دانلود مقاله سیستم کنترل فازی دما و رطوبت مرغداری

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان

چکیده
تهویه و کنترل شرایط پرورش (دما ،رطوبت، هوای تمیز) در صنعت طیور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دستگاه تنفس طیور به صورت لوله ای است و دارای انشعاباتی است که به کیسه های هوایی ختم میگردد وهنگام دم و بازدم تبادل گازها انجام میگیرد به همین علت راندمان تنفسی طیور تقریبا 2 برابر حیوانات دیگر می باشد . از طرف دیگر اخیرا با اصلاحات ژنتیکی که در نژادهای جدید انجام شده است رشد پرندگان افزایش چشم گیری پیدا کرده وتقریبا ظرف مدت 6 هفته وزن پرنده به پنجاه برابر خود میرسد. به همین علت تامین اکسیژن ودفع گازهای مضر در پرندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تهویه مناسب فقط جابجایی ساده هوا در سالن نمی باشد بلکه ایجاد شرایط مناسب از نظر تامین اکسیژن مورد نیاز پرندگان و دفع گازهای مضر در سطح بدن پرندگان نیز اهمیت دارد. تهویه مناسب یکی از ابزار مهم کنترل شرایط زیستی در سالن پرورش است به همین خاطر تهویه از اساسی ترین ارکان مدیریتی در فارم های طیور می باشد .در این مقاله کنترل پارامترهای دما و رطوبت یک مرکز نگهداری طیور با استفاده از (Simulated Annealing) بمنظور کنترل شرایط آب و هوایی و بازگشت محیط تئوری مجموعه های فازی و پیاده سازی الگوریتم شبیه سازی تبریدبه شرایط مطلوب توصیف شده است .در سیستم فازی معرفی شده در این مقاله، برخلاف سایر کنترلرهای فازی که سیگنال فرمان به عملگرهای سیستم بعنوان خروجی استفاده شده تا ضمن بهره گیری از تکنیک الگوریتمهای فراابتکاری بتوان (Climate) منتقل می شود، از پارامتر شرایط آب و هوایی بهترین انتخاب از میان راه حلهای ممکن جهت کاهش دما و رطوبت باصرف کمترین زمان و هزینه لازم را داشته و نهایتا با مشخص نمودن نقطه مقصد (Set Point)وضعیت سیستم را مجددا به وضعیت مطلوب خود بازگرداند .

کلید واژه :منطق فازی، نقطه مقصد ،الگوریتم شبیه سازی تبرید.

-1چکیده :
تهویه و کنترل شرایط پرورش (دما ،رطوبت، هوای تمیز) در صنعت طیور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دستگاه تنفس طیور به صورت لوله ای است و دارای انشعاباتی است که به کیسه های هوایی ختم میگردد وهنگام دم و بازدم تبادل گازها انجام میگیرد به همین علت راندمان تنفسی طیور تقریبا 2 برابر حیوانات دیگر می باشد . از طرف دیگر اخیرا با اصلاحات ژنتیکی که در نژادهای جدید انجام شده است رشد پرندگان افزایش چشم گیری پیدا کرده وتقریبا ظرف مدت 6 هفته وزن پرنده به پنجاه برابر خود میرسد. به همین علت تامین اکسیژن ودفع گازهای مضر در پرندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تهویه مناسب فقط جابجایی ساده هوا در سالن نمی باشد بلکه ایجاد شرایط مناسب از نظر تامین اکسیژن مورد نیاز پرندگان و دفع گازهای مضر در سطح بدن پرندگان نیز اهمیت دارد. تهویه مناسب یکی از ابزار مهم کنترل شرایط زیستی در سالن پرورش است به همین خاطر تهویه از اساسی ترین ارکان مدیریتی در فارم های طیور می باشد .در این مقاله کنترل پارامترهای دما و رطوبت یک مرکز نگهداری طیور با استفاده از (Simulated Annealing) بمنظور کنترل شرایط آب و هوایی و بازگشت محیط تئوری مجموعه های فازی و پیاده سازی الگوریتم شبیه سازی تبریدبه شرایط مطلوب توصیف شده است .در سیستم فازی معرفی شده در این مقاله، برخلاف سایر کنترلرهای فازی که سیگنال فرمان به عملگرهای سیستم بعنوان خروجی استفاده شده تا ضمن بهره گیری از تکنیک الگوریتمهای فراابتکاری بتوان (Climate) منتقل می شود، از پارامتر شرایط آب و هوایی بهترین انتخاب از میان راه حلهای ممکن جهت کاهش دما و رطوبت باصرف کمترین زمان و هزینه لازم را داشته و نهایتا با مشخص نمودن نقطه مقصد (Set Point)وضعیت سیستم را مجددا به وضعیت مطلوب خود بازگرداند .

کلید واژه :منطق فازی، نقطه مقصد ،الگوریتم شبیه سازی تبرید.

-2 مقدمه
هدف اصلی در سیستمهای تهویه، فراهم آوردن هوایی با کیفیت مناسب برای دوران رشد پرنده می باشد .لازم است که همواره هوایی با اکسیژن کافی و حداقل میزان گازهای مضر در اختیار پرنده ها قرار داشته باشد. جهت رسیـدن به چنیـن هوایی اعمال تهویه حداقلـی مناسـب می باشـد. تهـویه حداقلی ناکافی و در نتیجـه آن کیفیـت نامناسـب هوا درسالن مرغـداری منجر به افزایش آمونیاک، دی اکسیـد کربن، رطوبت و همچنیـن افزایش مـوارد وقـوع سنـدرمهای وابسته به فاکتورهای مذکور از جملـه آسیـت می گردد. در این کنتـرل شرایط تهـویه حداقلی، انتقالی و تونلی به خوبی درنظـر گرفته شده و در صورت تنظیم مناسب، تهویه مناسبی در کل دوره خواهیم داشت.
برای حل یک مسئله بهینهسازی، الگوریتم SA ابتدا از یک جواب اولیه شروع میکند و سپس در یک حلقه تکرار به جوابهای همسایه حرکت میکند. اگر جواب همسایه بهتر از جواب فعلی باشد، الگوریتم آن را به عنوان جواب فعلی قرار میدهد (به آن حرکت می کند)، در غیر این صورت، الگوریتم آن جواب را با احتمال exp(-ΔE/T) به عنوان جواب فعلی میپذیرد. در این رابطه ΔE تفاوت بین تابع هدف جواب فعلی و جواب همسایهاست و T یک پارامتر به نام دما است. در هر دما، چندین تکرار اجر میشود و سپس دما به آرامی کاهش داده میشود. در گامهای اولیه دما خیلی بالا قرار داده می شود تا احتمال بیشتری برای پذیرش جوابهای بدتر وجود داشته باشد. با کاهش تدریجی دما، در گامهای پایانی احتمال کمتری برای پذیرش جواب های بدتر وجود خواهد داشت و بنابراین الگوریتم به سمت یک جواب خوب همگرا میشود.الگوریتمSA یک الگوریتم غیرمقید می باشد که برای طراحی های سخت به کار می رود [1 ].
الگوریتم تبرید شبیهسازی شده (Simulated Annealing) (SA)، یک الگوریتم بهینهسازی فراابتکاری ساده و اثربخش در حل مسائل بهینهسازی است. منشأ الگوریتم تبرید شبیهسازی شده، کارهای کریک پاتریک و کرنی و همکارانشان در سالهای 1983 و 1985 است [2]


بحث کنترل دما و رطوبت در محیط های صنعتی،کشاورزی، خدماتی و بسیاری از محیط هایی که در آنها عواملی چون جمعیت انسانی، مواد غذایی، جانداران و ...فعالیت دارند،جایگاه والایی را به خود اختصاص داده است .بسیاری از محققان ، مساله کنترل شرایط محیطی را به صورت بهینه،اتوماتیک و هوشمند مدنظر قرار داده و این مساله زمینه های تحقیقاتی بسیار وسیعی را در این شاخه از علم کنترل به خوداختصاص داده است.از زمان معرفی تئوری مجموعه های فازی توسط پروفسور لطفی عسگرزاده استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا در سال 1965 ، رشد وتوسعه وسیعی در این تئوری و کاربرد منطق فازی در سیستمهای کنترلی تا به امروز رخ داده است .کنترلرهای فازی امروزهبه طور گسترده ای در حوزه هایی که پیچیدگی های سیستم،زمان رشد و توسعه و هزینه جزء فاکتورهای اساسی هستند بکار می رود.[3]، بسیاری از محققین نظیر Lishu Wang ،B. Egilegor ، Oon Pin Limو

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله اندازه‌گیری و مقایسه کیفیت ارائه خدمات بانکی به مشتریان با رویکرد فازی

word قابل ویرایش
39 صفحه
18700 تومان
اندازه‌گيري و مقايسه كيفيت ارائه خدمات بانكي به مشتريان با رويكرد فازي(مطالعه در بانك كشاورزي)1- مقدمهمطالعات و پژوهش‌هايي كه طي دو دهه اخير در رابطه با علل موفقيت شركت‌ها و مؤسسه‌هاي موفق جهان بعمل آمده است، حكايت از آن دارد كه انتظارات مشتري از كيفيت خدمت‌رساني در اين سازمان‌ها به مثابه يك موضوع استراتژيك م ...

دانلود فایل پاورپوینت سیستمهای فازی وکاربرد آن درپزشکی

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه مفاهیم نادقیق بسیاری در پیرامون ما وجود دارند که آنها را  به صورت روزمره در قالب عبارتهای مختلف بیان می کنیم . به این جمله دقت کنید: " هوا خوب است." هیچ کمیتی برای خوب بودن هوا مطرح نیست تا آن را اندازه بگیریم بلکه این یک حس کیفی است.  در واقع مغز انسا ...

دانلود فایل پاورپوینت خدمات پزشکی و کنترل دوپینگ در رویدادهای ورزشی

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : —چگونگی آغاز به کار کميته سازماندهی خدمات پزشکی — —ارائه خدمات پزشکی در طول بازيها اسلاید 2 : —انتخاب هماهنگ کننده خدمات پزشکی 2 سال قبل از شروع بازيها —تشکيل کميته سازماندهی پزشکی — — اسلاید 3 : —تشخيص نقاط قوت و ضعف وضعيت پزشکی موجود —پيش بينی و ت ...

مقاله فارسی ارزیابی مدل M5P در پیشبینی متوسط دما و درصد رطوبت نسبی هوا به صورت ماهانه برای ماه بعد در ایستگاه سینوپتیک یزد

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
چکیده در این مقاله توانایی مدلهای درختیM5P برای تخمین متوسط دما و درصد رطوبت نسبی هوا برای ماه بعد به صورت ماهانه برای ایستگاه سینوپتیک یزد مورد ارزیابی قرار گرفته است . دادههای مورد استفاده در این مقاله دادههای متوسط ماهانه ایستگاه هواشناسی یزد شامل متغیرهای متوسط دمای هوا ، ساعات آفتابی، دمای نقطه شبنم، مت ...

مقاله کنترل فازی پاندول معکوس

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** کنترل فازی پاندول معکوس چکیده این مقاله به مدلسازی و کنترل فازی پاندول معکوس می پردازد.در ابتدا به وسیله روش لاگرانژ معادلات دینایکی گاری و پاندول معکوس را بدست آورده و بعد از خطی سازی ،مدل ریاضی سیستم در فضای حالت بدست می آید. کنترل سیس ...

مقاله تعیین تعداد و چیدمان بهینه میراگرهای ویسکوز در کنترل ارتعاشات لرزه ای ساختمانها با استفاده از الگوریتم ژنتیک

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تعیین تعداد و چیدمان بهینه میراگرهاي ویسکوز در کنترل ارتعاشات لرزه اي ساختمانها با استفاده از الگوریتم ژنتیک   خلاصه در این مقاله تعداد و چیدمان بهینه میراگرهاي ویسکوز در سازه هاي ساختمانی با کمک الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرار می گیـرد ...

مقاله تشخیص سطح استرس در طول رانندگی با استفاده از سیستم استنتاج فازی – عصبی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تشخیص سطح استرس در طول رانندگی با استفاده از سیستم استنتاج فازی – عصبی   خلاصه استرس پاسخ غیر مشخص بدن به هر تقاضا برای تغییر است و در صورتی که طولانی مدت شود و یا بدون درمان باقی بماند، درسلامت جسمی و روانی فرد تاثیر منفی گذاشته و باعث کاهش کارایی او می شود. بنابراین تشخیص موثر استرس در جهت یافتن راهی برا ...

مقاله کنترل اینورتر پنج سطحی سه فاز متصل به شبکه به روش فازی برای سیستم های انرژی خورشیدی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** کنترل اینورتر پنج سطحی سه فاز متصل به شبکه به روش فازی برای سیستم های انرژی خورشیدی خلاصه این مقاله پیرامون کنترل اینورتر کلمپ (NPC) پنج سطحی سه فاز برای سیستم های PV متصل به شبکه می باشد. ردیابی نقطه حداکثر توان (MPPT) قادر به استخرا ...