بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • ذوب آهن اصفهان از سال 1371 مطالعه و بررسيهايي در خصوص امكان توليد ريل را شروع نمود كه نتايج اين مطالعه و بررسيها منجر به توليد ريل U33 در سال 1373 گرديد. اين ريلها بدليل نبود تجهيزات در خصوص عمليات تكميلي و كنترل ها توسط راه آهن مورد پذيرش واقع نگرديد.
 • توليد ريل شامل دو مرحله اصلي نورد ريل و انجام عمليات تكميلي و كنترل ها مي باشد؛ بدين صورت كه پس از نورد ريل ، مرحله عمليات تكميلي و كنترل ها شامل خنك كاري ، صافكاري ، برشكاري ، سوراخكاري ، پرس ، ماركينگ ، انجام آزمايشهاي اولتراسونيك و ادي كارنت ، نمونه برداريها و انجام آزمايشهاي كششي و ساير موارد تكميلي مي باشد . ذوب آهن اصفهان در ادامه بررسيهاي خود و در جهت تجهيز كارگاه نورد 650 از چندين شركت خارجي دعوت و در خصوص توليد ، مطالعات خود را ادامه داد .1406667 ENG.pdf

اسلاید 2 :

 • پس از ايجاد آمادگيهاي اوليه مورد نياز ، در اواخر سال 87 بر اساس انجام مذاكره هائي با مسئولين محترم راه آهن جمهوري اسلامي ، تفاهم نامه مشتركي به امضاء دو طرف رسيد و بر اساس آن مقرر گرديد ذوب آهن اصفهان مطابق با استاندارد و مفاد تفاهم نامه ، محموله اول ريل را كه از نوع U33 بود ، توليد و تحويل راه آهن نمايد، كه بر همين اساس اولين محموله ريل بر اساس اصلاحات و آمادگيهاي ايجاد شده در خط نورد 650 ذوب آهن طي بهمن ماه توليد گرديد .
 • اين محموله كه مطابق استاندارد مربوطه به توليد رسيد و مورد بازديد و تاييد ضمني مسئولين و كارشناسان راه آهن جمهوري اسلامي قرار گرفت ، لازم بود جهت تحويل ريل به خريدار ، شابلون هاي مربوط به كنترل ابعادي ريلها توسط توليد كننده (ذوب آهن) تهيه و جهت تائيد به خريدار تحويل گردد . كه اين مرحله نيز پس از تائيد توسط خريدار (راه آهن) ، بعنوان يكي از مباني كنترل ابعادي رسمي و صدور گواهينامه كيفي ريلها قرار گرفت.

اسلاید 3 :

 • براساس تفاهم نامه مقرر گرديد ، در فاز اول 20هزارتن ريل U33 در بهمن ماه 87 تحويل راه آهن گردد و پس ازآن با همكاري راه آهن جمهوري اسلامي ، با اجراي برنامه توسعه كارگاه 650 در اين شركت ، ظرف 18 ماه نسبت به توليد ريل UIC60 با تناژ محدود اقدام گرديده و بدنبال آن نسبت به ايجاد كارگاه اختصاصي توليد ريل با تناژ بالا اقدام گردد .
 • در خصوص اجراي فاز اول لازم بود پس از مذاكرات فني كارشناسي ، قرارداد خريد ريل مبادله و پس از ارسال شابلون هاي مربوطه و تاييد آن از سوي راه آهن ، با معرفي و حضور نماينده بازرسي ايشان در شركت ، نسبت به تحويل ريل اقدام گردد.
 • در اينخصوص اقدامهاي لازم از سوي اين شركت انجام و از جمله ميتوان به خريد آخرين نسخه معتبر بين المللي استاندارد توليد ريل از موسسه مربوطه توسط اين شركت اشاره نمود كه در اختيار كارشناسان طرفين به منظور اطمينان از پوشش تمامي نيازهاي فني توليدكننده و مصرف كننده در توافقنامه كارشناسي في مابين قرار گرفت.
 • ذوب آهن اصفهان در راستاي تامين تجهيزات تكميلي مورد نياز به منظور تحقق كامل شرايط مندرج در استاندارد ، سفارش خريد تجهيزات و اقلام مورد نياز را صادر وهمزمان با چند شركت خارجي در حال مذاكره و عقد قرارداد مي باشد .

اسلاید 4 :

مشخصات فني ريلهاي توليدي ذوب آهن اصفهان

با توجه به مذاكره و توافقهاي بعمل آمده با راه آهن جمهوري اسلامي ريل

توليدي بر مبناي فيش (2008) UIC860 خواهد بود .در اين خصوص  موارد

زير نيز قابل ذكر ميباشند :

 • روش توليد فولاد ريل با كنورتور LD و به روش ريخته گري مداوم .
 • آناليز شيميائي و خواص مكانيكي فولاد مطابق با Grade900A بر اساس

مندرجات جدول بند 3-5- 2  فيش (2008) UIC860  .

 • سوراخكاري دو انتهاي ريل در صورت درخواست مطابق با فيش UIC860 انجام
  خواهد پذيرفت .
 • حداكثر طول ريلهاي توليدي 24 متر و با رواداري مندرج در فيش UIC860

خواهد بود .

 • توليد ريل U33 در صورت اعلام نياز راه آهن انجام خواهد پذيرفت .

اسلاید 5 :

پيش بيني نياز مصرف كشور به ريل

 • تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد :
 • 17000 كيلومتر خطوط ريلي بين شهري داشته باشيم .
 • 700 كيلومتر خطوط ريلي شهري داشته باشيم .

به عبارتي :

    سالانه نيازمند دست كم 900 تا 1700 كيلومتر خط آهن (اعم از برون شهري  و ميان شهري) هستيم.

اين يعني :

نياز مصرف ريل راه آهن  108 تا 204 هزارتن در سال است.

اسلاید 6 :

آنچه ذوب آهن به آن متعهد ميشود:

 • پس از امضاي توافقنامه و تعيين تكليف منابع مربوط ، ظرف مدت حداكثر 18 ماه توليد و تحويل سالانه 150000 تن ريل UIC60 به راه آهن جمهوري اسلامي امكان پذير خواهد شد.
 • در فاصله زماني ياد شده امكان توليد و تحويل ريل U33 بر اساس توافقهاي فني قبلي از سوي ذوب آهن ممكن ميباشد.

اسلاید 7 :

انتظار ذوب آهن اصفهان

حمايت منطقي از اين حركت ملي به منظور امكان توسعه برنامه هاي آتي از طريق:

.1وضع تعرفه 40درصدي به واردات ريل U33 .

.2وضع تعرفه پلكاني براي ورود ريل UIC60 پس از آغاز به توليد آن از 50درصد در سال اول تا 30 درصد در پايان سال پنجم.

.3مبناي قيمت فروش ريل با شرايط بالا بر اساس نرخهاي جهاني محاسبه گردد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید