بخشی از مقاله

فهرست
عنوان صفحه
فصل 1 ‍: استانداردهاي مستندسازي IEEE
بخش 1-ارزش نقش ارتباط رسانهاي فني در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي
چكيده: 1
روش تجزيه و تحليل هاي مطالعه موردي 4
بحث در مورد يافته ها 5
ديدگاه ارتباط سازمان فني 5
ديدگاههاي كاربر 11
تجزيه و تحليل داده هاي كيفي كاربر 16
طراحي رابط كاربر 19
بخش 2 - كاربرد سبك هاي ياديگري در تهيه گزارش نرم افزار
اصطلاحات شاخص 27
تغيير دادن سبك ها 32
بخش 3 - گرايشات در توليد گزارش اتوماتيك
كاربرداتوماسيون 39
پيشينه 40
كاهش تلاش 43فصل 2 : استانداردهاي مستندسازي ISO
بخش 1. استانداردهاي بين المللي
مقدمه 47
موضوع 48
مرجع هاي معيار و ضابطه اي 48
تعاريف 49
ويژگيهاي مورد نياز 49
گزارش 53
بخش 2: پردازش اطلاعات – دستورالعمل هاي براي مستندسازي سيستم هاي كاربردي بر مبناي كامپيوتر
موضوع و زمينه كاربرد 55
اصول مستندسازي 56
احتمال مطالعه 59
مطالعه طرح سيستم 63
طراحي سيستم و توسعه 66
پشتيباني سيستم 69
اجزاي سيستم 72
بررسي هاي اجراي بعدي 73
مديريت سندها 74
بخش 3 - سندسازي - ارائه پايان نامه ها و سندهاي مشابه:


مقدمه
* موضوع و زمينه كاربري 84
* منابع 85
* تعاريف 85
* مقدمه هاي توليد 85
*تربيت اجزاء 86
* جلد 87
صفحه گذاري 88
* غلط نامه 91
*چكيده نامه مطالب 92
*فهرست مطالب 92
*تصاوير جداول 93
*علائم اختصاري 93
*متن اصلي 94
*ليست منابع كتاب شناختي 99
*ضميمه ها: 99
*فهرست راهنما 100
*كتاب شناختي 101
بخش 4 - تكنولوژي اطلاعاتي - خط مشي هاي براي مديريت مستندات نرم افزار
*موضوع 103
*منابع 104
*تعاريف 104
*نقش مديران 104
عملكردهاي مستندات نرم افزار 105
ايجاد سياست (حط مشي) مستندسازي 108
ايجاد استانداردهاي مستندسازي و دستورالعمل ها 110
ايجاد مراحل مستندسازي 118
توزيع منابع به مستندات 118
برنامه ريزي مستندسازي 120


ارزش نقش ارتباط رسانهاي فني در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي
چكيده: طيف نقشهاي اجرا شده توسط ارتباط رسانهاي فني در فرآيند توسعه سيستم‌ها شناسايي شده و براساس يك تحقيق توسط ارتباط رسان هاي فني استراليايي در سال 1997 منتشر شد. تحقيق موردي پس از آن بررسي توسعه 20 سيستم اطلاعاتي جديد را انجام داد. هدف تحقيق، كميت بخشي به مشاركت ارتباط رسانان منفي از ديدگاه بيروني توسعه دهندگان و كاربران –اين مقاله يافته‌هاي عمده از اين تحقيق را شرح مي‌دهد- نتايج، حاوي يافته‌هاي تحقيق 1997 است كه در آن ارتباط رسانان فني مشاركت مثبتي در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي داشتند. نتايج به طور كميتي نشان مي‌دهد كه كاربران به طور برجسته در جائيكه ارتباط رسانان فني در فرآيند توسعه حضور داشتند.


اصطلاحات شاخص سيستم‌هاي اطلاعاتي ارتباط سازمان فني
چرخه عمر توسعه سيستم‌هاي سنتي، نياز به گزارش سازي كاربر را شناسايي كرده اما به طور كل نگارش اين موضوع بر مراحل بعدي چرخه پيش از مرور دوباره سيستم و شروع دوباره چرخه، منتقل مي‌كند مراجع مربوط به نقش ارتباط رسانان فني به دليل عدم حضور آنها در ادبيات سيستم هاي اطلاعاتي آشكار و واضح است. در ادبيات ارتباط فني، وضعيت ارتباط رسانان فني در سيستم‌هاي توسعه نيز به مقدار كم گزارش شده است. اين تعجب برانگيز نيست بنابراين، توجه كم به حوزه حضور ارتباط رسان فني در فرآيند توسعه سيستم و وقتي كه اين مشاركت حداكثر ارزش را دارد. داده شده است. كار اخير با حمايت مالي انجمن ارتباط فني با هدف نحوه عمل ارتباط رسانان در افزايش ارزش اجرا شده Redigh از اين مطالعه گزارش مي‌دهد كه در حوزه تكنولوژي اطلاعات، كار ارتباط سازان فني به كاهش هزينه‌هاي تعميرات و نگهداري و زمان برنامه ريزي، هزينه‌هاي كمتر آموزشي و حمايتي و كاهش خطاهاي كاربر منجر شد. مثالهاي ديگري توسط ادبيات ارائه شده اند، كه حمايت بيشتري را در مورد اينكه ارتباط رسانان فني موجب افزايش ارزش فرآيند توسعه مي‌شوند ، ارائه مي‌كنند.


يك مقاله‌اي كه زودتر در يك تحقيق ملي از ارتباط رسانان فني گزارش شده هدف آن شناسايي نقش ارتباط رسانان فني در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي در استراليا است. مقاله گزارش دادكه نقشهاي زير به طور وسيع توسط ارتباط رسانان فني اجرا شده است.
- عمل به عنوان حامي كاربر
- نگارش كمك آنلاين
- نگارش وويرايش سيستم و پيامها و
- ارائه توصيه به طرح رابطه
اين مسئله در ديگر مطالعات گزارش شده در ادبيات ارتباط فني ثابت است كه معتقدند ارتباط رسانان فني مهارت اجراي نقشها را دارند.
نتايج تحقيق 1997 بيشتر از قبل نشان داد كه براي حضور كارآمد ارتباط رسانان فني و براي مشاركت آن با حداكثر ارزش، آنها بايد در مرحله آغازين فرآيند توسعه حاضر شوند. و آغازين يعني، پيش يا در مرحله طراحي- مقاله گزارش داد كه 66% ارتباط رسانان فني در پيش يا در مرحله‌ طراحي حاضر شدند.
در حاليكه تحقيق مي‌توانست به طور واضح شناسايي كند كه نقشهاي ارتباط رسانان فني كدام است و در چه زمان آنها در فرآيند توسعه حاضر شده‌اند، نتايج جزئيات بيشتري را از نحوه مشاركت اين نقشها يا افزايش ارزش در توسعه سيستم‌ها، خصوصاً از يك ديدگاه كاربر را ارائه نكرده‌اند- كار مطالعه موردي بيشتر براي شرح و ارائه جزئيات بيشتر تأثير كار ارتباط رسان فني طراحي شد.


روشها
كار تحقيق 1997 و تحقيق گزارش شده در اينجا بخشي از كار آرايه‌اي انجام شده از طريق مدرسه سيستم‌هاي اطلاعاتي دانشگاه Monash، ملبورن، استراليا است. مطالعه موردي بررسي توسعه 20 سيستم اطلاعاتي را شامل مي‌شد. نيمي از سيستمها در طول توسعه، يك ارتباط رسان فني را حاضر كردند، كه با سيستم‌هاي نوع A شناسايي مي‌شدند و نيمي ديگر سيستم‌هاي نوع B بودند كه از حضور آنها استفاده نكردند.
مصاحباتي با حدود 4 و 7 نفر براي هر سيستم انجام شده و توسعه دهنده كاربران و ارتباط رسان فني را شامل مي‌شود و هر جا كه قابل كاربر بود ، مصاحبه با 90 نفر انجام شده و 40 ساعت از نوارهاي ضبط شده جمع آوري مي‌شدند.


براي تضمين اينكه يك ساختار مرتبط و ثابت براي جمع آوري اطلاعات حفظ شده بود. يك كتابچه درآغاز ايجاد شد كه تمام پرسشهاي، موضوعات گوناگون را شامل مي‌شد، از مصاحبه شوندگان خواسته شد تا برخي بخشهاي كتابچه را در طول مصاحبه كامل كنند. يادداشتهاي اضافي يا مشاهداتي نيز در طول فرآيند مصاحبه در كتابچه ثبت شدند. اگر چه از مصاحبه شوندگان پرسش‌هاي مشابهي پرسيده شد، آنها به كيفيت بخشي شفاهي پاسخهاي كتبي خود تشويق شدند، زمانيكه آنها پرسشهاي كتابچه را پاسخ مي‌دادند، پرسشهاي ديگري هم مطرح شدند كه نتيجه آنها داده‌هاي كمي و كيفي بود.
يك نمونه از كتابچه را مي‌تواند در سايت زير ببينيد.
http//:www.manah.edu au/blsslab/j f protocol


روش تجزيه و تحليل‌هاي مطالعه موردي
مصاحبه‌ها توسط 20 توسعه دهنده، 66 كاربر و 10 ارتباط رسان فني انجام شدند. از متاماتريس ها براي تحليل داده‌هاي كيفي استفاده شد، يك متاماتريس، طبق شرح Huberman, Miles ضرورتاً پيوند دو ليست است كه با رديفها وستونها تهيه شده است. متا ماتريس‌ها داده‌هاي مشروح برنامه‌ريزي نمودارهاي اصل در يك فرمت استاندارد هستند- اين روش يك ابزار داراي ساختار از طراحي نتايج كمي از ليست‌هاي اطلاعاتي از جمله اطلاعات مصاحبه را به دست مي‌دهد.
از spss براي تحليل آماري داده هاي كمي استفاده شد. تستهاي جزر Chi براي اهميت P<0.05 او تست T براي مقايسه ابزار استفاده شدند.


بحث در مورد يافته ها
كاربران و ارتباط رسانان فني در اكثر موضوعات توافق داشتند. اما توسعه دهندگان اغلب جوانب سيستم‌هاي خود را در درجاتي بالاتر از كاربران، رده بندي كرونر – مورد زير، ارائه دهنده نتايج بوده و براساس 4 نقش اصل ارتباط رسانان فني سازمان يافته است، درك ديدگاه كاربر، نگارش كمك آنلاين، مشاركت در طراحي سيستم و رابط كاربر و پيغامهاي خطا.


ديدگاه‌هاي ارتباط رسانان فني
ديدگاه‌هاي ارتباط رسانان فني از طريق يك تحقيق، جمع آوري شده شده و در مقاله قبلي گزارش شد. داده‌هاي تحقيق، در ابتداي كمي بوده و بر نقشهاي اجرا شده توسط ارتباط رسانان فني در طول توسعه سيستم تمركز داشت. برخلاف آن، مصاحبه‌هاي مطالعه موردي با ارتباط رسانان فني بر اين تمركز داشت كه آنها چگونه در فرآيند توسعه حضور داشتند طرح سوالات كيفي بود. بخش زير خلاصه پاسخهاي ارتباط رسانان فني به 4 نقش اصلي است.
درك ديدگاه كاربر ( حمايت كاربر): براي هدف اين مقاله، نقش حمايت كاربر فرض شده كه يك درك ديدگاه كاربر را شامل شود. تحقيق بنا كرد كه ارتباط رسانان فني عقيده دارند كه درك ديدگاه كاربر يك عنصر مهم كار آنها است. دو پرسش بايد پاسخ داده شوند، بنابراين:
اگر ارتباط رسانان فني از ديدگاه كاربر به عنوان توسعه دهندگان و ادعاي ارتباط رسانان فني برداشت مي‌كنند پس اثر آن چيست؟
آيا آن موجب بهبود سيستم براي كاربران مي‌شود؟
تعداد زيادي از ارتباط رسانان فني در مورد مفهوم برداشت از ديدگاه كاربر، نظر دادند نمونه اين پاسخها اين مورد است.
من سوالاتي را در مورد طرح يا آنچه كه توسعه دهندگان تمايل به انجام آن دارند را مطرح مي‌كنم من آگاهانه سعي مي‌كنم كه از ديدگاه يك كاربر فكر كنم تا از توسعه دهندگان بخواهم به روشي متفاوت با انتهاي پشتي و زاي پركردن صحنه فكر كنند، چيزي كه زياد رخ مي‌دهد. سعي و اضافه كردن ديدگاه كاربر كه اغلب از دست مي‌رود.


مطمئن شدن از اينكه كاربران راضي شده‌اند، نكته‌اي بود كه توسط مقدار زيادي از ارتباط رسانان فني مطرح شد. ارتباط رسانان فني به طور كامل تمايل توسعه دهندگان بر گوش دادن به پيشنهادات آنها و در زمان ممكن عمل بر آنها دريافتند – يك ارتباط رسان فني رابطه خود با تيم توسعه را شرح داد:
اين يك سيستم فوق العاده است، فوق العاده به نظر مي‌رسد اما آنها ( توسعه دهندگان) فراموش مي‌كنند كه كاربران نحوه استفادة آن را نمي‌دانند اما تيم پروژه هميشه خواستار شناسايي هر انتقاد و توجه به آن به عنوان نقد سازنده بوده و به سازندگي پاسخ داد براي من خوشبختانه مشكل در مورد اتخاذ ديدگاه كاربر وجود نداشت.


او معتقد بود كه تيم توسعه او را در اولين مرحله حاضر كرد چون تمركز قوي بر كاربر داشته و تضمين برآورده ساختن نياز كاربر را خواستار بودند.
كيفيت كمك آنلاين: از 20 سيستم بررسي شده فقط 4 مورد «كمك» نوشته شده آنلاين توسط يك ارتباط رسان فني را داشتند. ارتباط رسانان فني به طور طبيعي، در مورد كمك آنلاين كه آنها ننوشته بودند انتقاد كردند. 4 مورد وسيع براي توجه وجود داشت كه آنها در مورد كيفيت كمك آنلاين نوشته شده توسط نويسندگان غيرحرفه‌اي بيان كردند.


از جمله: كمك بسيار ساده بود. نقد مشترك كه ارتباط رسان فني داشت اين بود كه «كمك»، به سادگي برخي جوانب صفحات را تعريف كرده اما جزئيات چگونگي كاربرد واقعي سيستم را ارائه نكرده است- اگر كاربران از «كمك آنلاين» استفاده نمي‌كردند، به اين دليل بود كه اين كمك بسيار ابتدايي تعريف شده و به آنها در حل مشكلات اجرايي كمك نمي‌كرد.


«كمك» با حضار، تطابق نداشت. يك سيستم، سايت وب با صفحات زرد بود، توسعه دهنده و ارتباط رسان فني گفتند يك تصميم آگاهانه براي كاربرد راهنماهاي روي صفحه به غير از كمك آنلاين و رسمي را اتخاذ كردند. ارتباط رسانان فني اين هر مورد را به عنوان «تمركز بر كاربر» مطرح كردند. او فرآيند و نتايج را شرح داد.
به جاي «كمك» از راهنماها استفاده شد، آن در واقع حركت در مسير اطلاعات بود كه در گزارش صفحه وجود داشت، كه به صورت خيل خلاصه و مطابق ميل كاربر تهيه شده بود. با سعي بر تمركز بر متداول ترين و مبهم‌ترين مشكلاتي كه افراد داشتند. ما راهنماهاي چرخشي را آزمايش كرديم اما نتيجه نداد. با «كمك» شما بايد عملاً‌مثالها را اجرا مي‌كرديد. بنابراين فردي مي‌توانست آن را با مثال ارائه شده يا مثال خودش آزمايش كرده و به سوي يك اهميت نتيجه برود.


«كمك» خيلي فني بود اين رايج‌ترين مشكل مطرح شده توسط كاربران بود، و نيز برخي توسعه دهندگان آن را به عنوان يك مشكل شناختند- يك ارتباط رسان فني اين نكته را مطرح ساخت.
«كمك » آنلاين كه توسط برنامه نويسان و توسعه دهندگان تهيه شده، هوشمند است، آنها مي‌دانند در مورد چه چيز صحبت مي‌كنند و فرد ديگري نمي‌داند و آنها آن را با اصطلاحاتي كه خودشان مي‌دانند نوشته‌اند، و به اين معنا نيست كه افراد ديگر هم بتوانند آن را بفهمند. آن براي كسي كه اصطلاحات را مي‌داند و آنچه كه در پشت آن اجرا مي‌شود را مي‌داند، كاملاً هوشمندانه است. چيزي كه كاربر از آن نتيجه و سودي نمي‌برد.


«كمك» ناقص و يا ناصحيح بود. كاربر و ارتباط رسان فني در مورد اين مسئله شكايت داشتند. برخي سيستم‌ها «كمك» آنلاين داشتند كه فقط بخشي از عملكرد يك سيستم را شرح مي‌داد و اين اطلاعات در سيستم‌هاي ديگر به طور صحيح ارائه نشده بود و موجب گمراهي و اتلاف وقت كاربر مي‌شد.
طراحي رابط كاربر : از ارتباط رسانان فني خواسته شد تا شرح دهند چگونه آنها در طراحي رابط كاربر مشاركت داشته‌اند، سه بخش عمده شناسايي شدند.
«تضمين تداوم وهمخواني رابط و اصلاح شناسي- كه همخواني با كليدهاي عملكرد و ديگر اجزاء صفحه را شامل مي‌شد. يك ارتباط رسان فني شرح داد كه چگونه او تنها فردي بوده كه بر كل سيستم توجه داشته و او نمونه‌هايي از ناهمخواني هاي مواجه شده را ارائه كرد:


جعبه‌هاي ليست به سمت پايين روي يك صفحه استفاده شده اند، سپس روي ديگري دكمه‌هاي (كليد) راديو راداريم. شما ممكن است دريابيد كه انواع بخشهاي طرح رابط در تضاد هستند يا برخي‌ها، دگمه ها را زير دگمه ها يا فرد ديگر، روي هم يافته است- اغلب توسعه دهندگان از اين موارد آگاه نيستند، آنها به مقدار زياد از حوزه خود دور شده‌اند.
بهبود جريان كار: - مجدداً يك ارتباط رسان فني انعكاس داد كه چون او تنها فردي بوده كه بر كل سيستم نظارت داشته، او همچنين تنها فرد آگاه از مشكلات جريان كار بوده كه كاربران در زمان حركت از يك صفحه به صفحة ديگر با آن مواجه مي‌شوند.


طراحي اجزاء رابط از جمله آيكونها و لغات روي صفحات، توجهاتي را موجب شد در يك مورد، ارتباط رسان فني توجه توسعه دهنده را به كاربر كليدي با يك سوال روي آن جلب كرد. او مثل كاربران، فرض كرده بود كه اين يك كليد «كمك» بوده اما اطلاعاتي را در مورد محصول شامل مي‌شد- اما توسعه دهندگان آماده تغيير آن نبودند.
در مورد سيستم ديگر، ارتباط رسان فني، خوش شانس تر بود. تعدادي از اجزاء صفحه تغيير يافتند چون ارتباط رسان فني اطلاعات را وارد كرده بود. مثلاً، توسعه دهندگان اسامي كليد را براساس پيشنهاد ارتباط رسان فني تغيير دادند. يكي از كاربران نيز به مشكل بودن آن اشاره كرد، و انتقاد كرد كه يكي از توسعه دهندگان، زبان انگليسي را به عنوان زبان اصلي خوب نمي‌دانسته بنابراين برخي اجزاء صفحه كمي غريب بودند، در مثال ديگر ارتباط رسان فني پيشنهاد حذف كليدهايي را داد كه هيچ كاري را در صفحه انجام نمي‌دادند و اين پيشنهاد پذيرفته شد.


من پيشنهاد دادم و آنها قبول كردند كه در جائي كه فيلدها موجود نبوده و در يك موقعيت خاص مي‌توان اين كليدها را حذف كرد. جائيكه فيلد فقط مخصوص نمايش بود، يك رنگ زمينه متفاوت داشت بنابراين شما يك كليد تصويري براي كاربر داشتيد كه آنها نمي‌توانند چيزي را در آن تايپ كنند.
يك ارتباط رسان فني ديگر، با رجوع به سيستم ديگري كه روي آن كار مي‌كرد، شرح داد كه چگونه كليد «كمك» در يك وب سايت از ديد كاربران خارج بود. چون موقعيت خاصي روي صفحه داشت و زمينه سرگرم‌كننده‌اي داشت. پيشنهاد او جاسازي مجدد كليد و شامل كردن يك گرافيك كارتوني و يك پروانه بود كه بالهايش روي كليد كمك پرواز كرده و بدينوسيله توجه كاربر را جلب مي‌كند. اين طرح در آزمايشگاه‌هاي قابل كاربر بودن اجرا و تست شده و نتيجة خيلي خوبي داشت.
بايد به اين مسئله اشاره شود كه تنها دو ارتباط رسان فني در سيستم مشاركت داشتند و ضمن پيامهاي خطا و نيز گزارش ويژه، به مقدار كم وجود داشت.

ديدگاه‌هاي كاربر:
به طور كل كاربران بهترين قضاوتها براي اكثر جوانب سيستم هستند، خصوصاً آنها كه در اين مقاله بحث شدند – به طور خلاصه، كاربران سيستم‌هاي نوع A، كه در آن از ارتباط رسان فني استفاده شده است، راضي تر بوده و در برابر كاربران سيستمهاي برون ارتباط رسان فني، موفق تر بوده اند. كاربران «كمك» آنلاين را در درجه بهتر رتبه بندي كرده و وقتي كه يك ارتباط رسان فني «كمك» را نوشته بود، استفاده بهتري از آن كردند. كاربران با رابطهاي سيستمهاي نوع A راحت تر بودند، اما متن پيغامهاي خطا يك جنبه از سيستمهاي بررسي شده بود كه در آن ارتباط رسانان فني كم بوده و تعجب آور نبود كه كاربران به طور از كيفيت وضعيت سيستم و مقررات پيام خطا راضي نبودند.


رضايت كلي: يك تست كليدي از تأثيرات يك سيستم، نظر كار بر نسبت به آن سيستم است. يك سري سؤالات از كاربران پرسيده شد و با تعدادي گزارشات ارائه شد تا تعيين شود كه آيا آنها به بهتر شدن سيستم خود درنتيجه حضور يك ارتباط رسان فني عقيده داشتند- از كاربران سوالات زيادي پرسيده شد كه آنها چقدر موفق بوده و چقدر از سيستم خود راضي بوده اند – دو سوال اول:
1- آيا سيستم موفق است؟
2- آيا از سيستم خود راضي هستيد؟
از كاربران خواسته شد تا براساس يك مقياس سه درجه اي پاسخ دهند- كه پاسخها بدين شكل بود؛ بله(3)، خير(1) نه بله ونه خير(هيچكدام) (2) – يك تست آن نمونه با مقايسه ميانگين‌هاي دو گروه اجرا شد . نتايج ميانگين و انحراف ميانگين (SD) در جدول 1 آمده‌اند.
نتايج دو پرسش اول نشان مي دهد كه رتبه بندي موفقيت كاربر ميان دو گروه و در (P<0.05) و در 0.00041 مثل سطح رضايت در 0.0103 برجسته است.
دو پرسش ديگر مطرح شده:
3- ميزان رضايت شما از سيستم چقدر است؟
4- ميزان موفقيت شما در اين سيستم در حوزه كاري خودتان چقدر است؟
هر دو پرسش لازم و داشت كه كاربران براساس يك مقياس 5 درجه پاسخ دهند، كه در آن 1، خيلي ناموفق، يا خيلي ناراضي، 5 خيلي موفق و راضي.
اين مسئله بيشتر از قبل نتايج سؤالات 1 و2 را تأييد كرد. جدول 2 نتايج را ارائه مي‌كنند نتايج نشان داد كه يك تفاوت آماري مهم در سطح رضايت كاربران از سيستم‌ها وجود داشت جائيكه يك ارتباط ساز فني حاضر بوده است، سيستم‌هاي نوع A در مقايسه با نوع B مقايسه شده‌اند. همچنين يك تفاوت آماري مهم ميان دو گروه در مورد سوالات موفقيت وجود داشت.
نتايجي را كه مي‌توان از نتايج اين 4 سوال به دست آورد:
كاربران سيستم‌ها جائيكه يك ارتباط ساز فني در طول فرآيند توسعه وجود داشته ، سيستم‌هاي خود را در رده موفق قرار دادند.
كاربران نسبت به گروهي كه از حضور ارتباط ساز فني استفاده نكرده بودند، رضايت بيشتري را در مورد سيستم خود نشان دادند.


به كاربران همچنين تعداد زيادي گزارش داده شد و از آنها خواسته شد تا براساس يك مقياس 5 درجه‌اي سطح توافق يا عدم توافق خود را با هر يك از گزارشات اعلام كنند ( 5 مورد بسيار موافق و 1 مورد بسيار مخالف). جدول 3 ، يك مقايسه ميانگين‌هاي ميان كاربران سيستم نوع A و B را براي 8 گزارش و دو سوال كاربر نشان مي‌دهد.
يك تست T دو نمونه اي، ميانگين‌هاي دو گروه را در تمام موارد به جز آخرين گزارش، هيچ تفاوت آماري را نشان نمي‌دهد- كاربران سيستم‌هايي كه از حضور ارتباط ساز فني استفاده كرده بودند، به طور برجسته با رابط سيستم‌هاي خود راحت‌تر از كاربران بدون حضور رابط فني بودند (2 تست پي در پي براي اهميت )


تعداد سيستم‌هاي استفاده كننده از ارتباط ساز فني، كلاً‌مسئول نگارش «كمك» آنلاين كم بود(4) اما كاربران اين سيستم‌ها نسبت كيفيت «كمك» آنلاين را بالاتر از، «كمك» نوشته شده توسط ديگران اعلام كردند. ميانگين «كمك» آنلاين نوشته شده توسط يك ارتباط ساز فني 3.75 بوده و «كمك» آنلاين نوشته شده توسط ديگران 2.91 بود- يك تست T دو نمونه به كار برده شد، كه در مقايسه با نسبت ميانگين روي گزارش مرتبط با كيفيت داده شده توسط كاربران 4 سيستم مقايسه شده با كاربران سيستم‌هاي ديگر انجام شد. نتايج تفاوت آماري مهمي داشتند اگر چه برخي از نتايج در جدول III آمد، و به نظر مهم مي‌رسند، اندازة كوچك و انحراف ميانگين بزرگ به دست آمده اين نتيجه را به شكل غيرمعقول ارائه مي‌كند- در هر حال آ‎ن براي تمام گزارش‌ها به جز دو مورد سودمند است، كاربران سيستم نوع A يك نسبت مساوي يا بالاتر نسبت به كاربران سيستم‌هاي B را به سيستم خود اختصاص دادند. اين خودرا به عنوان محلي براي تحقيق كمي بيشتر پيشنهاد مي‌دهد. مورد زير پاسخ كاربران به جوانب خاص سيستم‌هاي تحقيق شد و خلاصه مي‌كند نظر در مورد «كمك» آنلاين- عامل ديگر درتعيين كيفيت «كمك» آنلاين حوزه‌اي است كه كاربران آن را استفاده مي‌كنند. از كاربران پرسيده شد، چه تعداد دفعات شما از «كمك»آنلاين استفاده مي‌كنيد؟ از كاربران خواسته شد تا براساس يك مقياس 4 درجه پاسخ دهند، كه 4= به دفعات و 1= هرگز، نتايج پيشنهاد مي‌دهد كه به طور كلي «كمك» آنلاين را در جائيكه ارائه شده استفاده نمي‌كنند، اكثريت كاربران نشان دادند كه آنها يا به ندرت يا هرگز از «كمك» استفاده نمي‌كنند. نسبت ميانگين 1.97 بود.


اما جائيكه ارتباط ساز فني «كمك» آنلاين را نوشت، كاربران علاقه بيشتري به استفاده از «كمك»‌ دشاتند. (ميانگين 2.666 بود). براي سيستم‌هايي كه ارتباط ساز فني، «كمك» را نوشته بود، كاربران علاقة كمتري به استفاده از آن داشتند، ميانگين 1.734 بود. يك تست T دو نمونه، ميانگين‌هاي داده شده را مقايسه مي‌كند كه از لحاظ آماري مهم بود. (P<0.05) در 0.0004
اين خصوصيات به طور قوي پيشنهاد مي‌كند كه براي كاربران، كيفيت بهتر است و كاربران براي استفاده از «كمك» آنلاين نوشته شده توسط ارتباط سازمان فني آماده‌تر هستند. نظر در مورد طرح رابط كاربر: به استثناء فقط دو مورد، توسعه دهندگان نشان دادندكه ارتباط ساز فني، مشاركت مهمي در طرح رابطه داشته است. سپس سؤال اين است، كه آيا اين مشاركت، ارتقاء دهنده سيستم از ديدگاه كاربران است؟ از كاربران پرسيده شد آيا كاربري سيستم دوستانه است؟ پاسخها با كد 3= بله، هيچكدام (نه بله و نه خير)=2 و خير=1 بود- كاربران سيستم نوع A كه ارتباط ساز فني حضور داشت. نسبت دوستانه بوده را بالاتري از نسبت به كاربران سيستم نوع B بدون حضور ارتباط ساز فني ارائه كردند.(2.18)
يك تفاوت آماري مهم (P<0.05) ميان دو گروه وجود داشت (0.0111) اين مورد به شدت پيشنهاد دهنده نقش ارتباط ساز فني در ارتقاء رابط كاربر از ديدگاه كاربر است.


نظر در مورد سيستم و پيغامهاي خطا
از كاربران سوال شد آيا شما فهميده‌ايد كه در زمان كار با سيستم، پيغامها شما را در مورد كار سيستم در اكثر زمانها آگاه مي‌كند؟ دوباره يك مقياس 5 نقطه‌اي استفاده شد كه، 5= زياد و1= هرگز بود- به طور كل كاربران معتقد هستند كه آنها كار خود را با نسبت ميانگين 3.47 از 5 انجام مي‌دهند. مقايسه ميان سيستم‌ها جائيكه يك ارتباط ساز فني براي نگارش سيستم و پيغامهاي خطا و سيستم‌هايي كه فرد ديگري آن را برعهده گرفته انجام شد، سيستم‌هاي اندكي از ارتباط ساز فني در اين نقش استفاده كردند و در اكثر موارد، ارتباط ساز فني فقط يك نقش ويرايشگر داشت- اگر چه هيچ نتيجه‌اي را نمي‌توان با توجه به حضور ارتباط ساز فني و كيفيت سيستم و متن پيغام خطا ايجاد كرد، در سيستم‌هايي كه ارتباط ساز فني مشاركت داشته، كيفيت پيغامها بسيار بالاتر بوده است.


تجزيه و تحليل داده‌هاي كيفي كاربر:
داده‌هاي كيفي، طبقه‌بندي شده و در سلولهاي يك ماتريس قبلاً شرح داده شد وارد شد. طبقه بندي داده‌ها يك شمارش از تمام پاسخهاي مثبت و منفي كاربران در ارتباط با رابط، «كمك» آنلاين، و پيغامهاي خطا را ارائه داد- اينها در بررسي، نواحي بودند كه يك ارتباط ساز فني مي تواند بيشترين تأثير را داشته باشد.


جدول IV تعداد نظرات مثبت و منفي كاربران در جوانب خاص است نوع A كاربراني هستند كه از حضور ارتباط ساز فني بهره برده و نوع كاربران سيستم‌هاي ديگر هستند. متن پيغام خطا، منفي‌ترين نظرات كاربران را با وجود 36% كاربر با نظر منفي نشان داد. كمك فني نوشته نشده توسط يك ارتباط ساز فني 4 نظر مثبت و 16 نظر منفي را جذب كرد. در مقايسه كمك آنلاين نوشته شده توسط ارتباط ساز فني ،11 نظر مثبت و 4 نظر منفي را به خود جلب كرد. رابط‌هاي كاربر، جائيكه يك ارتباط ساز فني حضور داشت فقط يك نظر منفي كاربر را جلب كرده و در مقايسه با 11 نظر منفي كاربراني كه از حضور ارتباط ساز فني استفاده نكرده بودند- در مصاحبه با 66 كاربر، اين نتايج قوياً نشان مي‌دهد كه مشاركت ثبت و مهم ارتباط سازان فني در «كمك آنلاين»، طراحي روابط و سيستم و پيغامهاي خطا وجود داشته است.


ديدگاه‌هاي توسعه دهندگان براي مطالعه موردي با 20 توسعه دهنده مصاحبه شد. به طور كلي توسعه دهندگاني كه از حضور ارتباط ساز فني استفاده كرده بودند، حضور آنها را مهم بررسي كرده و در آينده از آنها استفاده خواهند كرد.
نقشهاي ارتباط ساز فني – از يك ليست نقشها ادبيات موجود، وجود عملكرد ارتباط سازان فني را شناسايي كرد، از توسعه دهندگان خواسته شد تا نشان دهند از نظر آنها چه نقشي، بخشي از كار ارتباط سازان فني بوده است. جدول V ارائه دهنده نتايج است. اعداد نمايانگر تعداد توسعه دهندگاني است كه نشان دادند نقش، آن است كه با آن همراه بودند يك ارتباط ساز فني وجود داشته است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید