵ نشان داده شده است.

بخش اولیه تفکیک، A ، که در آن جداسازی بخش اصلی مایع آزاد موجود در جریان ورودی صورت می‎گیرد. این بخش شامل یک نازل درونی است که ممکن است بصورت مماس و یا یک بفل شیبدار برای گرفتن فواید اثرات اولیه نیروی سانتریفوژ یا تغییر شیب جهت برای جداسازی بخش اعظم مایع از جریان گاز، بکار رود.
بخش ثانویه یا گرانش، B ، برای استفاده از نیروی جاذبه و برای افزایش جداسازی قطرات وارد شده بکار می رود. در این بخش گاز با سرعت نسبتاً کمی و با حالت تلاطم اندک اندک حرکت می‎کند. در بعضی طراحی ها ونهای مستقیم برای کاهش تلاطم بکار برده می‎شوند. آنها همچنین به عنوان جمع کننده قطرات عمل می کنند و مسافتی را که یک قطره باید سقوط کند و از جریان گاز جدا شود کاهش می دهند.

بخش منعقد کننده، C ، از یک مخلوط کن یا یک نم گیر که می‎تواند شامل یکسری ون، یک مسیر مشبک سیمی، یا یک مسیر سیکلونی باشد، استفاده می‎کند.
در این بخش، قطره خیلی کوچک مایع از گاز با استفاده از تماس و برخورد روی یک سطحی که به هم آمیخته می شوند، جدا می‎شود. به عنوان مثال مایعی که از یک نم گیری حمل می‎شود، کمتر از است.
مخزن یا بخش جمع کننده، D ، این بخش بعنوان دریافت کننده تمام مایعات جابجا شده از گاز در بخش های اولیه، ثانویه و همچنین بخش منعقد کننده، عمل می‎کند. بسته به نوع تجهیزات بخش مایع باید دارای یک مقدار معینی از حجم نوسانی باشد، برای گاز زدایی و لخته گیری، همچنین کمترین حد مایع برای کنترل عملکرد مناسب موردنیاز است.

گاززدایی ممکن است یک جداکننده عمودی با عمق کم مایع نیاز داشته باشد در حالیکه جداسازی محلول امولسیون ممکن است دمای بیشتر، یا سطح مایع بیشتر و یا یک محلول ثانویه نیاز داشته باشد.

ساختمان جداکننده:
فاکتورهایی که برای انتخاب شکل جداکننده در نظر گرفته می‎شوند عبارتند از:
• چگونه ذرات خارجی بخوبی گرفته می‎شوند. (شن، گل و لجن، محصولات و فرآورده های خوردگی)
• چه مقدار فضا موردنیاز است.
• آیا به اندازه کافی سطح مشترک برای جداسازی ۳ فاز وجود دارد. (گاز، هیدروکربن، مایع گلایکول)
• چه مقدار سطح برای گاززدایی مایع جدا شده در دسترس است.
• باید امواج در جریان مایع بدون تغییر زیادی در سطح مرتفع شوند.
• آیا نگه داری حجم زیادی از مایع لازم است.
جداکننده های عمودی:
جداکننده های عمودی شکل ۶ معمولاً زمانی انتخاب می‎شوند که نسبت مایع به گاز زیاد است یا حجم کل گاز کم است. مایع جدا شده توسط بفلهای درونی به ته ظرف سقوط می‎کند. گاز رو به بالا حرکت می‎کند و معمولاً برای گرفتن ذرات مه معلق موجود در آن از میان یک نم گیر عبور می‎کند و سپس گاز خشک خارج می‎شود. مایع جدا شده توسط نم گیر، با دیگر قطرات بهم آمیخته و قطرات بزرگتری ایجاد می‎کند که از میان گاز به درون مخزن مایع موجود در ته ظرف سقوط می‎کند.

توانایی گرفتن لخته های مایع بویژه بوسیله افزایش ارتفاع بدست می‎آید. کنترل سطح بحرانی و ضروری نیست و سطح مایع می‎تواند در اینچ های مختلفی نوسان داشته باشد بدون تأثیر بر کارآیی و بهره عملیاتی. نم گیرها می‎توانند بطور قابل ملاحظه ای قطر موردنیاز جداکننده های عمودی را کاهش دهند.

به عنوان مثالی از یک جداکننده عمودی اسکرابر واقع در منطقه ورودی کمپرسور را در نظر بگیرید. جداکننده عمودی
• نیاز به حجم نگهداری مقدار مایع زیاد ندارد.
• سطح مایع به سرعت نسبت به هر مایعی که می لغزد عکس العمل نشان می‎دهد.
• جداکننده افقی یک مقدار کمی از فضا را اشغال می‎کند.
جداکننده های افقی:

جدا کننده های افقی زمانی که حجم زیادی از کل سیال و مقدار زیادی از گاز نامحلول همراه مایع موجود باشد، بسیار کارآمدتر هستند. مساحت بیشتر سطح مایع در این جداکننده ها، شرایط بهینه را برای رها کردن گازهای بدام افتاده فراهم می‎کند. در این جداکننده ها، شکل ۷ ، مایعی که از گاز جدا شده در طول انتهای ظرف تا خروجی مایع حرکت می‎کند. گاز و مایع متناسب با میزانشان قسمتهای از سطح مقطع پوسته را اشغال می کنند.

افزایش ظرفیت لخته با کاهش زمان اقامت و افزایش سطح مایع بدست می‎آید. شکل ۷ همچنین جداسازی دو فاز مایع (گلایکول و هیدروکربن) را نشان می‎دهد. گلایکول غلیظ به ته ظرف ته نشین می‎شود.
سطح گلایکول بوسیله یک دستگاه مرسوم کنترل سطح،‌ کنترل می‎شود. در جداکننده های دو شبکه ای مایعات از میان لوله های جریان متصل به درون مخزن خارجی مایع در زیر، سقوط می کنند. ظروف کوچکتر در صورت استفاده از جداکننده عمودی دو بشکه ای امکانپذیر است، در حالیکه ظرفیت موج اندازه کمترین محفظه جمع کننده مایع را تخمین می زند.

یک فلش تانک غنی از آمین نمونه ای از یک جداکننده افقی است. که در آن:
• حجم بزرگی از مایع موجدار در زمان اقامت بلندتری موجود است. (این امر آزادی کاملتری را به گاز نامحلول و در صورت لزوم، حجم موجدار برای سیستمهای چرخشی، می‎دهد.
• مساحت سطح به ازای حجم مایع برای کمک کردن به جداسازی کاملتر، بیشتر است.
• شکل افقی بهتر از نوع عمودی از عهده مایع کف دار برمی آید.
• سطح مایع به ازای تغییرات در مایع انباشته شده عکس العمل آرامتری نشان می‎دهد.

جداکننده های کروی :
این جداکننده معمولاً زمانی بکار برده می‎شود که فشار بالاست و اندازه فشرده شده مطلوب است و حجمهای مایع خیلی کم است. شکل ۸ یک نمای شماتیکی از جداکننده کروی را نمایش می‎دهد.

عواملی که برای جداکننده های کروی در نظر گرفته می‎شود عبارتند از:
• بهم پیوستگی
• محدودیت ظرفیت نوسان مایع
• کمترین استحکام برای فشار داده شده

طراحی جدا کننده گاز- مایع :
بسیاری از جداکننده ها براساس منحنی های پراکندگی ذرات طراحی می‎شوند و یک جداکننده افقی معمولاً دارای منحنی های پراکندگی متفاوتی در طول خود می‎باشد که جهت نمونه در شکل ۹ آمده است.

پراکندگی ذرات به نوع طراحی داخلی جداکننده، خواص فیزیکی سیالات، تجهیزات در حال کار و …، بستگی دارد. (شکل ۹) توزیع ذرات در جداکننده های افقی را به نمایش گذاشته است که می‎توان موارد زیر را در این خصوص توضیح داد:
۱- پراکندگی ذرات در ورودی که به صورت مایل بوده و با ذرات مختلف وارد مخزن می‎شود.
۲- سیال به پره مقابل لوله ورودی برخورد می‎کند و توده مایع (بزرگتر از ۵۰۰) جدا می‎شوند.
۳- پراکندگی نشان داده شده در این قسمت در ناحیه اصلی تفکیک می‎باشد که در آنجا نیروی جاذبه به نحو قابل ملاحظه ای ذرات ۱۵۰ و بالاتر را جدا می‎کند.
۴- ورودی در قسمت نم گیر باید در میزان پراکندگی تغییر ایجاد نماید و از طریق یک نیروی داخلی و نیروی گریز از مرکز از آشفتگی ذرات جلوگیری نموده و باعث درهم آمیختن ذرات ریز با ذرات درشت تر شوند و این ذرات باید آنقدر بزرگ باشند که از طریق مسیر تعیین شده به مایع وارد شوند ولی با این حال تعداد قابل ملاحظه ای از ذرات از پره عبور می نمایند.
۵- خروجی از قسمت پره وارد قسمت تفکیک گر ثانویه می‎شود در جائی که نیروی جاذبه تمام ذرات بالای ۱۵ میکرون را جدا می‎کند.

۶- توزیع جدید ذرات پس از ورود به نم گیر، عملیاتی مانند مرحله (۴) روی آن انجام می‎گیرد و خروجی نهائی از جدا کننده دارای ذرات ۳ میکرون و کمتر می‎باشد.
تعدادی از سازندگان ادعا می نمایند که می‎توانند ذرات تا ۱۰ میکرون را جدا می نمایند. اما این ادعا با یک جداکننده ثقلی غیرممکن می باشد، در تولید نفت و گاز بیشتر جداکننده ها به اندازه ای هستند که ذرات مایع بزرگتر از ۱۵۰ میکرون را توسط نیروی جاذبه جدا می کنند و ذرات ریزتر باید با ذرات درشت تر در هم آمیخته شوند و سپس توسط نیروی جاذبه جدا شوند.

نم گیرها به همین منظور به کار می روند و تحت شرایط ایده آل ضخامت سیم های شبکه نم گیرها باید ۱۰۰ میلی متر باشد که در این صورت ۳۰ الی ۴۰ درصد از ذرات بزرگتر از ۲۰ میکرون از آنها می گذرد هرچند که کارائی آنها به نزدیک ۱۰۰% برای ذرات بزرگتر از ۶۰ الی ۷۰ میکرون خواهد بود.
جداکننده های معلوم :

طراحان تفکیک کننده نیاز دارند فشار، دما، شدت جریان، خواص فیزیکی جریانها و همچنین درجه موردنیاز جداسازی را بدانند. همچنین برای احتیاط موارد زیر باید تعیین شود: اگر این شرایط همه در یک زمان اتفاق بیفتد و یا اگر فقط ترکیب مشخصی وجود داشته باشد که می‎تواند در هر زمان خارج شود. اگر نوع و مقدار مایع معلوم است باید داده شود؛ بعنوان مثال مه آلود، مایع آزاد یا لخته است. بعنوان مثال یک مکش کمپرسور اسکرابر برای گاز در فشار ۲۷۵۰-۴۱۰۰ kpa در طراحی شده است، نیاز دارد به تولید جداکننده ای برای پیشنهاد یک واحد سایز شده در بدترین شرایط، یعنی

. زیرا بیشترین حجم فقط در بیشترین فشار اتفاق می افتد، یک جداکننده کوچکتر قابل قبول است. برعکس، یک جداکننده لوله ای می توانست مخالف این باشد، چون در زمستان و تابستان شدت جریان تغییر می‎کند.

معادلات اساسی طراحی:
جداکننده های بدون نم گیر برای ته نشینی گرانشی و با استفاده از معادله ۱ طراحی شده اند. مقادیر ضریب درگ در شکل ۳ برای ذرات قطره ای کروی شکل داده شده است. بویژه سایز کردن برمبنای جداسازی و گرفتن قطرات با نظر ۱۵۰ mic است.
بیشتر جداکننده افقی که از نم گیر استفاده می کنند با استفاده از معادله های که از معادله ۱ بدست آمده اند، سایز شده اند. دو معادله مرسوم تر، معادله سرعت بحرانی است.

و روابط توسعه یافته بوسیله Brown & souders رابطه قطر ظرف با سرعت بخار بالارونده را بیان می‎کند

اگر هر دو طرف معادله ۷ در دانسیته گاز خوب شود، شبیه معادله ۸ می‎شود که

بعضی مقادیر ویژه فاکتورهای سایز کننده جداکننده تر، C , K در شکل ۱۰ داده شده‌اند.

جداکننده ها با استفاده از این معادلات که برای محاسبه مساحت ظروف بخشهای عمودی که اجازه می دهند گاز سرعت یابد در یا زیر سرعتهای محاسبه شده بوسیله معادلات ۷ یا ۸ بکار می روند، سایز شده اند. جداکننده های عمودی بزرگتر از ۳m طول با نم گیر بوسیله معادلات ۱۰ و ۱۱ سایز شده اند. جداکننده های عمودی کمتر از ۳ m طول باید از معادلات ۷ و ۸ استفاده کنند. در جداکننده های عمودی، نیروی درک گاز مستقیماً مخالف نیروی گرانشی نیست. حدس زده شده که سرعت درست قطره برابر مجموع سرعتهای نهایی افقی و سرعت گاز عمودی باشد.
کمترین طول ظرف با فرض اینکه زمان لازم برای جریان گاز از درون به بیرون مشابه زمان سقوط یک قطره از بالای ظرف به سطح مایع است، محاسبه شده است.
بنابراین، به عنوان مثال، یک نم گیر با قطر ۶۰۰ mic ممکن است در ظرفی با قطر ۹۰۰ mm نصب شده باشد چون تجهیزات موج گیر مایع حجم زیادی را به ظرف تحمیل می کنند.
جداکننده های بدون نم گیر:
یک ظرف عمودی که از نیروی گرانشی بعنوان مکانیسم ته نشینی برای جداسازی فازهای مایع و گاز استفاده می‎کند. گاز و مایع از میان یک نازل درونی وارد می‎شوند و سرعت آنها کاهش می یابد بطوریکه قطرات مایع می‎توانند از فاز گاز سقوط کنند. گاز خشک از درون یک نازل خارجی عبور می‎کند و مایع از بخش پایینی ظرف خارج می‎شود. برای طراحی جداکننده های بدون نم گیر، حداقل قطر ذرات که جدا شده اند باید تنظیم شود. بویژه این قطر در رنج ۱۵۰-۲۰۰۰ mi است.

طول ظرف موردنیاز با این فرض که زمان گاز برای جاری شدن از درون به بیرون مشابه زمان سقوط قطره مایع با سایز Dp از بالای ظرف به سطح مایع است، محاسبه می‎شود. معادله ۱۲ طول جداکننده ای با قطر اینچی را بعنوان تابعی از سرعت ته نشینی بیان می‎کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 72 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد