دانلود مقاله شبکه گسترده سم شناسی

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان


پروژه اطلاعاتي ماده ضد آفت از ادارات گسترش تعاوني دانشگاه كرنل؛ دانشگاه ايالتي ميشيگان؛ دانشگاه لياست ارگان؛ و دانشگاه كاليفرنيا در سوييس. مخارج و حمايت اصلي توسط برنامه ارزيابي برفودرا آفت كش كشاورز ملي خدمات گسترده USDA فراهم شده بود.

- ماده ضد آفت
- اطلاعات
- نقشه مقطعي
- نام هاي تجاري يا ساير اسامي

برلانير(بي . تي انواع كرستاكي):دايپل؛ تري سايد؛ باكتو اسپين؛ ليتاكس؛ نووابك؛ ويكتوري. سرتان (بي . تي . انواع ايزاوا) تكنار(بي . تي . انواع اسرائيلي).
- وضع تنظيم

اين حشره كش ميكروبي ابتدا در سال 1961 بعنوان حشره كش براي استعمال عمومي ثبت شد. ثبت استاندارد كه در سال 1986توسط مركز حمايت از محيط زيست آمريكا (EPA) صادر شد. سازندگان را ملزم به ايجاد تغييرات جزئي در برچسب احتياط و ارائه اطلاعات بيشتري در رابطه با اثرات بي . تي بر ارگانيسم هاي غير مورد هدف؛ كرد. در حاليكه EPA؛ اساس اطلاعات سم شناسي براي بي . تي كامل فرض مي كند؛ اما اين مركز هنوز به اطلاعات بيشتري در مورد اثرات اكولوژي آن؛ نياز دارد.
- مقدمه

باسيل ترينجنسيس (B.t.) باكتري ايجاد شده بطور طبيعي خاك است كه سمي توليد مي كند كه باعث بيماري در حشرات مي شود. تعداد حشره كش ها براساس اين سمهاست. B.t براي اداره ي آفت بدليل ويژگيش در برابر آفتها و نيز به دليل عدم سميتش براي انسانها دشمنان طبيعي بسياري از آفتهاي غلات؛ ايده آل به نظر مي رسد. انواع مختلفي از B.t وجود دارد كه هريك داراي سميت خاصي در برابر انواع خاص حشرات مي باشد: بي . تي . ايزاوا (B.t.a.) عليه شفيره هاي بيد موم در شانه عسل استفاده مي شود؛ بي . تي . اسرائيلي (B.t.i) در مقابل مگسها؛ مگسهاي سياه و بعضي پشه ها موثر است؛ بي . تي كرستاكي(B.t.k.) انواع مختلف حشرات فلس بال از جمله بيد كولي و كلم پيچ را كنترل مي كند. نژاد جديدي بنام بي . تي . سان دايگو يافت شده است كه براي گونه هاي خاص سوسك و شپشه پنبه مفيد مي باشد. بي. تي . براي اينكه موثر واقع شوند؛ بايد حشرات در زمان نا بالغي آنرا بخورند؛ تغذيه مرحله تكامل به شفيره ها برمي گردد. اين ماده در برابر حشرات بال بي اثر است. براساس جمعيت حشرات مورد هدف پيش از كاربرد اين ماده اطمينان مي دهد كه حشرات در مرحله شفيره اي آسيب پذيرند. بيش از 150 حشره كه اكثرا شفيره حشرات فلس بال؛ شناخته شده اند كه به بعضي راههاي B.t. حساسند.

باكتريها؛ ارگانيسم هاي تك سلولي ابتدايي هستند كه به گروه ارگانيسم هايي بنام پيش هسته تعلق دارند. پيش هسته ها نه گياهند نه جانورند. مانند اعضاي خاص سلسله گياهي؛ مثل سرخسها و قارچها؛ بي . تي . سلولهاي زايش غير جنسي توليد مي كند بنام هاگها؛ كه آنها قادر به زنده ماندن در شرايط زيان آور مي كند. طي فرايند تشكيل هاگ؛ بي.تي نيز پيكر بلوري واحدي بعنوان محصول همراه توليد مي كند. هاگها و بلورهاي بي. تي بايد بيش از اينكه بتوانند بصورت سم در حشرات مورد هدف عمل كنند خورده شوند. بنابراين بي . تي به سم شكم اشاره مي شود. بلورهاي بي . تي در پاسخ به شرايط روده اي شفيره اي حشرات حساس؛ حل مي شوند. اين سلولها را در روده از بين مي برد كه مانع گوارش معمولي مي شود و تلاش مي كند حشرات را از تغذيه در گياهان ميزبان باز دارد. هاگهاي بي.تي مي توانند ساير بافت حشرات را مورد هجوم قرار دهند كه اينكار را با تكثير در خون حشره صورت مي گيرد تا حشره بميرد و مرگ مي تواند ظرف چند ساعت تا چند هفته از استفاده بي.تي صورت گيرد كه به گونه حشره ميزبان بي .تي خورده شده بستگي دارد.

- اثرات سم شناسي
- سميت حاد
هيچ شكايتي پس از خوردن هجده انسان از يك گرم بي . تي تجاري بطور روزانه طي پنج روز بصورت يك روز در ميان صورت نگرفت. عده اي 100 ميلي گرم از پودر آنرا روزانه بعلاوه اندازه رژيم غذايي استنشاق كردند. افراديكه يك گرم از آنرا در سه روز متوالي خورده بودند مسموم نشده بودند.
چون اين عملي كه از اولين عوامل كنترل بيولوژيكي ثبت شده براي استفاده عليه حشرات در آمريكا بود؛ بي.تي نياز به انجام برنامه آزمايشي داشت كه دقيق تر از آنچه كه EPA بطور شايع براي آفت كشي نياز داشت؛بود. در نتيجه؛ هيچ گفتگوي اطلاعاتي در رابطه با اطلاعات سميتي خواسته شده توسط EPA براي اهداف ثبت وجود ندارد.

ميزان وسيعي از تحقيقات با آزمايش روي حيوانات با استفاده از چندين روش در معرض قرار گيري به اين صورت است( بالاترين مقدار آزمايش شده 10*7/6 براي يازدهمين هاك در هر حيوان بود). نتايج اين آزمايشات نشان مي دهد كه استفاده از محصولات بي .تي مي تواند باعث لفزايش اثرات منفي كمي شود. بي . تي در ساير آزمايشهاي صورت گرفته روي پرندگان؛ سگها؛ خوكهاي شاخ دار؛ موشها؛ موش خرماها؛ انسانها يا ساير حيوانات سميت حاد نداشت. زمانيكه به موش خرماها بي . تي . كا (B.T.K)

تزريق شد؛ هيچ سم يا ويروس شايد آن اثرات ديده نشد. هيچ سميت گوارشي در موش خرماها؛ موش ها يا بلدرچين ژاپني كه بلورهاي پروتئين از بي .تي اسرائيلي خورده بودند؛ پيدا نشد.
تركيب بسيار كمي در آزمايش حيوانات از استنشاق و مواجهه با پوست مشاهده شد. اين ممكن است با خصوصيات فيزيكي بيشتر از بيولوژيكي بي.تي آزمايش شده ايجاد شود. موشها يك يا چند دوره يك ساعته از تنفس غباريكه حاوي 10*5/6 تا از همين هاگ بي.تي در هر متر مكعب بود؛ زنده ماندند. هيچ اثر سمي در موش خرماها كه فرمولبندي بي.تي با قراردادن بطور مستقيم داخل ريه هايشان در ميزان g/kg 500 از وزن بدن؛ داشتند؛ مشاهده نشد.

ميزان حشره كش فرمولبندي شد؛ حشره كش كه 50% موش خرماها را تقريبا مي كشد؛ از مواد در گستره اي از 65/2 تا بيشتر از پنج گرم در هر كيلو گرم؛ تغذيه كرده اند. اين ميزان به روز كشنده 50 (LD50) براي بي.تي در موشها اشاره مي شود. تعيين ميزان گوارشي از بالا تا 10000 ميلي گرم از هر كيلو گرم از وزن بدن سميتي در موشها به موش خرماها يا سگها ايجاد نمي كند.
LD50 درستي فرآورده بي.تي در خرگوشهاي mg/tg28/6 بود. مقداري قرمزي ناهنجار برگشت پذير زمانيكه 1 mg/kg/dog از فرآورده بي.تي حدود 21 روز روي پوست خراشيده شده گذاشته شده بود؛ در پوست مشاهده شده بود هيچ سم عمدي سيماتيكي مشاهده نشد. استفاده پوستي g/kg 72 از بي.تي براي خرگوشها سمي نبود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 16 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد شبکه گسترده جهانی

word قابل ویرایش
37 صفحه
18700 تومان
شبكه گسترده جهانيمقدمه:شبكه گسترده جهاني يك مثال فوق العاده جالب براي بخش كردن سيستم اطلاعاتي در معيار خيلي پهناور است و اين معيار به اين بزرگي نقش بسيار مهمي براي ساختن در جامعه دارد و يك مسئله خيلي مهمي از مطالعه و ارزيابي است. در همين حال به علت نقشه ريزي مركزي يا پيكر بندي باعث شده خيلي سؤالها هم چنان بي ...

دانلود مقاله تحلیل و آسیب شناسی شبکه معابرشهری در بافت مرکزی کلانشهر مشهد ازمنظر پدافند غیر عامل ( نمونه موردی : ناحیه یک شهرداری منطقه 8 مشهد )

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقاله نظامی
چکیده:شهر، زیستگاه متراکم انسانی است که به دلیل حضور انسان، نیازمند امنیت و ایمنی در همه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی است. هرنوع اقدامی که جامعه انسانی و محیط طبیعی و مصنوع آن را ایمن سازد چنانچه رویکرد، حفاظـت محور و اقدام، غیرنظامی باشد پدافند غیرعامل محسوب می شود. مسئله شهرسازی دفـاعی و ...

دانلود مقاله کاربرد شبکه عصبی هاپفیلد برای اکتساب سریع فاز کد گسترده کننده در سیستم مخابراتی طیف گسترده

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر سال های اخیر حوزه شبکه های عصبی مصنوعی و نیز کاربرد آنها مورد تحقیق و توسعه بسیاری چه از دیدگاهنظری و چه از دید عملی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر ارائه روشی جدید مبتنی بر تلفیق این حوزه با یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین سیستم های مخابراتی امروزی یعنی سیستم طیف گسترده و به منظور تحقق فرایند اکتساب ف ...

دانلود فایل پاورپوینت زیرساختارهای نرم افزاری و سخت افزاری در شبکه های گسترده

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فن آوری اطلاعات و ارتباطات   فن آوری اطلاعات و ارتباطات  به جايگاه برجسته اطلاعات ، دستگاههای ذخيره سازی و پردازش اطلاعات و دستگاههای انتقال و دستيابی به اطلاعات تاکيد دارد . بديهی است در اين راستا ، علاوه بر پتانسيل های مخابراتی ، رسانه هائی ديگر نظير راديو ...

مقاله تدوین مدل شبکه عصبی مصنوعی تبخیر از تشت با حداقل داده هواشناسی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** تدوين مدل شبکه عصبي مصنوعي تبخير از تشت با حداقل داده هواشناسي چکيده : مدل هايي که تاکنون براي پيش بيني تبخير از تشت ارائه شده به داده هاي زيادي نياز دارند و بعضي از داده ها در ايستگاه - هاي هواشناسي ايران اندازه گيري نميشوند. در اين بر ...

مقاله مدل شبکه عصبی مصنوعی تبخیر ماهانه از تشت با استفاده از دادههای هواشناسی - مطالعه موردی منطقه حاشیه دریای خزر

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** مدل شبکه عصبی مصنوعی تبخیر ماهانه از تشت با استفاده از دادههاي هواشناسی- مطالعه موردي منطقه حاشیه دریاي خزر چکیده تبخیر یکی از مؤلفههاي اصلی چرخه آب در طبیعت بوده و تعیین دقیق آن براي بسیاري مطالعات مثل بیلان آبی حوزه، طرح ریزي و مدیریت م ...

مقاله شبیه سازی تبخیر از ایستگاه هواشناسی زهک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ( ANNs )

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** شبيه سازي تبخير از ايستگاه هواشناسي زهک با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي (ANNs) چکيده تبخير پارامتري است که در بررسي منابع آب يک منطقه علاوه بر کميت آب موجود، بـر کيفيـت آن نيـز تـأثير گـذار است . اهميت اين پارامتر در مناطقي از ايران ...

مقاله ارزیابی مدل های شبکه عصبی RBF و MLP در برآورد تبخیر ماهانه مطالعه موردی : ایستگاه هواشناسی رشت

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** ارزيابي مدل هاي شبکه عصبي RBF و MLP در برآورد تبخير ماهانه مطالعه موردي: ايستگاه هواشناسي رشت چکيده تبخير يکي از مهم ترين اجزاي چرخه هيدرولوژيکي است . تخمين دقيق اين پارامتر در مطالعات زيادي از قبيل بيلان آبي، طراحي سيستم هاي آبياري و مد ...