دانلود مقاله روسازی آسفالت گرم (بتن آسفالتی)

word قابل ویرایش
43 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

آسفالت گرم یا بتن آسفالتی، ترکیبی از مصالح سنگی مرغوب دانه‌بندی شده و قیر خالص است که بر حسب نوع قیر مصرفی و دانه‌بندی مصالح در درجه حرارت ۸۰ الی ۱۷۰ درجه سانتیگراد در کارخانه تهیه و در همین درجه حرارت در سطح خیابان پخش و کوبیده می‌شود. در بتن‌های آسفالتی گرم مرغوب حجم فضای خالی با توجه به دانه‌بندی مصالح سنگی بین ۸-۳ درصد است. کاربرد بتن‌های آسفالتی گرم به قرار زیر است:

• قشر اساس آسفالی
• قشر آستر آسفالتی
• قشر رویه آسفالتی

برای تامین مشخصات فنی قشر اساس آسفالتی از بتن آسفالتی یا انواع آسفالت‌های گرم و برای قشر آستر و رویه تنها از بتن آسفالتی استفاده می‌شود. جزئیات امر باید در مشخصات فنی خصوصی ذکر گردد. در صورت عدم وجود این مشخصات، رعایت مندرجات این بخش الزامی‌است:
۱) مصالح سنگی:

مخلوط سنگی شامل مصالح ریزدانه و درشت‌دانه باید رعایت دقیق مندرجات این بخش تهیه و انبار شود. تمام منابع مصالح رودخانه‌ای یا معادن سنگی تعیین شده در مشخصات فنی خصوصی یا منابعی که بعداً توسط پیمانکار پیشنهاد گردد، باید با ویژگی‌های مندرج در مشخصات فنی خصوصی و در غیاب آن، مندرجات این بخش مطابقت کامل داشته باشد. از معادن باید با روش اشتو T-2 نمونه‌برداری به عمل آید. استفاده از این منابع هنگامی مجاز است که موافقت قبلی دستگاه نظارت کسب شده باشد. حتی‌الامکان باید از مصالح یک معدن

استفاده شود، مگر اینکه به تایید دستگاه نظارت برای رسیدن به دانه‌بندی موردنظر استفاده از معادن دیگر اجتناب‌ناپذیر باشد. مصالح سنگی ریزدانه و درشت‌دانه باید در کارخانه به صورت جداگانه تهیه و انبار شوند. محل انبار باید کمی بالاتر از اطراف آن باشد تا زهکشی در بستر زیرین انبار به راحتی انجام شود. کاربرد لودر برای انبار کردن و جابجایی مصالح مناسب نیست. مصالح فیلتر بایستی در انبارهای مسقف نگهداری شود تا به هنگام مصرف کاملاً خشک باشد. دانه‌بندی مصالح سنگی برای مخلوط‌های آسفالتی بسته به محل مصرف و ضخامت لایه متفاوت است، این دانه‌بندی بسته به مشخصات باید با یکی از دانه‌بندی‌های مندرج در جدول زیر مطابقت داشته باشد.
جدول دانه‌بندی مخلوط‌های آسفالتی

حداکثر اندازه اسمی (میلیمتر) ۵/۳۷ ۲۵ ۱۹ ۵/۱۲ ۵/۹ ۵/۹ ۷۵/۴ ۷۵/۴ ۱۸/۱
شماره دانه‌بندی I II III IV V VI VII VIII IX
نوع مخلوط آسفالتی اساس آسفالتی اساس آسفالتی آستر و رویه اساس آسفالتی آستر و رویه آستر و رویه رویه رویه رویه اساس آسفالتی رویه رویه
حداقل و حداکثر ضخامت لایه کوبیده شده (م.م) ۱۵۰-۱۰۰ ۱۰۰-۷۵ ۷۵-۵۰ ۶۰-۴۰ ۴۰-۲۵ ۴۰-۲۵ ۴۰-۲۰ ۴۰-۲۰ ۲۰-۵/۱۲
اندازه الک درصد وزنی رد شده از الک استاندارد (آشتور –M-72)
الک ۵۰ م.م (۴ اینچ) ۱۰۰

الک ۵/۳۷ م.م (۵/۱ اینچ) ۱۰۰-۹۰ ۱۰۰
الک ۲۵ م.م (۱ اینچ) — ۹۰-۱۰۰ ۱۰۰
الک ۱۹ م.م (۷۵/۰ اینچ) ۸۰-۵۶ — ۱۰۰-۹۰ ۱۰۰
الک ۵/۱۲ م.م (۵/۰ اینچ) — ۸۰-۵۶ — ۱۰۰-۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰
الک ۵/۹ م.م (۸/۳ اینچ) — — ۸۰-۵۴ — ۱۰۰-۹۰ ۱۰۰-۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰

الک ۷۵/۴ م.م (شماره ۴) ۵۳-۲۳ ۵۹-۲۹ ۴۵-۳۵ ۷۴-۴۴ ۸۵-۵۵ ۵۰-۳۰ ۱۰۰-۷۵ ۱۰۰-۸۰ ۱۰۰
الک ۳۶/۲ م.م (شماره ۸) ۴۱/۱۵ ۴۵-۱۹ ۴۹-۲۳ ۵۸-۲۸ ۶۷-۳۲ ۱۵-۵ ۳۲-۱۵ ۱۰۰-۶۰ ۱۰۰-۹۵
الک ۱۸/۱ م.م (شماره ۱۶) — — — — — — ۱۵-۰ ۸۰-۴۰ ۱۰۰-۸۵
الک ۶/۰ م.م (شماره ۳۰) — — — — — — — ۶۵-۲۰ ۹۵-۷۰

الک ۳/۰ م.م (شماره ۵۰) ۱۶-۴ ۱۷-۵ ۲۹-۵ ۲۱-۷ ۲۳-۷ — — ۴۰-۷ ۷۵-۴۵
الک ۱۵/۰ م.م (شماره ۱۰۰) — — — — — — — ۲۰-۳ ۴۰-۲۰
الک ۰۷۵/۰ م.م (شماره ۲۰۰) ۶-۰ ۷-۱ ۸-۲ ۱۰-۲ ۱۰-۲ ۵-۲ ۳-۰ ۱۰-۲ ۲۰-۹
رعایت محدودیت‌های زیر در مورد استفاده از جدول فوق الزامی است:
• رعایت دانه‌بندی طبقه I دارای بافت درشت و نیمه‌پیوسته و در شمار بتن‌های آسفالتی قرار نمی‌گیرد.

• دانه‌بندی‌های طبقه II‌ تا V پیوسته و منظم بوده و برای تهیه بتن آسفالتی مصرف می‌شود.
• دانه‌بندی‌های طبقه VI و VII کاملاً باز و گسسته است و مصرف آن محدود به قشر رویه بوده و برای ترافیک سبک مناسب است.
• دانه‌بندی طبقه VIII‌ برای اساس و رویه آسفالتی با ترافیک سبک و متوسط است.
• دانه‌بندی طبقه XI به عنوان قشر رویه برای ترافیک سبک است و فاقد خصوصیات فنی بتن آسفالتی است.

۲) دانه‌بندی اساس آسفالتی و کنترل کیفیت
اساس آسفالتی را می‌توان به صورت بتن آسفالتی یا آسفالت گرم تهیه نمود. در صورت انتخاب نوع بتن آسفالتی کنترل کیفیت و مشخصات مصالح باید با مندرجات این بخش مطابقت نماید. در صورت استفاده از آسفالت گرم رعایت مشخصات مشروح زیر الزامی است:

۲-۱- مصالح درشت دانه:
مصالح درشت مانده روی الک نمره ۴ (۷/۴ م.م) باید از شکستن و خرد کردن سنگ کوهی یا شن و ماسه رودخانه‌ای توسط سنگ شکن‌های چکشی یا مخروطی بدست آمده باشد و با مشخصات زیر مطابقت نماید:
• دانه‌بندی مصالح باید با یکی از دانه‌بندی‌های مندرج در جدول زیر مطابقت نماید:
جدول دانه‌بندی مصالح درشت دانه
حداکثر اندازه اسمی (م.م) ۵/۳۷ ۲۵ ۲۵ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۵/۱۲ ۵/۹ ۵/۹

شماره دانه‌بندی I II III IV V VI VII VIII IX X
اندازه الک درصد وزنی رد شده از الک استاندارد
الک ۵۰ م.م (۲ اینچ) ۱۰۰
الک ۵/۳۷ م.م (۵/۱ اینچ) ۱۰۰-۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰
الک ۲۵ م.م (۱ اینچ) ۵۵-۲۰ ۱۰۰-۹۰ ۱۰۰-۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰

الک ۱۹ م.م (۴/۳ اینچ) ۱۵-۰ ۵۵-۲۰ — ۱۰۰-۹۰ ۱۰۰-۹۰ ۹۰-۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
الک ۵/۱۲ م.م (۲/۳ اینچ) — ۱۰-۰ ۶۰-۲۵ ۵۵-۲۰ — — ۱۰۰-۹۰ ۱۰۰-۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰
الک ۵/۹ م.م (۸/۳ اینچ) ۵-۰ ۵-۰ — ۱۵-۰ ۵۵-۲۰ ۴۵-۳۰ ۷۰-۴۰ ۷۵-۴۰ ۱۰۰-۸۵ ۱۰۰-۹۰

الک ۷۵/۴ م.م (شماره ۴) — — ۱۰-۰ ۵-۰ ۱۵-۰ ۲۵-۵ ۱۵-۰ ۲۵-۵ ۳۰-۱۰ ۵۵-۲۰
الک ۳۶/۲ م.م (شماره ۸) — — ۵-۰ — ۵-۰ ۱۰-۰ ۵-۰ ۱۰-۰ ۱۰-۰ ۳۰-۵
الک ۱۸/۱ م.م (شماره ۱۶) — — — — — ۵-۰ — ۵-۰ ۵-۰ ۱۰-۰
الک ۳/۰ م.م (شماره ۵۰) — — — — — — — — — ۵-۰

• درصد سایش مصالح درشت دانه به روش لوس‌آنجلس بر اساس آزمایش T-96 آشتو نباید از ۴۵% تجاز نماید.
• درصد افت وزنی مصالح به روش ۱۰۴ با سولفات سدیم پس از پنج نوبت نباید از ۱۲% تجاوز نماید.
• ضریب تورق دانه‌ها به روش B.S.65 نباید از ۳۵% تجاوز نماید.
• در صورت مصرف مصالح شکسته باید حداقل ۵۰% وزنی مصالح مانده روی الک نمره ۴ در یک جبهه یا بیشتر (به غیر از شکستگی طبیعی آنها) شکسته شده باشد.
۲-۲- مصالح ریزدانه
مصالح ریزدانه رد شده از الک نمره ۴ (۷۵/۴ م.م) می‌تواند از ماسه شکسته یا ماسه طبیعی یا مخلوطی از هر دو باشد. این مصالح باید تمیز، بادوام، حتی‌الامکان تیز گوشه و عاری از مواد اضافی رس، لای و مواد آلی و سست و سبک باشد. رعایت نکات زیر در مورد این مصالح الزامی است:

• دانه‌بندی مصالح ریزدانه: باید با مشخصات جدول زیر مطابقت نماید. ماسه طبیعی و ماسه شکسته در حین تولید بی‌آنکه با یکدیگر مخلوط شوند، باید جداگانه انبار شده و دانه‌بندی هر یک از آنها با مشخصات جدول زیر مطابقت نماید.
جدول دانه‌بندی مصالح ریزدانه
شماره دانه‌بندی I II
اندازه الک (آشتو M-92) درصد وزنی رد شده از الک‌ها

الک ۵/۹ م.م (۸/۳ اینچ) — ۱۰۰
الک ۷۵/۴ م.م (شماره ۴) ۱۰۰ ۱۰۰-۸۰
الک ۳۶/۲ م.م (شماره ۴) ۱۰۰-۹۵ ۱۰۰-۶۵

الک ۱۸/۱ م.م (شماره ۴) ۱۰۰-۸۵ ۸۰-۴۰
الک ۶/۰ م.م (شماره ۴) ۹۰-۶۵ ۶۵-۲۰
الک ۳/۰ م.م (شماره ۴) ۶۰-۳۰ ۴۰-۷
الک ۱۵/۰ م.م (شماره ۴) ۲۵-۵ ۲۰-۲
الک ۰۷۵/۰ م.م (شماره ۴) ۵-۰ ۱۰-۰

• افت وزنی مصالح: ضمن شستشو با سولفات سدیم پس از ۵ نوبت به روش آزمایش آشتو T-104 نباید از ۱۵% تجاوز نماید.
• دانه خمیری (P.I) ماسه طبیعی یا ماسه شکسته طبق روش آشتو T-90 نباید از ۶درصد تجاوز نماید.
۲-۳- مصالح فیلتر
ممکن است دستیابی به دانه‌بندی مخلوط مصالح با مشخصات موردنظر مستلزم استفاده از فیلتر باشد، در این صورت می‌توان از پودر سنگ یا فیلر طبیعی معدنی، سیمان، آهک شفته (به استثنای فیلر حاصل از سنگ‌های طبیعی سیلیسی که با مشخصات آشتو M-17 مطابقت نماید) استفاده کرد. مصالح فیلر باید با مشخصات جدول زیر مطابقت داشته نماید.
جدول دانه‌بندی فیلر برای اساس آسفالتی
اندازه الک درصد وزنی رد شده از الک (آشتو M-92)
الک ۶/۰ م.م (شماره ۳۰) ۱۰۰
الک ۳/۰ م.م (شماره ۵۰) ۱۰۰-۹۵
الک ۰۷۵/۰ م.م (شماره ۲۰۰) ۱۰۰-۷۰

فیلر مورد استفاده باید عاری از مواد آلی و دانه‌های رسی (دانه‌های کوچکتر از ۰۰۲/۰ م.م‌) بوده و دانه‌ خمیری آن نباید از ۴% تجاوز نماید.
۲-۴- مخلوط مصالح سنگی
مخلوط مصالح سنگی قشر اساس آسفالتی شامل اجزای درشت دانه، ریزدانه و فیلر باید با مشخصات زیر مطابقت داشته باشد:
الف) دانه‌بندی مخلوط مصالح:
دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی آسفالتی با توجه به نوع مصالح، ضخامت لایه و سایر ملاحظات فنی باید با دانه‌بندی‌های شماره I, II, III, VIII جدول زیر مطابقت نماید. دانه‌بندی شماره VIII برای ماسه آسفالت بکار می‌رود. بسته به نوع آسفالت (آسفالت گرم یا بتن آسفالتی) و نوع دانه‌بندی مخلوط آسفالتی و دانه‌بندی مصالح درشت دانه باید با مندرجات جدول زیر مطابقت نماید.

جدول راهنمای انتخاب مصالح درشت دانه
شماره دانه‌بندی از جدول قبل
(مخلوط مصالح) شماره دانه‌بندی از جدول قبل برای مصالح درشت دانه
آسفالت گرم بتن آسفالتی
I V, I —
II III VII, II
III VI, V IX, IV
IV VIII, VII VIII, VII
V IX IX
VI X —

ب) ارزش ماسه‌ای:
ارزش ماسه‌ای مخلوط مصالح سنگی (بعد از خروج از واحد خشک کن کارخانه آسفالت و قبل از اختلاط با فیلر) بر اساس آزمایش آشتو T-176 برای ترافیک سبک و متوسط حداقل ۳۵% و برای ترافیک سنگین حداقل ۴۰% می‌باشد. حداقل ارزش ماسه‌ای برای ماسه آسفات، ۳۰% می‌باشد.
۳) دانه‌بندی بتن آسفالتی (آستر و رویه) کنترل کیفیت
قشرهای بتن آسفالتی به عنوان قشر نهانی خیابان در دو لایه زیرین (آستر) و رویه بکار برده می‌شوند. قشرها طبق ابعاد و ضخامت‌های خواسته شده در نقشه و مشخصات اجرا می‌شوند. رعایت مشخصات برای قشرهای آستر و رویه بتن آسفالتی الزامی است.
۳-۱- مصالح درشت دانه
دانه‌بندی مصالح درشت دانه باید با یکی از دانه‌بندی‌های مندرج در جداول قبل مطابقت نماید.
• افت وزنی مصالح به روش آشتو T-104 پس از ۵ نوبت شستشو با سولفات سدیم نبایستی از ۸% بیشتر باشد.
• حداقل ۸۰% وزنی مصالح مانده روی الک نمره ۴ باید در یک جبهه یا بیشتر (به غیر از شکستگی طبیعی) شکسته شده باشد.

• درصد سایش به روش لوس‌آنجلس طبق آزمایش آشتو T-96 نباید در مورد قشر آستر از ۴۰% و برای قشر رویه از ۳۰% تجاوز نماید.
• ضریب تورق دانه‌های درشت با روش B.S.63 باید برای قشر آستر حداکثر ۳۰% و برای قشر رویه حداکثر ۲۵% باشد.
• مصالح درشت دانه برای قشرهای آستر و رویه، در صورتی که آزمایش چسبندگی قیر به مصالح طبق روش آشتو T-182 آزمایش شوند، نباید ماده قیریشان کمتر از ۹۵% باشد.
۳-۲- مصالح ریزدانه

مصالح رد شده از الک نمره ۴، می‌تواند از ماسه شکسته یا مخلوطی از ماسه شکسته و ماسه طبیعی باشد. این مصالح باید تمیز، با کیفیت عالی، دانه‌بندی پیوسته و عاری از مواد اضافی آلی، کلوخه‌های رسی و لای، مواد سست و شکننده و کانی‌های تجزیه شونده باشند. رعایت مندرجات ذیل در مورد این مصالح الزامی است.
• ماسه طبیعی با ماسه شکسته بدون اینکه با یکدیگر مخلوط شوند، باید با یکی از دانه‌بندی‌های مندرج در جدول قبل مطابقت نمایند.
• دامنه خمیری (PI) ماسه طبیعی و ماسه شکسته به طور مجزا نباید از ۶% تجاوز نماید.

• افت وزنی به روش آشتو T-104‌ پس از ۵ بار تحلیل در سولفات سدیم نباید از ۱۲% بیشتر باشد.
• حداقل ارزش ماسه‌ای ماسه شکسته یا ماسه طبیعی به روش آشتو t-176 برای ترافیک سبک و متوسط، ۴۰% و برای ترافیک با بار سنگین ۴۵% است.
• ضریب نرمی ماسه طبیعی و یا ماسه شکسته نباید از آنچه که در آغاز عملیات آسفالتی برای یک نمونه مصرف، طبق روش آشتو M-6 اندازه‌گیری شده بیش از ۲۵%± تغییر نماید.
• حداکثر درصد وزنی ماسه طبیعی مصرفی در مخلوط مصالح سنگی برای قشر آستر نباید از ۳۰% و در قشر رویه از ۲۵% تجاوز نماید.
۳-۳- فیلر
مشخصات فیلر مصرفی برای قشر آستر و رویه آسفالتی باید با مندرجات جدول زیر مطابقت نماید.

جدول دانه‌بندی فیلر برای قشرهای آستر و رویه
اندازه الک درصد وزنی رد شده از الک (آشتو M-92)
الک ۶/۰ م.م (شماره ۳۰) ۱۰۰
الک ۳/۰ م.م (شماره ۵۰) ۱۰۰-۹۵
الک ۰۲/۰ م.م ۶۵-۳۵
الک ۰۰۲/۰ م.م ۲۲-۱۰

۳-۴- مخلوط مصالح سنگی
مخلوط مصالح سنگی برای قشرهای آستر و رویه شامل مصالح درشت دانه، مصالح ریزدانه و فیلر باید با مندرجات زیر مطابقت نماید.
الف) با توجه به مخلوط مصالح قشر آستر و رویه، ضخامت لایه و نوع مصالح، دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی باید با یکی از دانه‌بندی‌های II, III, IV, V جدول قبل مطابقت نماید. عموماً دانه‌بندی‌های II, III, IV برای قشر آستر و دانه‌بندی‌های III, IV, V برای قشر رویه مصرف می‌شوند.
ب) ارزش ماسه‌ای مخلوط مصالح مخلوط مصالح سنگی، بعد از خروج از واحد خشک کننده کارخانه آسفالت و قبل از اختلاط با فیلر، بر اساس آزمایش آشتو T-176 برای ترافیک سبک و متوسط حداقل ۴۵ و برای ترافیک سنگین، ۵۰ درصد است.

ج) انتخاب مصالح درشت دانه با توج به نوع مخلوط مصالح جدول بالا باید بر اساس جدول قبل انجام شود.
۴)‌ قیر
قیرهای مصرفی در بتن آسفالتی و آسفالت گرم باید از نوع قیرهای خالصی باشد که از تقطیر مستقیم مواد نفتی تهیه می‌شوند. این قیرها باید فاقد آب و همگن بوده و در درجه حرارت ۱۷۵ درجه سانتیگراد به هیچ‌وجه کف نکنند. قیرهای مورد مصرف در آسفالت به دو گروه، قابل تقسیم هستند:

۴-۱- گروه قیرهای نفوذی، این گروه شامل قیرهای ۵۰-۴۰، ۷۰-۶۰، ۱۰۰-۸۵، ۱۵۰-۱۲۰ و ۳۰۰-۱۵۰ است.
۴-۲- گروه قیرهای ویسکوزیته، شامل قیرهای AC-40, AC-20, AC-10, AC-5, AC-2.5 می‌باشد.
تمامی خصوصیات گروه‌های فوق‌الذکر از نظر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی باید با مشخصات آشتو M-226, M-20 مطابقت نماید.
انتخاب صحیح نوع قیر در ساخت آسفالت مرغوب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از عوامل مهم در انتخابل نوع قیر، کیفیت و دانه‌بندی مصالح مصرفی، شرایط آب و هوایی محل اجرای پروژه و بالاخره نوع بار ترافیک روی محور موردنظر است. به طور کلی، قیر با ویسکوزیته بیشتر (درجه نفوذ کمتر) برای محورهای با ترافیک سنگین و آب و هوای گرم و خشک و قیر با ویسکوزیته کمتر (درجه نفوذ بیشتر) برای بار ترافیک سبک و آب و هوای سرد توصیه می‌شود.

با توجه به نکات فوق‌الذکر، نوع و مشخصات قیر مصرفی باید در مشخصات فنی خصوصی ذکر شود. در جدول زیر، راهنمایی برای انتخاب قیرهای نفوذی با توجه به شرایط آب و هوایی محل پروژه و نوع ترافیک داده شده است.
قیر ۷۰-۶۰ که تقریباً معادل AC-10 است، برای شرایط اقلیمی گرم و معتدل ایران مناسب است. در مواردی که دمای محیط از ۶۰ درجه سلسیوس بیشتر باشد، باید قیر با ویسکوزیته بیشتر، یعنی قیر ۵۰-۴۰ معادل AC-20 انتخاب شود.
جدول راهنمای انتخاب قیرهای نفوذی

وضعیت ترافیک شرایط آب و هوایی محل اجرای پروژه
گرم و خشک گرم و مرطوب معتدل سرد
خیلی سنگین و سنگین ۷۰-۶۰ ۷۰-۶۰ ۷۰-۶۰ ۱۰۰-۸۵
متوسط و سبک ۱۰۰-۸۵ ۱۰۰-۸۵ ۱۰۰-۸۵ ۱۰۰-۸۵

مشخصات قیرهای مصرفی کلاً باید با استانداردهای M226, M20 آشتو مطابقت نماید. درجه حرارت قیری که به مخلوط‌کن کارخانه آسفالت وارد می‌شود، باید چنان تنظیم گردد که غلظت قیر در آن درجه حرارت با روش آشتو T-72 بین ۷۵ تا ۱۰۰ و با آزمایش آشتو T-201 بین ۳۰۰-۱۵۰ سانتی‌استوکس باشد. چنانچه نمودار تغییرات ویسکوزیته قیر مصرفی بر حسب درجه حرارت در دسترس نباشد، درجه حرارت قیر وارد شده به مخلوط‌کن در هیچ حالت نباید از ۱۵۰ درجه سانتیگراد تجاوز نماید.
۵) طرح اختلاط

به منظور دستیابی به آسفالتی با کیفیت و مرغوبیت موردنظر باید طرح اختلاط توسط آزمایشگاه معتبر و مورد تایید کارفرما تهیه شود. پیمانکار باید تمامی شرایط لازم برای نمونه‌برداری، ارسال آن به آزمایشگاه و تامین شرایط برای انجام طرح اختلاط را فراهم نماید. تمامی مصالح سنگی و قیر با مطالعه و بررسی کامل و رعایت تمامی دستورالعمل‌های مندرج در این نشریه و مشخصات فنی خصوصی انتخاب شوند. رعایت نکات زیر برای تهیه طرح اختلاط و ساخت آسفالتی مرغوب الزامی است.

کیفیت مصالح، دانه‌بندی جزء جزء مصالح و مخلوط آنها باید با دانه‌بندی‌های خواسته شده در مشخصات فنی خصوصی و مطالب این نشریه مطابقت نماید. مصالح باید دارای حداقل فضای خالی باشد تا با افزایش درجه حرارت محیط و تراکم اضافی در اثر عبور و مرور و تردد روزدگی قیر و در نتیجه افت مقاومت پیدا نشود و در عین حال این فضای خالی در حدی باشد که موجب نفوذ آب به جسم آسفالت نگردد، بعلاوه باید:
• قیر کافی برای تامین اتصال بین ذرات و بالا بردن دوام آسفالت وجود داشته باشد.
• مقاومت جسم آسفالت به نحوی باشد که بارهای ناشی از ترافیک را بدون هیچگونه تغییر شکل تامین نماید.
• از کارایی لازم برای پخش و کوبیدن سهل و یکنواخت برخوردار باشد.
روش تهیه طرح اختلاط باید در مشخصات فنی ذکر شود. روش‌های تهیه طرح اختلاط روش مارشال (استاندارد ASTMD1559) و با روش Hveem‌ (آشتو T-190) می‌باشد. در هر دو روش، قطر دانه‌ها ۲۵ میلیمتر است.
۶) مشخصات کارخانه آسفالت
بتن آسفالتی و آسفالت‌های گرم باید در کارخانه آسفالت تهیه شوند. کارخانه باید چنان باشد که بتواند آسفالت موردنظر را بر اساس فرمول کارگاهی تایید شده و به صورت یکنواخت تهیه نماید. مشخصات کارخانه باید با مندرجات استاندارد آشتو M-156 مطابقت نماید. عوامل موثر در تعیین شرایط و مشخصات کارخانه به طور خلاصه به شرح زیر است:
۶-۱- کارخانه باید به نحوی طراحی شده و عمل نماید که بتواند آسفالتی با وزن مخصوص ثابت و یکنواخت تولید نماید.
۶-۲- مخازن قیر کارخانه باید مجهز به ادوات و لوازمی برای گرن کردن قیر و پمپ‌های گردش قیر در تمام دوران کار باشد. حجم مخزن باید چنان باشد که حداقل مصرف یک روز را به طور مداوم تامین نماید.
۶-۳- کارخانه آسفالت باید حداقل مجهز به سه سیلوی سرد مکانیکی دقیق برای تغذیه مصالح به واحد خشک‌کن باشد. سیلوها باید مجهز به ادوات کشاورزی و تخلیه مصالح سنگی باشد.

۶-۴- سیستم خشک کننده باید قادر باشد مصالح را خشک و گرم، بدون اینکه پوشش و اندود اضافی روی مصالح ایجاد نماید.
۶-۵- سرندها برای تفکیک مصالح باید حداقل ۳ واحد بوده و ظرفیت آنها از ظرفیت واحدهای مخلوط‌کن و خشک کننده بیشتر باشد. ابعاد سرندها باید حتی‌الامکان با ابعاد بزرگترین قطر مصالح سنگی تفکیک شده در کارگاه مطابقت نماید.

۶-۶- سیلوهای گرم باید شامل محوطه‌های مختلف باشند. این سیلوها باید دارای ادوات و وسایل مطمئن برای نشان دادن سطح مصالح سنگی، خصوصاً در قسمت تحتانی بوده و علاوه بر آن، مجهز به علائم اخباری خالی شدن مصالح و حرارت‌سنج‌های دقیق و مطمئن باشند. حداقل سه سیلوی گرم باید برای کارخانه آسفالت درنظر گرفته شود.
۶-۷- کارخانه آسفالت باید مجهز به دستگاه‌ اندازه‌گیر قیر با دقتی معادل ۱/۰± درصد وزنی قیر بوده و بتواند قیر مورد نیاز را بر روی مصالح پخش نماید. روی لوله تخلیه قیر باید دماسنجی که تا ۲۰۰ درجه سلسیوس را نشان می‌دهد، نصب شود.
۶-۸- کارخانه آسفالت باید مجهز به وسایل و ادوات کنترل زمان اختلاط با قیر و یا بدون قیر باشد. مدت زمان اختلاط مصالح

سنگی با قیر، با شروع قیرپاشی در واحد مخلوط کن‌ها آغاز می‌شود. مدت زمان اختلاط مصالح سنگی و قیر به روش مندرج در استاندارد آشتو T-195 خواهد بود. زمان اختلاط نباید از ۳۰ ثانیه کمتر و از ۷۰ ثانیه بیشتر باشد.
۶-۹- کارخانه آسفالت باید مجهز به دستگاه غبارگیری باشد. دستگاه باید چنان عمل نماید که گرد و غبار را جذب و تمام یا قسمتی از آنرا مجدداً با وسایل مکانیکی و بطور منظم وارد سیلوی فیلر نماید.
کارخانه آسفالت به صورت مرحله‌ای یا مداوم عمل می‌نماید. هر دو نوع کارخانه باید مجهز به ادوات و وسایلی که بدان اشاره شد،‌ باشد.
۷)‌ تهیه بتن آسفالتی
برای تهیه بتن آسفالتی منطبق با فرمول کارگاهی و مشخصات مندرج، پیمانکار موظف است تمامی ادوات و ماشین‌آلات را تهیه و قبل از ساخت آسفالت نسبت به کارکرد قسمت‌های مختلف اطمینان کامل حاصل نماید. به علاوه در طول اجرای عملیات ساخت آسفالت، باید همواره سرپرستی آزموده و مورد تایید دستگاه نظارت در کارگاه حضور داشته باشد. برای شروع عملیات تولید ممتد آسفالت، یک مرحله آزمایشی تهیه آسفالت زیرنظر دستگاه نظارت ضروری است تا پس از حصول اطمینان از صحت عملکرد قسمت‌های مختلف، نسبت به ساخت ممتد اقدام شود. اجرای تمامی مراحل زیر برای تهیه آسفالت آزمایشی الزامی است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 43 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد