دانلود مقاله سیستم حقوق و دستمزد

word قابل ویرایش
15 صفحه
18700 تومان

سیستم حقوق و دستمزد
1-
2-
3-
4- تاریخچه فعالیت شرکت 4
5- حقوق و دستمزد 6
6- کارت حضور و غیاب 7
7- اهداف سیستم حقوق و دستمزد 9
8- مزایای مستمر 9
9- مزایای غیر مستمر 10
10- ثبت لیست حقوق و دستمزد 17

تاریخچه فعالیت شرکت
1- کلیات: شرکت پیشگامان چاپ و نشر در سال 1374 به صورت شرکت تعاونی تأسیس شده و در ادارة ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شیراز به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در شیراز – کیلومتر 15 جاده سپیدان (دو کوهک) – کیلومتر 3 جاده شهر جدید صدرا واقع است.
2- فعایت اصلی شرکت: موضوع فعالیت شرکت در زمینة انواع چاپ بر اساس مادة یک آئین نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که شامل:
الف) چاپ بر روی کاغذ و مقوا در زمینه هایی همچون مطبوعات کتب درسی و غیره.
ب) چاپ بر روی سلفون، نایلون و نایلکس
ج) بسته بندی، جعبه سازی و صحافی و انواع تولیدات چای مجتمع.


3- وضعیت اشتغال: متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی دو سال اخیر به شرح زیر بوده است:
1385 1384
کارکنان دائم __ __
کارکنان موقت 49 نفر 49 نفر

سیستم حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد
هزینه دستمزد اساساً متشکل از مبالغ پرداختی به کارکنان به صورت ساعت کاری، دستمزد روزانه یاهفتگی و حقوق ماهانه می باشد. هزینه دستمزد شامل بسیاری از عوامل هزینه از قبیل: حقوق پایه، اضافه کاری، فوق العاده های اضافه کاری در روزهای تعطیلی و تعطیلات رسمی، حق نوبت کاری، پاداش، بیمه های اجتماعی سهم کارفرما و غیره می باشد. بنابراین جمع هزینه های دستمزد پرداختی به کارکنان بابت یک روز کاری شامل برخی یا تمامی هزینه های فوق می شود.
کارت حضور و غیاب:


نحوة کنترل ساعت کار پرسنل واحد تجاری با توجه به کارتهای ساعت زنی و در بعضی از شرکتها به صورت دستی توسط پرسنل نگهبانی شرکت انجام می پذیرد.
در شرکت چاپ و نشر حضور و غیاب کارکنان به دلیل اینکه تعداد پرسنل کم می باشد به شیوة دوم ثبت می شود و ساعت کار کارکنان در آخر هر ماه توسط قسمت اداری محاسبه گردیده و بدین ترتیب ساعات اضافه کاری و تعطیل کاری و یا غیبت و کسری کار معین شده و تحویل قسمت مالی شرکت می شود.


برای محاسبه لیست حقوق و دستمزد حسابدار ابتدا اطلاعات دریافتی را در قسمت سیستم اطلاعات ورودی ثبت و محاسبه نموده و در آخر مبلغ خالص پرداختی به هر یک از پرسنل را مشخص می کند.

نمونة کارت حضور و غیاب و حکم پرسنلی
این کارت شامل 4 ستون می باشد ستون ردیف، ستون نام و نام خانوادگی ، ستون ساعات ورود و خروج و ستون امضاء . و به این صورت است که پرسنل هنگام ورود به شرکت در این دفتر که در قسمت نگهبانی شرکت می باشد ساعت ورود خود را ثبت و هنگام خروج ساعت خروج خود را ثبت کرده و آن را امضاء می کنند.


شرکت پیشگامان چاپ و نشر
دفتر حضور و غیاب کارکنان
روز......... مورخ.......A.
ردیف نام و نام خانوادگی روز/ ساعت امضاء ردیف نام و نام خانوادگی روز/ ساعت امضاء
ورود خروج ورود خروج
1 17
2 18
3 19
4 20
5 21


6 22
7 23
8 24
9 25
10 26
11 27


12 28
13 29
14 30
15 31
16 32
امضاء نگهبان
اهداف سیستم حقوق و دستمزد
1- تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد جهت تعیین مبالغ پرداختی به کارکنان.
2- تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد جهت تعیین هزینه ها و ثبت آن در سیستم مالی. به طور کلی حقوق و مزایای پرسنل به دو قسمت تقسیم می شود:
الف) مزایای مستمر ب) مزایای غیرمستمر


الف) مزایای مستمر:
منظور از مزایای مستمر کلیه مبالغی است که در طی سال به صورت مداوم به پرسنل پرداخت می شود که شامل: حقوق پایه، حق مسکن، حق اولاد، پایه سنواتی و خواربار می باشد.
حقوق پایه: مبلغی است که در حکم پرسنلی کارمند یا کارگر به عنوان حقوق پایه تعیین و بین کارفرما و کارگر یا کارمند توافق گردیده و به صورت ماهیانه و مستمر پرداخت می شود. طبق قانون کار حداقل حقوق دریافتی در سال 85 برای کارگران 000/500/1 ریال میباشد.
حق مسکن: یکی دیگر از مزایای مستمر است که در حکم پرسنلی به صورت مستمر درج می شود و مبلغ آن در سال 85 طبق قانون کار 000/100 ریال می باشد.


حق اولاد: یکی دیگر از مزایای مستمر می باشد که برای حداکثر 2 فرزند پرداخت می شود. و طبق قانون کار و تأمین اجتماعی به پرسنلی تعلق می گیرد که حداقل 720 روز سابقة پرداخت بیمه داشته باشند و مبلغ آن برای هر فرزند سه برابر حداقل حقوق روزانه می باشد. حق اولاد مشمول بیمه نمی شود.
پایه سنواتی: یکی دیگر از مزایای مستمر است که به پرسنلی پرداخت می شود که از تاریخ استخدام آنها یکسال تمام گذشته باشد و مبلغ آن در سال 85 ماهانه 500/37 ریال می باشد.
خواروبار: یکی دیگر از مزایای مستمر است که به پرسنل پرداخت


می شود.

ب) مزایای غیر مستمر:
همان طور که از اسم آن مشخص است استمرار نداشته و ممکن است در طی سال فقط چند بار وجود داشته باشد یا تمام سال هم وجود داشته باشد . مزایای غیر مستمر شامل: روزهای کارکرد، اضافه کار عادی، اضافه کار تعطیلی، ایاب و ذهاب ، مرخصی بدون حقوق ، مساعده ، غیبت، معوقه ماه قبل، کسورات متفرقه، ح مسئولیت، پاداش، مطالبات، نوبت کاری، حق شیفت و فوق العاده مأموریت.


روزهای کارکرد: روزهای کارکرد بر اساس روزهایی است که یک شخص در شرکت حضور داشته و به فعالیت مشغول بوده و توسط قسمت اداری ارائه می گردد. اگر شخص غیبت داشته یا مرخصی بدون حقوق رفته یا مرخصی استعلاجی داشته باشد از روزهای کارکرد کسر می گردد و حقوق مستمرد بر اساس آن حساب می شود. مثلاً اگر کسی در طی یکماه 27 روز کارکرد داشته باشد و 3 روز غیبت داشته باشد حقوق پایه و سایر مزایای مستمر آن براساس 27 روز کارکرد آن محاسبه می شود یعنی :


خواربار ، حق اولاد ، حق مسکن، پایه سنواتی، حقوق پایه
27
30
اضافه کار عادی: مزایای غیرمستمری است که اگر پرسنل در طی یکماه مازاد بر 176 ساعت کار کنند اضافه کار عادی حساب می شود و نحوة محاسبه آن به صورت زیر می باشد:
پایه سنواتی + حقوق پایه
نرخ اضافه کار عادی = 140%

اضافه کار تعطیلی: اگر پرسنل در روزهای تعطیلی کار کنند اضافه کار تعطیلی گفته می شود که نرخ آن به صورت زیر محاسبه می شود:
پایه سنواتی + حقوق پایه
نرخ اضافه کار تعطیلی = 180%
176 یا 220 (ساعت)
در بعضی از شرکتها و موسسات اضافه کاری چه عادی و چه تعطیلی باشد همان 140% را پرداخت می کنند.
ایاب و ذهاب: یکی از آیتم های غیرمستمر است که به حقوق پرسنل اضافه
می شود. به عنوان مثال در شرکت چاپ و نشرمقرر شده است که روزی 300 تومان به پرسنل بابت ایاب و ذهاب داده شود . که در طی یکماه بر اساس روزهایی که در شرکت حضور داشته اند پرداخت می شود.
مرخصی بدون حقوق : یکی از آیتم های غیرمستمری است که از روزهای کارکرد شخص کسر می گردد.
مساعده: پولی است که کارگر یا کارمند دریافت می کند و از اولین حقوقی که دریافت می کند کسر می گردد و به عنوان یکی دیگر از مزایای غیرمستمر
می باشد.


غیبت: در این شرکت به ازای هر روز غیبت 2 روز از حقوق شخص کم
می شود و مبلغ آن به صورت زیر محاسبه می شود:

مبلغ بدست آمده از حقوق فرد کسر می شود = روزهای غیبت
30
به عنوان مثال اگر شخصی در طی یکماه 2 روز غیبت کرده باشد و ماهیانه 000/150 تومان حقوق پایه و پایه سنواتی آن 000/30 تومان باشد به صورت زیر محاسبه می شود:
000/30 + 000/150
000/24 = 4
30
یعنی از حقوق فرد مبلغ 000/24 تومان بابت غیبت کسر می شود.
معوقه ماه قبل: اگر شخصی در ماههای قبل باید مبلغی را دریافت می کرده ولی به علت از قلم افتادن یا اشتباه حسابدار دریافت نکرده است و یا به هر علت دیگر در این صورت حسابی به نام معوقه ماه قبل در لیست حقوق و دستمزد ایجاد می شود و به عنوان آیتمی است که به حقوق شخص اضافه می شود و مالیات پذیر نیست.
کسورات متفرقه: اگر شخصی در طی یکماه بدهی هایی برای خودش ایجاد کرده باشد به عنوان مثال کار اشتباهی انجام داده باشد و باعث ضرر و زیان شرکت شود این ضرر و زیان به صورت کلی یا اقساطی از حقوق فرد کم می شود.


حق مسئولیت: حق مسئولیت جزء آیتم هایی است که به حقوق شخص اضافه می شود اگر شخصی در یک پستی قرار دارد و به دلیل اینکه در آن پست یک مسئولیتی را برگردن دارد باید مبلغی را دریافت کند . مثلاً در شرکت چاپ و نشر مدیر چاپ که کار چاپ را انجام می دهد و مسئولیت کلیه امور چاپ را برعهده دارد مبلغی را به عنوان حق مسئولیت دریافت می کند.
پاداش: معمولاً مبالغی که به عنوان تشویق و یا به مناسبتهای مختلف به کارمندان و یا کارگران پرداخت می شود و یکی دیگر از مزایای غیرمستمر می باشد. مثلاً پاداش حسن انجام کار.
مطالبات: مبالغی است که شخص از شرکت طلب دارد و تفاوت آن با معوقه ماه قبل این است که مطالبات مالیات پذیر می باشند.


نوبت کاری: طبق قانون کار، نوبت کاری عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع شود.
پرسنلی که نوبت کارشان در صبح و عصر واقع شود 10% و چنانچه در صبح و عصر و شب قرار گیرد 15% و در صورتی که نوبت کار در صبح و شب و یا عصر و شب باشد 5/22% علاوه بردستمزد عادی به عنوان نوبت کاری دریافت می کنند. طبق قانون کار هر کارگر 8 ساعت در شبانه روز و 44 ساعت در هفته باید کار کند که اگر مازاد بر این 24 ساعت در هفته کار کند اضافه کار عادی محسوب می شود و اگر درروز تعطیلی کار کند اضافه کار تعطیلی به حساب می آید.
نوبت کاری به صورت زیر محاسبه می شود.


روزهایی که نوبت کاری داشته 5/22% یک روز حقوق فرد
شب کاری: برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی 35% اضافه بر مزد عادی تعلق می گیرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 15 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد سیستم حقوق و دستمزد

word قابل ویرایش
43 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته حقوق
سیستم حقوق و دستمزدسيستم حقوق و دستمزد معمولا بررسي تحولات اقتصادي و اجتماعي و شناخت جامعه و روابط در هر دوره تاريخي و قوانين و مقررات جاري آن زمان از اهميت به سزايي برخوردار است . همه مي دانيم که قانون کار در هر کشوري از مهمترين قانون قانون بعد از قانون اساسي مي باشد و بي ترديد آگاهي و شناخت دست اندرکاران از ...

دانلود مقاله • پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد

word قابل ویرایش
86 صفحه
28700 تومان
• پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزدسیستم حقوق و دستمزد مجموعه ای از اجزای به هم پیوسته در داخل یک وسسه است که داده های مربوط به سهم نیروی کار در تولید محصولات و یا ارائه خدمات را به صورت اطلاعات حقوق و دستمزد تبدیل می کند . داده های مربوط به سهم نیروی کار عبارتند از نام کارگر ، شماره بیمه ، ساعا کاکرد ، نرخ حقوق ...

دانلود مقاله طراحی سیستم حسابداری و حقوق و دستمزد

word قابل ویرایش
39 صفحه
18700 تومان
چکیده :در این پژوهش به بررسی سیستم های حسابداری در ارگان ها و سازمان های خصوصی و دولتی پرداخته شده است ، قوانین و مقررات مربوط به حسابداری در سازمان ها ، قوانین مربوط به حق بیمه ، کسوراتی مانند مالیات و نحوه محاسبه آن مورد بررسی قرار گرفته است ، پاداش پایان سال ، عیدی پایان سال ، تشویقی و سایر موارد و نحوه مح ...

دانلود پاورپوینت سیستم حقوق و دستمزد آزمایشگاه فنی و مکا نیک خاک استان خراسان رضوی

PowerPoint قابل ویرایش
82 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته حقوق
اسلاید 1 :تاريخچه فعاليت شرکت :                                             شرکت سهامي خاص آزمايشگاه فنی و مکانيک خاک طبق مصوبه مورخ 28 فروردين ماه 1362 مجلس شورای اسلامی تاسيس و در تاريخ 11/3/1366 تحت شماره 65535  در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجارتی تهران به ثبت رسيده است . طبق قانون تاسيس شرکت ، رياست مجمع ...

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد

Word قابل ویرایش
37 صفحه
18700 تومان
اهمیت سیستم حقوق و دستمزدهزینه حقوق و دستمزد نشان دهنده سهم نیروی کار در تولید محصولات و ارائه خدمات بوده ویکی از مهمترین هزینه های عملیاتی اکثر مؤسسات است.هزینه دستمزد به عنوان یکی از عوامل مهم هزینه مستلزم اندازه گیری، کنترل و تجزیه وتحلیل مستمر می باشد. اقزایش تولید که به کاهش بهای تمام شده هر واحد منجر می ...

دانلود مقاله بررسی سیستم حسابداری حقوق و دستمزد کمیته امداد استان کردستان

word قابل ویرایش
62 صفحه
27700 تومان
بررسی سیستم حسابداری حقوق و دستمزد کمیته امداد استان کردستان«فهــرست مطــالب»تقدير و تشكر ............................................................................................................................................................................ 5مقدمه ........................................ ...

دانلود مقاله بررسی سیستم حسابداری حقوق و دستمزد کمیته امداد استان کردستان

word قابل ویرایش
63 صفحه
27700 تومان
مقدمه :سيستم حسابداري نقش عمده و بزرگ در ادارة امور مؤسسات و راهنمايي مديران آنها و بسياري ديگر از مردمي كه با مسائل اقتصادي يك اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، يك سيستم حسابداري فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سيستم ديگر از مجموعه اي از عوامل كه نظام ارتباطي مشخص دارند تشكيل مي شود . مهمترين عامل و يا در و ...

دانلود فایل پاورپوینت سیستم حقوق و دستمزد در آمریکا

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : معرفی کشور آمریکا تعریف مختصری از حقوق و دستمزد ضریب جینی هزینه های زندگی و خط فقر شکاف جنسیتی دستمزد دستمزد زنان در دوران بارداری پیشنهادات منابع اسلاید 2 : ظهور صفحات اجتماعی «بچه پولدارها» در صفحات اجتماعی در آمریکا ظهور صفحه ی اجت ...