بخشی از مقاله

شبكه‌هاي نظير به نظير

فصل اول: مقدمه‌اي بر شبكه‌هاي نظير به نظير (peer to peer network)
نظير به نظير چيست؟
نظير به نظير به هر ارتباط چندگانه، خودگردان دستگاه‌ها كه به صورت يكسان عمل مي‌كنند اطلاق مي‌شود. يك شبكه نظير به نظير نوعي شبكه است كه در آن ايستگاه‌هاي كاري هم به صورت يك مشتري (تقاضا كننده داده) ، هم به صورت سرور (عرضه كننده داده) و هم به صورت يك خدمتگزار (عرضه كننده و تقاضا كننده داده) مي‌توانند عمل كنند. در شبكه‌هاي نظير به نظير كامپيوترهاي موجود در شبكه داراي وظايف و مسئوليتهاي معادل و مشابه هستند.

به طور مثال كامپيوتر A مي‌تواند درخواست يك فايل را از كامپيوتر B نمايد. در اين وضعيت، كامپيوتر A به عنوان يك سرويس گيرنده ايفاي وظيفه نموده و كامپيوتر B به عنوان يك سرويس دهنده رفتار مي‌نمايد. در ادامه فعاليت، كامپيوترهاي A,B مي‌توانند داراي وظايف معكوسي نسبت به وضعيت قبل داشته باشند.


(تاريخچه نرم‌افزارهاي نظير به نظير معمولاً با ارجاع به Napster آغاز مي‌شود. Napster مثال معروفي از يك ارتباط يك به يك و يك به چند قدرتمند است كه مي‌تواند انتظار را ازتكنولوژي كامپيوتري تحقق بخشد. اگر چه ، اگر كمي به عقب باز گرديم، پيامهاي فوري (instant message) تجسم ابتدايي نظير به نظير بودند. اين پيامها نوع متفاوتي از ارتباط را نشان مي‌دهند كه تلفيقي از نامه دست‌نويس و تلفن است با افزايش ضرورت تماسهاي سريع تلفن و گسترش استفاده از پست الكترونيكي، پيامهاي فوري چشم‌انداز اينترنت را تغيير دادند.


عضويت درشبكه نظير به نظير ، به صورتadhoc و پويا است و تنها نياز به ايجاد يك مكانيسم و ساختار براي مديريت و سازماندهي نظيرها است تا در اين شبكه‌ها بتوان يك تعاون و همكاري مفيد را بين كاربران به وجود آورد.


تكنولوژي نظير به نظير، توانايي اشتراك منابع و سرويسهاي كامپيوتر شامل اطلاعات ، فايلها، سيكلهاي پردازش و ذخاير، باتبادل مستقيم بين سيستمها (بدون استفاده از سرورهاي مركزي) را دارد. تكنولوژي نظير به نظير به كاربرانشان اجازه استخراج منابع كم‌مصرف و بيهوده كه در هر يك از ايستگاه‌هاي كاري نگهداري مي‌شوند رامي‌دهد. در اين نوع شبكه، هر يك از كاربران كنترل منابع خود رابر عهده داشته و مي‌توانند به منظوربه اشتراك گذاشتن فايلهاي خاص با ساير كاربران، خود رأساً تصميم‌گيري نمايند. همچنين ممكن است كاربران به منظور دستيابي به منابع اشتراكي، ساير كاربران را ملزم به درج رمز عبور نمايند. با توجه به اينكه تمامي تصميمات فوق توسط هر يك از كاربران و به صورت جداگانه اتخاذ مي‌گردد، عملاً يك نقطه مركزي براي كنترل و يا مديريت شبكه وجود نخواهد داشت.
از طرفي شبكه نظير به نظير، استفاده از كامپيوترهاي نسبتاً قدرتمند در اينترنت است كه از آنها تنها براي كارهاي بر پايه مشتري استفاده نمي‌شود. نوعاً عمليات انجام شده توسط كامپيوترها از نوع مشتري خدمتگزار است. يك كامپيوتر سرور نوعاً منابع بزرگي دارد و به تقاضاي ارسالي براي استفاده از منابع و اطلاعات از سوي كامپيوتر مشتري پاسخ مي‌دهد. مشتريان نيز تقاضاهايي رابه استفاده از منابع و اطلاعات براي سرور وارد مي‌كنند بهترين مثال براي مدل

مشتري / خدمتگزار جستجو در وب است. سرورهاي وب در اينترنت معمولاً كامپيوترهايي با اهداف خاص با پروسسورهاي بسيار سريع يا حتي چند پروسسور و آرايه‌هاي بزرگ هارد ديسك هستند. سرورهاي وب همه جزئيات و محتويات وابسته به يك وب سايت مانند فايلهاي Html ، فايلهاي گرافيكي و فايلهاي صوتي و تصويري و .. را ذخيره مي‌كند و به درخواستهاي وارده رسيدگي كرده تا اطلاعات يك صفحه وب خاص را نشان دهند. وقتي يك صفحه درخواست مي‌شود، سرور وب صفحه وفايلهاي اختصاصي آن رابراي مشتري مي‌فرستد.


شبكه نظير به نظير، فوايد زير را علاوه بر شبكه‌هاي مشتري و / خدمتگزار دارد:
1) محتويات و منابع مي‌توانند ميان مركز و نودهاي شبكه به اشتراك گذاشته شوند، در حاليكه در شبكه‌هاي مشتري / خدمتگزار اطلاعات تنها در مركز قرار دارد و هنگام درخواست به كامپيوترهاي مشتري ارسال مي‌شود.
2) يك شبكه از نظيرها به راحتي توسعه‌پذير مي‌باشد و قابل اعتمادتر از يك سرور تنها است چون يك سرور تنها مي‌تواند يك نقطه خطرساز باشد و يا حتي به يك گلوگاه در هنگام استفاده از شبكه تبديل شود.


3) يك شبكه از نظيرها مي‌تواند با تقويت منابع كامپيوتري براي كارهاي توزيع شده كامپيوتري ، پروسسورهاي خود را به اشتراك گذاشته‌، بطوريكه سريع‌تر از يك شبكه كه به يك سوپر كامپيوتر تكيه دارد عمل خواهد كرد.
4) منابع اشتراكي در كامپيوترهاي نظير مي‌توانند مستقيماً در دسترس قرار گيرند. سريعتر از آنچه كه در فايلهاي ذخيره شده در كامپيوتر مركزي وجود دارد، يك نظير مي‌تواند فايلهايش رابه صورت ذخيره محلي در اشتراك ديگران قرار دهد.
همچنين شبكه نظير به نظير مي‌تواند مشكلات زير را حل كند:


1) به منابع محلي اجازه مي‌دهد كه مستقيماً به اشتراك گذاشته شوند بدون اينكه نياز به يك سرور واسط باشد.
2) ارتباط چندين باره موثر بدون تكيه بر بنيانIP multicast
پيش از Napster سيستمهاي اشتراك فايل و اطلاعات بين كامپيوترها بيش از حد به وب گسترده ، شبكه‌هاي محلي LAN و تبادل فايلها تحت پروتكل FTP محدود شده بود. زمانيكه سرعت و شيوع كامپيوترهاي شخصي (PC) به اندازه سرعت و شيوع ارتباطات اينترنت افزايش يافت، نياز عمومي به سوي تكنولوژي اشتراك فايل گرايش يافت. Napster اشتراك فايل را شهرت بخشيد و آن رابه عنوان يك مولفه چيره و مسلط پهناي باند مشتركان خانگي امروزي اينترنت ساخت.
همچنين لغت نظير به نظير به شكبه‌اي از نظيرها (يكسانها) كه از اطلاعات و سيستمهاي ارتباطي خاص استفاده مي كنند اشاره دارد. تعداد دو يا بيشتر از اين نظيرها مي‌توانند بدون هماهنگ كننده مركزي با يكديگر همكاري داشته باشند . در مقابل شبكه‌هاي مشتري /خدمتگزار، شبكه‌هاي نظير به نظير داراي هزينه كم، خود تنظيم و بدون هماهنگي مركزي در استفاده از منابع ، تحمل‌پذيري بالا در برابر خطا و پشتيباني بهتر از ساختمان شبكه‌هاي adhoc مي اشند.
اشتراك منابع كامپيوتري و سرويسها با تبادل مستقيم بين سيستمها دو مشخصه اصلي و كليدي را درباره سيستمهاي نظير به نظير مي‌دهد:
1) مقياس‌پذيري: هيچ محدوديت تكنيكي و يا الگوريتمي در اندازه سيستم وجود ندارد به طور مثال پيچيدگي سيستم مقداري ثابت ، صرفنظر از تعداد نودها در سيستم است.
2) قابليت اعتماد: سوء عمل هر نود در تمام سيستم تاثير نگذارد (ياحتي روي هر نود ديگر) شبكه‌هاي اشتراك فايل مانند Gnutella مثال خوبي براي مقياس‌پذيري و قابليت اعتماد هستند. در Gnutella ، نظيرها ابتدا به شبكه پوششي زمينه متصل مي‌شوند كه تمام نظيرها در آن با هم مساوي و برابر هستند. نظيرها مستقيماً و بدون نياز به نظم و ترتيب خاصي به سرور اصلي متصل مي‌شوند. و سوء عمل يك نود سبب سوء عمل نود ديگري مي‌شود.
براي ارزيابي يك سيستم نظير به نظير پيشنهادي، مشخصات نظيرهايي كه شركت كنندگان در سيستم را انتخاب مي‌كنند بايد درك و محاسبه شود. براي

مثال ، اگر بعضي از نظيرها در سيستم اشتراك فايل، پهناي باند و كم، تاخير زياد در ارتباطات گلوگاههاي شبكه در اينترنت داشته باشند، سيستم بايد در جلوگيري از نمايندگي بخشهاي بزرگ انديسهاي توزيع شده به اين نظيرها مراقب باشد چون ترس از فشار كاري و ايجاد بخش انديس غير قابل دسترس براي بقيه نظيرها ممكن است به وجود آيد. به طور مشابه، مدت زمان لازم براي نگهداري ارتباط به بنيان شبكه براي نگهداري داده‌ها يا متاداده‌هاي انديس در دسترس بايد مورد توجه قرار گيرد. خلاصه، سيستم بايد ميزان شايستگي يك نظير منتخب براي كارهاي خاص را قبل از نمايندگي صريح يا ضمني آن كار به نظير تعيين كند. به طور شگفت‌آوري تا كنون تعداد ساختارهاي كمي كه با محدوديتهاي بالا مطابقت دارند ارزيابي و توسعه يافته اند.
انواع شبكه‌هاي نظير به نظير


سه نوع اصلي اشتراك فايل نظير به نظير وجود دارد:
1)ارتباط يك به يك كه نوعاً فايلها از يك PC به يك PC ديگر انتقال مي‌يابد.
2)ارتباط پيشرفته يك به چند مانند Naspster كه در آن يك ميزبان مي‌تواند با چندين گره ارتباط داشته وفايلهايش را با آنها به اشتراك بگذارد.
3) ارتباط چند به چند كه از پروتكل Gnutella استفاده مي‌كند مانند Morpheus و Bearshare كه مي‌توانند به صورت خودكار و گسترده منابع را بين چندين كاربر به اشتراك بگذارند.


چارچوب‌هاي شبكه‌هاي نظير به نظير:
1) چارچوب مركزي: اولين نسل نظير به نظير يعني Napster از ساختار شبكه اي مشتري/ خدمتگزار استفاده مي‌كرد. سرور مركزي مانند يك عمل ايستگاه ترافيكي مي‌كرد همانطوريكه در شكل 1 نشان داده شده است. سرور مركزي دايركتوري فايلهاي اشتراكي ذخيره شده در هر نود را نگهداري مي‌كند . هر گاه يك مشتري به شبكه وصل و يا از آن خارج مي‌شود دايركتوري بروز خواهد شد . در اين مدل تمام پيغامهاي كنترل و جستجو به سرور مركزي فرستاده مي شود. سپس سرور مركزي درخواست جستجوي مشتري رابه وسيله دايركتوري پايگاه داده‌اش به مرجع آن ارجاع مي‌دهد و فايل درخواستي را دانلود مي‌كند . فايلهاي حقيقي هيچگاه در سرور مركزي نگهداري نمي‌شوند.اين نوع چارچوب كارايي بالايي را فراهم مي‌كند.


2) چارچوب غير مركزي: نسخه دوم نظير به نظير يعني پروتكل Gnutella يك مدل توزيع شده را به كار مي‌برد كه در آن هيچ سرور مركزي وجود ندارد و هر نود موقعيت يكساني در آن دارد. هر نود به صورت يك خدمتگزار (يعني به صورت يك نظير) در شبكه عمل مي‌كند. همانطوريكه در شكل 2 بديهي است، هر نود در چارچوب مي‌كوشد كه برخي از ارتباطات به ساير نودها (نوعاً بين 4 تا 8 ارتباط) را در هر لحظه نگهداري كند. اين مجموعه از ارتباطات ترافيك شبكه را حمل مي‌كند كه اساساً شامل درخواستها، پاسخ درخواستها و پيامهاي كنترلي مختلفي كه به كشف ساير نودها كمك مي‌كند است.


براي اشتراك فايلهايي كه از پروتكل Gnutella استفاده مي‌كنند، كاربر به يك كامپيوتر شبكه‌اي كه به نرم‌افزار Gnutella مجهز شده است نياز دارد (nodex) . نود x يك درخواست را براي كامپيوتر ديگري كه متصل به شبكه Gnutella است مي‌فرستد (nodey) . سپس نود y اين درخواست را براي هر كس كه به آن متصل است مي‌فرستد. اگر چه محدوده اين شبكه صورت بالقوه نامحدود است اما اين نامحدودي با محدوديت زمان زندگي TTL محدود شده است. زمان زندگي به لايه‌هاي نودهايي كه پيغام درخواست به آنها رسيده است اشاره دارد. پيامهاي درخواست با فيلد زمان زندگي فرستاده مي‌شوند. ( با اندازه 4 تا 6 ) كه توسط نودها ابتدا كاهش مي‌يابد و سپس براي نودهاي مرتبط ديگر فرستاده مي‌شود. اگر پس از كاهش، فيلد TTL به صفر رسيد، پيغام به ارتباط ديگري فرستاده نمي‌شود. هر نودي كه پيام را دريافت كرده است بايد آن را پاسخ گويد (پاسخ شامل نام فايل، اندازه و ... است) و تمام پاسخ‌ها به سرچشمه و منبع درخواست يعني نود x به وسيله نود y بازگردانده مي‌شود. نود x اكنون مي‌تواند يك ارتباط مستقيم را به نودهاي پاسخ‌دهنده (نود z )ايجاد كند و فايل را دانلود نمايد . فايل به صورت مستقيم منتقل مي‌شود، بدون مداخله نودهاي مياني (دانلود توسط پروتكل‌هايي مانند HTTP انجام مي‌شود). اين سيستم توسط برنامه‌هاي پروتكل Gnutella مانند Bearshare و Gnuxleus و Morpheus مورد استفاده قرار مي‌گيرد.


3) چارچوب غير مركزي كنترل شده: نسخه دوم نظير به نظير يعني Groove., Grokster, kazaa , fast Track و مشتريان فعلي Gnutella از يك سرور مركزي و چارچوب‌هاي غيرمركزي كه به هم پيوند خورده‌اند استفاده مي‌كنند. در اين مدل پيوندي، نودهاي مشخصي در شبكه به عنوان سوپر نود يا فرا نظير انتخاب شده‌اندو نقش يك پاسبان ترافيكي را براي ساير نودها بازي مي‌كنند.


سوپر نودها به صورت پويا پهناي باند و توپولوژي شبكه را تغيير مي‌دهند. يك نود مشتري تعداد كمي از ارتباطات بازار نگهداري مي‌كند. و هر يك از اارتباطات به يك سوپر نود است. اين مسئله تاثير بسزايي در اندازه شبكه با كاهش تعداد نودهاي درگير در امر مسيريابي و حمل پيام با كاهش حجم ترافيك بين آنها دارد. به دليل وجود اين سوپر نودها، كه به عنوان هابهاي جستجو هم عمل مي‌كنند، سرعت پاسخ‌گويي به درخواست در دو مدل كنترلي و مركزي قابل مقايسه است . نمونه‌اي از اين شبكه در شكل 3 نشان داده شده است.


در مدل غير مركزي كنترل شده، هر نود ليستي از فايلهاي اشتراكي خود را براي سوپر نود مربوطه‌اش مي‌فرستد (نود Y) درخواستهاي جستجو به طور مستقيم به نود y اختصاص دارد كه او بعداً اين پيام را براي سوپر نودها مي‌فرستد. هنگامي كه يك فايل يافت شد، نود درخواست كننده (نودx) مستقيماً به نودي كه فايل مربوطه را دارد متصل مي‌شود (نود z) و آن را دانلود مي‌كند.
كاربردهاي شبكه نظير به نظير


تبادل مستقيم سرويس: شبكه‌هاي نظير به نظير مي‌توانند سرويسها را با تبادل مستقيم بين نودها به اشتراك بگذارند. سرويسها شامل ذخاير نهان (cache)، ذخاير ديسك، اطلاعات و فايلها هستند. اين كاربرد مخصوصاً در Napster از استقبال عمومي زيادي برخوردار شده.
كاربردهاي شبكه‌اي كارهاي شبكه كه به نام كارهاي مشترك نيز شناخته مي‌شود، نوعي از كارهاي نظير به نظيري است كه در آن از سيكلهاي استفاده نشده پروسسور براي اهداف عمومي استفاده مي‌شود. زمانيكه پروژه Seti@home در 17 مي 1999شروع به كار كرد، كاربردهاي شبكه جز موضوعات روز شد. Seti@homeيك برنامه Screen saver است كه سيكلهاي استفاده نشده پروسسور صد هزاران از كامپيوترهاي داوطلب را براي تحليل نتايج جستجوها وراي

هوش زميني را تحت كنترل درآورده و از آن استفاده مي‌كند. كارهاي شبكه معمولاً در محيطهاي عملي، بيوتكنولوژي و محيطهاي مالي استفاده مي‌شود كه در آنها نياز شديد به كارهاي كامپيوتري وجود دارد. بنيان اطلاعاتي توزيع شده: بنيان اطلاعاتي توزيع شده يك مند نظير به نظير است كه تمام اطلاعات را گرانبها كرده و آنها و سازمانشان را با هم به صورت يك سازمان مجري ذخيره مي‌كند. يك سازمان مجازي ممكن است شامل چندين شركت يا چندين شاخه باشد كه به صورت يك واحدبراي رسيدن به يك هدف مشترك تلاش مي‌كنند.

 


بسياري از شركت‌ها در صنعت پزشكي و سلامتي، همراه با جستجوهاي علمي و بخشهاي توسعه يافته، اين نوع از كارهاي نظير به نظير را براي مديريت، توسعه، و بازيابي داده‌ها و اطلاعات مهم استفاده مي‌كنند. بنيان اطلاعاتي توزيع شده يك راه موثر براي محدوديتهاي جغرافيايي و سازماندهي است.
شبكه نظير به نظير و تامين كننده‌هاي سرويس
1) سوددهي تامين كننده‌هاي سرويس: يك تامين كننده سرويس هزينه‌هاي متفاوتي را در بر دارد كه به مشتركان فردي مي‌تواند اختصاص يابد. يكي از اين هزينه‌هاي پر اهميت حق‌العبور اينترنت تامين كننده‌هاي سرويس است. هزينه حق‌العبور اينترنت يك هزينه متغير قابل توجه است. بازارهاي رقابتي دسترسي به اينترنت مي‌خواهند كه مشتري دسترسي نامحدودي به اينترنت داشته باشد. تامين‌كننده‌هاي سرويس، پهناي باند خود را از يك IXC بر پايه ميزان پهناي باند مصرفي خود مي‌خرند. اين مسئله سوددهي سرويس دستيابي به اينترنت در يك نرخ ثابت را كاهش مي‌دهد.


2) انتقال مستقيم سرويس- فاكتور همكاري : بر اساس تحليل داده‌هاي اينترنت به صورت همكارانه ترافيك شبكه تامين كننده سرويس، به وسيله برنامه‌هاي اشتراك فايل نظير به نظير و پروتكل‌هاي WWW اشغال شده‌ است. شكل 4 يك ترافيك از ترافيك اينترنت بر شبكه تامين‌كننده سرويس در يك هفته را نشان مي‌دهد.
كارهاي نظير به نظير دو نوع ترافيك شبكه را به وجود مي‌آورند. 1) ترافيك سربار شبكه (جستجوها، keep -alive) 2) ترافيك داده (انتقال فايلها )
ترافيك شبكه نظير به نظير بخش بزرگي از پهناي باند را مصرف مي‌كند در حاليكه استفاده از كارهاي نظير به نظير در حال افزايش است و بنابراين حق‌العبور تامين كننده سرويس افزايش مي‌يابد. در اوج شهرت Napster دانشگاه اينديانا، تمام برنامه‌هاي جا به جايي فايل نظير به نظير را پس از كشف اينكه اين پروتكل مسئول پنجاه درصد از ترافيك شبكه اش است تحريم كرد. به هر حال شبكه نظير به نظير به توسعه برنامه‌هاي كاربردي جا به جايي فايل ادامه مي‌دهد. شكل 5
رده‌اي از برنامه هاي كاربردي كه در حال حاضر در دسترس كاربران است را نشان مي‌دهد.


در هنگام راه‌اندازي، يك برنامه كاربردي نظير به نظير به تعداد ديگري نود نظير به نظير متصل خواهد شد كه مي‌توانند در هر جايي از اينترنت قرار داشته باشند. از آنجايي كه هيچ ارتباطي بين ساختار IP شبكه و مدل هزينه وجود ندارد، به ندرت نزديك‌ترين نظير در همان شبكه قرار دارد. بنابراين، درصد كمي از نودهاي نظير به نظير در يك شبكه تامين كننده سرويس مي‌توانند به نود ديگر متصل شوند. سازماندهي يك نوع شبكه نظير به نظير در شكل 6 نشان داده شده است.
مولفه‌هاي ارتباط ترافيك نظير به نظير شامل تعدادي ارتباط با ميزبانهاي متفاوت در هر جاي اينترنت مي‌با‌شد. هر ارتباطي تعدادي از پيامهاي داوطلب را براي زنده نگهداشتن ارتباط در يك دوره زماني استفاده مي‌كند و مطمئن است كه جستجوهاي فايل به سرعت انجام مي‌شود. اين مولفه از شبكه نظير به نظير معمولاً به تصادم پروتكل ارجاع دارد. شكل 7 دو نوع مهم ترافيك شبكه نظير به نظير را نشان مي‌دهد.


يك تصور غلط در شبكه‌هاي نظير به نظير اين است كه انتقال فايلها مقدار زيادي از پهناي باند مصرفي را اشغال مي‌كند. در واقع درصد بزرگي از پهناي باند براي تصادم پروتكل مورد نياز است. در برخي از پروتكلها، تصادم نظير به نظير، پنجاه تا صد و پنجاه كيلوبايت در ثانيه از ترافيك هر نظير را مصرف مي‌كند.
اين مسئله به تامين كننده‌هاي سرويس با اختيارات كم اجازه مي‌دهد كه هزينه حق‌العبور اينترنت خود را كاهش مي‌دهند.راه حل‌هاي ممكن شامل جا‌به جايي پهناي باند به سرويسهاي زنجيري يا پوشش مقداري از پهناي باندبراي برنامه هاي كاربردي نظير به نظير است. اگر چه اين مسأله باعث نارضايتي شركت در شبكه كنندگان مي شود.


كاربردهاي شبكه نظير به نظير
از شبكه‌هاي نظير به نظير مي‌توان براي انجام فعاليتهاي زير استفاده كرد:
1) ارتباطات بلادرنگ (RTC)
2) همكاري
3) ارسال محتوا
4) فعاليتهاي توزيع شده
5) پيشرفت تكنولوژيهاي اينترنت
1) RTC : براي انجام فعاليتهاي بلادرنگ شبكه‌هاي نظير به نظير مي‌توانند ارسال پيامهاي فوري بدون سرور و انجام بازي‌ها را انجام دهند.
1-1) پيامهاي فوري بدون سرور: كامپيوترهاي كاربران مي‌توانند گفتگوي (Chat) صوتي و تصويري را انجام دهند. اگر چه بسياري از برنامه‌هاي موجود و پروتكلهاي ارتباطي آنها براي اجرا به سرورها نياز دارند.


2-1) انجام بازيهاي بلادرنگ: مشابه RTC؛ بازيهاي بلادرنگ نيز امروزه در دسترس هستند. تعداد بسياري از سايتهاي مبتني بر وب وجود دارند كه ارتباطات بازي را در اينترنت فراهم مي‌آورند. اين سايتها مي‌توانند بازيكني با علايق مشابه را يافته و انجام بازي با او را بدهند. اگر چه اين سايتها به بازيكن اجازه نصب بازيهاي adhoc را نمي‌دهند اما شبكه‌هاي نظير به نظير اين امكان را فراهم مي‌آورند.


2)همكاري : شبكه هاي نظير به نظير امكان اشتراك فضاي كاري، ، فايلها و تجربيات را به وجود مي‌آورند.
2-1) فضاي كاري- حل مشكل : فضاي كاري مشترك فرصت ايجاد يك گروه كاري adhoc را مي‌دهد و سپس صاحبان گروهها مي‌توانند مشكلات خود را از طريق اين گروه‌ها حل كنند. اين مشكلات شامل مسيرهاي مناسب پيام‌ها، ابزارهاي بهره‌وري فايلها و ... مي‌باشد.
2-2) اشتراك فايل و تجربيات و توسعه محتويات: يكي از فعاليتهايي كه در فضاي كاري مشترك مي‌توان انجام داد اشتراك فايل است. اين كار اجازه دسترسي آسان را به محتواي شگفت‌انگيز نودهاي اينترنت و يا نودهاي شبكه‌هاي adhoc را فراهم كرده و بدين وسيله تعدا فعاليتهاي اينترنتي را به طور قابل توجه افزايش داده است. بدين وسيله حتي مي‌توان تجربيات افراد مانند يك كنسرت، گردش در يك روز تعطيل را به اشتراك گذاشت و بدين ترتيب متون، صدا و تصوير و محصولات نرم‌افزاري جديد را توسعه داد.


3) ارسال محتوا: شبكه‌هاي نظير به نظير توانايي انتشار اطلاعاتي كه به صورت متن يا فايل هستند را به گروه بزرگي از كاربران (مانند ليست خبري) را مي‌دهد.
3-1) صدا وتصوير : شبكه نظير به نظير همچنين مي‌تواند اجازه انتشار اطلاعات صوتي و تصويري مانند ملاقات در شركت و يا يك كنسرت رابه گروه بزرگي از كاربران را ب‌دهد. براي انتشار اطلاعات نياز به يك سرور با ظرفيت بالا براي انتخاب و توسعه عمل load براي صدها هزار كاربر وجود دارد. اما با شبكه نظير به نظير تنها به تعداد كمي نظير نياز است كه بتوانند اطلاعات را از سرورهاي متمركز دريافت كرده و به تعدادي نظير ديگر بفرستند. و آنها نيز اين اطلاعات را به هزاران نظيرديگر بفرستند و ...


3-2) انتشار محصولات بروز: شبكه نظير به نظير مي‌تواند مكانيسم موثري را براي توسعه نرم‌افزارها مانند محصولات بروز (محصولات امنيتي و (service packs فراهم كند. نظيري كه به يك سرور توسعه نرم‌افزار متصل است مي‌تواند محصولات بروز را به دست آورده و آن را در ميان ساير اعضاي گروه گسترش دهد.


3-3) تقسيم و توسعه كارها: يك كار محاسباتي حجيم مي‌تواند به كارهاي كوچكتري تقسيم شده و اين تقسيمات براي اجرا در اختيار نظيرهاي مختلف با منابع محاسباتي قرار گيرد. تقسيم اين كارها بر عهده شبكه نظير به نظير است. هر نظير پس از انجام كارها توسط شبكه نظير به نظير نتايج خود را به نقطه مركزي (نقطه پخش تقسيمات كار) گزارش مي‌دهد.
3-4) تجمع منابع كامپيوتري : راه ديگري براي استفاده از شبكه‌هاي نظير به نظير در توسعه پروسسورها اين است كه برنامه‌ها در نظيرها زمانيكه پروسسورهاي آنان بيكار هستند انجام شوند و سپس بخشهاي مختلف در سرور مركزي هماهنگ شوند. با اجتماع پروسسورهاي چندين كامپيوتر، شبكه نظير به نظير مي‌تواند گروهي از كامپيوترهاي نظير را به پروسسورهاي موازي براي انجام كارهاي محاسباتي بزرگ تبديل كند.


بهبود تكنولوژي اينترنت: شبكه نظير به نظير مي‌تواند استفاده بهتر از اينترنت را فراهم كرده و از تكنولوژيهاي جديد پشتيباني كند و ارتباطات را به صورت end- to – end درآورد. اينترنت كنوني شباهت بسيار نزديكي به يك محيط مشتري / خدمتگزار دارد كه ارتباط آن در بسياري از موارد به صورت end- to – endنيست كه اين مسأله منجر به رواج تبديل آدرسهاي شبكه اي (NAT) شده است.


اجزاي معماري شبكه نظير به نظير در Winsows
Graphing- : اين مولفه مسئول نگهداري مجموعه‌اي از نودهاي اتصالي است كه به صورت يك گراف، انتشار سيل‌آسا وپاسخ داده‌ها را فراهم مي‌كند.
Grouping- : اين مولفه يك لايه امنيتي است كه به صورت پيش‌فرض به وسيله راس گراف تامين مي‌شود. اين لايه، مدل امنيتي ايجاد گروه، ايجاد ارتباط با نظير ديگر و ارتباط با گروه را مشخص مي‌كند. علاوه بر اين، اهرم‌بندي PNRP (به عنوان پروتكل تشخيص نام) و انجام كارهايي براي به اشتراك گذاري يك گراف را انجام مي‌دهد. مولفه Grouping از امنيت گروهي و زير مولفه تامين كننده سرويس‌ امنيتي (SSP) استفاده مي‌كند.
NSP - تامين كننده مكانيسمي براي دستيابي به يك تامين كننده نام اختياري است.


- PNRP: يكي از نقاط تفاوت ديكر شبكه‌هاي مشتري/ خدمتگزار و شبكه نظير به نظير؛ در به كارگيري از DNS (سيستم دامنه نام) است. كامپيوترهاي سرور نوعاً در DNS ثبت شده‌اند (registered) پس بنابراين كامپيوترهاي مشتري مي‌توانند يك نام رابه يك IP آدرس كامپيوتر سرور تبديل كنند.
كامپيوترهاي مشتري به دلايل زير نمي‌توانند در DNS ثبت شوند:


1) بسياري از كامپيوترهاي مشتري داراي ارتباطات گذرا و ناپايدار هستند. آنها براي مدت زمان غير قابل پيش‌بيني متصل مي‌مانند و براي هر بار اتصال مي‌توانند يك IP جديد را تعيين كنند.


2) كامپيوترهاي مشتري داراي منابع مشترك نيستند و نمي‌توانند درخواستها را براي استفاده از منابع پاسخ دهند . بنابراين كامپيوترهاي ديگر نمي‌خواهند كه نام اين كامپيوترها را به دست آورند در نتيجه DNS نيازي به ذخيره آدرسهاي اين كامپيوترها ندارد.


از طرف ديگر كامپيوترهاي نظيرها داراي منابعي براي اشتراك هستند. اگر چه كه هنوز داراي ارتباطات ناپايدار هستند. اين كامپيوترها مي‌توانند از بروز شدن پوياي DNS براي ثبت نامها استفاده كنند. البته سرورهاي DNS بسيار كمي در اينترنت از اين مسئله پشتيباني مي‌كنند . براي موفقيت در شبكه‌هاي نظير به نظير، نظيرها نبايد بر وجود بناي DNS تكيه داشته باشند. بنابراين بايد مكانيسمي وجود داشته باشد كه در آن نظيرها بهمراه آدرسشان تعيين شوند و به DNS نيازي نباشد. براي شبكه نظير به نظير Windows اين مكانيسم PNRP است.
- مدير هويتها


- IPR6) IPVX)
تشخيص نام وكشف نظير با PNRP
براي ارتباط ميان نظيرها، آنها بايد بتوانند حضور يكديگر راتشخيص داده و موقعيت شبكه‌اي همديگر را توسط آدرسها، پروتكلها و پورتها، نام‌ها و خصوصيات ديگر تعيين كنند. تعيين اين موضوع با ارتباطات ناپايدار و حفظ آدرسها در DNS بسيار پيچيده است. شبكه نظير به نظير ويندوز اين مشكل را به وسيله مشخصه‌‌هاي زير را حل مي‌كند.:
1) تشخيص نام بدون سرور و توزيع شده
مانند DNS، ليست كاملي از نامها در يك كامپيوتر ذخيره شده است. اما بر خلاف DNS، هيچ سروري براي تشخيص نام وجود ندارد. هر نظير بخشي از ليست نودها را در حافظه‌ كش خود ذخيره مي‌كند و مي‌تواند اين ليست را به ساير نظيرها ارجاع دهد. سرورهاي مركزي نمي‌توانند براي تشخيص نام به كار روند. شبكه نظير به نظير ويندوز بدون سرور نيست در واقع يك نود بنيادي وجود دارد كه تنظيمات اوليه را انجام مي‌دهد.
2) به كارگيري ID به جاي نام
علاوه بر استفاده از نام- مانند نامها در DNS – ID هانيز براي تشخيص هويت نظيرها به كار مي‌روند. ID ها تنها شامل اعداد هستند و بنابراين هيچ مسئله‌اي براي زبان و مارك تجاري و مسائل حق ‌مولف (copyright) وجود ندارد.
3) به كارگيري چندين ID
هر كامپيوتر نظير، هر كاربر، هر گروه، هر وسيله، هر سرويس و هر نوع نود نظير مي‌تواند چندين ID خصوص خود داشته باشد.
4) تواناي تشخيص تعداد كثير ID ها
ليست ID ها ميان نظيرها پخش مي‌شود و به وسيله چندين لايه‌كش وسيستم‌هاي ارجاعي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه امكان تشخيص چندين ميليون ID رامي‌دهند.
پروتكلي كه براي ارسال پيام براي تشخيص نام و نظير ميان نظيرها به كار مي‌رود PNRP است. اين پروتكل چندين توده را به كار مي‌برد كه در هر توده گروهي از كامپيوترها وجود دارند كه آدرسهايشان از يك فضاي خاص استفاده مي‌كنند. يك فضا محدوده‌اي در شبكه است كه در آن هر آدرس به صورت يكتا است. آدرسهاي PNRP بر پايه آدرس در IPv6 است. اين توده‌ها مشخص مي‌كنند :


4-1) توده عمومي مطابق فضاي آدرسهاي IPv6 است و در آن همه كامپيوترهاي IPv6 اينترنت وجود دارد در نتيجه تنها يك توده عمومي وجود خواهد داشت.
4-2) يك سايت بخشي از يك شبكه منظم و ساخت يافته است كه محدوده مكاني و جغرافيايي خود را دارد. چندين توده سايت اختصاصي مي‌توانند وجود داشته باشند. توده سايتهاي اختصاصي مطابق فضاي آدرسهاي سايت در IPv6 است و آدرسهاي سايتهاي عمومي يك توده لينك محلي براي لينكهاي اختصاصي هستند كه نوعاً مانند يك زير شبكه محلي متصل شده است.
نام نظيرهاوPNRP ID S
يك نام نظير آخرين نقطه ارتباط است كه مي‌تواند يك كامپيوتر، يك كاربر، يك گروه، يك سرويس و يا هر چيز ديگري كه به وسيله آدرسهاي IPv6 تعيين مي‌شوند، باشد.نام نظيرها مي‌توانند به صورت ايمن يا نا ايمن تعيين شوند. نامهاي ناايمن را تنها رشته‌هاي متني هستند كه موضوعي براي ترس محسوب مي‌شوند چون هر كس مي‌تواند يك نام نا امن المثني را ميان نظيرهاي ديگر تكثير كند. نامهاي امن تنها به وسيله صاحبان تعيين شده وبه وسيله امضاي ديجيتال و رمزنگاري محافظت مي‌شوند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید