تحقیق در مورد ساخت فشار حلقوی در چاهها با دما و فشار بالا

word قابل ویرایش
34 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

ساخت فشار حلقوی در چاهها با دما و فشار بالا

خلاصه
ساخت فشار به واسطه انبساط سیال در چاههای فشار و دمای بالا در حالت بسته شدن می تواند باعث صدمات جدی از جمله خرابی Casng و یا مچاله شدن Fubong شود . برای تعیین اینکه تبدیل شرایط در توسعه مخازن HP/HT مورد نیاز است از آزمایش منطقه ای استفاده می شود . که شامل راندن یک gauge اندازه گیری کننده در فضای Annus,Casng استو همچنین شن چاه در مدت ۳ ماه که بعد از آن داده ها اصلاح می شوندو بازخوانی می شوند .

در ابتدا همه اندازه گیری هاو فشارهای تعدیل شده با شرایط و سرعت مچاله شدن و ترکیدن Casng مقایسه می شود مشاهده می شود که فشار حلقوی مربوط به Build up باید به طور جدی در طراحی Casng در نظر گرفته می شود . آن طراحی برای مدل های تئوری مربوط به فشارBuild up در نظر گرفته می شود و اطلاعات بدست آمده در مدل های قابل اطمینان بکار گرفه می شوند . اطلاعات اثبات شده در تغییرات دمایی که (۴۰۰C-20OC) ( بطور میانگین ) و فشار در حال کسترش در آنالوس ( صحیح انتخاب شده ) با مدل های تئوریاساس انبساط گرمایی سیالات آنالوس و Casng و بازکردگی در تراکم رشته Casng است .

در نتیجه این فاکتورها می توانند در آنالیز چگونگی جواب دادن آنالوس می توانند ثانیاً در نظر گرفته شوند و در دمای بالاتر مدل های تئوریک فشار Build up را برآورده می کنند . این شاید دلیل باشد که خصوصیات سیالات تکمیل با خصوصیات سبالات مخزن نسبت می دهند ( انتخاب می کنند ) .شاید به این دلیل است که به اختلاف سیالات تکمیل و خصوصیات مخزن نسبت داده میشود مثل وجود آب در بر یک از این دو ماده . تخمین اساسی در مورد خصوصیات آب خالصمی تواند بهترین حالت تخمین زدن برایفار Buildup باشد . نشست سیالات آنولاز که به عنوان تعیین کننده فشاردر حال گسترش درشت قبلی چاه با دیواره سیمانی بین Casng شده بود در سیمانکاری کلی و بستن آنالوس تنش معینی را بازی نمی کند .

مقدمه :
فشارBuild up در بین Casng و Tubrng یا بین Casng یا معمولاً بدون توضیح است . هر چند که درطراحی Casng باید فشار بالای وارد شده بر سر Casng و در نتیجه نشستی یا انبساط گرمایی سیالات و اختلاف فشارکه معمولاًریسک خرابی Casng یا مچاله شدن در نقاط ضعیف راباید در نظر گرفت و موارد بالا باعث کم شدن تولید خرابی Casng و چاه می شوند به این دلیل بیشتر شرکت شرکت ها بکارگیری ر متقاضی انجام این طرح ها برای خشکی ها و سکو ها هستند که به کنترل و از بین بردن فشار از بالای چاه برسیم ( ۲۰% فشار تسلیم مؤثر بر Casng)

به طور آشکار طرح نمی تواند برای چاه های دریایی بکار گرفته شود تا اینکه آنها به تجهیزات کنترل فشار در فاصله مطلوب و برای بازگردادن سیال باقی مانده به داخل لوله مجهز بشوند . درسکو های غیر قابل دسترس با این مشکل مواجه خواهند شد . بعلاوه در چاه HT/HP ، دمای بالا به زمان تولید کشیده می شود و مشکل فشار Build up در آنالوس بیشتر می شود تااینکه انبساطگرمایی باعث افزایش گرما می شود . به مینمنظور بید طرح رشته Casng باید فشاررا هم در

نظر بگیرد و فشار Build up در Casng و ‏Tubng مرحم هستند و مدلهایتئوریکی فشار بسته شدن را بشماره ۶,۵,۴,۳ گزارشمی دهندا و معمولاً و موله ها برای محاسبه انبساط گرمایی سیال ، درجه باد شدگی و فشردگی Casng و نشست سیال انالوس و هجوم سیال سازنوند رفته می شود . این مدلها برای کارهای بعدی به طور مختصر بحث و بررسی می شوند .
در ابتدا برای پذیرش مقبولیت مدلهایتئوری یک تس تنظیم می شود تافشار در حال ازدیاد در Casng و آنالوس در یک سکوی دریایی مطالعه شود . در این حالت خاص چاه به هرحال در دردن Casng در حال تولید از بیرون ر به داخل Shoe سیمان کاری نشده بود این تست مشخص کرد که نشستی سیال انولار Casng به طور کامل تحت تأثیر فشار Build up است هر چند که این نشن می دهد که ترک سیمان بین Casng می تواند تحت تأثیر روش برخورد Build up افزایش فشار باشد .

در نتیجه اجازه می دهد یک مدل تئوری متغیر از تئوریبیلدآپ فراهم شود از این رو تست ثانویه در انالوس بسته در یک چاه دریایی (HP/HT) گازمی تواند برنامه ریز و اجرا شود در مورد آن بعدآً بحث خواهد شد .

آنالیز های بعدی نتایج بدست خواهد آمد توجه ویژه شما را به گسترشفشار انولار در تست Build up جلب می کنم در یک طرف آنالیز جریان کاظ شده که متغییر های ان فرق مشخصی در فشار Build up دارند نو از طرف دیگر علم رفتار حرکتی بدست آمده از نتایج پیش بینی شده چاه است .
ساخت فشار بسته شده (Buils up) آنولاز:

اساساً فشار در عمق مشخص در زیر ستون سیالات بدلی افتاده است که با دمای میانگین آنالوس T و حجم سیالات V و مقدار سیالات بدلی افتاده M معین می شوند .

بوسیله اختلاف جزئیات و در نظر گرفتن نتایج آن تغییرات فشار بعدی بدست می آید.
جائی که KT دلالت می‌کند بر ثابت هم دمایتراکم پذیریسیالات آنولار ثابت دمای انبساط و V1 مقدار حجمیسیالات آنولار انبساطشرح داده شده است سو در آنجا سه تا شرکت کننده د رفشار Build up آنالوس وجود دارد.

۱- دمای انبساطکه باعث افزایش فشار می شود زمانی که حجم به اندازه کافی برای تطبیق با انساط افزایش نمی یابد .
۲- تغییرات حجم آنولار در دمای انبساط ، فزایش حجم یا بادکردگی Casng .

۳- تغییرات مقدار سیال آنالوس به دیگر دلایل نظیر سئراخ شدگی یا به دلیل هجدم سیالات به آنالوس.
بسته بودن آنالوس بار اول بیشتر اوقات تعیین کننده است . بار دوم به اندازه ۱۰ تا ۲۰% بار اول تصبیح می شود و در بار سوم بسته شدن آنالوس انجام میشود ولی در آزمایش موثر نسبت تامقدار سیالات انالوس تغییر نکند در ابتدا محل تست با سیمان دیوارپشت بین Casng ها کشیده میشود در بار سوم به هر حال بسیار مؤثر می شود بنابر این ستأثیر دو مرحله نمی تواند مشاوی باشد از این رو تست دومبرنامه ریزی را اجرا گردید .
در نهایت توجه شود که زمان دو تست برابر است و برای تغییرات فشار و حجم سیال به سبب سوراخ شدگی مشابه هستند و همان ستأثیر را به مانند برابری در حجم آنولار را دارند .

تست تنظیم و انجام شده است .
برای تست یک چاه ارزیابی شده دریایی که تازه حفرشده انتخاب گردید . دیاگرام چاه در شکل ۱ نشان داده شده است . به طور خلاصه برای تست چندین مرحله درنظر گرفته شده .۱- در تاگیچ برای اندازه گیری بسیار دقیق فشار و دما در بیرون بسته شده بودند که در Casng در عمق ۳۱۸۷ متری ( همه عمق چاه )

رانده شده بود و عمق ۲۴۳۸ متری سیمان کاریشده بود یعنی ۷۹ متری Shoe ، Casng که در عمق ۲۵۱۷ متری قرارداده شده بود برای فهمیدن اینکه بسته شدن به طورصحیح صورت گرفته است درجات اولیه در۱۹۰ متری یعنی ۷۵ متر زیر گل در۱۴ تری قرار داده شده بنابر این اضافه خنکی ب در دریا در خواندن تأثیر نداشت (گیج دو) بعداً به عنوان عاملی درمقابل فشار محبوس شده در نظر گرفته شده تا تیوپنگ ضد ضربه باشد و نتیجه شرح داده شده اسن .
۲- سپس چاه تا ۶۲۶ مترحفر شد و با هفت سلوله به شکل ۱ تکمیل گردید .

۳- و PH=6 وسائل تس تیوپینگ در ته چاه بسته شده و نصب شده بودند و فاصله بین ۳۵۰۵ تا ۳۵۲۳ مشبک شده بودند و چاه به شر زیر تست شده بود .
– دو مرتبه باز کردن چاه برای تمیز کردن – اعلام زمان تست

– زمان جریان اصلی – زمان ساخت فشار – نمونه گیری ته چاه در زمان جریان دادن چاه
۴- این برای دو فاصله تکرار شد و بعد از تست ها چاه مترو که شد ( بسته شد) . Casng بریده شده و گیج به حالت نتیجه تیت ها : در مجموع فشار و دما به وسیله اندازه گیری های اولیه که در شکل ۲ سبرای ۳ تستنشان داده شده است . جریان نمادی برگشتند . اصلی تمیز کرن چاه و ساخا فشار به وضوح تغییرات دما در آنالوسکه منجر به تولید سال داغ می شود و همچنین می تواند با تغییرات فشار در آنالوس بین زمانهای تست و تغییرات مختصر فشار و دما مطابقت داده شود که آنها به دلیل محاسبات انسانی و شبکه کاری هستند .

بیشتر زمان تست برای تغییر در فشار در نظر گرفته شده ولی از تغییرات دما به طور دقیق و بدون تأخیر از آن پیروی می‌کند .
و مرتبه اول و دوم از معاده ۲ ب نظر میرسد که بیروی می‌کند در بر دوستت اول مؤثر می شوند و افزایش فشار به بود و برای دمای به بین رسیدند در حالتی سکه در ابتدای بود . برای قرار دادن این فشار این فشار در مدل در Casng 3 از نوع با فشار محافظت شده و Casng فشار ۵۴۷ bar برای مقابله با خرابی داشت و فشار با عمق در ستون آناتلوس تا ۱۹۰m در عمق ۲۳۲۸ متری ( گیچ پایین ) افزایش می یافت و فشار به bar 260 میرسید و دانسیته به ۱/۳ برای سیال آنالوس در نظر گرفته شد و در نتیجه درستی Casng در خطر قرار گرفت .

به این دلیل که در Casng بار گیری در نتیجه انبساط گرمایی سیالات آنالوس است نمی تواند بزرگی اهمیت برابری مقدار سیال در داخل Casng را در طراحی Casng مشخص کند که فرضمی شود که تمام فشار بر روی سر اعمال می شود و آن جزئیات نتایج را تأیید می‌کند .
آنالیز : با توجه با اینکه فشار Build up آنالوس در سیالات به دام افتاده شامل سه قسمت می‌باشد . آنالیز در مقدار هر سهم به طور جداگانه برای مراقبت از عناصر ساخت فشار Build up متمرکز خواهد شد که شناخته شده و بطور صحیح مدلمی شوند . اولین فشار Build up به دلیل انبساط گرمایی آنالوس زیاد خواهد شد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 34 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد