دانلود مقاله شبیه سازی تابش چرنکوفی بتای تولیدی از یک واکنش شکافت هسته ای از یک مخزن آب توسط نرم افزار Geant4

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان


مقدمه:

در زمان فعالیت رآکتورها،آنتی نوترینوی حاصل از شکافت هسته ای راکتور در محیط منتشر میشود و طبق معادله واپاشی بتای معکوس آنتی نوترینو به پروتونهای آب برخورد میکند و دو ذره پوزیترون و نوترون تولید می شود. تعدادی از پوزیترونها با سرعت بالاترازسرعت نور در آب، تولید فوتونهای چرنکوف می کنند و تعدادی دیگری از این پوزیترونها با الکترونهای محیط از طریق فرایند نابودی، تولید پرتوگاما مینمایند[1]

×اندازه گیری فعالیت راکتور از راه دور به روش چرنکوف آبی:

با آگاهی از نحوه تولید نور در فرایند چرنکوف، معادله [2]1 (به عنوان رابطه اصلی فرایند چرنکوف)، رابطه بین زاویه فضایی نور چرنکوف و ضریب شکست نور و همچنین سرعت ذره بار دار عبوری درمحیط شفاف دی الکتریک را نشان می دهد .
1 1 cos =

422


که در آن برابربا v/cو n ضریب شکست محیط است. ضریب شکست ماده تابع طول موج نور و دماست. تعداد فوتونهای چرنکوف ایجاد شده توسط 1 پوزیترون در طول مسیر عبور از محیط دی الکتریک توسط معادله 2 داده می شود.[2]

2


 1  1  2 2sin dN
 

    dx
 2 
1

در این رابطه N تعداد فوتون های تولیدی، x مسافتی که ذره باردار طی کرده، الفا ثابت ساختار ریز ، زاویه تولید و1 و 2 محدوده طول موج پرتو چرنکوف می باشد. حداکثر زاویه چرنکوف برای آب از رابطه 1 مقدار 41 درجه به دست میآید. پس از قرار دادن پارامترهای مساله در رابطه 2 تعداد فوتونهای حاصل از یک پوزیترون حدود 328 عدد به دست میآید.

طیف انرژی آنتی نوترینوی درون یک نیروگاه هسته ای وابسته به پارامتر های آن راکتور است. انرژی متوسط آنتی نوترینوها در یک راکتور نوعی حدود 4 مگا الکترون ولت است [7]که به ماده برخورد میکند.سپس آنتی نوترینو با پروتون موجود در آن ماده برخورد و پوزیترون و همچنین نوترون مطابق معادله 3 واکنش می کند،
̅+ → + + 3 ×

ذرات ثانویه واکنش در این انرژی پوزیترون ها هستند. بعضی از پوزیترونها با سرعت بیشتر از سرعت نور در محیط مادی حرکت میکنند و تابش چرنکوف در محدوده قرمز تا بنفش تولیدمی نمایند.سپس پی ام تی ها روی ظرف آشکارساز فوتون های چرنکوف راثبت میکنند. بعضی از آنها پس از کند شدن با الکترونها واکنش داده واز طریق نابودی زوج تولید گامای با نرژی حدود0/511 MeVمیکند که در این قسمت نیز آشکارساز سوسوزن مایع درون آشکار ساز به کمک پی ام تی ها میتوانند این گاما را آشکار سازی کنند.

مطابق شکل 1 طیف انرژی پوزیترون در واکنش1IBD را نزدیک یک راکتور در نظر میگیریم.[4] این توزیع به کدGEANT4 داده شده و تابش چرنکوف ذره ثانویه (پوزیترون) شبیه سازی میشود.

1 Ibd inverse beta decay

423

×

×

×

×


شکل 1 طیف پوزیترون حاصل از واکنش ibd در راکتور[4]

نمودار که با نقاط مربعی شکل دیده می شودطیف انرژی پوزیترون است که از معادله واپاشی بتای معکوس در رآکتور ایجاد میشود و نمودار ی که با مثلث علامت گذاری شده،(نمودار سمت راست) نمودار طیف انرژی آنتی نوترینو است که حدود1/8 مگا الکترون ولت (انرژی آستانه واکنش ) نسبت به طیف پوزیترون منتقل شده است. این طیف بعد از نوشتن برنامه اصلی به کد به عنوان ورودی داده شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بهینه سازی مدارهای شکلده ی پالس در سامانهی طیف نگاری هستهای به منظور دستیابی به بالاترین قدرت تفکیک با استفاده از نرم افزار ORCAD

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
مقدمهیکی از مهمترین مراحل در سامانههای طیفنگاری، شکلدهی پالس است. پالس خروجی یک آشکارساز به دلیل اینکه برای استخراج اطلاعات ذره فرودی مناسب نیست، لازم است پس از تقویت، شکلدهی شود.[1] پالسها را میتوان در فرمهای مختلف شکلدهی کرد که سادهترین و مؤثرترین این روشها شکلدهی پالس تکقطبی، دوقطبی و شبهگوسی است که متناسب ...

دانلود مقاله مدلسازی پیامد انفجار مخزن اتیلن با نرم افزار PHAST در یک صنعت پتروشیمی و ارائه طرح واکنش اضطراری

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مراجع: .1 نصیري،ق و همکاران. سال .1390 اصول مدیریت بحران. .2 بدري.ن. سال .1391 ارزیابی کمی و کیفی ریسک در صنایع فرآیندي. .3 عبدالحمید زاده،ب. سال .1391 ارزیابی کمی و کیفی ریسک در صنایع فرآیندي. .4 جهانگیري،م. سال .1392 مدیریت و ارزیابی ریسک . 5- Center for Chemical Process Safety, Guidelines for Technical ...

مقاله طراحی و شبیه سازی یخ زدایی خطوط انتقال برق توسط بانک خازنی با نرم افزار Digsilent

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحی و شبیه سازی یخ زدایی خطوط انتقال برق توسط بانک خازنی با نرم افزار Digsilent چکیده در این مقاله ما یخ زدایی بر روی خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع را با روش بانک خازن طراحی و شبیه سازی می کنیم. این روش مربوط به تلفات ژول می شود که یک ...

مقاله طراحی و شبیه سازی اینورتر 115 ولت 400 هرتز با استفاده از نرم افزار PSIM

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحی و شبیه سازی اینورتر 115 ولت 400 هرتز با استفاده از نرم افزار PSIM چکیده: در این مقاله، طراحی و شبیه سازی یک اینورتر استاتیکی 400 هرتز با استفاده از نرم افزار PSIM به منظور جایگزینی با اینورتر دینامیکی ارائه می شود. ولتاژ ورودی این ا ...

مقاله بررسی دمای کوره واکنش و تاثیر آن بر میزان بازیافت گوگرد در واحدهای بازیافت گوگرد با استفاده از نرم افزار شبیه سازپرومکس

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی دمای کوره واکنش و تاثیر آن بر میزان بازیافت گوگرد در واحدهای بازیافت گوگرد با استفاده از نرم افزار شبیه سازپرومکس خلاصه امروزه در واحد بازیافت گوگرد سولفید هیدروژن (H2S) به عنصرگوگرد با استفاده از واحد کلاوس اصلاح شده تبدیل می شود. ...

مقاله بررسی و شبیه سازی فرآیند ازدیاد برداشت نفت سنگین با استفاده از روشهای حرارتی با کمک نرمافزار CMG

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی و شبیه سازی فرآیند ازدیاد برداشت نفت سنگین با استفاده از روشهای حرارتی با کمک نرمافزار CMG چکیده تقاضای روز افزون جهانی برای نفت و فرآوردههای آن و کاهش تولید طبیعی از مخازن نفت سبک و در نهایت افزایش قیمت نفت در چند سال اخیر باعث توجه روز افزون به روشهای تولید از مخازن نفت سنگین و بسیار سنگین شده است ...

مقاله بررسی مدل های شبیه سازی حمل و نقلی و انتخاب نرم افزار برتر جهت کاربردهای ترافیکی

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی مدل های شبیه سازی حمل و نقلی و انتخاب نرم افزار برتر جهت کاربردهای ترافیکی چکیده گسترش شهرها و شبکههای حمل و لی و بوجود آمدن سناریوهای ترافیکی متعدد و پیچیده، موجب تهیه نرمافزارهای شبیه ساری زیادی با قابلیت ها و گستردهای کاری متفاوت شده است. یکی از مراحلی انجام پروسه شبیه سازی انتخاب مناسب نرم افزار ...

مقاله مدلسازی پیامد انفجار مخزن اتیلن با نرم افزار PHAST در یک صنعت پتروشیمی و ارائه طرح واکنش اضطراری

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مدلسازي پیامد انفجار مخزن اتیلن با نرم افزار PHAST در یک صنعت پتروشیمی و ارائه طرح واکنش اضطراري چکیده: هدف از این تحقیق بررسی سناریوي انفجار مخزن اتیلن در واحد ذخیره سازي مجتمع پتروشیمی الفینی با نرم افزار PHAST و ارائه طرح واکنش اضطراري براي این انفجار می باشد. ابتدا سناریوي انفجار مخزن اتیلن (T‐2701) م ...