بخشی از مقاله

ذخیره فشار بالا ریل سوخت


تابع : تابع مخزن فار بالا ریل سوخت برای نگهداری وخت در فشار بالا می باشد . حجم مخزن برای توابع فشار رطوبتی سبب تپیدن سخت پمپ و چرخه های تزریقی سوخت می باشد وقتی تریق کننده باز می شود این اندازه گیری انجام می شود تزریقماده باقی مانده باعث فشار می شود به بیان دگر حجم مخزن باید به اندازه کافی برای گرد هم آوری این تجهیزات کافی باد به دیگر بیان باید به اندازه کافی برای اندازه گیری بالا آمدن فشار کافی سریع برای شروع حرکت موتور داشته باشد محاسبات شبیه سازی در طول فاز طراحی بهینه مشخصه های اجرایی را هدایت می کند فعالیت کناری به عنوان یک مخزن سوخت ، ریل سوخت برای تزرق کننده را توزیع می کند .

طراحی
ریل سوخت شکل لاستیک دارد (شکل 101) می تواند تعدادی طرح به عنوان گونه های موتوری داشته باشد ، که برای حسگر فشاری ریل روند فزاینده دارد و یک دریچه ی تشکیل با دریچه ی کنترلی فشاری داشته است .

مفهوم عمل کردن
سوخت فشرده سژه به وسیله فشاری بالا از طریق یک خط سوخت فشار بالا برای راه دخول ریل سوخت استفاده می شود (4) از این فهمییده می شود که این برای تزریق کننده انفرادی پخش می شود (بخاطر ریل معمولی دوره ای)


فشار سوخت بوسیله حسگر فشار ریل اندازه گیری می شود و برای حجم مورد نیاز به وسیله دریچه کنترل فشار کنترل می شود دریچجه فشاری به عنوان یک دریچه کنترلی فشار موکول به تجهیزات سیستمی استفاده می شود و تابع آن برای محدود کردن فشار سوخت در ریل سوخت برای فشار بالا مجاز است سوخت فشرده بالا از ریل ضربه می خورد گودال داخل ریل سوخت دائم با سوخت فشرده پر می شود توانایی فشرده شدن سوخت زیر فشار بالا برای یک اثر مخزنی به کار برده می شود و این وقتی است که سوخت از ریل سوخت برای تزریق کردن آزاد می شود . فشار در مخزن فشار باللا به طور تقریبی ثابت باقی می ماند و ای نوقتی است که کمی وسیعی از سوخت آزاد شود .

کیفیت تمیز کردن
بالا آمدن اجرای مونتاژ جدید ای جی سیستم برای تزریق فشار بالا به دقیق بودن نهایی نیاز دارد ماشین کردن و قدرت تحمل بالا و فیت بودن ذرات باقیمانده از فرآیند های تولیدی ممکن است بهافزایش پوشش یافتن خورد شدن جمعی مونتاژ منجرشود . این نتایج در تجهیزات بالا و قدرت تحمل محکم کفیت پاکیزگی اجزا به طور صحیحی در تولید فرآیند شده با سیستم های آنالیزی تصویری میکروسکوپ می درخشد . آنها اطلاعاتی را در توزیع سایز ذره ذخیره می کنند اطلاعات اضافی مثل طبیعت ذرات و ترکبات شیمیایی آنها نیاز به توسعه فرآیند های تمیز کردن و نوآوری آنها دارند . این اطلاعات به وسیله میکروسکوپ الکترونی آشکار می شود .

سیستم آنالیز ذره
بوش یک سیستم آنالیزی ذره ای بر پایه ی میکروسکوپ الکترونی اسکن شده استفاده م کند (اس ای ام) .
این سیستم ک آنالیز اتومات شده چسباندن به محصول را انجام می دهد نتایج آنالیز توزیع سایر ذره را نشان می دهد ترکیب شیمیایی ذره و تصاویر ذزات انفرادی در استفاده از این اطلاعات منبع ذرات قابل شناسایی هستند . فعالیت سپس می تواند برای اجتناب ، کاهش یا شستن انواع ذره ویژه استفاده شود در این راه محلولهایی بر پایه ی افزایش استفاده از تکنیک های پاک سازی وجود ندارد اما برای اجتناب از خاک باقیمانده کاهش در طول فرآیدهای تولیدی وجود دارد . سیستم آنالیزی ذره ای اتوماتیک شده (اس ام ای ام) فرآیند پاک سازی با یک سیستم آنالیزی که اطلاعات مهمی برای نوعی از خاک باقیمانده را تولید می کند انجام می دهد . تعیین هویت دقیق ذرات و منابع آنها برا توسعه تکنیک های پاک سازی حیاتی است .

دریچه کنترل فشاری
تابع : کنترلی فشار برای تنظیم حفظ فشار در ریل سوخت به عنوان فاکتور بارگیری موتور می باشد . آی . ای
- این وقتی که فشار ریل خیلی بالا است بخشی از سوخت پس از ریل سوخت از طریق ک خط معمول برای تانک سوخت برمی گیردد .
- این وقتی که فشار ریل خیلی پاین است بسته می شود بنابراین آب بندی طرف فششار بالا از طرف فشار پایین انجام می شود .


طرح . سوپاپ کنترل فشار یک لبه زیاد کننده که به پمپ فشار بالا ریل سوخت دارد خسارت وارد می کند .
آرماتور یک توپ سوپاپ را در مقابل جای دریچه برای بستن مرحله ی فشار باللا از مرحله فشار پاین نیرو وارد می کند .
این به وسیله فعالیت پریدن دریچه به نتیجه می رسد و ک آهن ربای برقی که به آرماتور سرازیری قابل ارتجاع است نیرو وارد می کند . سوخت در اطراف همه آرماتور برای روغن کاری و خنک کردن جاری می شود . مفهوم عمل کرد دریچه کنترلی فشار 2 حلقه کنترل بسته شده ای را دارد :


- حلقه ی کنترلی الکتریکی بسته برای تنظیم مرحله فشار میانگین متغیر در ریل سوخت
- یک حلقه کنترلی هیدرومکانیکی برای توازن بیرون پالس های فشار دمای بالا دریچه ی کنترلی فشار فعال نیست فشار بالا برای دریچه کنترلی فشار در ذخره سوخت فشار بالا به کار می رود . به عنوان آهن ربای برقی هیچ نیرویی را به کار نمی برد نیروی فشار بالا بزرگتر از نیروی بهینه است . دریچه ی کنترلی فشار برای وسعت کمتر یا بیشتر موکول به کمیت تحویل باز می شود . بهینه کردن برای حفظ یک فشار تقریبی بعد بندی شده ست .


دریچه ی کنترلی فشار فعال شده است و این وقتی است که فشار در مدار فشار بالا نیاز به افزایش دارد نیروی آهن ربای برقی به آن بهینه اضافه می شود دریچه کنترلی فشار فعال است و تا زمان یک مرحله از تعادل بین فشار بالا و نیروی سر هم آهن ربای برقی و بهینه شدن غنی می شود . در این نکته در موقعیت بازبخشی و حفظ یک فشار ثابت باقی می ماند واریانس در کمیت تحویل گرفته پمپ فشار بال ااست و با کشش سوخت از ریل سوخت با تزریق کننده های سوخت بوسیله تغیر روزنه به دریچه خسارت وارد می شود .
نیروی مغناطیسی آهن ربای برقی برای تصحیح کنترل مناسب است . تصحیح کنترل با تنظیم وسیع تپش تغییر می کند .


تعدد تپش 1 کیلوهرتز به اندازه کافی از جنبش آرماتور نا مطلوب یا نوسان فشار در ریل سوخت ممانعت می کند .
طرح ها ، دی آروی دریچه ی کنترلی فشار در اولین سیستم ریل معمولی عمومی استفاده می شود دومین و سومین عملکرد سیستم ها سی آؤ عمومی استفاده از 2 مفهوم فعال کننده است اینجا فشار ریل با هر دو واحد متر کردن به خوبی دریچه کنترلی فشار سازگار است . در این موارد از دریچه کنترلی فشار دی آروی 2 یا دی آروی 3 برای گونه های فشار های بالاتر استفاده می شود . این استراتژی کنترلی سوخت پایین نیاز به خنک کننده سوخت را با حذف حرارت نتیجه می دهد .


دی آروی 2/3 از دی آروی 1 در مشخصه هایی که در آمده متفاوت می کند بستن سخت برای میانجی فشار بالا (پل بیت) مدار مغنا طیسی بهینه شده شده (مرف قدرت پایین)
مفهوم فرآیند انعطاف پذیر (جهت در پوش آزاد) دریچه ی تسکین فشار را دارد . تابع : دریچه ی تسکین فشار چندین تابع به عنوان یک محدود کننده فشار است ورژن آخرین دریچه میکن فشاری حالا یک تابع خانگی ادغام شده دارد فشار دریچه در ریل سوخت با آزاد کردن از یک سوراخ وقتی که فشار از یک حد ویژه بالاتر می رود محدود می شود .
تابع خانگی یک فشار ویژه در یل سوخت وسیله ی نقلیه برای ادامه حرکت بدون هیچ محدودیتی اجازه می دهد مفهوم عملیاتی و طرح دریچه ی تسکین فشار اجزای مکانیکی دارد که شامل بخش های زیر است .


یک یراق با یک نخ خارجی برای پیچیدگی ریل سوخت
- یک اتصال برای خ برگشتی سوخت برای مخزن سوخت
- یک پیستون با قابلیت جنبش یک پرش برگشتی پیستون برگشت دهنده در انتها که برای ریل سوخت ، سفت می شود یک سوراخ در یراق دریچه وجود دارد که به وسیله انتهای نوار پیستون قابل ارتجاع درون نشان دهنده یراق دریچه ی جایگیری شده است .


در فشار عملیاتی نرمال فشار قابل ارتجاع پیستون در مقابل دریچه وجود دارد بنابراین رییل سوخت مهر شده را باقی می گذارد . تنها در صورتی که فشار بالا بیاید تا حد سیستم ماکسیمم ، ریل نیروی رو به عقبی وارد می شود و در مقابل فعالیت بهبود یافته با فشار در ریل سوخت وارد می شود بنابراین سوخت فشار بالا می تواند کاهش یابد سوخت به واسطه ی عبور و مرور داخل یک حفره مرکزی پیستون راه می گیرد و به مخزن سوخت می تواند از ریل سوخت برای تولید یک کاهش در فرآیند ریل سوخت بپرد .

سر لوله های تزریقی
سر لوله ی تزریقی سوخت را داخل محفظه اشتعالی موتور تزریق می کند این یک فاکتور محدود کننده در کارایی شکل گیری مخلوط و اشتعال است و بنابراین یک اثر خسته کننده برای اجرای موتور دارد رفتار گاز خسته کننده و همراه با صدا است به جای آن سر لوله های تزریق کننده می تواند تابع آنها را تا حد ممکن موثر طراحی کند . آنها برای طراحی رقایت سیستم تزریق کننده ی سوخت و موتور در هنگام استفاده از آن سر لوله ی تزریقی یک اجزای مرکزی هر سیستم سوخت را در نظر می گیرند . این نیاز به دانش تکنیکی ویژه بالا بر بخش طرح آن دارد سر لوله یک نقش اصلی در موارد زیر بازی می کند .


- شکل دادن پیچیدگی سرعت ژاژر خالی کردن پیشرفت دقیق فشار توزیع نسبی دوران میل لنگ
- اتومیزه کردن و توزیع بهینه سوخت در محفظه اشتعالی
- بستن سیستم تزریقی سوخت از محفظه اشتعالی


کاهش موقعیت بیان شده در محفظه اشتعالی ، سر لوله برای ثابت کرداسترس دما و مکانیک برای ثابت کردن پولسیتینگ از موتور سیستم تزریق سوخت را دارد . سوخت جاری شده به واسطه سر لولهخ باید آن را خنک هم بکند . و خنک کردن باید وقتی که موتور غلبه بر رانش می کند وقتی که هیچ سوختی تزریق نمی شود دمای سر لوله و به طور خیس خوردنی افزایش می یابد انجام شود .


بنابراین آن باید مقاومت دمای بالای کافی بای از عهده برآمدن در چنین موقعیت هایی را داشته باشد .
سیستم های تزریقی سوخت بر پایه پمپ های تزریقی درون خطی (نوع پی وی ای) و پمپ های توزیع دهنده (نوی وی ای / وی آر) و در سیستم پمپ واحد (یوچی) سر لوله های نگاهدارنده برای شکل دهی ترکیبی نگاهدارنده سیستم تزریق سوخت فشار بالا داشته باشند مثلاً ریل معمولی (سی آر) و سیستم های تزریق کننده واحد یو آی سر لوله یک واحد درست تنها است بنابراین نگاهدارنده سر لوله مورد نیاز نیست موتورهای تزریق مستقیم (آی دی آی) سر لوله های سوزنی را استفاده می کند و الین کار در زمانی که موتورهای تزریق کننده سر لوله های نوع سوراخ دارند انجام می دهد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید