بخشی از مقاله

ارگونومي چيست؟
ارگونومي يا همان مهندسي فاكتورهاي انساني، علمي تركيبي است كه سعي دارد ابزارها، دستگاه ها، محيط كار و مشاغل را با توجه به توانايي هايي جسمي – فكري و محدوديت ها و علائق انسانها، طراحي نمايد. اين علم با هدف افزايش بهره وري، با عنايت بر سلامتي، ايمني و رفاه انسان در محيط، شكل گرفته است. همچنين اين علم در تلاش است بجاي متناسب سازي انسان با محيط، محيط را با انسان متناسب سازد. در اين راستا، سازمان بين المللي كار ، واژة ارگونومي را به معناي متناسب كردن كار و شغل براي انسان تعريف كرده است.


اين علم براي طراحي و ساخت ابزار و سيستم هاي توليدي از ساده تا پيچيده و بغرنج، حل مشكلات مربوط به تكنولوژي نوين، و حتي ابزار و وسائل زندگي روزمره، كاربرد دارد. امروزه، از طراحي يك ابزار ساده نظير انبردستي ساده ( از نظر نوع جنس، مصالح بكار رفته، اندازة دسته، نوع و تركيب پلاستيكي دسته آن و … ) و يا يك خودكار ( از نظر قطر، اندازه، رنگ و … ) گرفته تا طراحي يك سيستم توليدي كامل، از ارگونومي استفاده ميشود. عمدتا زمينه هايي كه ارگونومي در آنها مطالعه و اقدام ميكند، عبارتند از : طراحي ابزار، وسائل، ماشين ها و تاسيسات به طرز صحيح و مطلوب، طراحي روش انجام كار با توجه به بهترين نحوه اجراء و متناسب با سيستم عضلاني و ساختمان فيزيكي بدن انسان و با هماهنگي رواني ميان افراد و محيط كار و ابزار كار، وضعيت صحيح قرار گرفتن بدن و حركات انسان حين انجام كار، شرايط فيزيكي مناسب در محيط كار ( با توجه به عواملي از قبيل : دما ، رطوبت ، جريان هوا ، ارتعاشات ، سر و صدا ، نور و روشنايي ، گرد و غبار ، تشعشعات و آلودگي هاي -مختلف ).

مديريت نگهداري و تعميرات
هـدف: برنامه ريزي جهت بهره برداري صحيح ونگهداري وتعميرات تاسيسات الكتريكي ، مكانيكي ، مبلمان شهري وسازماندهي اجراي عمليات.


گسترش تنوع تاسيسات الكتريكي ومكانيكي درسطح شهر ووقوع تغييرات بصورت سريع ولحظه اي درشرايط ووضعيت اين تاسيسات ، خصوصيات اصلي اين تاسيسات مي باشد.
براي آنكه عمليات خدماتي واجرائي نگهداري وتعميرات ازاين تاسيسات بخوبي صورت گيرد بايستي از يكطرف داراي سرعت ودقت خوب باشد وازطرف ديگر بارعايت اصول روش ها، ضوابط واستانداردهاي كلي وهماهنگ صورت گيرد.
درمجموعه مديريت نگهداري وتعميرات واحد دفتر فني وظيفه همكاري ونظارت برتهيه اطلاعات مورد نياز وتحليل آنها وتهيه ضوابط ودستورالعمل هاي نگهداري وتعميرات تقويمي دردو بخش اجراء ونظارت را به عهده دارد، اين وظايف براي دفتر فني بصورت مبسوط دربخش 2 آمده است.


همچنين گروه نظارت درمجموعه نگهداري وتعميرات وظيفه همكاري وكمك بامناطق درتهيه وجمع آوري اطلاعات مورد نياز دردفاتر فني سپس هماهنگي ونظارت وهمكاري با معاونين اجرائي منطقه ومسئول نگهداري وتعميرات مناطق براي اجراي صحيح عمليات تعميرات بر روي تجهيزاتي كه داراي اشكال مي باشند ونيز نظارت بر اجراء وعمليات خدمات نگهداري را به عهده دارد.
وظايف ناظرين نگهداري وتعميرات در مجموعه مديريت نگهداري وتعميرات نيز در بخش3 آمده است :
1-شناسائي مبلمان شهري وتاسيسات الكتريكي ومكانيكي موجود درشهر
يكي ديگرازمراحل مهم سازماندهي عمليات نگهداري وتعميرات تعيين حدود وظايف ومسئوليت ها مي باشد، شناسائي وشناسنامه داركردن تاسيسات جزء ودارائي هاي شهرداري درسطح شهر كه درحيطه كاري مديريت نگهداري وتعميرات است بايد انجام گيرد.


اين موارد عبارت است از:
1ـ تاسيسات مكانيكي والكتريكي ساختمانهاي شهرداري .
2-تاسيسات مكانيكي والكتريكي فضاي سبز پاركها چاههاي آب متعلق به شهرداري


اين تاسيسات در چند شاخه اصلي قابل اشاره هستند
الف – كابل برق اصلي ، تابلو برق اصلي، كابلهاي توزيع، تابلوهاي توزيع الكتريكي ومتعلقات.
ب –روشنائي: شامل چراغ لامپ پايه چراغ ومتعلقات
ج- تاسيسات مربوط به الكتروموتور پمپ لوله كش ها وتجهيزات ومتعلقات
د ـ مبلمان شهري ليست پيوست 1

2-شرح وظايف دفتر فني واحد نگهداري وتعميرات
1- طراحي وپيش بيني نيازهاي نيروي انساني وتجهيزات مورد نياز براي انجام كارهاي اداره هاي مختلف وطراحي نيازهاي آموزشي پرسنل.
2-همكاري ونظارت درتهيه شناسنامه ووضعيت تاسيسات موجود درپاركها جمع آوري وضبط در نرم افزارها ي آن كه جمع آوري اطلاعات آن درمنطقه انجام مي شود.
3-طراحي مجدد المانهاي موجود وطراحي المانهاي جديد با توجه به موارد 2 با همكاري گروه نظارت و مديريت زيباسازي وتهيه نقشه هاي اجرائي پس ازتصويب طرحها دركميته عالي زيباسازي .
4-تعامل مستقيم وتنگاتنگ با سازمان طراحي براي رعايت مسائل نگهداري وتعميرات درفاز طراحي .
5-ارائه دستورالعمل هاو چك ليست هاي نگهداري وتعمير به گروه نظارت مديريت نگهداري وتعميرات وگروه هاي نظارت منطقه.
6-ارائه برنامه زماني سرويس ونگهداري تاسيسات ومبلمان شهري.
7-طراحي قراردادها همراه با شرح كار ووظايف پيمانكار ودستورالعمل نظارت ناظر مستقيم ودر نظر گرفتن موارد بندهاي 5 و 6 وكنترل هزينه وبهينه سازي عمليات وبودجه.
8-شركت درطراحي واجراوتنظيم قرارداد ، دستورالعمل ونظارت درايجاد پروژه ها واسباب بازيهاي خاص وجديد.
9-همكاري باواحد نورپردازي واجراي پروژه هاي جديد درطراحي پروژه ها، طراحي قراردادها ، تحليل پيشنهادات بخش خصوصي.
براي دفتر فني وظايف مهم ديگري درارتباط با كارگاه فني وجود دارد كه بصورت مبسوط دربخش به آن اشاره شده است.

3-شرح وظايف گروه نظارت مديريت نگهداري وتعميرات:
1-نظارت بركار تكنسين هاي تاسيسات مناطق در تهيه شناسنامه واطلاعات مورد نياز دفتر فني .
2-شناسائي ايرادات ونواقص واشكالات در طراحي واجراونصب تاسيسات ومبلمان شهري درطي بازديد هاي مستمر ومشخص نمودن نقاط ضعف وقوت تاسيسات وتهيه گزارشات لازم.
3-تعامل مستمر با معاونت عمراني درنظارت براجرا پروژه ها .
4-مشاركت درتهيه ودستورالعمل ها وچك ليست هاي نگهداري وتعميرات با دفتر فني.
5-نظارت براجراي دستورالعمل ها وچك ليست هاي مربوط به سرويس تجهيزات وانجام هرگونه عمليات نگهداري وتعميرات درمناطق كه توسط پيمانكار ويا پرسنل نگهداري وتعميرات صورت مي گيرد.


4-عقد قراردادهاي اصلاح ونگهداري وتعميرات:
باتوجه به اينكه تاسيسات موجود دراماكن سبز وبطور كلي متعلقات شهرداري دربرخي موارد داراي وضعيت هاي خطرناك ، اشكال ساز برهزينه مي باشد دريك اقدام سريع بايد با تعيين اولويت ها قراردادهاي اصلاح ونگهداري وتعميرات را آماده سازي نمود. با توجه به وضعيت موجود اين تاسيسات ووضعيت مورد قبول شرح كارهاي لازم درهر مورد استخراج شده ميزان كار درهر مورد برآورد گرديده و براساس فهرست بهاا علام قيمت پايه ودريافت قيمت از پيمانكاران انجام مي شود.

 

پيمانكار انتخاب شده ناظر قيم منطقه كه بايد داراي شرايط علمي وفني لازم براي نظارت باشد توجيه مي گردد. درقرارداد دستورالعمل چك ليست وبرنامه زماني واهرم هاي تشويق وتنبيه وجود دارد ، بنابرين كيفيت وكميت كار پيمانكار توسط ناظر مي تواند برآورد گردد. ناظرعالي جهت نظارت برانجام صحيح كار ارائه بازخوردهاي لازم دراجراي عمليات نگهداري وتعميرات براي استفاده درعقد قراردادهاي بعدي وبهينه سازي اين قراردادها ونيز كمك به انجام طرحهاي خاص درهر منطقه اجراي نقش مي نمايد سيستم نگهداري. بطور كلي بايد ازوقوع خرابيهاي ناخواسته جلوگيري كرده ودرصورت وقوع اين خرابيها اقدام به تعمير نمايد.


بطور كلي جهت انجام مواد مربوطه به اين مديريت لازم است مراحل زير طي شود
1-شناسائي تجهيزات: نظارت وهمكاري بامنطقه جهت شناسائي تجهيزات وتهيه شناسنامه
2-تهيه نقشه هاي الكتريكي مكانيكي
3-تعيين استانداردهابازبان نقشه تيپ ودستور العمل هاي طراحي واجرائي
4-شناسائي موارد منحرف از استانداردهاي لازم
5-تعيين رديف اعتباري
6-تهيه دستورالعمل هاي نگهداري و تعميرات
7-طراحي قرارداد ودستورالعمل هاي اجرائي براي پيمانكار ودستورالعمل هاي نظارتي
8-انتخاب پيمانكار
9-نظارت براجراء توسط تكنسين هاي نگهداري وتعميرات منطقه ونظارت مالي

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید