بخشی از مقاله

علت طبله کردن اندود داخلي و خارجي ساختمان و روش تعمير آن

علت طبله کردن اندود داخلي و خارجي ساختمان و روش تعمير آن

طبله کردن يا جدا شدن اندود نما سازي داخلي و خارجي که اکثراً نماسازي داخلي از جنس آستر کاهگل يا گچ خالص مي باشد و نماسازي خارجي نيز اکثراً با مصالح سنگي و آجر نما ساخته مي شود دلايل مختلف و متعددي دارد که در ذيل به برخي موارد اشاره مي شود:

1- طبله کردن نما سازي گچ ساختمان در اثر مجاورت با حرارت زياد از قبيل قرار گرفتن بخاري يا هر وسيله گرمايي ديگر با فاصله بسيار کم از ديوار که معمولاً باعث سوختن و جدا شدن گچ از ديوار شده که به مرور زمان ريزش مي کند . اين حالت در مورد نماي خارجي نيز مي تواند اتفاق بيفتد.


2- طبله کردن نماي داخلي و خارجي در اثر نشست ديوارهاي ساختمان رخ مي دهد بصورتي که دراثر بار زياد طبقات و يا ديوارها و يا سست بودن زمين زير پي و يا کلاً غير اصولي اجرا نمودن يکي از چند طبقه از ساختمان باعث بشست ديوارها شده و نماسازي چون بعد از ساختن ديوار اصلي صورت مي گيرد توانايي فررفتن در زمين را نمي آورد و ابتدا از سطح زير جدا شده و بعداً ريخته مي شود.

3- اگر نماسازي روي سطح بسيار صيقلي انجام شود هم بسيار اتفاق مي افتد که اندود نماکاري بدليل صافي زياد از سطح زيرين جدا و سپس ريخته شود . به همين منظور سطح زير نماسازي را خشن مي سازند و سطوح زيرين بسيار صاف را هنگام کار با قلم آهني و يا تيشه بنايي و يا ابزارهاي مشابه جهت چسبيدن بيشتر مي تراشند (زخمي مي کنند).

4- حالت ديگر که بيشتر براي نماهاي خارجي بوجود مي آيد با نفوذ آب برف و باران در زمستان و يخبندان نما طبله کرده و جدا مي شود سطوحي که داراي گرد و غبار بوده و اقدام به نماسازي بدون زدودن گرد و غبار مي شود اکثراً حالت طبله کردن پيش مي آيد.

روش تعمير قسمتهايي که طبله نموده است:
در نما سازي داخلي ابتدا قسمت جدا شده کنده و جمع آوري و از محل خارج مي شود. اگر آستر نيز آسيب ديده تا آخرين نقطه آسيب ديدگي تراشيده و بوسيله جارو يا نقاطي که امکان دارد با پاشيدن آب (مخصوصاً در محلهايي که ملات سيماني بکار مي رود) زنج آب شده گرد و غبار آن پاک خواهد شد.
اگر آستر هم صدمه ديده باشد به مرور و در ضخامت هاي کم با کمچه يا ماله جهت جلوگيري از سنگين شدن و ريزش در ملاتهاي سيماني با ضربه و در ملاتهاي گچي با پشت ماله به محل مورد نظر چسبيده مي شود. اگر قطر ملات آستر زياد باشد بايد صبر کرد که خشک شود سپس اقدام به رويه نمود چون رطوبت زير اگر زياد باشد باعث ايجاد سفيدک (شوره) و ترک خوردگي در سطح نما خواهد شد.
نماهاي گچي احتياج چنداني به مراقبت و نگهداري پس از ساخت ندارند ولي نماهاي سيماني خصوصاً در گرما بايد با پاشيدن آب مرطوب نگه داشته شوند تا مقاومت آن به حداکثر برسد.
مطالب بالا در مورد نماهايي بود که با ملات هاي مختلف ساخته مي شود اما نماهايي که نوعي مصالح با مواد ساختماني را به ديوار مي چسبانند نظير سنگ پلاک – آجر – کاشي ... اگر اين

نماها طبله نموده با قلم و چکش با احتياط قسمت معيوب تخريب مي گردد. ملات زير آن هم با قلم تا حدود حداقل ممکن تراشيده مي شود و با ساخت ملاتي بسيار نرم از ماسه غربال شده و مقداري پر سيمان تر از ملاتهاي ديگر و اندود پشت سنگ با آن اقدام به چسباندن مي نماييم. در مورد کاشيکاري اگر تعداد آنها کم باشد چون کاشي ضخامت کم دارد پس از زنجاب کردن کاشي و ريختن مقداري پودر سيمان به پشت کاشي و بصورت دوغاب اقدام به نصب مي شود. در نظر

داشتن نظافت حين اجراي کار و رعايت رديف و نقش و نگار مصالح بکار رفته و نکات ايمني از اهميت بالايي برخوردار است براي نصب سنگ پلاک – کاشي – سراميک با استفاده از چسب مخصوص نيز مي توان به انجام تعميرات لازم پرداخت.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید