بخشی از مقاله


چکیده - در شبکه های پتری شی گرا زمانی (TOPN) برای مجاز کردن مدلسازی و آنالیز کردن سیستم های دینامیکی با تـاثیر زمانبنـدی بـر روی سیستم ها عرضه شده است که در شبکه پتری شی گرای زمانبند شده پیشنهاد فوق (FTOPN)، تنظیمات فازی را برای انتقال شـی هـای زمانبند شده ارائه می دهد که در اینجا، ما یک روش جدید برای ارائه جهت سر و کار داشتن بـا تـاثیر زمانبنـدی در سیسـتم هـای دینـامیکی پیشنهاد می کنیم و هچنین یک روش مدلسازی سیستم چند عاملی (MAS) که شبکه های پتری شی گرای فـازی زمـانی (FTOPN) نامیـده می شود، مطرح می کنیم.


کلید واژه- شبکه پتری شی گرا زمانی ، شبکه پتری فازی زمانی، شبکه پتری شی گرای فازی زمانی ،سیستم های چند عامله، سیستم های چند رباطی همکار

-1 مقدمه

شبکه های پتری((peteron,1991)( Murata,1989 در حـد وســیعی بــرای مدلســازی سیســتم هــای مختلفــی کــه دارای رویدادهای جداگانه استفاده می شوند کار می کنند . شبکه هـای پتری مشخص شده به صورت غیرهمگام، انتشار یافته، موازی و یا تصادفی می باشند که باعث کاربرد بیشتر آنها شده است . در هـر صورت، وقتی آنهـا را بـرای آنـالیز و مدلسـازی سیسـتم هـایی از جوانب مختلف استفاده می کنند، کمبـود هـایی ایـن نـوع روش رسمی هنوز دیده می شود. شبکه های پتری اولیه فاقـد توصـیف علمی موقتی بوده است، بنابر این آنها بـرای توصـیف محـدودیت های موقتی در سیستم های حساس زمانی وابسـته بـه زمـان بـا شکست مواجه شده اند . مقدمـه دانـش مـوقتی در شـبکه هـای پتری نه تنها قدرت مدلسازی بلکـه پیچیـدگی مـدل را افـزایش داده است . مدل های اصلاح شده شبکه پتری شـامل زمانبنـدی شــده، شــبکه پتــری زمانبنــد شــده تصــادفی و شــبکه پتــری زماندار((TPNs وجود دارند و در این مدل هر بـار دارای دو زمـان مشخص می باشدزمان اول، حداقل زمانی را مشخص می کند که باید از زمانی که تمام شـرایط ورودی یکبـار فعـال مـی شـود تـا هنگامیکه این بار بتواند فایر شود و بطول بیانجامـد. زمـان دیگـر،

حـــداکثر زمـــانی را نشـــان مـــی دهـــد کـــه شـــرایط ورودی می تواند فعال شود و bar، فایر نمی شود . بعد از این زمـان، bar باید فایر شود و در کل، این دو زمان، مقیـاس هـایی از حـداقل و حداکثر زمان های اجرایی barها را ارائه می دهند.


-2 نمادهای اولیه TOPN

بطور رسمی TOPN، یک چهار تایی ( SI،DD،ION،( OIP است، در اینجاِ(DD،ION،OIP )یک شبکه پتری شی گرای زمانی است و SI به یک وقفه استاتیکی FIRING مربوط مـی شـود بـه طـور

مثال{a,b} SI:{0} با هر شی صفر با a,b در ارتباط هسـتند و
محدوده 0 a، با b مـی باشـد و منظـور از
(OIP) شناسایی مکان شی در یک شناسه منحصر به فرد از یـک کلاس می باشد و منظور از (ION) شبکه شی گرای زمانبند شده داخلی که رفتارهای یک شبکه را در کلاس شرح می دهد منظور از (DD) دیکشنری اطلاعات می باشد که خصوصیات یک کـلاس را در (TOPN) را شرح می دهـد و تـابع وقفـه زمـانی اسـتاتیکی یــا((SI شــبکه ای بــرای نمــایش رفتارهــایی از یــک کــلاس در (TOPN) را نشان می دهـد و در (TOPN) دو نـوع مکـان وجـود دارد که یک مکان مشترک ( ارائه شده بصورت دایره ای بـا پـریم

نازک) و دومی مکان انتزاعی ( ارائه شده بصورت دایره ای با پریم ضخیم) وجـود دارد و مکـان انتزاعـی نیـز بـه یـک وقفـه زمـانی استاتیکی مربوط می شود چون در این وضعیت مکان انتزاعی نـه تنها مختصات فایرینـگ را نشـان مـی دهـد بلکـه شـی هـا را بـا رفتارهای خودشان نمـایش مـی دهـد و بنـابراین مکـان انتزاعـی (TABP) در (TOPN) نیز به ارتباط داشتن با وقفـه هـای زمـانی نیاز دارد [20]. یک مسئله برای تاکید کردن این است که تـوکن ها در مکان های انتزاعی حداقل نیاز به داشتن دو رنگ دارند کـه قبل از اینکه رفتارهای داخلی یک شی از مکان انتزاعی فایر شـود رنگ توکن ها در آن یک رنگ است و بعد از فایر شدن این رنـگ به رنگ دیگر در می آید که سه نـوع انتقـال در (TOPN) وجـود دارد -1 انتقال اولیه زمانبند شده (به صورت مستطیل بـا پـریم

نازک ) که به آن (TPIT) گویند

-2 انتقال انتزاعی زمانبند شده (بـه صـورت مسـتطیل بـا پـریم ضخیم ) که به آن (TABT) گفته می شود

❖ انتقال ارتباطی زمانبند شده (بـه صـورت مسـتطیل بـا پــــــریم دوبــــــل ) کــــــه بــــــه آن (TCOT) گفتــــــه
می شود.
OIP


DD

ION


شکل :1ساختار اصلی از یک TOPN

وقفه زمانی، رفتـار (TOPN) را درسـت مثـل یـک شـبکه پتـری زمانی در روش زیـر تغییـر مـی دهـد و اگـر یـک شـی صـفر بـا
SI(0)=[a,b] در زمان 0 توانمند سازی شود، آنگاه این شی صـفر
باید در وقفه زمانی 0 [ 0 فایر شود، مگر اینگه بوسیله
حذف توکن ها از تعدادی مکان ورودی در وقـت میـانگین از کـار افتاده شود. ابتدایی ترین، زمان میانگین شی صفر، a می باشـد و آخرین زمان فایرینگ استاتیکی صفر، b می باشد و ابتدایی ترین
زمان فایرینگ دینامیکی((EFT از t، 0 می باشد و آخـرین
زمــــان فایرینــــگ دینــــامیکی (LFT1) از t، 0 [ 0
می باشد.[10]

حالت (TOPN) حالت توسعه یافته “ES” می باشد که یـک سـه تـــــــایی اســـــــت کـــــــه شـــــــامل ES=(M,I,Path) می باشد از یک علامتگذاری M، یک بردار وقفـه فایرینـگ را I و یک مسیر تشکیل می شود مطـابق بـا علامتگـذاری اولیـه 0 و قوانین فایرینگ، علامتگذاری زیر در هر زمان می توانـد محاسـبه شود بردار “I” از یک وقفه انتقال توانمند و یـک TABP تشـکیل شده است . برای قوانین توانمند سازی در (TOPN) دو موقعیـت مختلف وجود دارد که یک انتقال t در TOPN می باشد که بـرای توانمند سازی در حالت کنونی است که اگر هر مکان ورودی p از t حداقل شامل تعدادی از توکن هایی برای سنجش جهت هدایت آرک های متصل شده p به t در علامتگذاری M می باشـد و اگـر شی TABP با یک توکن تو خالی علامتگـذاری شـود، توانمنـدی می شود و در این هنگام ION توانمنـد شـده بعـد از اینکـه فـایر شده توکن ها در TABP به توکن های سخت تغییر می یابد و ما می گوییم که یک شی صفر در حالتی قابـل فـایر اسـت کـه اگـر توانمند باشد و اگر برای فایر صفر بعدی قانون وجود داشته باشـد و اگر و تنهـا اگـر EFT از صـفر کمتـر یـا معـادل LFT از کلیـه انتقالهای توانمند دیگر باشد این مورد صحیح خواهد بود البته بـا وجود زمانبندی قوی هم ماهیت فایرینگ در حالـت ( M,I,path) ضرورتاً بدین معنا نیست که t در وقفه زمانی I فایر شود [19]

1-2 -شبکه پتری شی گرای سلسله مراتبی زمان بندی شـده

یا TOPN

هدف از طراحی شبکه پتری شـی گـرای سلسـله مراتبـی زمـان بندی شده (TOPN) کمک کردن در مدل سازی و آنالیز سیسـتم های زمان واقعی و پل شکاف بین عملکـرد رسـمی شـبکه هـای پتری فازی شی گرا و رویکرد کاهش موقت بـرای مـدل سـازی، آنالیز و نمونه گیـری سیسـتم هـای پیچیـده حسـاس بـه زمـان است.[28]

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید