بخشی از مقاله

حالت پذيرش BDM درآسيا


خلاصه:
1- چشم انداز تجارت درآسيا دريك حالت تغيير است ، شده است ازبحران هاي آسيائي 1977 تاكنون. تروريسم ، شيوع يافتن بيماري همه گيرها ، جنگ عراق بيشتر تحولات و طرح هاي اقتصادي گرفته را دارد. تجارتي نمي توانند زياد به طور طولاني درروشهائي كه آنها به كارمي برند يا دوست دارند انجام دهند عمل كند .به عنوان روحيه هاي صنعتي براي رقابت بيشتر، چرخه هاي محصول كوتاه تر، مصرف كنندگان تقاضا سود هاي پايين و ادغام بازارها، عملكرددهاي تجاري تشريك سماعي به درستي خودشان را به عنوان راهي براي عملكردهاي تجاري قابل حمل و موفق برقرار مي كنند.


2- نيازها تجارت هاي خودكارسازي كننده واقعا تغيير يافته است . يك نشانگر روشن وجود دارد ازيك تغيير سريع در نقش ITكه دركارهاي خودسازي بازي كرده است . شركتها زرنگ تر درمورد اجراي IT شده اند. يك بهره برداري ازيك مقاله تحت عنوان بنيادي از BDM به وسيله ديويد تئورث ،2003.


3- « مارك دوان يك CTO است كه يك نظريه اي ازنقشش ما افرادي هستيم در گودال هاي ما مجبوريم كارهاي را انجام دهيم . ما خواستيم ازمديريت فرايند استفاده كنيم تا فرايند تجارت گسترش يابد ودرآنچه كه من فضاي سفيد مي نامم ، پرشود . سيستم هاي FRP 56-55 درازآنچه شما نياز داريد را مي پوشاند اما شما فرايندهاي دستي ويكپارچگي ها را دارد، ما خواستيم تا فرايندهائي را به عهده بگيريم و ساختار درچهارچوب قرارخواهد گرفت تا حفركنند .


4- ساخت فرايندهاي تجارت موثر، هميشه يك زمينه اصلي ازتمركز براي معماران تجارت شده است اما سرمايه گذاي هاي درحال شرح كردن تجربه اي است ازمحدوديتهاي به وجود آمدن مسدوهاي تجاري خارج از فرايندهائي است كه درحدهاي خودشان قراردارند. اين سرمايه گذاري ها راهنمائي مي كنند تا فرايندها را بيش ازحد خودشان متجاوز كنند تا گاز را با شركت كنندگان تجاري درگيركنند .


5- روشن است كه اين سبب فشاربزرگي شده تا تغييرات را درروشي كه تجارتها عمل مي كنند شامل شود تجارتي نياز دارند تا به طور موثرانجام شوند. موقعيتهاي تجاري نيازدارند تا رديابي شوند و تبديل به سرمايه شود . خودكارسازي IT فراترازپاسخ به نيازهاي تجاري مي رود. سيستم هاي تبادلي فقط هرورودي اطلاعات را تهيه مي كنند و آنها را پردازش كردن به خروجي اطلاعات جامع. اما تجارتها ساز به مراتب بيش ازداد وستدها فقط نياز دارد. ساحبان تجارت مي خواهند عمليات كار را خودكار كنند. آنها مي خواهند تا ورودي وخروجي را بهبود بخشند و هزينه عمليات را كاهش بدهند. صاحبان تجارت به طورمداوم مي خواهند راهي وروشي كه آنها كارشان را راه اندازي كنند پيشرفت دهند .


6- ازيك دورنماي IT ، اين قابليت براي مهيا چالاكي بزرگ معني مي دهد تا تغييرنيازهاي تجارت را اصلاح كند. شركتها براي راه حل هاي IT براي داشتن جريان كاري خيلي قوي درحال رشد است .جريان كار تنها تكنولوژي است كه به پيكربندي بالا از فرايندهاي كاراجازه مي دهد واعتلاف يك پارچه براي سيستم هاي مهيا مي كند .


مديريت فرايند تجارت كه براي انتقال يك فرايند سرمايه گذاري هدفمند مي شود ، قابليت مديريت راه حلي است كه سازمان ها پذيرفه اند تا بعضي ازنتايج فوق الذكرفراخواني كند .

 

7- تاثير فن آوري روي درخواست هاي تجاري :
بسياري از سازمانها درك جريان كار را ناهمگون كردند و درخواستش را ناهمسان از جريان كارهركسي مي داند كه همه فرايندها دريك شركت چه كوچك چه بزرگ نيازبه جريان سرتاسر همه عملكردها دارد ،‌به عبارت ديگري عادي است تا بسياري ازسازمان ها راه اندازي عملكرد شان را روي يك روش خاص راه اندازي كند. جريان هاي كاريك فرايند ناهماهنگ ونامتصل مي شود. براي مثال اگريك شركت يك مشكل دريك بخش خاص پيدا كند عملكرد عادي پرداختن به عملكرد اداري خاص كه آن را ازگروههاي عملكردي عملي مستقيم وغيرمستقيم ديگربرنامه ريزي كند بنابراين مرحله بعد براي راه حل محصور كردن مشكلات وپيدا كردن يك علاج سريع براي آن است دراين روش اگرچه مشكل ممكن است حل شود آن عامل تاثير ديگري را ساخته است .


8- اگرچه شركت ها بايستي درسيستم هاي ERP سرمايه گذاري كنند، رويكرد براي عملكردهاي عملي آنچه كه ضريب ما مي تواند انجام دهند را محسور مي كند. سيستم ERP ضريب هايي كه محصور مي شوند را براي آنچه كه آنها طراحي شدند براي خودكارسازي گروههاي عملي آينده را محسوب مي شوند .
حتي اگر چه اين ضريب ها با يكديگر متصل مي شوند. درخواست ما مانند اينها نرم افزار تجاري هستند اين قابليت تجاي فضا بخشي ازچالش هاي يك شركت را پاسخ مي دهد .


9- اين چالش به راستي درگروههاي بزرگ است . آن تنها درباره فراخواني يك گروه عملي به عنوان گروههاي عملي اي كه جدا نمي شوند نيست گروههاي عمي با يكديگر به طورمستقيم يا غيرمستقيم متصل مي شوند .انجام قابليت بالا ازيك گروه عملي ممكن نيست همان قابليت را از ديگران بدست آورد بنابراين اين پديده حمله بيشتري را داخل تاثيرهاي جريان كاري مدح مي كند كه دربسياري ازسازمان ها حتي با كامپيوتري كردن ماندگار است .


10- چالش : براي بسياري از شركت ما داشتن ERP يا ضريب هاي فرعي ERP هستند اين سيستم ها براي مقاصد داد وستد نياز مي شوند كه اطلاعات به صورت پردازش شده تحليل شده وخروجي درطرحهاي خاص بازشدند . آن مي تواند به سادگي به كارگيري يك سيستم حسابداري باشد كه سفارشات وارد ضريب ورودي سفارش مي شود ، سفارشات به تحويل زمان بندي مي شوند وصورت حساب صادرمي شود. بنابراين گزارشات درفرصت هاي خاص ايجاد شدند

كه مناسب ترين براي يك سازمان است اما اين اطلاعات پردازش شده كه اطلاعاتي مي شوند كه مبادله شدند واطلاعات فقط اطلاعات خروجي را ارائه كردند آن تاثير درارزيابي بهره بري ناميده شد. يعني نتيجه آن چه كه اتفاق افتاده است وتمركز فقط روي خروجي حالا به ما اجازه دهيد تا روي تاثير قابليت وتاثير مروركنيم . يان 2 روي بهره وري تاثيرمي گذارد . قابليت يك شكل ارزياي بهره وري وتاثيرارزيابي كيفيت است. قابليت يك بهره وري است كه اندازه مي گيرد چطور يك كسي مي تواند كاري را سريع انجام بدهد بنابراين اگريك شخص آماده مي شود تا جذب شود قابليت مي تواند هيچ چيزي نباشد. ازجذب هايي كه در هرساعت يا هرشخصي درروز انجام داد اين شرح داده مي شود كه چطوريك شخص درآماده سازي جذب ها موثراست .


11- گرفتن يك مثال مشابه به صورت بالا تاثير يك كيفيت است كه اندازه مي گيرد چطور يك شخص دراجراي يك وظيفه خوب است. بنابراين آماده سازي جذب ها به عنوان يك تاثيرمي تواند چيزي نباشد ازجذب هاي بوجود آمده به وسيله يك شخص دريك مشخصه ارائه شده درآن مشخصه شناخته شد. اين جا اختلاف بين تعداد كلي جذب ها وجذب هاي با بعضي ازبعضي اشتباهات ايجاد شده به وسيله مشخص يكساني پوشانده نشده درحاليكه آن شخصي كه جذب ها را مهيا كرده قادرنبود تا آنها درطول آماده سازي شناسايي كند .


12- اگراشتباهات به وسيله همان شخص پوشانده نشود وكلا هيچ كس را جذب ها يكسانت نباشد ، معني مي دهد كه هيچ اشتباهي به وسيله شخص پوشانده نشده است .


پس او صد درصد موثردرايجاد تماس ها جذب ها است .
13- آن واضح است پس از آن كه هردو قابليت وتاثير ازاهميت طراحي براي انجام روي هم رفته برخوردارشوند اما بسياري از شركت ها به يك عمل واكنش پذير پاسخ مي دهند .نسبت به اينكه يك رويكرد واكنش را پذيرد .وقتي كه يك مشكل شناسايي مي شود آن هميشه ازنتايج خروجي ارائه مي شود كه پس از آن كارها اتفاق افتاده است .


راه حل هابراي اين مشكل معمولا براي شكل گيري تشخيص كه چطوركسي تاثير را گسترش مي دهد ادامه مي يابد كه درست است اما توجه كمتري به بخش قابليت پرداخته مي شود .

14- دورنماهاي شركت هاي آسيايي
تجارت واسطه كوچك { SMB} يك بخش قابل توجه اي را ازتجارت ها درآسيا تشكيل مي دهد. براي مثال درسنگاپور { SMB} ها بيش از يك جمعيت 100 هزارنفري را مي شمارد آنها 90% درصد پايداري تجارت كلي را تشكيل مي دهند وتقريا 50% ازنيروي كار را به كارمي گيرند. مشخصه SMB ها آن است كه آنها يك گروه پرداكنده هستند يك آميزه اي از تجارت هاي خانوادگي براي شركت هاي اداره شده به صورت حرفه اي شركتهاي sMB قابل پذيرش وموفق بخش جامع تجارت آسيايي را گسترش داده اند. اين جامعه رقابتي بطورروز افزون روي پيشرفت جهاني متمركزاست .


15- يكي ازچالش هاي مهمي كه SMB ها با آن مواجه هستند عدم تواناي شان براي عدم تواناي براي نفوذ آسان درفن آوري اطلاعات است نخست آنها ممكن نيست به اقتصادي ازمقياس براي سرمايه گذاي روي سيستم هاي سرمايه گذاري داشته باشد. دوم آنها ممكن نيست به صورت دروني يا داخلي مهارت داشته باشند تا راه حل هاي درست را اجرا ء كنند .


16- اعتقاد مخالف اينكه sMB ها به سادگي نيازبه راه حل هاي sMB استاندارد دارند تا تجارتشان را خودكار كند وهمين وبس آن نادرست است . حقيقت واقعي اين است كه هرشركتي بطورمتناوب عمل مي كند وهيچ كسي كرا مشابه را انجام نمي دهد. بسياري از SMB ها تشخيص داده مي شود و آن بريا آنها رقابت شود و به صورت جهاني پيشرفت يابد .


آنها نياز به يك مرحله فن آوري دارند كه مي تواند به آساني سفارش شود . درحقيقت بسياري از اين شركتها نياز قريب الوقوع را مشاهده مي كنند تا بيشتر پربارترشود و كارها را سريع ترانجام دهد ، مخصوصا اگرآنها قراربود با شركتهاي بسياربزرگتررقابت كنند بنابراين ، اطلاعات قاطع است وگزارشهاي زمان واقعي ازعملكردشان لازم هستند تا موفق شوند.


17- آقاي لور ، مديركل Bnd وشن كشن ، يك ما براساس SMB كه به طور موفقيت فهرست كرده بود درتفسيرگسترده محلي ما دريك نرم افزار ERP پيشرفت يافته به صورت محلي سرمايه گذاري كرده ايم . ضرايب انجام دادند آن چه را كه ما خواستيم اما ، ما نياز بيشتري داشتيم ما خواستيم ارزيابي اجراي زمان واقعي ازهمه عملياتشان ما مي خواهيم فرايندهاي بهبود يابد و آنها با بعضي سطح هوش تجاري خودكار كند . ما مي خواهيم گذارشاتمام را هماهنگ با اطلاعاتي كه قادرهستند دريك گروه عملكرد عملياتي به ديگري مربوط شود . فرايندهاي مسيريابي شده با سطوح سلسله وار چندگانه ازاجزاه ها هشدارهها را دروظايف اصلي قرارمي دهند. كه به طورخودكار درميان فرايندهاي مستقيم راه اندازي مي شود . ما فكر مي كنم كه BDM جواب به همه اينها است .

 

18- فراخواني چالش BPM
بدون شباهت به بسياري از فن آوري هاي IT،BPM به نيازهاي كاربران تجارت ودرك حرفه اي هاي IT پل مي زند. احتمالا تنها تكنولوژي كه مي توان دو شخص متفاوت را قرارداد ويكي از زمينه تجارت وديگري از IT تا پشت يك ميزبا هم جمع شوند كه افكارشان را با هم جمع كنند ونتايج يكديگر را بفهمند . BPM كمك مي كند تايك استراتژي يك شده را پيدا كند وقدرت نفوذ IT درانجام آن را پيدا كند.


19- BPM حتي به افراد كمك مي كند ازسطوح مختلف دريك سازمان تا تعريف كند هدفها و را ه حل هاي را دررسيدن به آنها برقرار كند. با BPM ، IT يك نيروي قادر كننده مهم دركمك به آنها دررسيدن به آن مي شود، به جاي يك گلوگاه تمركز BPM درمديريت قابليت وتاثير است . اين كلمه كليدي دراين مورد مديريت است هيچ كس قادرنيست تا يك زماني را معين كند تا برپيشرفت فرايندهاي كاراش دهد . اينكار براي فرايندهاي كاري يك تلاش مداوم است . فرايندهاي دائما پيشرفت داده مي شوند، درباره تعريف مي شوند وبهبود مي يابند. مديريت اين نياز به يك طرح زيربنائي دارد كه به شركت كمك مي كند تا اطلاعات را جمع آوري كنند ، تطبيق كنند و ضمنا اطلاعات را ارائه بدهد . آن تنها با اطلاعات جمع آوري شده با اطلاعات معني دار است كه شركتها مي توانند هدفهاي بهبود فرايندشان را انجام دهند .


20- درفوق يك نمونه از BPM و BT است كه با هم كارمي كنند تا اطلاعات زمان واقعي را برعملكردهاي تجارت مهيا كند . اين كليدآن است كه BPM اطلاعات فرايند ورا به كاربرد.


و BT به استخراج وتلفيق آن اطلاعات براي اهداف تجاري .
21- هدفش تجارت و BPM اكنون به طوروسيع به عنوان ابزارهايي كه سودهاي آن قابل دسترس درقابليت عمل مهيا مي كند ، سازمان دهي مي شوند . راب ويتر مديركل پسفيك آسيا هندي است ومديركل سابق ها سيك بود مي گويد مديرامروز با تحويل برگشت هاي قابل اثبات ازهرسرمايه گذاري هائي دراين محيط تقاضا به كاركرده مي شوند . BPM به طورمخصوص به مترادف يك مورد كافي ومناسب براي هردو راه حل نقطه تاكتيكي وهمچنين به عنوان يك ابزار كليدي بريا تاثير وپشتيباني كردن ابتكار مديريت اجراي تجارت سرمايه اي فروشند هاي BPM با قابليتهاي گسترش وقابليتهاي مديريت اجابت غني تر پاسخ داده است كه ROI بسيار قوي تر را تحويل مي گيرد و طرح هاي باريسك پايين را هم تحويل مي گيرد .


22- BPM بخشهاي درخواستها وكاربران ، سراسر صنايع مختلف را ميان بر مي كند آن كاركنان داخلي ، فروشندها، مشتريان وشركا را متصل مي كند ROi ها مي توانند بالافاصله مشاهده شوند كه جوابگويي را هم انجام مي شوند شركتها مي توانند پيش بيني كنند آن چه كه ادامه مي يابد ومسيردرست از عملكردهاي پيش گستر نه عملكردهاي واكنش را به عهده گيرد.

 

23- چطور BPM به چالش ها پاسخ دهد:
مديريت فرايند تجارت با BPM تكنيك پيشرفت قابليت وتاثير هرسازمان به وسيله خودكار سازي فرايندهاي تجارت سازمان است . بسياري از شركتها فرايندهاي تجارت دارند كه به مدل تجارتش شبيه هستند ازآنجاييكه اين فرايندها تمايل دارند تا درطول زمان تغيير يابند به عنوان پاسخ هاي تجارت و براي حالتهاي بازار عمل كند ، BPM به يك شركت كمك مي كند تا حالتش ونيازهاي جديد را به ترتيب براي شركت بپذيريد تايك آمادگي كامل را بدست آورد.


24- براي اجاري BPM به طورموثر ، سازمان ها بايستي تمركز يا تائيكه را منحصرا دوري اطلاعات ومديريت اطلاعات متوقف كنند و يك رويكرد با جهت گيري فرايند را بپذيريند كه تركيب هاي بين كار انجام شده به وسيله انسان و يك كامپيوتر را مي سازد. آنها مجبورند فراتراز بخش تبادي ازكامپيوتر كردن را ببيند به عبارت ديگر، سازمان ها نبايد به سادگي به يك نرم افزار درخواست پاسخ دهند براي تاثير كامپيوتري كردن قابليت قصيده BPM قراراست تا همكاري كند يا به طورساده فرايندها ،؛ اطلاعات با هم بياورد .


25- دربالا يك نمونه از محيط طرح همكاري فرايند جريان كار واستوديو هماهنگي جريان كار است كه يك وجه مشترك طرح جريان كاري كشمكش را مهيا مي كند همراه با دسترسي به ابزارهاي هماهنگي محكم . اين محيط همكاري را تركيب كرد كه براي پايگاه هاي BPM موفق است كه آنها همه مراحل اصلي از مديريت فرايندهاي تجارت را فراخواني مي كند .


26- بهترين شنيده ها نه تنها از صنعت به صنعت فرق مي كند بلكه همچنين ازكشوربه كشورفرهنگ به فرهنگ فرق مي كند. يك سيستم BPM بهترين راه حل براي تطبيق فرايندهاي شركتي بهينه ترين با شيوه تجارت شان است چو مي گويد او مدير اجراي بين المللي است با شركتي بهترين روشي آن چه كه آنها را رقابتشان جدا مي كند است .


27- تشخيص فرايند هاي تجارت به طورنسبي آسان است آن آسان است وروش تا درفرايندها به خاص را بشناسيم . سرهاي بني زمينه هاي تجارت را بشكنيم و پيدا كنيم صاحبان را براي فرايندهاي كه سخت است


28- DPM نه تها با مديريت فرايندهاي تجارت درسرمايه گذراي درگيراست اما همچنين با هماهنگي زمان واقعي فرايندهاي يك شركت با آنها از مشتريانش شركاي تجاري و فروشنده ها درگيري مي كند . BPM به خودكارسازي افقي به جاي عمودي نگاه مي كند .
29- اجراي BPM به سازمانها كمك مي كند تا ROI ها را سريعا ببيند و درزمان هاي تقريبا بلافاصله آنها را مشاهده كنند .

30- چطور BPM پاسخ مي دهد : مورد مطالعه – پت
پت مدكواي وپي اندزونز يك شركت تابعه از تربوكاري بين اللملي انرژي پت مدكو فعاليتهاي اصلي اين گروه استخراج شد وحمايت ازتحت وگاز طبيعي وصنايع انرژي ديگر هستند. كه شامل حفاري ساحلي وغيرساحلي مي شود. فعاليتهاي ديگر شامل توليد متانوي ومشتقاتش مي شود وصندوق هاي را سه وسيله ناامين وام قابل عرضه دربازاررا گسترش مي دهد.


تجارتشان ازاستخراج وتوليد نفت وگاز روي بخش بالا جريان ،‌صنايع توليد برق و پتروشيمي درپايين جريان قرارمي گيرد.
31- آنها ازيك سيستم ERD براي كارهاي شان حفظ شركت منابع، مديريت مواد اوليه استفاده مي كنند. دركنار نه پيوسته يك كاربرد درخواست خريد الكتريكي محلي كه ارزيابي فروشنده وفرايند را انجام مي دهد . چالش شان قراراست اتصال به صورت پوياي سيستم هاي مخلتف رديابي فرايندها ، بهبودآنها اطمينان به بازبيني ها درمراح تاييد است .


پيش از اجراء BPM خريد به طور جداگانه بين دو سيستم انجام شد كاربران مشكلات متعددي داشتند كه به قرارذيل است .
 ورودهاي چندگانه فرصتي را براي اشتباه مي كنند
 درحالي كه كاربران به چندين سيستم به طور بهره وري پايين بود
 آنها نمي توانستند درحركتهاي فرايند رديابي كنند .


 قادرنبودند ، حركت فرايند را بازبيني كنند .
 جريان هاي فرايند غيرفعال هستند
 پاسخ به مشكلات انفعالي بود


 معرفي BPM قابليت ونو آوري فرايند را آورده است كه به قرارذيل است
 تعادل حجم كاري درميان توزيع حجم كاري انجام شد


 توزيع كار خودكار قوانين تجارت ازپيش تعريف شده را دنبال مي كند
 پيشرفت خودكار متصديان
 بنابراين براي كاربران حلالا ، يك يكپارچه ازهمه اطلاعات مورد نياز براي كاربر روي هر مورد كاري درميان نگاهدارنده مورد كار مهيا مي شوند
 تصويه الكترونيكي همه اسناد
 اطلاعات خاريج يا ارزيابي وامتياز دهي فروشندگان
 ثبت واقعي انتخاب فروشنده


 اين معني مي دهد كه كاربران به طورطولاني مجبور نيستند زمان رااتلاف كنند وتلاش براي جمع آوري اطلاعات پراكنده درسيستم هاي مختلف
 نوآوري فرايند: افزودن ارزش تجاري به مديريتي كه ازسيستم جديد منتج مي شود
33- نموداري ازبين مورد مطالعه روي خودكاري سازي فرايند خريد الكترونيكي تا داشت نوآوري هاي زمينه تجاري عبارتند از:
1- آماده سازي درخواست خدمات


كاربر فقط يكبار ازطريق نرم افزار الكترونيكي BPM وارد مي شود اين سيستم با سيستم ERD موجود هماهنگ است . درخواست براي سيستم ERD نصب مي شود وسيستم ERP يك شماره درخواست خدمات را ايجاد مي كند. راه حل BPM با سيستم خريد الكترونيكي هماهنگ است بلافاصله وبه طورخودكار، خريد الكترونيكي دعوت براي فروشندگان انتخابي مي فرستد سيستم خريد الكترونيكي ارزيابي فروشنده را انجام مي دهد آن DB فروشنده انتخابي را به روزرساني مي كند به طورخودكار فرايند قرارداد تايديد را آغاز مي كند .
2- تاثيرقرارداد


قرارداد برطبق قوانين تجاري براي تاثير هاي مربوطه مسيريابي مي شود بعد از تاييد لازم اطلاعات به سيستم ERP فرستاده مي شود براي به روزرساني
3- آماده سازي سفارش خريد
روي تاثيرقراردادهاي درميان تاييد هاي مربوطه صادرمي شوند. بودجه تخصيص ها كنترل بودجه ها دراين فرايند فرعي قابل دسترسي هستند . راه حل هاي BMP همچنين به يكپارچگي با سيستم ERP براي مديريت مركز هزينه توجه مي كند .
4- آماده سازي اخطار يا آگاهي پذيرش كار


وقتي كه كارها كامل مي شوند ، پذيرش كارپردازش ازاين رو تاييد مي شود واخطارها به افراد مربوطه ارسال مي شود
5- تاييد به تفسير قرارداد
6- تغيير قرارداد


7- تغيير سفارش خريد
8- لغو پذيرش كار
38- فرايند هاي تغيير همانطوري كه دربالا ذكر شده قابل دسترسي هستند اگرتغييرات مورد نيازباشند فرايندهاي مربوطه مطابقت مسيريابي شد . اطلاعات به طورهمزمان به روزرساني شد .به عنوان يك دسترسي استاندارد درراه حل ERM ، فراينده هاي بايگاني مي شوند وبازبيني تعقيب مي شوند .

39- سودها ومزاياي با معرفي به صورت ذيل خلاصه مي شوند:
 اجازه با مجموعه هاي چندگانه ويا يك ازمحدودهاي تاييد
 به استنباط پويا براي مجموعه هاي محدودهاي تاييد چند گانه
 كاهش پردازش زمان ونگاه داشتن يكپارچگي كنترل تاييد
 به كنترل سلسله مراتب بودن ممانعت از جريا نهاي فرايند اجازه مي دهد
 مديريت سازمان پويا


 راه حل براي نيازهاي سازمان كه وضيعت كاري را به نقشهاي كاربر متصل مي كند به جاي كار برتعريف شده
 ارتقا هاي زياد طراحي ومديريت منابع
 رابط هاي گرافيكي به عدم IT را اجازه مي دهد تا مديريت نقشهاي كاربر را كنترل اجازه انجام دهد
 كاهش زمان پردازش

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید